Lạng Sơn: Chủ tịch tỉnh yêu cầu đền bù thiệt hại do nổ mìn khai thác đá

(Khoahocdoisong.vn) – Từ hoạt động nổ mìn khai thác đá của các doanh nghiệp, nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn phải sống trong cảnh ô nhiễm, nhà cửa bị rạn nứt, năng suất cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

<div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Ảnh 1 Núi nham nhở" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/11/anh-1-nui-nham-nho(2).jpg" /> <figcaption>N&uacute;i nham nhở do hoạt động nổ m&igrave;n khai th&aacute;c đ&aacute;.</figcaption> </figure> </div> <p><span><span>Đến th&ocirc;n Đồng Lai, x&atilde; Đồng T&acirc;n, PV B&aacute;o TN&amp;MT ghi nhận, tại khu vực n&agrave;y tiếng m&aacute;y nghiền đ&aacute;, tiếng m&igrave;n nổ vang động cả một v&ugrave;ng trời, những ngọn n&uacute;i lừng lững nham nhở v&igrave; c&aacute;c mỏ đ&aacute; đang khai th&aacute;c. Điều đ&oacute; khiến cho&nbsp;đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n trong khu vực bị đảo lộn, nhiều năm nay kh&ocirc;ng c&oacute; một ng&agrave;y sống b&igrave;nh y&ecirc;n. Từ ph&iacute;a tiếng nổ ở c&aacute;c mỏ đ&aacute; ph&aacute;t ra, bụi bay m&ugrave; mịt, nh&agrave; cửa bị rạn nứt. Người d&acirc;n ở đ&acirc;y gần như ai khi ra đường cũng phải theo mang k&iacute;nh, khẩu trang. Nhiều nh&agrave; cửa đ&oacute;ng suốt cả ng&agrave;y để tr&aacute;nh bụi. &nbsp;</span></span></p> <p><span><span>Theo phản &aacute;nh của &ocirc;ng Vi Đức Cảnh v&agrave; &ocirc;ng Vi Thanh Li&ecirc;m, nh&agrave; c&aacute;ch mỏ đ&aacute; của C&ocirc;ng ty TNHH V&otilde; N&oacute;i, Y&ecirc;n Vượng v&agrave; Trường Sơn gần 300 m&eacute;t, mỗi lần c&aacute;c đơn vị n&agrave;y nổ m&igrave;n, đ&aacute; bắn tung t&oacute;e vườn tược, nh&agrave; cửa bị rạn nứt, khiến mọi người trong gia đ&igrave;nh rất hoang mang, lo sợ.</span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Ảnh 2 nhà cửa chìm trong bụi" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/11/anh-2-nha-cua-chim-trong-bui(5).jpg" /> <figcaption>Mỗi lần c&aacute;c mỏ đ&aacute; nổ m&igrave;n th&igrave; nh&agrave; cửa, c&acirc;y cối lại ch&igrave;m trong kh&oacute;i bụi.</figcaption> </figure> </div> <p><span><span>Nhiều hộ d&acirc;n ở đ&acirc;y cũng phản &aacute;nh, từ hoạt động nổ m&igrave;n g&acirc;y bụi, nhiều diện t&iacute;ch c&acirc;y cối, hoa m&agrave;u đ&atilde; bị ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng. Đơn cử như gia đ&igrave;nh b&agrave; Nguyễn Thị Thiềm c&oacute; vườn Na rộng hơn 1,5 ha, trồng 1.200 c&acirc;y Na, trong đ&oacute; 200 c&acirc;y cho quả tr&ecirc;n 10 năm, mỗi c&acirc;y thu hoạch được 30 kg, t&iacute;nh th&agrave;nh tiền 600 ngh&igrave;n một c&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n, theo b&agrave; Thiềm, do ảnh hưởng của bụi đ&aacute;, vụ Na năm vừa qua gia đ&igrave;nh b&agrave; chỉ thu được 200 ngh&igrave;n đồng mỗi c&acirc;y.<br /> Tương tự, vườn Na hơn 1ha với 900 c&acirc;y Na của gia đ&igrave;nh b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Ph&uacute;c, h&agrave;ng năm cho thu hoạch tr&ecirc;n 150 triệu đồng th&igrave; vụ Na năm vừa qua gia đ&igrave;nh b&agrave; chỉ thu được một nửa số tiền. B&agrave; Thiềm, b&agrave; Ph&uacute;c v&agrave; những hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng đ&atilde; kiến nghị l&ecirc;n cấp c&oacute; thẩm quyền đề nghị c&aacute;c mỏ đ&aacute; bồi thường thiệt hại do hoạt động nổ m&igrave;n khai th&aacute;c đ&aacute; g&acirc;y ra.</span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Ảnh 3 các doanh nghiệp chưa tuân thủ" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/11/anh-3-cac-doanh-nghiep-chua-tuan-thu(2).jpg" /> <figcaption>Theo người d&acirc;n x&atilde; Đồng T&acirc;n nhiều mỏ đ&aacute; chưa tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m c&aacute;c quy định trong hoạt động sản xuất.</figcaption> </figure> </div> <p><span><span>L&agrave;m việc với PV, Chủ tịch UBND x&atilde; Đồng T&acirc;n Linh Văn Hiền cho biết, tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; c&oacute; 5 mỏ đ&aacute; đang hoạt động v&agrave; đều tập trung ở th&ocirc;n Đồng Lai. C&aacute;c mỏ đ&aacute; n&agrave;y thuộc c&aacute;c C&ocirc;ng ty TNHH: V&otilde; N&oacute;i, Y&ecirc;n Vượng, Trường Sơn, Thương mại v&agrave; Ph&aacute;t triển Th&agrave;nh Đ&ocirc;ng, C&ocirc;ng ty Cổ phần ACC-78. Theo &ocirc;ng Hiền, t&igrave;nh trạng c&aacute;c mỏ đ&aacute; nổ m&igrave;n g&acirc;y ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người d&acirc;n&nbsp;đ&atilde; diễn ra từ l&acirc;u, được b&agrave; con nhiều lần phản &aacute;nh, kiến nghị l&ecirc;n x&atilde;, huyện nhưng đều kh&ocirc;ng giải quyết được.