Ngoài cán bộ, công chức, viên chức, những ai được tăng lương, phụ cấp từ 1.7?

Kể từ 1.7, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực.

<div> <p><strong>9 nh&oacute;m đối tượng được tăng lương, phụ cấp</strong></p> <p>Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, sẽ c&oacute; 9 nh&oacute;m đối tượng sẽ được tăng lương, phụ cấp.</p> <p>Cụ thể, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức (được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 4 luật C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức 2008, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, được bầu cử, ph&ecirc; chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ở trung ương, ở tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương; ở huyện, quận, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố thuộc tỉnh trong bi&ecirc;n chế v&agrave; hưởng lương từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước. C&ograve;n c&ocirc;ng chức l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm v&agrave;o ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; sĩ quan, qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, c&ocirc;ng nh&acirc;n quốc ph&ograve;ng; trong cơ quan, đơn vị thuộc C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; sĩ quan, hạ sĩ quan chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; trong bộ m&aacute;y l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; của đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội trong bi&ecirc;n chế v&agrave; hưởng lương từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước; đối với c&ocirc;ng chức trong bộ m&aacute;y l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; của đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập th&igrave; lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; c&aacute;n bộ x&atilde;, phường, thị trấn - những người l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực HĐND, UBND, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội; c&ocirc;ng chức cấp x&atilde; l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ thuộc UBND cấp x&atilde;, trong bi&ecirc;n chế v&agrave; hưởng lương từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước.</p> <p>Ngo&agrave;i nh&oacute;m đối tượng l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức kể tr&ecirc;n, c&ograve;n c&oacute; nh&oacute;m đối tượng l&agrave; vi&ecirc;n chức (theo quy định tại luật Vi&ecirc;n chức 2010) cũng sẽ được tăng lương, phụ cấp theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.</p> <p>C&aacute;c nh&oacute;m đối tượng kh&aacute;c l&agrave;: Người l&agrave;m việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể: Người l&agrave;m việc theo chế độ HĐLĐ trong c&aacute;c cơ quan, đơn vị của Đảng, Nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ng&agrave;y 17.11.2000 v&agrave; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ng&agrave;y 29.11.2018; Người l&agrave;m việc trong chỉ ti&ecirc;u bi&ecirc;n chế trong c&aacute;c hội được ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước hỗ trợ kinh ph&iacute; hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ng&agrave;y 21.4.2010; Sĩ quan, qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức quốc ph&ograve;ng, lao động hợp đồng thuộc Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ocirc;ng an v&agrave; lao động hợp đồng thuộc C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n; Người l&agrave;m việc trong tổ chức cơ yếu; Người hoạt động kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ở cấp x&atilde;, ở th&ocirc;n v&agrave; tổ d&acirc;n phố.</p> <p><strong>Mức lương cơ sở l&agrave; 1.490.000 đồng/th&aacute;ng</strong></p> <p>Như Thanh Ni&ecirc;n đ&atilde; th&ocirc;ng tin, ng&agrave;y 9.5, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; lực lượng vũ trang c&oacute; hiệu lực từ 1.7. Điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; của Nghị định n&agrave;y l&agrave;: c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; lực lượng vũ trang được hưởng mức lương cơ sở l&agrave; 1.490.000 đồng/th&aacute;ng (tăng 100.000 đồng/th&aacute;ng so với quy định hiện h&agrave;nh). Mức lương cơ sở d&ugrave;ng l&agrave;m căn cứ để: T&iacute;nh mức lương trong c&aacute;c bảng lương, mức phụ cấp v&agrave; thực hiện c&aacute;c chế độ kh&aacute;c theo quy định của ph&aacute;p luật đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; lực lượng vũ trang; T&iacute;nh mức hoạt động ph&iacute;, sinh hoạt ph&iacute; theo quy định của ph&aacute;p luật; T&iacute;nh c&aacute;c khoản tr&iacute;ch v&agrave; c&aacute;c chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.</p> </div>

Theo thanhnien.vn
back to top