Nâng cao công tác phối hợp, hỗ trợ giữa VUSTA và các hội thành viên

Ngày 17/11, tại tỉnh Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) tổ chức hội nghị Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cho biết, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) nước nhà. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với VUSTA.

Hội nghị được tổ chức tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò, vị trí đội ngũ trí thức KH&CN của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng quan trọng. Sự phát triển của hệ thống VUSTA luôn gắn liền công tác củng cố, phát triển tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên; thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, nhằm thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, cũng như tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ 15 hội thành viên sáng lập ban đầu (gồm 14 Hội ngành toàn quốc và 1 Liên hiệp Hội địa phương), đến nay, phát triển tới 156 hội thành viên (63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố, 93 Hội ngành toàn quốc), cùng 3 đơn vị trực thuộc và 574 tổ chức KH&CN.

Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh, mối quan hệ về mặt tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã được quy định trong rất nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước, cũng như của VUSTA. Việc tổ chức thực hiện, định kỳ đánh giá, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức của VUSTA và hội thành viên.

Theo ông Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp Hội Việt Nam, với cơ cấu, bộ máy tổ chức từ Trung ương đến địa phương, mạng lưới phát triển sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, với chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, VUSTA có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Sự kết nối giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên được thể hiện qua sự hợp tác, phối hợp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, trong việc hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, truyền thông, phổ biến thức và hợp tác quốc tế. Những hoạt động này đã kết nối các Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành toàn quốc đoàn kết thống nhất trong “ngôi nhà chung” VUSTA.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng và nêu giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên. Nhiều đại biểu đề cập vấn đề về cơ sở pháp lý, việc ban hành văn bản tăng cường phối hợp của VUSTA với hội thành viên; đánh giá kết quả thực hiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam với hội thành viên; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, hỗ trợ hoạt động của VUSTA với hội thành viên trong giai đoạn tới…

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đưa mối quan hệ của các tổ chức Hội thành viên và Liên hiệp Hội địa phương thêm gắn kết, phát triển toàn diện.

Theo Đời sống
back to top