Các hệ thống bán lẻ chính hãng sẽ hưởng lợi sau vụ việc của Nhật Cường?

Việc xử lý nghiêm tình trạng xách tay luồng lách theo nhiều ý kiến sẽ tác động khiến cuộc chơi với các đơn vị phân phối chính hãng sẽ công bằng hơn.

<div> <div> <p><span style="font-size: 17px;">Ng&agrave;y 14/5 mới đ&acirc;y, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an (C03) đ&atilde; khởi tố, bắt tạm giam B&ugrave;i Quang Huy, Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường v&agrave; 8 đồng phạm để điều tra về tội Bu&ocirc;n lậu v&agrave; tội Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng. Trước đ&oacute; v&agrave;o ng&agrave;y 9/5, chuỗi cửa h&agrave;ng Nhật Cường Mobile đ&atilde; bị c&ocirc;ng an kh&aacute;m x&eacute;t v&agrave; thu giữ t&agrave;i sản.</span></p> </div> <p><span>Được biết, &ocirc;ng Huy bị bắt tạm giam với tội danh Bu&ocirc;n lậu v&agrave; Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng. Vụ việc của Nhật Cường Mobile đ&atilde; g&acirc;y ảnh hưởng lớn đến t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh của c&aacute;c cửa h&agrave;ng kinh doanh điện thoại x&aacute;ch tay kh&aacute;c. Theo ghi nhận, nhiều cửa h&agrave;ng đ&atilde; bắt đầu gỡ bỏ h&agrave;ng x&aacute;ch tay tr&ecirc;n website, với iPhone (đặc biệt l&agrave; những mẫu m&aacute;y mới như iPhone XS/XR) được gỡ bỏ nhiều nhất. C&oacute; thể l&yacute; giải, đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng smartphone được x&aacute;ch tay với số lượng lớn tại Việt Nam với gi&aacute; b&aacute;n rẻ hơn đ&aacute;ng kể so với ch&iacute;nh h&atilde;ng n&ecirc;n được kh&aacute;ch h&agrave;ng ưa chuộng.&nbsp;</span></p> <div> <p><span>Việc xử l&yacute; nghi&ecirc;m t&igrave;nh trạng x&aacute;ch tay luồng l&aacute;ch theo nhiều &yacute; kiến sẽ t&aacute;c động khiến cuộc chơi với c&aacute;c đơn vị ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng sẽ c&ocirc;ng bằng hơn. L&agrave; đơn vị cạnh tranh trực tiếp với thị trường x&aacute;ch tay sản phẩm Apple về Việt Nam, FPT Reatail đ&atilde; sớm đẩy mạnh b&aacute;n sản phẩm Apple, khi m&agrave; Việt Nam l&agrave; thị trường thứ 3 (gi&aacute; trị đạt 1 tỷ USD) trong k&ecirc;nh ph&acirc;n phối của Apple, đứng sau Th&aacute;i Lan v&agrave; Singapore, trong khi h&agrave;ng x&aacute;ch tay đang chiếm khoảng 50% thị trường.</span></p> <p><span><b>Đại diện FPT Retail: &quot;C&aacute;c h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật sẽ khiến m&ocirc;i trường kinh doanh bất b&igrave;nh đẳng&quot;&nbsp;</b></span></p> <p><span>Trao đổi với ch&uacute;ng t&ocirc;i về vụ việc Nhật Cường Mobile, &ocirc;ng Nguyễn Việt Anh, Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc FPT Retail cho rằng doanh nghiệp kinh doanh cần tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng ph&aacute;p luật cũng như c&aacute;c qui định về thuế v&agrave; kế to&aacute;n đối với nh&agrave; nước. C&aacute;c h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật sẽ khiến m&ocirc;i trường kinh doanh bất b&igrave;nh đẳng.&nbsp;</span></p> <p><span>Trong ngắn hạn, c&aacute;c h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu v&agrave; trốn thuế c&oacute; thể đem lai một ch&uacute;t lợi &iacute;ch, ngắn hạn cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&igrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; thể mua h&agrave;ng rẻ hơn nhờ c&aacute;c h&agrave;nh vi trốn thuế. