Tổng LĐLĐ VN đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,52 - 8,18%

Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN), cho biết Tổng LĐLĐ VN đưa ra 3 phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.

<div> <div> <p>Tại buổi tọa đ&agrave;m về mức sống tối thiểu, t&igrave;nh h&igrave;nh đời sống thu nhập của người lao động v&agrave; đề xuất phương &aacute;n tiền lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2020 do Tổng li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động (LĐLĐ) VN tổ chức ng&agrave;y 10.7 tại H&agrave; Nội, &ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Quảng, Ph&oacute; trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN), cho biết Tổng LĐLĐ VN đưa ra 3 phương &aacute;n đề xuất tăng lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2020.</p> <p>Theo phương &aacute;n 1, lương tối thiểu tăng 8,18% (từ 180.000 - 380.000 đồng); phương &aacute;n 2: tăng 7,06% (từ 160.000 - 330.000 đồng); phương &aacute;n 3: tăng 6,52% (từ 120.000 - 320.000 đồng).</p> <p>Chia sẻ quan điểm của Tổng LĐLĐ VN đề xuất phương &aacute;n tăng lương tối thiểu từ 6,52 - 8,18%, &ocirc;ng Quảng cho hay, nhu cầu sống tối thiểu l&agrave; những đ&ograve;i hỏi, mong muốn, nguyện vọng của con người về vật chất v&agrave; tinh thần để tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển. C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của x&atilde; hội th&igrave; nhu cầu sống tối thiểu cũng c&oacute; sự thay đổi theo hướng tăng l&ecirc;n.</p> <p>Theo &ocirc;ng Quảng, t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội đầu năm 2019 c&oacute; nhiều điểm s&aacute;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tỷ lệ chi ph&iacute; lương thực thực phẩm v&agrave; phi lương thực thực phẩm của một số nước tr&ecirc;n thế giới tương đồng với VN n&ecirc;n Tổng LĐLĐ VN đưa ra 3 phương &aacute;n tr&ecirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Ngọ Duy Hiểu, Ph&oacute; chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cho rằng để c&oacute; căn cứ đề xuất mức tăng lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2020, vấn đề quan trọng l&agrave; x&aacute;c định được mức sống tối thiểu. Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay chưa c&oacute; cơ quan ch&iacute;nh thức được ph&aacute;p luật quy định c&oacute; thẩm quyền nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố mức sống tối thiểu của người lao động. Dự kiến, ng&agrave;y 11.7, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp phi&ecirc;n đ&agrave;m ph&aacute;n thứ 2 để thảo luận mức lương tối thiểu v&ugrave;ng 2020.</p> </div> </div>

Theo thanhnien.vn
back to top