Những hầm chui giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội

Để giảm xung đột giao thông và xóa các điểm đen ùn tắc, Thành phố Hà Nội đã xây dựng hầm chui Kim Liên, hầm chui Trung Hòa và hầm chui Thanh Xuân…Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục xây dựng hầm chui Lê Văn Lương và dự kiến làm hai hầm khác trên đường Giải Phóng và đường Hoàng Quốc Việt.

<div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="nhung ham chui giai quyet un tac giao thong tai ha noi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baoxaydung-com-vn_0832_image001.jpg" title="Những hầm chui giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;">Hầm chui Kim Li&ecirc;n gi&uacute;p cải thiện t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc tại khu vực Đại Cồ Việt - X&atilde; Đ&agrave;n.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Hầm Kim Li&ecirc;n &ndash; hầm chui đầu ti&ecirc;n của H&agrave; Nội</strong></p> <p style="text-align: justify;">Hầm chui Kim Li&ecirc;n - X&atilde; Đ&agrave;n được khởi c&ocirc;ng từ năm 2006 với tổng mức đầu tư 467 tỷ đồng, đi v&agrave;o hoạt động năm 2009. V&agrave;o thời điểm x&acirc;y dựng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh được xem l&agrave; đường hầm hiện đại nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Hầm xe cơ giới n&agrave;y x&acirc;y dựng tại n&uacute;t giao th&ocirc;ng Kim Li&ecirc;n, nối đường Đại Cồ Việt với đường X&atilde; Đ&agrave;n. C&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; chiều d&agrave;i 644m, chiều rộng hầm 18,5m, chiều cao th&ocirc;ng xe trong hầm 4,7m. Ngo&agrave;i ra, dự &aacute;n c&ograve;n x&acirc;y dựng hầm cho người đi bộ gồm hai nh&aacute;nh cắt qua đường L&ecirc; Duẩn v&agrave; đường Giải Ph&oacute;ng d&agrave;i tổng cộng 90m.</p> <p style="text-align: justify;">Hầm Kim Li&ecirc;n l&agrave; hạng mục giao th&ocirc;ng quan trọng của H&agrave; Nội. C&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p cải thiện t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc tại khu vực Đại Cồ Việt - X&atilde; Đ&agrave;n. Tuy nhi&ecirc;n, nơi đ&acirc;y thường xuy&ecirc;n xảy ra tai nạn giao th&ocirc;ng do mặt cắt ngang của hầm rất hẹp, dốc trượt, v&ograve;ng cua; đồng thời &ocirc; t&ocirc; v&agrave; xe m&aacute;y lưu th&ocirc;ng hỗn hợp trong điều kiện thiếu s&aacute;ng, &acirc;m thanh ồn dễ xảy ra g&acirc;y tai nạn.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="nhung ham chui giai quyet un tac giao thong tai ha noi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baoxaydung-com-vn_0834_image003.jpg" title="Những hầm chui giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;">Hầm chui Thanh Xu&acirc;n giảm tải t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc, xung đột giao th&ocirc;ng từ c&aacute;c hướng Trần Ph&uacute;, H&agrave; Đ&ocirc;ng, Nguyễn Xiển v&agrave; Khuất Duy Tiến.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Hầm chui Thanh Xu&acirc;n &ndash; n&uacute;t giao 4 tầng đầu ti&ecirc;n tại Thủ đ&ocirc;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Hầm chui Thanh Xu&acirc;n tại ng&atilde; tư Nguy&ecirc;̃n Trãi - Khu&acirc;́t Duy Ti&ecirc;́n đi v&agrave;o hoạt động năm 2016, sau 2 năm x&acirc;y dựng. Hầm c&oacute; tổng mức đầu tư hơn 551 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA Nhật Bản (phần c&ograve;n thừa của dự &aacute;n đường v&agrave;nh đai 3 tr&ecirc;n cao).</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng tr&igrave;nh gồm một đường hầm v&agrave; đường dẫn v&agrave;o hầm tổng chiều d&agrave;i 980m, trong đ&oacute; chiều d&agrave;i của phần hầm k&iacute;n l&agrave; 109m, mặt cắt ngang 14m. Hầm c&oacute; 4 l&agrave;n xe chạy, mỗi l&agrave;n rộng 3,5m. Hầm chui được x&acirc;y dựng theo hướng Nguyễn Tr&atilde;i - Quốc lộ 6 để t&aacute;ch phương tiện giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường Nguyễn Tr&atilde;i khỏi khu vực giao cắt.