Hơn 880.000 thí sinh làm bài thi tổ hợp

Sáng 10/8, thí sinh làm bài trắc nghiệm Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân), mỗi môn 50 phút.

<p><span style="font-size: 17px;">Kh&aacute;c với năm trước, năm nay th&iacute; sinh thi tốt nghiệp THPT chỉ được chọn một trong hai b&agrave;i tổ hợp v&agrave; cả hai b&agrave;i thi c&ugrave;ng một buổi. Th&iacute; sinh bắt đầu l&agrave;m b&agrave;i từ 7h35, mỗi m&ocirc;n 50 ph&uacute;t, nghỉ giữa chừng 10 ph&uacute;t.</span></p> <p>Tại <strong>H&agrave; Nội</strong>, hơn 80.000 th&iacute; sinh bước v&agrave;o ng&agrave;y thi thứ hai trong tiết trời oi bức, ngo&agrave;i trời 30 độ C, dự b&aacute;o cao nhất ng&agrave;y 36 độ. Tại trường THPT Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng, quận Ba Đ&igrave;nh, từ 6h c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; đặt b&agrave;n để nước s&aacute;t khuẩn tay, chia bốn l&agrave;n trước cổng để đo nhiệt độ ph&ograve;ng Covid-19 cho th&iacute; sinh. Để tr&aacute;nh nắng n&oacute;ng, nhiều th&iacute; sinh đ&atilde; c&oacute; mặt từ 6h30. Do đ&atilde; quen với ng&agrave;y thi trước, c&aacute;c em nhanh ch&oacute;ng chấp h&agrave;nh đo th&acirc;n nhiệt v&agrave; l&ecirc;n ph&ograve;ng thi.</p> <p>7h10, khi th&iacute; sinh được gọi v&agrave;o ph&ograve;ng được 20 ph&uacute;t, một nam sinh mới đến điểm thi. 10 ph&uacute;t sau, một phụ huynh kh&aacute;c hớt hải cầm t&uacute;i t&agrave;i liệu đựng Atlat địa l&yacute; đến cổng trường. Người mẹ nhờ đội t&igrave;nh nguyện gửi Atlat cho c&aacute;n bộ để chuyển v&agrave;o ph&ograve;ng thi cho con g&aacute;i.</p> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/thi-sinh-ha-noi-2082-1596988249.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=j5AQDn6nDM-sDuo3D1VT4A" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="800" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/10/99/i1-vnexpress-vnecdn-net_thi-sinh-ha-noi-2082-1596988249.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/thi-sinh-ha-noi-2082-1596988249.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=40WjCfWliMkCzXDOu-_l9A 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/thi-sinh-ha-noi-2082-1596988249.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=6jTGreRMGMNV8OZONW2Esg 2x" /><img alt="Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt tại điểm thi THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/10/99/i1-vnexpress-vnecdn-net_thi-sinh-ha-noi-2082-1596988249.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Th&iacute; sinh được kiểm tra th&acirc;n nhiệt tại điểm thi THPT Chu Văn An, H&agrave; Nội. Ảnh: <em>Giang Huy.</em></p> </figcaption> <p>Trải qua ng&agrave;y thi đầu ti&ecirc;n, ước chừng được 7,5 điểm Văn v&agrave; 8 điểm To&aacute;n, Đ&agrave;m Thanh Hằng, học sinh trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i, tỏ ra vui vẻ trước b&agrave;i thi tổ hợp. Đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave;o Đại học Thương mại bằng khối D01 (To&aacute;n, