Những chú chó 'đánh hơi' được Covid-19

TP - Một nghiên cứu ở London (Anh) cho biết những người nhiễm Covid-19 có tỏa một mùi hương khác biệt, và những chú chó được huấn luyện bài bản có thể phát hiện ra nó với độ chính xác cao.

<div> <p>Nhanh hơn x&eacute;t nghiệm PCR v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c hơn cả phương ph&aacute;p sử dụng que thử, vũ kh&iacute; mới nhất chống lại dịch Covid-19 c&oacute; bốn ch&acirc;n v&agrave; một c&aacute;i mũi ướt.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Những chú chó 'đánh hơi' được Covid-19 ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/30/photo-cms-tpo-zadn-vn_1-653.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Tala, một ch&uacute; ch&oacute; ph&aacute;t hiện y tế, được huấn luyện để t&igrave;m ra virus Covid-19 trong tất của c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n khắp nước Anh</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tiến sĩ Claire Guest, người trong nh&oacute;m dẫn đầu nghi&ecirc;n cứu, từ l&acirc;u đ&atilde; bị cuốn h&uacute;t bởi lo&agrave;i ch&oacute; v&agrave; mối quan hệ của con người với ch&uacute;ng. Sau khi học ng&agrave;nh t&acirc;m l&yacute; học, b&agrave; l&agrave;m việc cho tổ chức Hearing Dogs for Deaf People (Ch&oacute; th&iacute;nh d&agrave;nh cho người điếc), nơi b&agrave; gặp một phụ nữ trẻ n&oacute;i rằng ch&uacute; ch&oacute; cưng của c&ocirc; đ&atilde; chẩn đo&aacute;n được một khối u &aacute;c t&iacute;nh tr&ecirc;n bắp ch&acirc;n c&ocirc;. &ldquo;C&ocirc; ấy li&ecirc;n tục n&oacute;i: &ldquo;Con ch&oacute; đ&atilde; đ&aacute;nh hơi thấy n&oacute;&rdquo;, b&agrave; Guest kể lại.</p> <p>Năm 2002, b&agrave; hợp t&aacute;c với một b&aacute;c sĩ phẫu thuật chỉnh h&igrave;nh, &ocirc;ng John Church, để kiểm tra xem liệu ch&oacute; c&oacute; khả năng ph&acirc;n biệt giữa nước tiểu của người khỏe mạnh v&agrave; người bị ung thư b&agrave;ng quang hay kh&ocirc;ng. Nghi&ecirc;n cứu của họ đ&atilde; chứng minh rằng ch&uacute;ng c&oacute; thể.</p> <p>Tổ chức từ thiện Medical Detection Dogs (Những ch&uacute; ch&oacute; ph&aacute;t hiện y tế) được th&agrave;nh lập năm 2008. Họ huấn luyện những ch&uacute; ch&oacute; để ch&uacute;ng c&oacute; thể ph&aacute;t hiện ra thay đổi về m&ugrave;i ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 v&agrave; một số bệnh nghi&ecirc;m trọng kh&aacute;c, cảnh b&aacute;o họ t&igrave;m kiếm gi&uacute;p đỡ trước khi sức khỏe họ chuyển hướng xấu hơn.</p> <p>Tổ chức cũng nghi&ecirc;n cứu khả năng của lo&agrave;i ch&oacute; trong việc ph&aacute;t hiện ung thư v&agrave; bệnh Parkinson. Khi đại dịch xảy ra, họ vừa ho&agrave;n th&agrave;nh một nghi&ecirc;n cứu với trường Vệ sinh &amp; Y học Nhiệt đới London (LSHTM), chứng minh rằng ch&oacute; c&ograve;n c&oacute; thể ph&aacute;t hiện ra bệnh sốt r&eacute;t.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Những chú chó 'đánh hơi' được Covid-19 ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/30/photo-cms-tpo-zadn-vn_3-1373.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Một ch&uacute; ch&oacute; l&agrave;m b&agrave;i x&eacute;t nghiệm</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Nghi&ecirc;n cứu mới nhất về Covid-19 cho biết lo&agrave;i ch&oacute; c&oacute; thể đ&aacute;nh hơi được bệnh dựa v&agrave;o quần &aacute;o người nhiễm mặc với độ nhạy b&eacute;n l&ecirc;n tới 94,3%, tức ch&uacute;ng sẽ x&aacute;c định ch&iacute;nh x&aacute;c 94 trong số 100 ca nhiễm, so với độ nhạy 58-77% của phương ph&aacute;p que thử, v&agrave; 97,2% của x&eacute;t nghiệm PCR.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, những ch&uacute; ch&oacute; c&ograve;n đ&aacute;nh bại quy tr&igrave;nh x&eacute;t nghiệm PCR về mặt tốc độ, v&igrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể đưa ra chẩn đo&aacute;n trong v&ograve;ng chưa đầy một gi&acirc;y. &ldquo;Dữ liệu n&agrave;y bao gồm cả những người kh&ocirc;ng biểu lộ triệu chứng v&agrave; c&oacute; tải lượng vi r&uacute;t thấp&rdquo;, gi&aacute;o sư James Logan của trường LSHTM, trong nh&oacute;m dẫn đầu nghi&ecirc;n cứu, cho biết.