Lương tối thiểu năm 2020 sẽ tăng 5,5%

Sau một buổi chiều đàm phán căng thẳng, phiên họp thương lượng tiền lương tối thiểu 2020 lần hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia đã kết thúc trong chiều 11/7, với mức tăng được "chốt" là 5,5%...

<div> <p>Chiều 11/7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đ&atilde; tổ chức phi&ecirc;n họp lần hai b&agrave;n phương &aacute;n tăng lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2020. Sau một buổi họp diễn ra căng thẳng, Hội đồng Tiền lương quốc gia đ&atilde; thống nhất kết quả thương lượng v&agrave; &quot;chốt&quot; mức tăng lương tối thiểu năm 2020 l&agrave; 5,5%.</p> <p><b>Đ&agrave;m ph&aacute;n căng thẳng để đi đến quyết định cuối c&ugrave;ng</b></p> <p>Trước khi đi đến kết quả thống nhất mức tăng lương tối thiểu v&ugrave;ng 2020 l&agrave; 5,5%, phi&ecirc;n đ&agrave;m ph&aacute;n lần hai diễn ra căng thẳng khi kh&ocirc;ng b&ecirc;n n&agrave;o chịu &quot;nh&uacute;n nhường&quot;.</p> <p>Cụ thể, trong khi quan điểm của Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam l&agrave; mong muốn cải thiện đời sống người lao động n&ecirc;n đề xuất mức tăng 6,7% th&igrave; ph&iacute;a Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng mức tăng phải đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp n&ecirc;n đề xuất tăng 4%.</p> <p>Theo Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Do&atilde;n Mậu Diệp, d&ugrave; mức đề xuất trong phi&ecirc;n họp h&ocirc;m nay giữa c&aacute;c b&ecirc;n vẫn c&ograve;n &quot;v&ecirc;nh&quot; nhau kh&aacute; lớn, song đ&atilde; thể hiện thiện ch&iacute; chia sẻ với nhau.</p> <p>Do đ&oacute;, với tinh thần cởi mở v&agrave; trải qua suốt 4 giờ đồng hồ họp thương lượng, cuối c&ugrave;ng hai b&ecirc;n đ&atilde; thống nhất chốt mức tăng lương tối thiểu năm 2020 ở mức 5,5%.</p> <p>Theo phương &aacute;n n&agrave;y, so với năm 2019, v&agrave;o năm 2020, lương tối thiểu v&ugrave;ng 1 sẽ tăng từ 4.180.000 l&ecirc;n mức 4.420.000 (tăng 240.000 đồng); v&ugrave;ng 2 tăng từ 3.710.000 l&ecirc;n 3.920.000 (tăng 210.000 đồng); v&ugrave;ng 3 tăng từ 3.250.000 đồng l&ecirc;n 3.430.000 đồng (tăng 180.000 đồng); v&ugrave;ng 4 tăng từ 2.920.000 đồng l&ecirc;n 3.070.000 đồng (tăng 150.000 đồng).</p> <div> <div><img alt="Lương tối thiểu năm 2020 sẽ tăng 5,5% - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/12/photo-1-15629042588612103162516.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/12/photo-1-15629042588612103162516.jpg" title="Lương tối thiểu năm 2020 sẽ tăng 5,5% - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Mức tăng lương tối thiểu năm 2020 tương ứng với 4 v&ugrave;ng lương.</p> </div> </div> <p>Chia sẻ với b&aacute;o ch&iacute; sau khi kết th&uacute;c phi&ecirc;n họp, &ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Quảng, Ph&oacute; ban Quan hệ lao động (Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam) khẳng định, d&ugrave; kết quả chưa đ&uacute;ng như kỳ vọng của cơ quan n&agrave;y, song với mức tăng 5,5% tiền lương tối thiểu v&agrave;o năm 2020 đ&atilde; đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.</p> <p>Mặc d&ugrave; vậy, đại diện Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam thừa nhận, việc tăng lương tối thiểu quả thực g&acirc;y &aacute;p lực cho doanh nghiệp, nhưng đ&acirc;y l&agrave; động lực cần thiết để người lao động c&oacute; điều kiện cống hiến v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của doanh nghiệp n&oacute;i chung.