Dích dắc các dự án của Hà Nội với Nhật Cường

Công ty Nhật Cường đang quản trị, lưu giữ một loạt cơ sở dữ liệu quan trọng của hàng triệu người dân Hà Nội từ hồ sơ sức khỏe, dịch vụ công, phần mềm quản lý giáo dục, y tế...

<div> <div>Bu&ocirc;n lậu, trốn thuế chỉ l&agrave; bề nổi của &ldquo;tảng băng ch&igrave;m&rdquo; Nhật Cường, c&ocirc;ng ty n&agrave;y c&ograve;n đang quản trị, lưu giữ một loạt cơ sở dữ liệu quan trọng của h&agrave;ng triệu người d&acirc;n H&agrave; Nội từ hồ sơ sức khỏe, dịch vụ c&ocirc;ng, phần mềm quản l&yacute; gi&aacute;o dục, y tế...</div> <div>D&ugrave; H&agrave; Nội đ&atilde; li&ecirc;n tục y&ecirc;u cầu b&agrave;n giao, song c&ocirc;ng ty n&agrave;y vẫn vin v&agrave;o đủ l&yacute; do để l&ugrave;i thời hạn cho đến trước thời điểm bị khởi tố về h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu, trốn thuế.</div> <div><strong>Mọi dự &aacute;n đều t&igrave;m đến... Nhật Cường</strong></div> <p>Đi l&ecirc;n từ cửa h&agrave;ng sửa chữa điện thoại, &ocirc;ng chủ C&ocirc;ng ty TNHH thương mại v&agrave; dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (C&ocirc;ng ty Nhật Cường) - B&ugrave;i Quang Huy sớm đẩy thương hiệu Nhật Cường Mobile nổi đ&igrave;nh đ&aacute;m với 9 cửa h&agrave;ng điện thoại ngự ở c&aacute;c vị tr&iacute; đất v&agrave;ng của H&agrave; Nội.</p> <div>Năm 2011, &iacute;t ai biết Nhật Cường c&ograve;n lấn s&acirc;n sang lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ với những sản phẩm đầu tay cho H&agrave; Nội như: cơ sở dữ liệu d&acirc;n cư, phần mềm lưu tr&uacute; trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt l&agrave; giải ph&aacute;p dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến li&ecirc;n th&ocirc;ng 3 cấp. Đ&acirc;y đều l&agrave; những dự &aacute;n &ldquo;số h&oacute;a&rdquo; dữ liệu quan trọng do C&ocirc;ng an H&agrave; Nội, cũng như UBND H&agrave; Nội đứng ra chủ tr&igrave;.</div> <div> <table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:5px;">&nbsp;</td> <td> <table align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="height:8px;width:250px;background-color:gray;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:31px;padding-top:5px;padding-left:5px;" valign="top">&nbsp;</td> <td style="width:188px;float:left;color:#333;padding-bottom:5px;text-align:justify;padding-top:5px;font:italic 14px verdana;" valign="top"> <div>Việc Nhật Cường đứng ra viết phần mềm, số h&oacute;a c&aacute;c dữ liệu, dịch vụ n&agrave;y song chưa b&agrave;n giao quyền vận h&agrave;nh hệ thống, mạng - bảo mật kiến tr&uacute;c chi tiết tổng thể, an to&agrave;n th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t hệ thống l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng rủi ro. Một khi những dữ liệu n&agrave;y bị lộ lọt, đ&aacute;nh cắp sẽ để lại những hậu quả kh&ocirc;n lường cho cả người d&acirc;n v&agrave; quốc gia.