Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6

Sáng 23/6 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Phiên họp đầu tiên của Hội đồng tiền lương Quốc gia về điều chỉnh lương tối thiểu 2021. Quan điểm ban đầu của các bên vẫn còn khá xa nhau.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6 - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_luong-1592899650061.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_luong-1592899650061.jpg" title="Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6 - 1" /> <figcaption>Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&amp;XH L&ecirc; Văn Thanh chủ tr&igrave; Phi&ecirc;n họp</figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Trả lời PV B&aacute;o D&acirc;n tr&iacute; b&ecirc;n lề phi&ecirc;n họp, trưa 23/6, &ocirc;ng Ngọ Duy Hiểu - Ph&oacute; Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - cho biết, Phi&ecirc;n họp l&agrave; dịp để c&aacute;c b&ecirc;n tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c t&aacute;c động của t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế x&atilde; hội tới đời sống người lao động.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ở g&oacute;c độ đại diện người lao động, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ căn cứ tr&ecirc;n cơ sở đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh đời sống người lao động, nhất l&agrave; mức sống tối thiểu. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; t&igrave;m hiểu về &quot;sức khỏe&quot; của doanh nghiệp trong bối cảnh c&oacute; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như chỉ số gi&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng&quot; - &ocirc;ng Hiểu cho biết.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6 - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_luong-toi-thieu-1592896659614.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_luong-toi-thieu-1592896659614.jpg" title="Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6 - 2" /> <figcaption> <p>Phi&ecirc;n họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia s&aacute;ng 23/6 tại Hạ Long (Quảng Ninh)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Hiểu, những yếu tố tr&ecirc;n sẽ được đ&aacute;nh gi&aacute; xem x&eacute;t v&agrave; l&agrave;m căn cứ để trong cuộc họp sắp tới.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;L&uacute;c đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ quyết định tăng hay kh&ocirc;ng tăng, tăng như thế n&agrave;o&rdquo;, vị ph&oacute; Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN kết luận.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6 - 3" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_luong-toi-thieu-1592897741134.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_luong-toi-thieu-1592897741134.jpg" title="Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6 - 3" /></figure> <div> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Quang Ph&ograve;ng khẳng định với b&aacute;o giới: &quot;Quan điểm của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; kh&ocirc;ng xem x&eacute;t việc tăng lương tối thiểu trong bối cảnh hiện nay&quot;.</p> </div> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Ho&agrave;ng Quang Ph&ograve;ng - Ph&oacute; Chủ tịch VCCI - những kh&oacute; khăn do dịch Covid-19 g&acirc;y ra đối với c&aacute;c doanh nghiệp chưa biết đến bao giờ mới kết th&uacute;c. C&aacute;c doanh nghiệp đang phải đối mặt với chồng chất kh&oacute; khăn, đ&ograve;i hỏi sự chia sẻ, đồng cảm của người lao động.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiều doanh nghiệp đang bị đứt g&atilde;y chuỗi cung ứng, c&aacute;c hợp đồng mới chưa c&oacute;, hợp đồng cũ chưa xong. Chưa kể c&aacute;c v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu đang bị ảnh hưởng nặng nề.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6 - 4" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_img-20200623145827-1592899711728.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_img-20200623145827-1592899711728.jpg" title="Lương tối thiểu 2021: Chưa chốt mức điều chỉnh trong cuộc họp sáng 23/6 - 4" /></figure> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn của Việt Nam đang bị ảnh hưởng do việc gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội tại một số nước. Cũng như c&aacute;c thị trường kh&aacute;c cũng bị ảnh hưởng do gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội ở nước đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo &ocirc;ng Ph&ograve;ng, để doanh nghiệp c&oacute; điều kiện phục hồi cũng như bảo vệ doanh nghiệp trong giai đoạn kh&oacute; khăn n&agrave;y, VCCI kiến nghị Hội đồng tiền lương quốc gia kh&ocirc;ng t&iacute;nh đến việc điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2021.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Đ&acirc;y cũng l&agrave; một biện ph&aacute;p để &ldquo;bồi dưỡng&rdquo; cho &ldquo;sức khỏe&rdquo; của doanh nghiệp vượt qua giai đoạn kh&oacute; khăn n&agrave;y. Hy vọng thời gian tới, sẽ c&oacute; đủ nguồn lực để đ&aacute;p ứng cho việc điều chỉnh lương tối thiểu v&agrave; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội kh&aacute;c với người lao động...&quot;- &ocirc;ng Ph&ograve;ng cho biết.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top