Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng ở mức nào?

Theo dự kiến, chiều ngày 11/7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp phiên thứ 2 để xác định mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020. Vậy, liệu các bên có thống nhất được mức tăng lương tối thiểu năm 2020 vào ngày 11/7?

<div> <div> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/11/laodongnugioi12.jpg" /> <figcaption>Lao động mong muốn được tăng lương để cải thiện đời sống. Ảnh: XM</figcaption> </figure> </div> <p>Trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; tại buổi c&ocirc;ng bố bản tin thị trường lao động, &ocirc;ng Do&atilde;n Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết: Mức tăng m&agrave; bộ phận kỹ thuật (Cục Quan hệ lao động v&agrave; tiền lương) đề xuất khoảng 5%. Trước phi&ecirc;n họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia lần 2, Bộ cũng đ&atilde; l&agrave;m việc với một số Hiệp hội ng&agrave;nh nghề v&agrave; cũng nhận được phẩn hồi mức tăng khoảng 5% l&agrave; hợp l&yacute;. Tuy nhi&ecirc;n, mức tăng cụ thể ra sao phụ thuộc v&agrave;o việc đ&agrave;m ph&aacute;n của c&aacute;c b&ecirc;n. Nếu c&aacute;c b&ecirc;n kh&ocirc;ng thống nhất được mức tăng lương tối thiểu v&ugrave;ng, c&aacute;c b&ecirc;n sẽ đ&agrave;m ph&aacute;n tiếp phi&ecirc;n thứ 3 v&agrave; sẽ chốt mức tăng trong th&aacute;ng 7.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Phi&ecirc;n thứ nhất Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp th&aacute;ng 6/2019, c&aacute;c b&ecirc;n đ&atilde; đưa ra quan điểm, c&aacute;ch t&iacute;nh về tiền lương tối thiểu để đ&aacute;p ứng mức sống tối thiểu. Trong đ&oacute; tỷ lệ giữa nhu cầu lương thực v&agrave; phi lương thực giữa c&aacute;c b&ecirc;n c&ograve;n kh&aacute;c nhau&rdquo;, &ocirc;ng Do&atilde;n Mậu Diệp th&ocirc;ng tin.</p> <p>Trước đ&oacute;, trong th&aacute;ng 6, phi&ecirc;n thứ nhất về lương tối thiểu v&ugrave;ng 2020 đ&atilde; dừng lại ở khoảng c&aacute;ch 5 % giữa c&aacute;c đề xuất tăng từ Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam đại diện cho người lao động đề xuất tăng 8 % v&agrave; VCCI đại diện cho người sử dụng lao động đề xuất tăng 3 %.</p> <p>Th&ocirc;ng tin về đề xuất của Tổng LĐLĐ, &ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Quảng - Ph&oacute; trưởng Ban Quan hệ Lao động, th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n đ&agrave;m ph&aacute;n lương tối thiểu 2020 cho biết: Tổng LĐLĐ đề xuất dựa tr&ecirc;n nhiều cứ liệu thực tế. Tới nay, chỉ số GDP tăng khoảng 7 %, năng suất lao động cũng tăng xấp xỉ 6%. Đ&acirc;y l&agrave; 2 chỉ số vĩ m&ocirc; c&oacute; ảnh hưởng t&iacute;ch cực tới việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu v&ugrave;ng cho năm 2020. Lương tối thiểu đủ sống l&agrave; yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp khi tham gia v&agrave;o CPTPP v&agrave; EVFTA. Nhiều nh&atilde;n h&agrave;ng quốc tế cam kết trả lương đủ sống v&agrave; y&ecirc;u cầu doanh nghiệp trả lương đủ sống cho người lao động. Tăng lương tối thiểu để người lao động đủ sống cũng l&agrave; c&aacute;ch tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh đơn h&agrave;ng tốt hơn.</p> <p>C&ograve;n đại diện VCCI cho rằng việc tăng lương tối thiểu ở mức nhất định, mức lương người lao động phụ thuộc v&agrave;o vị tr&iacute; việc l&agrave;m v&agrave; dựa tr&ecirc;n thỏa ước lao động.</p> </div> <div> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia lao động nhận định, mức tăng lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2020 sẽ tăng nhưng sẽ tăng ở mức vừa phải để h&agrave;i h&ograve;a giữa mức sống tối thiểu của lao động v&agrave; khả năng chi trả của doanh nghiệp.</p> <p>Năm 2018, Hội đồng Tiền lương Quốc&nbsp;gia đ&atilde; đề xuất với Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về c&ocirc;ng bố mức lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2019, điều chỉnh từ 1/1/2019 b&igrave;nh qu&acirc;n tăng 5,3% so với 2018 (vùng 1 là 4,18 triệu đồng; vùng 2 là 3,71 triệu đồng; vùng 3 là 3,25 triệu đồng v&agrave; vùng 4 là 2,92 triệu đồng).</p> <p>Mức lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2019 đ&atilde; đ&aacute;p ứng tr&ecirc;n 95% so với mức sống tối thiểu của người lao động. Theo đ&oacute;, để mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, theo nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia, năm 2020 cần điều chỉnh mức lương tối thiểu b&igrave;nh qu&acirc;n l&agrave; 4,8%.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
back to top