</div> </td> <td style="width:31px;padding-bottom:5px;" valign="bottom">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>C&oacute; được bước đệm đầu ti&ecirc;n, Nhật Cường tiếp tục nu&ocirc;i dưỡng tham vọng lớn hơn. Trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin được t&aacute;ch ra để th&agrave;nh lập một ph&aacute;p nh&acirc;n mới, C&ocirc;ng ty TNHH giải ph&aacute;p phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software) vẫn do B&ugrave;i Quang Huy l&agrave;m tổng gi&aacute;m đốc. Đ&aacute;ng n&oacute;i l&agrave; kh&ocirc;ng phải c&aacute;c &ldquo;đại gia&rdquo; c&ocirc;ng nghệ như tập đo&agrave;n FPT, Viettel... được lựa chọn để x&acirc;y dựng nền m&oacute;ng hiện thực h&oacute;a giấc mơ &ldquo;thủ đ&ocirc; điện tử&rdquo;, H&agrave; Nội lại lựa chọn Nhật Cường với một loạt dự &aacute;n chuyển tiếp như: hệ thống quản l&yacute; gi&aacute;o dục tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; hệ thống quản l&yacute; bệnh viện, cơ sở y tế v&agrave; hồ sơ sức khỏe to&agrave;n d&acirc;n; tiếp tục ho&agrave;n thiện cơ sở dữ liệu d&acirc;n cư, triển khai dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến cấp độ 3.</div> <div>Trong đ&oacute;, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; dự &aacute;n viết phần mềm dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến cấp độ 3, cho ph&eacute;p người sử dụng điền v&agrave; gửi trực tuyến c&aacute;c mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. C&aacute;c giao dịch trong qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute; hồ sơ v&agrave; cung cấp dịch vụ được thực hiện tr&ecirc;n m&ocirc;i trường mạng.</div> <div>Ng&agrave;y 22.11.2016, H&agrave; Nội ban h&agrave;nh quyết định điều chỉnh, ph&acirc;n bổ kinh ph&iacute; giao cho c&aacute;c huyện, thị x&atilde; để mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến mức độ 3 tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Dự &aacute;n c&oacute; kinh ph&iacute; khoảng 21 tỉ đồng, sau đ&oacute; đ&atilde; được giảm dự to&aacute;n theo h&igrave;nh thức thu&ecirc; dịch vụ phần mềm xuống c&ograve;n hơn 10,7 tỉ đồng. Chỉ sau đ&oacute; hơn 2 tuần, ng&agrave;y 6.12.2016, H&agrave; Nội ban h&agrave;nh Quyết định 6699/QĐ-UBND với nội dung &ldquo;Thu&ecirc; dịch vụ cung cấp phần mềm khai th&aacute;c cơ sở dữ liệu d&acirc;n cư, triển khai dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến v&agrave; ứng dụng điều h&agrave;nh, phục vụ c&ocirc;ng d&acirc;n, doanh nghiệp&rdquo; lựa chọn Nhật Cường l&agrave;m đơn vị triển khai.</div> <div> <div> <table align="center" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div>Trong lĩnh vực gi&aacute;o dục, v&agrave;o th&aacute;ng 5.2018, Sở GD-ĐT H&agrave; Nội lập dự to&aacute;n chi ph&iacute; thu&ecirc; dịch vụ CNTT của ng&agrave;nh với tổng kinh ph&iacute; đề xuất hơn 93 tỉ đồng để triển khai c&aacute;c dự &aacute;n. Trong đ&oacute; chi ph&iacute; dịch vụ phần mềm l&agrave; 73,5 tỉ đồng bao gồm: thu&ecirc; phần mềm sổ li&ecirc;n lạc điểm, phần mềm sổ điểm điện tử, phần mềm quản l&yacute; gi&aacute;o dục tiểu học. Nhật Cường cũng bắt tay v&agrave;o dự &aacute;n n&agrave;y.</div> <div>Dự &aacute;n to hay nhỏ, viết phần mềm hay mua thiết bị Nhật Cường cũng đều c&oacute; phần. Ng&agrave;y 27.12.2017, Nhật Cường tiếp tục được ưu &aacute;i g&oacute;i Hợp đồng kinh tế số 271/HĐKT/NC/TTDL. G&oacute;i thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến thuộc dự &aacute;n &ldquo;Mua sắm, c&agrave;i đặt phần mềm antivirus v&agrave; mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến&rdquo;. Gi&aacute; trị của hợp đồng n&agrave;y gần 4,2 tỉ đồng để mua sắm thiết bị, m&aacute;y chụp t&agrave;i liệu...