</p> <p>Ph&iacute;a đại diện người lao động cũng rất chia sẻ với VCCI khi đề xuất mức tăng thấp hơn do đứng tr&ecirc;n g&oacute;c độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp.</p> <p>&quot;Ngay tổ chức c&ocirc;ng đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng theo nguyện vọng của người lao động l&agrave; muốn tăng cao hơn nữa, nhưng mục đ&iacute;ch chung vẫn l&agrave; cần x&acirc;y dựng quan hệ lao đọng h&agrave;i ho&agrave;, đảm bảo tiền lương cho người lao động v&agrave; khả năng chi trả của doanh nghiệp&quot;, &ocirc;ng Quảng b&agrave;y tỏ.</p> <p><b>Doanh nghiệp chưa thực sự h&agrave;i l&ograve;ng </b></p> <p>Tr&aacute;i ngược với sự hứng khởi của ph&iacute;a người lao động, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Quang Ph&ograve;ng, Ph&oacute; Chủ tịch Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp d&ugrave; đồng t&igrave;nh với mức tăng 5,5% song khẳng định &quot;ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa thực sự h&agrave;i l&ograve;ng với kết quả h&ocirc;m nay&quot;.</p> <p>Như nhiều lần tăng lương tối thiểu v&ugrave;ng trước đ&oacute;, &ocirc;ng Ph&ograve;ng cho rằng, mỗi một phần trăm tăng th&igrave; mức chi ph&iacute; của doanh nghiệp đ&atilde; tăng tr&ecirc;n dưới 10%. Do đ&oacute;, với mức tăng 5,5% trong năm 2020, dự b&aacute;o chi ph&iacute; của doanh nghiệp sẽ tăng l&ecirc;n rất cao.</p> <div> <h3 class="kbwscwlrl">Tiền lương tối thiểu năm 2020 c&oacute; thể tăng th&ecirc;m bao nhi&ecirc;u?</h3> </div> <p>Trước đ&oacute;, với mức tăng 5,3% trong năm 2019, nhiều doanh nghiệp đ&atilde; trả mức lương tối thiểu tăng th&ecirc;m tới tr&ecirc;n 6% so với mức của năm 2018. Như vậy, theo &ocirc;ng Ph&ograve;ng, vấn đề l&agrave; tăng tiền lương tối thiểu chỉ t&aacute;c động v&agrave;o c&aacute;c chi ph&iacute; kh&aacute;c của doanh nghiệp. Điều n&agrave;y ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh, &quot;sức khoẻ&quot; của doanh nghiệp.</p> <p>Để b&ugrave; đắp chi ph&iacute; v&agrave; th&iacute;ch ứng với bối cảnh n&agrave;y, theo đại diện giới chủ, doanh nghiệp ngay từ b&acirc;y giờ sẽ phải c&oacute; c&aacute;c giải ph&aacute;p để &quot;khỏa lấp&quot; b&agrave;i to&aacute;n n&agrave;y. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; đầu tư đổi mới c&ocirc;ng nghệ, tăng cường đ&agrave;o tạo để n&acirc;ng cao khả năng chi trả.</p> <p>D&ugrave; vậy, &ocirc;ng cũng b&agrave;y tỏ rất mong người lao động chia sẻ với những kh&oacute; khăn của c&aacute;c doanh nghiệp, để doanh nghiệp c&oacute; điều kiện n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh.</p> <p>D&ugrave; vậy, đại diện ph&iacute;a doanh nghiệp cũng khẳng định, doanh nghiệp lu&ocirc;n y&ecirc;u qu&yacute; v&agrave; coi người lao động l&agrave; t&agrave;i sản qu&yacute; của doanh nghiệp.</p> <p>&Ocirc;ng cũng nhấn mạnh một lần nữa, quan hệ lao động ng&agrave;y c&agrave;ng được cải thiện nhiều hơn, sự tồn vong của doanh nghiệp được quyết định bởi sự chia sẻ của người lao động với những kh&oacute; khăn, như những &quot;gam m&agrave;u s&aacute;ng tối&quot; đan xen.</p> <p>&quot;Cả doanh nghiệp v&agrave; người lao động đều cần nhau. Do đ&oacute;, hai b&ecirc;n cần chia sẻ để doanh nghiệp c&oacute; thể ph&aacute;t triển được, duy tr&igrave; việc l&agrave;m bền vững, n&acirc;ng cao đời sống cho người lao động&quot;, &ocirc;ng Ph&ograve;ng nhấn mạnh.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Tri Thức trẻ
back to top