</p> <p>Tala l&agrave; một trong s&aacute;u ch&uacute; ch&oacute; tham gia nghi&ecirc;n cứu, v&agrave; cũng l&agrave; ch&uacute; ch&oacute; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất, với độ nhạy b&eacute;n l&agrave; 94,5%. Trong một b&agrave;i kiểm tra ti&ecirc;u chuẩn, người huấn luyện cho Tala, &ocirc;ng Mark Somerville, sẽ dẫn cậu tới ba c&aacute;i gi&aacute;, mỗi c&aacute;i c&oacute; một mảnh tất nylon b&ecirc;n dưới một tấm lưới kim loại. Qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; của ch&uacute; ch&oacute; săn Labrador kết th&uacute;c chỉ trong v&agrave;i gi&acirc;y: cậu b&igrave;nh tĩnh đi đến từng c&aacute;i gi&aacute;, nhanh ch&oacute;ng đưa mũi qua lưới, trước khi dừng lại ở c&aacute;i thứ hai v&agrave; vẫy đu&ocirc;i lia lịa &ndash; đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch Tala th&ocirc;ng b&aacute;o rằng cậu đ&atilde; x&aacute;c định được m&ugrave;i hương. Mỗi ch&uacute; ch&oacute; c&oacute; một c&aacute;ch b&aacute;o hiệu kh&aacute;c nhau. Như Millie, một ch&uacute; ch&oacute; săn l&ocirc;ng đỏ, sẽ ngồi v&agrave; r&ecirc;n rỉ một khi ph&aacute;t hiện c&aacute;i tất được y&ecirc;u cầu. Những ch&uacute; ch&oacute; kh&aacute;c sẽ đứng bất động.</p> <p>Tala l&agrave; một những ch&uacute; ch&oacute; nu&ocirc;i của b&agrave; Guest, v&agrave; l&agrave; ch&aacute;u trai của Daisy, ch&uacute; ch&oacute; ti&ecirc;n phong đ&atilde; tham gia v&agrave;o b&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về ung thư b&agrave;ng quang- v&agrave; kh&ocirc;ng l&acirc;u sau đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p chẩn đo&aacute;n bệnh ung thư v&uacute; giai đoạn đầu cho b&agrave; Guest. &ldquo;N&oacute; cứ kh&ocirc;ng ngừng nh&igrave;n t&ocirc;i v&agrave; hu&yacute;ch nhẹ t&ocirc;i&rdquo;, b&agrave; n&oacute;i.</p> <p>Một số ch&uacute; ch&oacute; được sinh ra để l&agrave;m nghề n&agrave;y, số kh&aacute;c l&agrave; ch&oacute; cứu hộ được đem tặng cho tổ chức. Asher, một ch&uacute; ch&oacute; giống Cocker Spaniel cũng sống c&ugrave;ng b&agrave; Guest, giờ cậu l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n quan trọng của đội ph&aacute;t hiện Covid.</p> <p>C&aacute;c giống ch&oacute; săn mồi như Asher v&agrave; ch&oacute; Labrador l&agrave; những con ph&aacute;t hiện giỏi đặc biệt. &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những con ch&oacute; y&ecirc;u việc t&igrave;m kiếm,&rdquo; b&agrave; Guest n&oacute;i. &ldquo;Ch&uacute;ng cũng rất th&acirc;n thiện v&agrave; th&iacute;ch l&agrave;m việc ở những nơi c&ocirc;ng cộng&rdquo;.</p> <p>Để huấn luyện một ch&uacute; ch&oacute; ph&aacute;t hiện Covid-19 cần khoảng t&aacute;m đến mười tuần. Ch&uacute;ng sẽ được mặc &aacute;o ph&ocirc;ng, c&ograve;n tất v&agrave; khẩu trang được quy&ecirc;n g&oacute;p bởi c&ocirc;ng ch&uacute;ng v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n của Dịch vụ Y tế Quốc gia, trong đ&oacute; một số đ&atilde; c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với Covid.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cho d&ugrave; ch&iacute;nh x&aacute;c thế n&agrave;o đi chăng nữa, những ch&uacute; ch&oacute; kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể thay thế phương ph&aacute;p x&eacute;t nghiệm PCR. Ch&uacute;ng rất hữu &iacute;ch tại c&aacute;c s&acirc;n bay, nơi ch&uacute;ng c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng s&agrave;ng lọc h&agrave;nh kh&aacute;ch xuống m&aacute;y bay, những người được x&aacute;c định nhiễm bệnh vẫn cần qua x&eacute;t nghiệm PCR v&agrave; c&aacute;ch ly trong khi chờ kết quả. Nhưng &iacute;t nhất, l&agrave;m thế n&agrave;y sẽ đỡ bất tiện hơn nhiều so với việc y&ecirc;u cầu tất cả mọi người phải c&aacute;ch ly v&agrave; l&agrave;m x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Th&aacute;ch thức lớn nhất của họ giờ l&agrave; mở rộng quy m&ocirc;: qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo cần thời gian v&agrave; cần nhiều quần &aacute;o của cả người bị nhiễm v&agrave; người khỏe mạnh. Tổ chức đang l&agrave;m việc cật lực để x&aacute;c định ph&acirc;n tử m&ugrave;i n&agrave;o đang được những ch&uacute; ch&oacute; ph&aacute;t hiện ra; điều n&agrave;y c&oacute; thể gi&uacute;p họ sản xuất một loại &ldquo;m&ugrave;i giả&rdquo; để huấn luyện th&ecirc;m nhiều ch&uacute; ch&oacute; c&ugrave;ng một l&uacute;c.</p> <p>Giờ đ&acirc;y với nhiều dự &aacute;n tương tự đang được tiến h&agrave;nh ở Ph&aacute;p, Phần Lan v&agrave; Lebanon, c&oacute; vẻ như việc ch&uacute;ng ta nh&igrave;n thấy tận mắt những ch&uacute; ch&oacute; &ldquo;đ&aacute;nh hơi&rdquo; ra Covid trong tương lai gần l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n khả thi.</p> <div class="article__story cms-relate">&nbsp;</div> <div class="article__author"><span class="cms-author">&nbsp;(theo theguardian.com, ng&agrave;y 24/05/2021) </span></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top