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y được coi l&agrave; hầm chui thi c&ocirc;ng phức tạp v&agrave; kh&oacute; khăn nhất v&igrave; được l&agrave;m song song với dự &aacute;n đường sắt tr&ecirc;n cao, hệ thống trụ đường sắt đi qua dải ph&acirc;n c&aacute;ch giữa ở hai ống hầm. C&ugrave;ng với tuyến đường sắt tr&ecirc;n cao, cao tốc tr&ecirc;n cao v&agrave; đường bộ, đ&acirc;y l&agrave; n&uacute;t giao 4 tầng đầu ti&ecirc;n tại thủ đ&ocirc;. Điều n&agrave;y g&oacute;p phần giảm tải t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i trong nhiều năm qua v&agrave; xung đột giao th&ocirc;ng từ c&aacute;c hướng Trần Ph&uacute;, H&agrave; Đ&ocirc;ng, Nguyễn Xiển v&agrave; Khuất Duy Tiến khi qua n&uacute;t giao n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="nhung ham chui giai quyet un tac giao thong tai ha noi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baoxaydung-com-vn_0835_image005.jpg" title="Những hầm chui giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Hầm chui Trung H&ograve;a kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Hầm chui Trung H&ograve;a</strong></p> <p style="text-align: justify;">Kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ugrave;ng ng&agrave;y với hầm chui Thanh Xu&acirc;n, hầm chui Trung H&ograve;a kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long; tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Phần hầm k&iacute;n v&agrave; phần hầm hở ph&iacute;a đường Trần Duy Hưng gồm hai hầm ri&ecirc;ng biệt, mỗi hầm c&oacute; bề rộng 12m, gồm 3 l&agrave;n xe cơ giới rộng 3,5m/l&agrave;n. Phần hầm hở ph&iacute;a đại lộ Thăng Long gồm 2 hầm ri&ecirc;ng biệt, mỗi hầm c&oacute; bề rộng 16,25m. Sau hơn 4 năm kh&aacute;nh th&agrave;nh, hầm chui Trung Ho&agrave; gi&uacute;p giảm thiểu &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n n&uacute;t giao v&agrave;nh đai 3 Khuất Duy Tiến v&agrave; đại lộ Thăng Long.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="nhung ham chui giai quyet un tac giao thong tai ha noi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baoxaydung-com-vn_0836_image007.jpg" title="Những hầm chui giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Phối cảnh hầm chui L&ecirc; Văn Lương. Hầm chui n&agrave;y l&agrave; một trong những dự &aacute;n trọng điểm của th&agrave;nh phố nhằm giải quyết &ugrave;n tắc tại n&uacute;t giao L&ecirc; Văn Lương - V&agrave;nh đai 3. Dự kiến ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o đầu năm 2022.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Hầm chui L&ecirc; Văn Lương - V&agrave;nh đai 3</strong></p> <p style="text-align: justify;">Mới đ&acirc;y, UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức Lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng Dự &aacute;n x&acirc;y dựng hầm chui L&ecirc; Văn Lương - V&agrave;nh đai 3.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, dự &aacute;n hầm chui L&ecirc; Văn Lương - V&agrave;nh đai 3 l&agrave; dự &aacute;n thuộc nh&oacute;m B, c&oacute; tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, trong đ&oacute; chi ph&iacute; x&acirc;y dựng tr&ecirc;n 500 tỷ đồng được tr&iacute;ch từ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch th&agrave;nh phố, thời gian thi c&ocirc;ng 18 th&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng chiều d&agrave;i hầm l&agrave; 475m, trong đ&oacute; hầm k&iacute;n d&agrave;i 95m, hầm hở v&agrave; gờ chắn dẫn v&agrave;o hầm k&iacute;n d&agrave;i 380m (mỗi b&ecirc;n d&agrave;i 190m). C&oacute; hai hầm ri&ecirc;ng biệt, mỗi hầm c&oacute; bề rộng 7,75m, lưu th&ocirc;ng mỗi chiều 2 l&agrave;n xe cơ giới, mỗi l&agrave;n rộng 3,5m. Li&ecirc;n danh C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Cienco4 - C&ocirc;ng ty Cổ phần Fecon - C&ocirc;ng ty Cổ phần Thương mại, tư vấn v&agrave; x&acirc;y dựng Vĩnh Hưng l&agrave; đơn vị đ&atilde; tr&uacute;ng g&oacute;i thầu thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi hầm chui L&ecirc; Văn Lương đi v&agrave;o hoạt động, n&uacute;t giao th&ocirc;ng tại đ&acirc;y sẽ c&oacute; tổng cộng 10 l&agrave;n xe theo hướng L&ecirc; Văn Lương - Tố Hữu v&agrave; ngược lại, thay v&igrave; 8 l&agrave;n xe như hiện