VCCI không đồng tình đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,5-8,1%

Mặc dù Chính phủ quy định lương tối thiểu năm 2019 tăng 5,3% so với năm 2018, nhưng nhiều doanh nghiệp đã trả mức lương tối thiểu trên 6%. Vì vậy, trong năm 2020, mức lương không thể tăng cao như đề xuất của phía Công đoàn.

<div> <div> <div>Đ&acirc;y &yacute; kiến của &ocirc;ng Ho&agrave;ng Quang Ph&ograve;ng, Ph&oacute; chủ tịch Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam (VCCI) cho trước phi&ecirc;n đ&agrave;m ph&aacute;n v&ograve;ng 2 Hội đồng tiền lương quốc gia diễn ra v&agrave;o chiều nay, 11.7, tại H&agrave; Nội.</div> <h2>Nhiều doanh nghiệp trả lương tối thiểu tr&ecirc;n 6%</h2> </div> <div>Đại diện VCCI cho biết đ&atilde; tham khảo 3 phương &aacute;n của Tổng LĐLĐ Việt Nam với mức tăng từ 6,5-8,1%. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Quang Ph&ograve;ng khẳng đinh, đại diện giới chủ sử dụng lao động tiếp tục bảo lưu quan điểm như trong phi&ecirc;n họp c&aacute;ch đ&acirc;y 1 th&aacute;ng, VCCI chỉ đồng &yacute; đề xuất tăng kh&ocirc;ng qu&aacute; 2%.</div> <div>&Ocirc;ng Ph&ograve;ng chia sẻ: &ldquo;Hiện nay, c&oacute; tới 72,5% doanh nghiệp đ&atilde; trả lương tối thiểu tăng tr&ecirc;n 6%. Qua thảo luận v&agrave; nghi&ecirc;n cứu t&igrave;nh h&igrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy rằng, lương tổi thiểu cần phải tăng để động vi&ecirc;n tinh thần l&agrave;m việc cho người lao động. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng thể tăng như Tổng LĐLĐ Việt Nam kỳ vọng, bởi như vậy vượt qu&aacute; năng lực chi trả của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh v&agrave; c&aacute;c khoản chi ph&iacute; kh&aacute;c&hellip;&rdquo;.</div> <div>&Ocirc;ng Ph&ograve;ng cũng cho biết th&ecirc;m, t&ugrave;y theo t&igrave;nh h&igrave;nh phi&ecirc;n đ&agrave;m ph&aacute;n v&ograve;ng 2, c&oacute; thể VCCI sẽ c&oacute; những điều chỉnh hợp l&yacute;. Tuy nhi&ecirc;n, con số l&agrave; bao nhi&ecirc;u th&igrave; chưa thể bật m&iacute;.</div> <div>Đại diện VCCI cũng cho rằng, vấn đề mấu chốt cần được l&agrave;m r&otilde; l&agrave; kh&aacute;i niệm mức sống tối thiểu. Hiện nay c&aacute;ch hiểu giữa c&aacute;c b&ecirc;n c&ograve;n kh&aacute;c nhau dẫn đến việc đề xuất c&aacute;c mức lương c&ograve;n v&ecirc;nh nhau.</div> <h2>C&oacute; thể sẽ tăng tr&ecirc;n 5%?</h2> <div> <p>Trước phi&ecirc;n đ&agrave;m ph&aacute;n thứ 2, trao đổi với <em>Thanh Ni&ecirc;n</em>, &ocirc;ng Phạm Minh Hu&acirc;n, nguy&ecirc;n Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, nhận định mức lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2020 n&ecirc;n h&agrave;i h&ograve;a giữa c&aacute;c b&ecirc;n chủ sử dụng lao động v&agrave; người lao động, mức tăng khoảng 5 - 5,5% l&agrave; hợp l&yacute;.