</div> <p><strong>Tho&aacute;i th&aacute;c b&agrave;n giao dữ liệu</strong></p> <div>C&oacute; thể n&oacute;i, Nhật Cường đ&atilde; tham gia v&agrave;o hầu hết c&ocirc;ng đoạn, x&acirc;y dựng nền m&oacute;ng để H&agrave; Nội triển khai ch&iacute;nh quyền điện tử từ cơ sở dữ liệu d&acirc;n cư; phần mềm dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến; phần mềm một cửa điện tử. Tất cả c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; v&agrave; đang phục vụ lĩnh vực dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến cho H&agrave; Nội với tỷ lệ trực tuyến l&ecirc;n đến 80%, cộng đồng người d&ugrave;ng lớn gồm hơn 7 triệu người d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, hơn 2.700 trường học, hơn 1,7 triệu học sinh, hơn 6 triệu hồ sơ bệnh &aacute;n điện tử...</div> <div>Những dữ liệu đ&oacute; vẫn đang được Nhật Cường kiểm so&aacute;t bởi &ldquo;h&agrave;ng r&agrave;o&rdquo;, hệ thống bảo mật do m&igrave;nh viết ra. Khi H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu b&agrave;n giao lại để t&iacute;ch hợp c&aacute;c phần mềm n&agrave;y v&agrave;o hệ thống tập trung của Trung t&acirc;m dữ liệu nh&agrave; nước, Nhật Cường vẫn vin v&agrave;o nhiều l&yacute; do để tho&aacute;i th&aacute;c.</div> <div>Ng&agrave;y 6.4.2018, Trung t&acirc;m dữ liệu H&agrave; Nội đ&atilde; gửi văn bản y&ecirc;u cầu Nhật Cường b&agrave;n giao bản vẽ thiết kế m&ocirc; h&igrave;nh mạng, bản vẽ thiết kế chi tiết v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng số cấu h&igrave;nh kỹ thuật của hệ thống thiết bị đang được lắp đặt, c&agrave;i đặt tại trung t&acirc;m dữ liệu của th&agrave;nh phố (dịch vụ c&ocirc;ng cấp độ 3, c&aacute;c phần mềm y tế, gi&aacute;o dục...); chuyển giao, b&agrave;n giao c&aacute;c t&agrave;i khoản quản trị hệ thống hạ tầng thiết bị m&aacute;y chủ, lưu trữ, mạng v&agrave; bảo mật. Đồng thời đề xuất phương &aacute;n phối hợp giữa Trung t&acirc;m dữ liệu nh&agrave; nước v&agrave; Nhật Cường trong việc sử dụng hạ tầng của trung t&acirc;m để đảm bảo hoạt động của hệ thống dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến cấp độ 3, 4 v&agrave; c&aacute;c phần mềm chung của th&agrave;nh phố. Thời gian b&agrave;n giao trước ng&agrave;y 30.4.2018.</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n đến th&aacute;ng 7.2018, c&ocirc;ng ty n&agrave;y mới c&oacute; phản hồi, th&ocirc;ng b&aacute;o mới chỉ x&acirc;y dựng nội dung kế hoạch đ&agrave;o tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao quyền quản trị, vận h&agrave;nh cho hệ thống, đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ cho trung t&acirc;m dữ liệu. Việc b&agrave;n giao được hứa chia l&agrave;m 5 giai đoạn.</div> <div>Th&aacute;ng 10.2018, Trung t&acirc;m dữ liệu H&agrave; Nội lại tiếp tục ra văn bản lần 2, đề nghị Nhật Cường chuyển giao đầy đủ hồ sơ, t&agrave;i liệu. Thời hạn cho lần n&agrave;y trước ng&agrave;y 25.10.2018.</div> <div>Th&aacute;ng 12.2018, Nhật Cường gửi th&ocirc;ng b&aacute;o cho biết chỉ mới đ&agrave;o tạo, hướng dẫn quản trị v&agrave; vận h&agrave;nh hệ thống cho c&aacute;n bộ của trung t&acirc;m. C&ograve;n lại chưa thể chuyển giao: mạng - bảo mật kiến tr&uacute;c chi tiết tổng thể v&agrave; t&agrave;i liệu cấu h&igrave;nh chi tiết hệ thống; an to&agrave;n th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t hệ thống; c&aacute;c m&aacute;y chủ, ứng dụng gồm t&agrave;i khoản đăng nhập tất cả c&aacute;c m&aacute;y chủ v&agrave; thiết bị; quyền vận h&agrave;nh hệ thống sau khi đ&agrave;o tạo. L&yacute; do v&igrave; H&agrave; Nội đang c&oacute; kế hoạch n&acirc;ng cấp, bổ sung hạ tầng v&agrave; triển khai c&aacute;c hệ thống phần mềm dịch vụ c&ocirc;ng, do đ&oacute; phải triển khai th&ecirc;m c&aacute;c giải ph&aacute;p nền tảng kh&aacute;c tr&ecirc;n hệ thống. V&igrave; vậy, c&ocirc;ng ty n&agrave;y tiếp tục l&ugrave;i lịch tập huấn v&agrave; b&agrave;n giao vận h&agrave;nh hệ thống sang th&aacute;ng 3.2019.