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c sản phẩm bu&ocirc;n lậu v&agrave; trốn thuế thường kh&ocirc;ng đươc hưởng c&aacute;c dich vụ bảo h&agrave;nh v&agrave; dịch vụ tư vấn ch&iacute;nh h&atilde;ng do c&aacute;c đơn vị b&aacute;n h&agrave;ng uỷ quyền ch&iacute;nh h&atilde;ng của Apple như FPT Shop, F.Studio by FPT cung cấp.&nbsp;</span></p> <p><span>Tr&ecirc;n vai tr&ograve; đơn vị ph&acirc;n phối h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng, FPT Retail lu&ocirc;n mong muốn c&oacute; một m&ocirc;i trường kinh doanh b&igrave;nh đẳng giữa c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật với mục ti&ecirc;u đem lại c&aacute;c lợi &iacute;ch ch&iacute;nh h&atilde;ng v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.&nbsp;</span></p> <p><span><i>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n tập trung v&agrave;o c&aacute;c dịch vụ tư vấn, trải nghiệm kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; dich vụ bảo h&agrave;nh ch&iacute;nh h&atilde;ng sau khi mua để đem lại lợi &iacute;ch tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. H&agrave;ng x&aacute;ch tay v&agrave; c&aacute;c đơn vị b&aacute;n h&agrave;ng x&aacute;ch tay kh&ocirc;ng thể đem lại được c&aacute;c lợi &iacute;ch n&agrave;y một c&aacute;ch đầy đủ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot;,</i>&nbsp;vị n&agrave;y nhấn mạnh.&nbsp;</span></p> <p><span>Từng chia sẻ về những gi&aacute; trị gia tăng m&agrave; FPT Retail sẽ cung cấp k&egrave;m với sản phẩm, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; việc li&ecirc;n kết với nh&agrave; mạng để trợ gi&aacute; cho việc mua sản phẩm, cung cấp dịch vụ đổi mới (tức đem sản phẩm đ&atilde; qua sử dụng để lấy sản phẩm mới), thậm ch&iacute; C&ocirc;ng ty c&ograve;n cam kết mua lại trong tương lai. Ban l&atilde;nh đạo FPT Retail c&ograve;n tiết lộ hướng đến dịch vụ cho thu&ecirc; sản phẩm Apple trong tương lai, như đối với Iphone, Ipad&hellip; Tức, kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng cần bỏ tiền mua để sở hữu Iphone, m&agrave; c&oacute; thể thu&ecirc; Iphone v&agrave; sử dụng với chi ph&iacute; rẻ hơn.&nbsp;</span></p> <p><span>Bổ sung, b&agrave; Nguyễn Bạch Điệp, Tổng Gi&aacute;m đốc FPT Retail cho biết:&nbsp;<i>&quot;C&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới c&oacute; đến 400-500 cửa h&agrave;ng Apple ch&iacute;nh h&atilde;ng thu h&uacute;t lượng lớn kh&aacute;ch h&agrave;ng, cho n&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; xu hướng chung to&agrave;n cầu v&agrave; tương lai Việt Nam sẽ kh&ocirc;ng thể tho&aacute;t khỏi, đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do FPT Retail đ&aacute;nh mạnh ph&acirc;n kh&uacute;c Apple Store&quot;.&nbsp;</i></span></p> <div> <div><span><img alt="Các hệ thống bán lẻ chính hãng sẽ hưởng lợi sau vụ việc của Nhật Cường? - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/05/19/photo-1-15582719427541851589389.