</p> <p>&ldquo;Người lao động mong muốn hưởng mức lương cao hơn nhưng người sử dụng lao động c&oacute; c&aacute;i kh&oacute; bởi v&igrave; chưa biết được Quốc hội c&oacute; đồng &yacute; cho tăng số giờ l&agrave;m th&ecirc;m kh&ocirc;ng, trong khi năng suất lao động kh&ocirc;ng tăng, sức cạnh tranh lớn. Nếu tăng cao chi ph&iacute; đầu v&agrave;o, trong đ&oacute; c&oacute; lương cho người lao động, mức đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội&hellip; cũng tăng. Trong khi, gi&aacute; th&agrave;nh đầu ra kh&ocirc;ng thay đổi hoặc thay đổi rất &iacute;t n&ecirc;n chủ c&aacute;c doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp th&acirc;m dụng lao động lo lắng rất nhiều. Cho n&ecirc;n, mức tăng lương vừa bảo đảm lương thực tế c&oacute; cải thiện, vừa bảo đảm sức khỏe của doanh nghiệp, tương ứng với mức tăng năng suất lao động v&agrave; bảo đảm y&ecirc;u cầu của Nghị Quyết T.Ư, &ocirc;ng Hu&acirc;n b&agrave;y tỏ.</p> </div> <div>L&agrave; &ldquo;trọng t&agrave;i&rdquo; cần c&acirc;n nảy mực tại Hội đồng tiền lương quốc gia, &ocirc;ng Do&atilde;n Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, chia sẻ: &quot;Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia đang t&iacute;nh to&aacute;n, tăng lương tối thiểu khoảng 5% so với năm 2019, sẽ đ&aacute;p ứng được mức sống tối thiểu của người lao động v&agrave;o năm 2020.</div> <div> <ul> <li>&nbsp;</li> <li>Một số hiệp hội doanh nghiệp nước ngo&agrave;i cũng đang &quot;xu&ocirc;i&quot; theo đề xuất tăng từ 5-6%, Tuy nhi&ecirc;n, mức tăng cụ thể th&ecirc;m bao nhi&ecirc;u c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;c căn cứ m&agrave; ph&iacute;a đại diện chủ sử dụng lao động v&agrave; đại diện người lao động đưa ra tại cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n chiều nay.</li> </ul> </div> <div> <table> <tbody> <tr> <td> <div> <div> <div> <p>Tại buổi tọa đ&agrave;m về mức sống tối thiểu, t&igrave;nh h&igrave;nh đời sống thu nhập của người lao động v&agrave; đề xuất phương &aacute;n tiền lương tối thiểu v&ugrave;ng năm 2020 do Tổng LĐLĐVN tổ chức ng&agrave;y 10.7 tại H&agrave; Nội, &ocirc;ng L&ecirc; Đ&igrave;nh Quảng, Ph&oacute; trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN), cho biết Tổng LĐLĐVN đưa ra 3 phương &aacute;n đề xuất tăng lương&nbsp;tối thiểu v&ugrave;ng năm 2020.</p> <p>Theo phương &aacute;n 1, lương tối thiểu tăng 8,18% (từ 180.000 - 380.000 đồng); phương &aacute;n 2: tăng 7,06% (từ 160.000 - 330.000 đồng); phương &aacute;n 3: tăng 6,52% (từ 120.000 - 320.000 đồng).</p> <p>Chia sẻ quan điểm của Tổng LĐLĐVN đề xuất phương &aacute;n tăng lương tối thiểu từ 6,52 - 8,18%, &ocirc;ng Quảng cho hay, nhu cầu sống tối thiểu l&agrave; những đ&ograve;i hỏi, mong muốn, nguyện vọng của con người về vật chất v&agrave; tinh thần để tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển. C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của x&atilde; hội th&igrave; nhu cầu sống tối thiểu cũng c&oacute; sự thay đổi theo hướng tăng l&ecirc;n.</p> <p>Theo &ocirc;ng Quảng, t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội đầu năm 2019 c&oacute; nhiều điểm s&aacute;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tỷ lệ chi ph&iacute; lương thực thực phẩm v&agrave; phi lương thực thực phẩm của một số nước tr&ecirc;n&nbsp;thế giới&nbsp;tương đồng với Việt Nam n&ecirc;n Tổng LĐLĐ VN đưa ra 3 phương &aacute;n tr&ecirc;n.</p> &nbsp;</div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
back to top