</div> <div>Trung t&acirc;m dữ liệu c&oacute; thể xem như bộ n&atilde;o của cả th&agrave;nh phố điện tử, trong đ&oacute; chứa đựng to&agrave;n bộ c&aacute;c cơ sở dữ liệu quan trọng của người d&acirc;n, của ch&iacute;nh quyền. Việc Nhật Cường đứng ra viết phần mềm, số h&oacute;a c&aacute;c dữ liệu, dịch vụ n&agrave;y song chưa b&agrave;n giao quyền vận h&agrave;nh hệ thống, mạng - bảo mật kiến tr&uacute;c chi tiết tổng thể, an to&agrave;n th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t hệ thống l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng rủi ro. Một khi những dữ liệu n&agrave;y bị lộ lọt, đ&aacute;nh cắp sẽ để lại những hậu quả kh&ocirc;n lường cho cả người d&acirc;n v&agrave; quốc gia.</div> <div> <table align="center" border="2px" bordercolor="#f3b204" cellpadding="0" cellspacing="0" rules="none"> <tbody> <tr> <td align="left" style="background-color: #fae6ab; padding:5px; text-align:justify;"> <div> <div><strong>M&ocirc; h&igrave;nh để &ldquo;học hỏi&rdquo;</strong></div> <div>Khi H&agrave; Nội triển khai lắp đặt hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t an ninh, trật tự đ&ocirc; thị, kh&ocirc;ng phải c&aacute;c &ldquo;&ocirc;ng lớn&rdquo; m&agrave; vẫn l&agrave; Nhật Cường ti&ecirc;n phong. Th&aacute;ng 3.2017, dự &aacute;n bắt đầu th&iacute; điểm lắp đặt tại 2 phường Bồ Đề v&agrave; Gia Thụy (Q.Long Bi&ecirc;n). Đến nay, đ&atilde; lập dự &aacute;n lắp đặt h&agrave;ng trăm camera phủ khắp c&aacute;c tuyến đường, khu d&acirc;n cư tr&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Sau Q.Long Bi&ecirc;n, Q.Hai B&agrave; Trưng cũng triển khai. Dự &aacute;n được l&atilde;nh đạo Q.Hai B&agrave; Trưng b&aacute;o c&aacute;o l&atilde;nh đạo H&agrave; Nội. Chủ đầu tư l&agrave; C&ocirc;ng an Q.Hai B&agrave; Trưng v&agrave; nh&agrave; thầu lập thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng - dự to&aacute;n x&acirc;y dựng l&agrave; CTCP dịch vụ v&agrave; c&ocirc;ng nghệ IOT. Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t với quy m&ocirc; 153 camera quay qu&eacute;t, 149 camera cố định tại c&aacute;c điểm n&oacute;ng giao th&ocirc;ng v&agrave; trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, trật tự đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n 20 phường. Gi&aacute; trị dự to&aacute;n x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh hơn 29,2 tỉ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, tại cuộc họp phương &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; kh&ocirc;ng được đồng &yacute;. L&atilde;nh đạo H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu Q.Hai B&agrave; Trưng &ldquo;học hỏi&rdquo; m&ocirc; h&igrave;nh của Long Bi&ecirc;n, địa b&agrave;n m&agrave; Nhật Cường đ&atilde; triển khai th&iacute; điểm.</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
back to top