Khẩu trang, sợ hãi và bi hài: NCovy, virus thay đổi văn hóa Pháp

Cách đây hơn 5 tháng, mặc dù đại dịch đã bắt đầu, đa số người Pháp tuyên bố không chấp nhận “ẩn” đi gương mặt của mình sau cái khẩu trang. Phía sau mảnh giấy, mảnh vải che đi 2/3 gương mặt, ai cũng như ai, nhận nhau không ra, cảm xúc như đóng băng.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>C&aacute;ch đ&acirc;y hơn 5 th&aacute;ng, mặc d&ugrave; đại dịch đ&atilde; bắt đầu, đa số người Ph&aacute;p tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng chấp nhận &ldquo;ẩn&rdquo; đi gương mặt của m&igrave;nh sau c&aacute;i khẩu trang. Ph&iacute;a sau mảnh giấy, mảnh vải che đi 2/3 gương mặt, ai cũng như ai, nhận nhau kh&ocirc;ng ra, cảm x&uacute;c như đ&oacute;ng băng.</p> <p>V&agrave; 5 th&aacute;ng sau, d&ugrave; muốn hay kh&ocirc;ng, dịch&nbsp;<span>Covid-19</span> đ&atilde; đem khẩu trang v&agrave;o &ldquo;văn ho&aacute;&rdquo; đường phố ở đ&acirc;y, v&agrave;o luật khẩn cấp chống đại dịch. Từ khuyến kh&iacute;ch, th&agrave;nh bắt buộc. Khẩu trang đ&atilde; trở th&agrave;nh h&agrave;nh trang kh&ocirc;ng thể thiếu khi ra ngo&agrave;i, giống như điện thoại di động, thẻ t&agrave;u điện ngầm, thẻ t&iacute;n dụng&hellip;&nbsp;&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Khẩu trang, sợ hãi và bi hài: NCovy, virus thay đổi văn hóa Pháp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/85/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_khau-trang-so-hai-va-bi-hai-ncovy-virus-thay-doi-van-hoa-phap-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Bastille. Ảnh: V&otilde; Trung Dung</td> </tr> </tbody> </table> <p>Paris th&aacute;ng 8, trời m&ugrave;a h&egrave; rực nắng, đường phố vắng người, ngoại trừ v&agrave;i khu du lịch. V&agrave; ngoại trừ mấy con virus vẫn tiếp tục lan tr&agrave;n. T&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 trở n&oacute;ng bất chợt từ 10 ng&agrave;y qua. Số người tử vong vẫn thấp - 19 người, nhưng lượng người mới bị nhiễm virus SARS-Cov-2 của v&ugrave;ng thủ đ&ocirc; nước Ph&aacute;p lại tăng đột biến gấp 6 lần so với th&aacute;ng 7, khi Ch&iacute;nh phủ gỡ bỏ lệnh phong tỏa to&agrave;n diện. Ở thủ đ&ocirc;, hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ng&agrave;y. Hơn 3.000 ca tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. L&agrave;n s&oacute;ng đại dịch thứ hai kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; giả thuyết.&nbsp;</p> <p><span>Vở m&uacute;a vỉa h&egrave;</span></p> <p>&Ocirc;ng Paul, 72 tuổi, đi c&ugrave;ng vợ l&agrave; b&agrave; Anne, 65 tuổi, cả hai l&agrave;m nghề sửa chữa đ&agrave;n violin, tay cầm giỏ đồ đi chợ, chia sẻ: &ldquo;Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia dịch tễ, độ tuổi của ch&uacute;ng t&ocirc;i nằm ở nh&oacute;m nguy cơ cao nếu bị nhiễm bệnh. V&igrave; vậy, khi ch&uacute;ng t&ocirc;i đi ở đ&acirc;y, nơi c&oacute; kh&aacute; đ&ocirc;ng người qua lại, xu&ocirc;i ngược, ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng l&aacute;ch, n&eacute; để khoảng c&aacute;ch kh&ocirc;ng qu&aacute; gần. Cẩn thận, c&oacute; lẽ hơi th&aacute;i qu&aacute;, nhưng th&ocirc;i kệ vậy!&rdquo;.