Tăng lương tối thiểu: Tổng LĐLĐ đề xuất từ 7 - 8%, chủ sử dụng lao động đề xuất dưới 3%

Ngày 14/6, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên đầu tiên để đưa ra mức lương tối thiểu vùng 2020. Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) đề xuất tăng lương từ 7 - 8% mới đáp ứng mức sống tối thiểu; trong khi đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)ban đầu đề xuất không tăng và cuối cùng đưa ra phương án tăng dưới 3%.

<div> <div> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/14/hopluongtoithieu(1).jpg" /> <figcaption>Phi&ecirc;n họp đầu ti&ecirc;n của Hội đồng ti&ecirc;n lương quốc gia năm 2019. Ảnh TL</figcaption> </figure> </div> <p><strong>Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 7 - 8%</strong></p> <p>Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội (LĐ-TB&amp;XH) Do&atilde;n Mậu Diệp cho biết, Hội đồng tiền lương quốc gia gồm c&aacute;c khối: Đại diện Nh&agrave; nước, đại diện người lao động - Tổng LĐLĐ v&agrave; đại diện doanh nghiệp - Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam (VCCI).</p> <p>Trước phi&ecirc;n họp, c&aacute;c khối n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; nghi&ecirc;n cứu kỹ lưỡng, phối hợp cung cấp số liệu để đưa ra phương &aacute;n kỹ thuật, tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute; thống nhất mức lương tối thiểu năm 2020. Thực tế mức lương tối thiểu l&agrave; s&agrave;n lương tối thiểu, cần b&agrave;n thảo kỹ lưỡng để h&agrave;i h&ograve;a c&aacute;c b&ecirc;n. Như th&ocirc;ng lệ h&agrave;ng năm, chắc chắn giữa c&aacute;c b&ecirc;n sẽ c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch về con số tăng lương năm tới. Đ&acirc;y l&agrave; điều b&igrave;nh thường. Do đ&oacute;, Hội đồng tiền lương quốc gia mới cần c&oacute; sự b&agrave;n bạc v&agrave; thương lượng để đi đến mức thống nhất, tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Quảng, Ph&oacute; Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) cho rằng, mức tăng lương tối thiểu 2019 mới chỉ đ&aacute;p ứng được khoảng 95% mức sống tối thiểu của người lao động. Năm 2019, t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội c&oacute; những thuận lợi để c&oacute; thể kỳ vọng n&acirc;ng mức tiền lương tối thiểu cho người lao động; đồng thời thực hiện nội dung của Nghị quyết 27-NQ/TW, tiền lương tối thiểu đến năm 2020 phải đ&aacute;p ứng được mức sống tối thiểu của người lao động.</p> <p>&ldquo;Hiện nay, x&aacute;c định mức sống tối thiểu của người lao động v&agrave; gia đ&igrave;nh họ từ bộ phận kỹ thuật v&agrave; cơ quan đại diện người lao động c&oacute; những kh&aacute;c biệt. Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia đang x&aacute;c định tỷ lệ lương thực thực phẩm l&agrave; 48%, phi lương thực thực phẩm l&agrave; 52%. Ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy rằng trong điều kiện kinh tế x&atilde; hội ph&aacute;t triển, nhu cầu về lương thực thực phẩm ng&agrave;y c&agrave;ng giảm, nhu cầu phi lương thực ng&agrave;y c&agrave;ng tăng. C&aacute;c nước ph&aacute;t triển x&aacute;c định tỷ lệ lương thực thực phẩm rất thấp khi t&iacute;nh to&aacute;n mức lương tối thiểu. V&iacute; dụ như Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, tỷ lệ chi ph&iacute; cho lương thực thực phẩm chỉ chiếm 23% trong giỏ h&agrave;ng h&oacute;a của người lao động. Con số n&agrave;y ở Trung Quốc l&agrave; 40%. C&aacute;ch t&iacute;nh hiện nay của ch&uacute;ng ta vẫn qu&aacute; cao&rdquo;, &ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Quảng nhận định.</p> <p>Ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể, &ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Quảng cho biết, Tổng LĐLĐVN&nbsp;đề xuất t&iacute;nh tỷ lệ mức lương thực thực phẩm khoảng 47% th&igrave; mức lương tối thiểu năm 2020 sẽ c&oacute; thể tăng từ 160.000 - 330.000 đồng, tức khoảng 7,06% l&agrave; phương &aacute;n 1. C&ograve;n phương &aacute;n 2, tỷ lệ lương thực thực phẩm giảm c&ograve;n 46,5%, th&igrave; mức tăng lương tối thiểu sẽ tăng từ 180.000 - 380.000 đồng, tương đương tăng 8,18%.</p> <p>Nếu thực hiện theo 2 phương &aacute;n n&agrave;y, th&igrave; mức lương tối thiểu mới c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được đời sống tối thiểu của người lao động.</p> <p><strong>Chủ sử dụng lao động đề xuất tăng 3%</strong></p> </div> <div> <p>Trong khi đ&oacute;, đại diện ph&iacute;a chủ sử dụng lao động, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Quang Ph&ograve;ng, Ph&oacute; Chủ tịch VCCI&nbsp;lại cho rằng: &ldquo;Việc chi trả lương thực tế của c&aacute;c doanh nghiệp nhiều năm qua vẫn cao hơn mức lương tối thiểu. Nếu như năm 2019 mức tăng lương tối thiểu l&agrave; 5,3%, th&igrave; c&oacute; đến 72,5% doanh nghiệp đ&atilde; điều chỉnh tăng tr&ecirc;n 6% v&agrave; 2,1% doanh nghiệp tăng 5,9%. Trong khi đ&oacute;, tăng lương tối thiểu lại l&agrave;m tăng c&aacute;c ch&iacute; ph&iacute; của doanh nghiệp d&ugrave; doanh nghiệp đang cần cắt giảm nhiều chi ph&iacute; để cạnh tranh.</p> <p>Đại diện chủ sử dụng lao động cho rằng việc tăng lương tối thiểu ở mức vừa phải v&agrave; để cơ hội cho c&aacute;c thương lượng tập thể. Việc tăng lương tối thiểu cần căn cứ v&agrave;o những khả năng để doanh nghiệp ph&aacute;t triển. Hiện nay cứ 3 doanh nghiệp ra đời th&igrave; 2 doanh nghiệp kh&ocirc;ng thể tồn tại.</p> <p>Kết th&uacute;c phi&ecirc;n họp&nbsp;đầu ti&ecirc;n Hội đồng tiền lương quốc gia,&nbsp;đại diện VCCI&nbsp;đề xuất tăng dưới 3%. Trong khi đ&oacute;,&nbsp;&yacute; kiến từ&nbsp;bộ phận kỹ thuật thuộc Hội đồng tiền lương Quốc gia với đề xuất tăng 5,2%.</p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về mức đề xuất dưới 3% của VCCI, &ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Quảng cho rằng: &ldquo;Mỗi b&ecirc;n xuất ph&aacute;t từ quyền lợi của mỗi b&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, mức đề xuất n&agrave;y chưa b&aacute;m s&aacute;t được y&ecirc;u cầu từ tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-T.Ư về mức lương tối thiểu đ&aacute;p ứng được mức sống tối thiểu.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top