</span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Được biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, th&aacute;ng 5/2018, ng&agrave;nh chức năng tỉnh Lạng Sơn đ&atilde; tiến h&agrave;nh xem x&eacute;t, kiểm tra sự việc theo đơn phản &aacute;nh của người d&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, theo c&aacute;c hộ d&acirc;n, t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n vẫn kh&ocirc;ng được xử l&yacute; m&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;m trọng hơn. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Mới đ&acirc;y nhất, ng&agrave;y 28/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đ&atilde; giao Sở TN&amp;MT tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t hoạt động khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản của c&aacute;c đơn vị hoạt động khai th&aacute;c, chế biến c&oacute; nguy cơ g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n theo quy định; phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng thường xuy&ecirc;n nắm bắt kịp thời t&igrave;nh h&igrave;nh kiến nghị, phản &aacute;nh của người d&acirc;n trong khu vực v&agrave; tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết theo quy định của ph&aacute;p luật. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Sở C&ocirc;ng Thương c&oacute; c&aacute;c h&igrave;nh thức kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t hoạt động nổ m&igrave;n của c&aacute;c doanh nghiệp hoạt động khai th&aacute;c đ&aacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n, kịp thời xử l&yacute; nghi&ecirc;m những trường hợp vi phạm theo đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật; thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c chế t&agrave;i như tước giấy ph&eacute;p sử dụng vật liệu nổ c&ocirc;ng nghiệp, kh&ocirc;ng cấp lại giấy ph&eacute;p sử dụng vật liệu nổ c&ocirc;ng nghiệp... đối với c&aacute;c doanh nghiệp vi phạm. Giao UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo c&aacute;c cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n phối hợp với UBND x&atilde; Đồng T&acirc;n hướng dẫn, gi&aacute;m s&aacute;t thực hiện kiểm đếm, đền b&ugrave;, hỗ trợ của c&aacute;c doanh nghiệp đối với c&aacute;c hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng, b&aacute;o c&aacute;o kết quả về UBND tỉnh trước ng&agrave;y 30/01/2019.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c C&ocirc;ng ty: TNHH V&otilde; N&oacute;i, TNHH Y&ecirc;n Vượng, TNHH Trường Sơn, TNHH Thương mại v&agrave; Ph&aacute;t triển Th&agrave;nh Đ&ocirc;ng, Cổ phần ACC-78 thực hiện việc hỗ trợ, đền b&ugrave; hoa m&agrave;u bị ảnh hưởng cho người d&acirc;n xung quanh mỏ khai th&aacute;c trong thời gian sớm nhất, gi&uacute;p người d&acirc;n ổn định đời sống sản xuất, đồng thời chấp h&agrave;nh tốt c&aacute;c quy định về an to&agrave;n lao động, thực hiện đ&uacute;ng theo b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường đ&atilde; được UBND tỉnh ph&ecirc; duyệt.</span></span></span></span></span></span></p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Bãi rác ô nhiễm tràn đường, ngập vỉa hè

Bãi rác ô nhiễm tràn đường, ngập vỉa hè

Đường Số 2, khu vực phía trước Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh (P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), từ lâu luôn có rất nhiều các bãi rác thải tự phát xuất hiện ngập ngụa trên vỉa hè.
Mẹo hay chống nồm ẩm trong nhà

Mẹo hay chống nồm ẩm trong nhà

Mùa nồm ẩm là nỗi “ám ảnh” các gia đình Việt Nam,hiện tượng nhà "đổ mồ hôi” khiến nhiều gia đình khó chịu. Cùng Khoa học và đời sống tìm hiểu những cách chống lại mùa nồm ẩm.
Năm 2030, có thể xuất hiện 560 thảm họa thiên tai một năm?

Năm 2030, có thể xuất hiện 560 thảm họa thiên tai một năm?

Nếu con người tiếp tục làm tăng nhiệt độ trái đất và phớt lờ rủi ro của biến đổi khí hậu thì đến năm 2030 thế giới sẽ phải đối mặt với 560 thảm họa mỗi năm. Con số khủng khiếp sẽ đẩy thêm hàng triệu người vào tình trạng đói nghèo và có thể là đáng sợ hơn thế.
back to top