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Khẩu trang, sợ hãi và bi hài: NCovy, virus thay đổi văn hóa Pháp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/2/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_khau-trang-so-hai-va-bi-hai-ncovy-virus-thay-doi-van-hoa-phap-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ngoại trừ thời điểm đại dịch c&uacute;m T&acirc;y Ban Nha năm 1918, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử đương đại nước Ph&aacute;p, người d&acirc;n mang khẩu trang ngo&agrave;i đường. Ảnh: V&otilde; Trung Dung</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước nh&agrave; h&aacute;t lớn quốc gia &ldquo;Opera Bastille&rdquo;, đ&oacute;ng k&iacute;n cửa v&igrave; dịch bệnh, d&ograve;ng người qua lại, n&eacute; tr&aacute;nh nhau, đ&atilde; biến vỉa h&egrave; th&agrave;nh s&acirc;n khấu m&uacute;a. Một s&acirc;n khấu đường phố.&nbsp;</p> <p>Thay cho những nam nữ diễn vi&ecirc;n l&agrave; hơn 20 cư d&acirc;n &ldquo;mắc cạn&rdquo; m&ugrave;a h&egrave; sải bước nhanh, v&agrave;i gia đ&igrave;nh du kh&aacute;ch ngơ ng&aacute;c, đẫm mồ h&ocirc;i v&agrave; dăm ba cặp t&igrave;nh nh&acirc;n đi chậm, mắt trong mắt nhau. Thay cho trang phục của vở &ldquo;Hồ thi&ecirc;n nga&rdquo; của Tchaikovsky l&agrave; những khẩu trang giấy trắng, xanh, l&agrave; những khẩu trang vải đen, hồng, th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, v&igrave; t&aacute;i sử dụng được.&nbsp;</p> <p>B&agrave; Anne tiếp lời chồng: &ldquo;Mỗi lần c&oacute; ai đi gần qu&aacute; một m&eacute;t, lề đường chật,&nbsp;kh&ocirc;ng tr&aacute;nh được, t&ocirc;i phải n&iacute;n thở đi qua. Mấy c&aacute;i khẩu trang n&agrave;y chưa chắc lọc được hết virus. Ở tr&ecirc;n đ&agrave;i, họ n&oacute;i con virus qu&aacute;i quỷ n&agrave;y c&oacute; thể lan toả cả v&agrave;i m&eacute;t xung quanh người mang bệnh.&nbsp;Mệt qu&aacute; đi. Trời n&oacute;ng, mang khẩu trang, thở kh&ocirc;ng nổi!&quot;.&nbsp;</p> <p><span>&lsquo;Họ l&ugrave;i ra xa trong sợ h&atilde;i&rsquo;</span></p> <p>Ngoại trừ thời điểm đại dịch c&uacute;m T&acirc;y Ban Nha&nbsp;năm 1918, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử đương đại nước Ph&aacute;p, người d&acirc;n mang khẩu trang ngo&agrave;i đường, khi v&agrave;o c&aacute;c cửa h&agrave;ng, qu&aacute;n v&agrave; nơi đ&ocirc;ng người. Trước đ&acirc;y, ở Paris hay những th&agrave;nh phố lớn, kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm nhiều như th&agrave;nh phố Lyon, Marseille, chỉ c&oacute; hai thể loại người mang khẩu trang: người đi xe đạp giữa d&ograve;ng xe hơi v&agrave; du kh&aacute;ch ch&acirc;u &Aacute;.</p> <p>C&ocirc; Sofia, 37 tuổi, chủ tiệm kem &Yacute; ở phố đi bộ Daguerre, quận 14, một trong những khu vực vừa c&oacute; lệnh bắt buộc mang khẩu trang, ngay cả ở ngo&agrave;i trời, quan s&aacute;t: &quot;Lần đầu ti&ecirc;n trong đời t&ocirc;i thấy mọi người c&oacute; phản xạ l&ugrave;i lại, tạo khoảng c&aacute;ch khi tiếp cận. Trong khi, trước đ&acirc;y, d&acirc;n Ph&aacute;p c&oacute; tập qu&aacute;n đụng chạm, mọi người th&acirc;n mật ch&agrave;o nhau bằng bắt tay, m&aacute; chạm m&aacute;. B&acirc;y giờ, t&ocirc;i thấy ai cũng d&egrave; dặt. Kh&aacute;ch h&agrave;ng của t&ocirc;i gọi kem với khẩu trang tr&ecirc;n mặt. Kh&oacute; nghe lắm. Nhiều l&uacute;c t&ocirc;i kh&ocirc;ng hiểu họ n&oacute;i g&igrave;. Phản xạ tự nhi&ecirc;n, t&ocirc;i tiến tới họ để nghe r&otilde; hơn. T&ocirc;i thấy họ l&ugrave;i ra xa trong sợ h&atilde;i!