nay. Hầm chui được kỳ vọng sẽ giải quyết xung đột giao th&ocirc;ng tại n&uacute;t giao L&ecirc; Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu đ&atilde; tồn tại nhiều năm qua, giảm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, g&oacute;p phần thay đổi bộ mặt giao th&ocirc;ng của Thủ đ&ocirc;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="nhung ham chui giai quyet un tac giao thong tai ha noi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baoxaydung-com-vn_0837_image009.jpg" title="Những hầm chui giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Dự &aacute;n hầm chui tại n&uacute;t giao giữa v&agrave;nh đai 2,5 (Kim Đồng nối với đường Giải Ph&oacute;ng, quận Ho&agrave;ng Mai) được th&agrave;nh phố ph&ecirc; duyệt đầu tư dự &aacute;n tại Quyết định số 5804/QĐ-UBND (Ảnh: D&acirc;n tr&iacute;).</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Dự &aacute;n hầm chui 670 tỷ đồng giao cắt đường Giải Ph&oacute;ng</strong></p> <p style="text-align: justify;">Với dự &aacute;n hầm chui tại n&uacute;t giao đường V&agrave;nh đai 2,5 với đường Giải Ph&oacute;ng (Quốc lộ 1A cũ) được UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội ph&ecirc; duyệt đầu tư dự &aacute;n tại Quyết định số 5804/QĐ-UBND. Hầm được x&acirc;y dựng theo hướng đường V&agrave;nh đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Kim Đồng) chui qua đường Giải Ph&oacute;ng hiện tại. Tổng đầu tư cho c&aacute;c hạng mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh dự kiến hơn 670 tỷ đồng từ ng&acirc;n s&aacute;ch th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Cửa hầm được bắt đầu ở đoạn giữa phố Kim Đồng, đi ngầm qua đường Giải Ph&oacute;ng v&agrave; ga Gi&aacute;p B&aacute;t để kết nối với đường Đầm Hồng - Gi&aacute;p B&aacute;t (tuyến V&agrave;nh đai 2,5) đang thi c&ocirc;ng. Cửa hầm ph&iacute;a b&ecirc;n kia c&aacute;ch tường r&agrave;o ga Gi&aacute;p B&aacute;t khoảng 400m.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng chiều d&agrave;i của c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; 730m (gồm: 110m đường dẫn cửa hầm ph&iacute;a Đầm Hồng, 520m hầm (190m + 140m + 190m) v&agrave; 100m đường dẫn cửa hầm ph&iacute;a Kim Đồng. Ngo&agrave;i ra, dự &aacute;n c&ograve;n x&acirc;y dựng c&aacute;c trụ nổi chờ cho tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 4 dự kiến đi tr&ecirc;n cao; x&acirc;y đường hai b&ecirc;n hầm, n&uacute;t giao tr&ecirc;n mặt bằng với đường Giải Ph&oacute;ng; x&acirc;y c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng kỹ thuật v&agrave; phụ trợ kh&aacute;c...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="nhung ham chui giai quyet un tac giao thong tai ha noi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/baoxaydung-com-vn_0839_image011.jpg" title="Những hầm chui giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Bản đồ vị tr&iacute; hầm chui dự kiến qua n&uacute;t giao Ho&agrave;ng Quốc Việt- T&acirc;y Thăng Long.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Hầm chui Ho&agrave;ng Quốc Việt</strong></p> <p style="text-align: justify;">Theo t&iacute;nh to&aacute;n của đại diện Bộ Giao th&ocirc;ng v&agrave; Vận tải, dự &aacute;n hầm chui Ho&agrave;ng Quốc Việt dự kiến x&acirc;y dựng tương tự hầm chui Thanh Xu&acirc;n, Trung H&ograve;a với 4 l&agrave;n xe. Dự &aacute;n c&oacute; mức dự to&aacute;n khoảng 700 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Thực tế tại n&uacute;t giao đường V&agrave;nh đai 3 với đường Ho&agrave;ng Quốc Việt cũng đ&atilde; c&oacute; phương &aacute;n x&acirc;y dựng gầm chui n&ecirc;n khi thi c&ocirc;ng đường tr&ecirc;n cao đến đ&acirc;y, thay v&igrave; đổ b&ecirc; t&ocirc;ng, đoạn dầm cầu cạn đi đường Ho&agrave;ng Quốc Việt đ&atilde; được l&agrave;m bằng khung th&eacute;p lắp gh&eacute;p. Việc n&agrave;y nhằm lực n&eacute;n cho hạ tầng ngầm b&ecirc;n dưới vừa c&oacute; thể th&aacute;o dỡ dầm cầu cạn V&agrave;nh đai 3 nếu cần.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo baoxaydung.com.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top