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/19/photo-1-15582719427541851589389.jpeg" title="Các hệ thống bán lẻ chính hãng sẽ hưởng lợi sau vụ việc của Nhật Cường? - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Trong ngắn hạn, c&aacute;c h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu v&agrave; trốn thuế c&oacute; thể đem lai một ch&uacute;t lợi &iacute;ch, ngắn hạn cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&igrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; thể mua h&agrave;ng rẻ hơn nhờ c&aacute;c h&agrave;nh vi trốn thuế.</span></p> </div> </div> <p><span><b>Bi&ecirc;n lợi nhuận iPhone sẽ tăng trưởng từ qu&yacute; 1/2019&nbsp;</b></span></p> <p><span>Tiếp tục chia sẻ, &ocirc;ng Anh cho rằng quy m&ocirc; thi trường x&aacute;ch tay hiện giờ rất nhiều v&agrave; c&oacute; thể gần tương đương với thị trường ch&iacute;nh h&atilde;ng. Việc n&agrave;y khiến nh&agrave; nước h&agrave;ng năm thất thu rất nhiều thuế nhập khẩu v&agrave; khiến m&ocirc;i trường kinh doanh bất b&igrave;nh đẳng giữa c&aacute;c doanh nghiệp tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp/c&aacute; nh&acirc;n vi phạm ph&aacute;p luật. Do kh&ocirc;ng phải đ&oacute;ng thuế nhập khẩu v&agrave; thuế thu nhập doanh nghiệp n&ecirc;n h&agrave;ng x&aacute;ch tay c&oacute; thể c&oacute; mức gi&aacute; tốt hơn.&nbsp;</span></p> <p><span>Tuy nhi&ecirc;n, h&agrave;ng x&aacute;ch tay th&ocirc;ng thường c&oacute; nguồn gốc kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; chất lượng kh&ocirc;ng đảm bảo. Khi mua h&agrave;ng x&aacute;ch tay th&ocirc;ng thường người ti&ecirc;u d&ugrave;ng kh&ocirc;ng được hưởng đầy đủ c&aacute;c dịch vụ tư vấn v&agrave; trải nghiệm ch&iacute;nh h&atilde;ng trước khi mua h&agrave;ng cũng như c&aacute;c dịch vụ bảo h&agrave;nh ch&iacute;nh h&atilde;ng sau b&aacute;n h&agrave;ng của Apple.&nbsp;</span></p> <p><span>Về kinh doanh FPT Retail, LNST năm 2018 đạt 348 tỷ, tăng 20,0% &nbsp;so với năm 2017, tương ứng với mức bi&ecirc;n lợi nhuận r&ograve;ng l&agrave; 2,3% - tăng so với mức 2,2% năm 2017. Theo giới ph&acirc;n t&iacute;ch, yếu tố tr&ecirc;n được hỗ trợ bởi hai yếu tố b&ugrave; đắp lẫn nhau, bao gồm:&nbsp;</span></p> <p><span>(1) Bi&ecirc;n lợi nhuận gộp mỏng hơn 13,4% năm 2018 so với 13,8% năm 2017 do đẩy mạnh hai chương tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng F-Friend v&agrave; Subsidy; đồng thời bi&ecirc;n lợi nhuận của iPhone giảm;&nbsp;</span></p> <p><span>(2) Chi ph&iacute; hoạt động cải thiện do chương tr&igrave;nh F-Friend v&agrave; Subsidy ph&aacute;t sinh &iacute;t chi ph&iacute;.&nbsp;</span></p> <p><span>Ri&ecirc;ng với mảng iPhone, mặc d&ugrave; năm 2018 chưa khả quan, tuy nhi&ecirc;n quan điểm của CTCK cho rằng trong 1/2019 do bi&ecirc;n lợi nhuận từ iPhone phục h&ocirc;̀i v&agrave; tăng trưởng mạnh v&ecirc;̀ doanh s&ocirc;́ cũng như bi&ecirc;n LN gộp của mảng phụ kiện. Trong giai đoạn 2020-2021, Chứng kho&aacute;n Bản Việt (VCSC) dự ph&oacute;ng bi&ecirc;n lợi nhuận gộp của iPhone sẽ tiếp tục phục h&ocirc;̀i.&nbsp;</span></p> <p><span>N&oacute;i về chiến lược cho mảng điện thoại, &ocirc;ng Anh nhấn mạnh năm 2019 vẫn tập trung gi&uacute;p người ti&ecirc;u d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng sở hữu điện thoại hơn th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh n&acirc;ng đời, thu cũ đổi mới v&agrave; trả g&oacute;p.&nbsp;</span></p> </div> </div>

Theo cafef.vn
back to top