&quot;.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Khẩu trang, sợ hãi và bi hài: NCovy, virus thay đổi văn hóa Pháp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/30/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_khau-trang-so-hai-va-bi-hai-ncovy-virus-thay-doi-van-hoa-phap-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Phố đi bộ Daguerre, quận 14, Paris. Ảnh: V&otilde; Trung Dung</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tr&ecirc;n con đường Daguerre đầy cửa h&agrave;ng thực phẩm truyền thống, c&agrave; ph&ecirc;, qu&aacute;n rượu vang, qu&aacute;n ăn, b&igrave;nh thường n&aacute;o nhiệt người đi dạo, tụ tập ăn uống, mua b&aacute;n, trao đổi th&acirc;n thiện, trạng th&aacute;i &quot;b&igrave;nh thường mới&quot; đ&atilde; l&agrave;m biến mất yếu tố văn ho&aacute; sống của người Ph&aacute;p n&oacute;i chung, v&agrave; người d&acirc;n Paris n&oacute;i ri&ecirc;ng.&nbsp;</p> <p>Buổi chiều nay, những người đi bộ tr&ecirc;n con đường n&agrave;y như đang tự c&aacute;ch ly. Họ đi s&aacute;t tường để n&eacute; tr&aacute;nh người đi b&ecirc;n cạnh v&agrave; trong d&ograve;ng ngược lại, những tương t&aacute;c bởi nụ cười, bởi diễn biến tr&ecirc;n mặt đều kh&ocirc;ng c&ograve;n. Chỉ c&ograve;n v&agrave;i nh&oacute;m trẻ bất chấp, hồn nhi&ecirc;n, ly rượu vang hay chai bia tr&ecirc;n tay, cự ly gần, như duy tr&igrave; bằng mọi gi&aacute; cuộc sống&nbsp;b&igrave;nh thường tiền Covid-19.&nbsp;</p> <p>Anh Charles, phục vụ b&agrave;n của qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; &quot;Điểm hẹn h&ograve;&quot; - Le Rendez-vous - nhận x&eacute;t: &quot;Hồi đầu của lệnh đeo khẩu trang nơi c&ocirc;ng cộng, t&ocirc;i cứ phải nhắc nhở kh&aacute;ch h&agrave;ng mang khẩu trang khi v&agrave;o qu&aacute;n. Một phần để bảo đảm an to&agrave;n dịch tễ, một phần để tr&aacute;nh bị phạt, bị đ&oacute;ng cửa h&agrave;nh ch&iacute;nh. V&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về việc n&agrave;y. B&acirc;y giờ hầu như ai cũng tự gi&aacute;c.&nbsp;</p> <p>Nhưng phải c&ocirc;ng nhận l&agrave; bất tiện, vừa bất tiện cho sự tương t&aacute;c với kh&aacute;ch, vừa bi h&agrave;i cho việc b&aacute;n h&agrave;ng. Nhiều lần, kh&aacute;ch gọi chai bia Corona, t&ocirc;i lại đem chai Coca&quot;.</p> <p><span>Chuyển đổi văn ho&aacute; giao tiếp x&atilde; hội</span></p> <p>Với khẩu trang, th&ocirc;ng tin v&agrave; c&aacute;c t&iacute;n hiệu được truyền tải bởi hơn một nửa khu&ocirc;n mặt sẽ trở n&ecirc;n v&ocirc; h&igrave;nh. Những biểu hiện n&agrave;y rất quan trọng để thể hiện cảm x&uacute;c của con người v&agrave; tạo điều kiện cho c&aacute;c tương t&aacute;c x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; những yếu tố thuộc về thứ được gọi l&agrave; giao tiếp kh&ocirc;ng lời, thể hiện qua cử chỉ, tư thế, khoảng c&aacute;ch giữa những người đối thoại v&agrave; tất nhi&ecirc;n, những n&eacute;t mặt n&agrave;y đ&oacute;ng một vai tr&ograve; quan trọng trong trao đổi cộng đồng, x&atilde; hội.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Khẩu trang, sợ hãi và bi hài: NCovy, virus thay đổi văn hóa Pháp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/46/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_khau-trang-so-hai-va-bi-hai-ncovy-virus-thay-doi-van-hoa-phap.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ảnh: V&otilde; Trung Dung</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thể hiện cảm x&uacute;c của con người l&agrave; muốn truyền tải th&ocirc;ng điệp. Cảm x&uacute;c mang đến cho từ ngữ một dạng dấu phẩy, dấu chấm của c&acirc;u, gi&uacute;p l&agrave;m r&otilde; &yacute; v&agrave; loại bỏ bất kỳ sự mơ hồ n&agrave;o. Ch&uacute;ng đ&oacute;ng vai tr&ograve; tương tự trong cuộc tr&ograve; chuyện, như c&aacute;c biểu tượng cảm x&uacute;c được th&ecirc;m v&agrave;o tin nhắn để cho biết l&agrave; đang n&oacute;i đ&ugrave;a hoặc ngạc nhi&ecirc;n, v&agrave; do đ&oacute; tr&aacute;nh hiểu lầm.&nbsp;</p> <p>Nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu t&acirc;m l&yacute; học, b&agrave; Anna Tcherkassof, PGS trường đại học Grenoble, miền Nam nước Ph&aacute;p, ph&acirc;n t&iacute;ch: &quot;C&aacute;c vấn đề giao tiếp với khẩu trang l&agrave;m nảy sinh sự hiểu lầm, tạo nguy cơ hiểu sai. V&iacute; dụ, điều n&agrave;y c&oacute; thể củng cố cảm gi&aacute;c sợ h&atilde;i một ai đ&oacute; t&igrave;nh cờ đi ngang, hoặc khi gặp người m&agrave; ch&uacute;ng ta chưa biết r&otilde;. Sự sợ h&atilde;i n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh chất ph&acirc;n biệt đ&atilde; xuất hiện c&ugrave;ng với dịch bệnh. Sẽ kh&oacute; khăn hơn để c&oacute; thể trấn an bằng c&aacute;ch sử dụng &#39;m&atilde;&#39; nụ cười như một biểu hiện của sự xoa dịu, ngay cả b&ecirc;n ngo&agrave;i bất kỳ bối cảnh vui vẻ n&agrave;o. C&aacute;c nền tảng tương t&aacute;c đ&atilde; bị thay đổi, ch&uacute;ng l&agrave;m phức tạp, v&agrave; trở n&ecirc;n phức tạp hơn trong quan hệ x&atilde; hội&quot;.&nbsp;</p> <p>Theo nghi&ecirc;n cứu của b&agrave; Anna Tcherkassof, trong văn ho&aacute; phương T&acirc;y, h&agrave;nh động giao tiếp sử dụng c&aacute;c cơ mặt dưới. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave; yếu tố ch&iacute;nh ở c&aacute;c nền văn h&oacute;a ch&acirc;u &Aacute;, nơi ng&ocirc;n ngữ giao tiếp kh&ocirc;ng lời huy động phần tr&ecirc;n của gương mặt: mắt, tr&aacute;n v&agrave; l&ocirc;ng m&agrave;y. Đeo khẩu trang khi giao tiếp sẽ buộc người Ph&aacute;p học những ng&ocirc;n ngữ kh&ocirc;ng lời mới cho &quot;b&igrave;nh thường mới&quot;, học những c&aacute;ch thể hiện cảm x&uacute;c th&ocirc;ng qua cử chỉ của b&agrave;n tay, v&agrave; nhấn mạnh biểu cảm ở phần tr&ecirc;n của khu&ocirc;n mặt. Bằng c&aacute;ch vận động c&aacute;c cơ v&agrave;nh mắt, nheo mắt hoặc mở rộng mắt, hoặc cơ tr&aacute;n, nhướn hoặc cau m&agrave;y. V&agrave; nụ cười cũng c&oacute; thể được thể hiện bằng đ&ocirc;i mắt.&nbsp;</p> <p>Tr&ecirc;n con đường n&agrave;y, người đi, virus vẫn đi, nhưng chắc chắn kh&ocirc;ng c&oacute; ai c&oacute; thể ngờ rằng, một con virus v&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể t&aacute;c động, l&agrave;m thay đổi cả một nền văn ho&aacute;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top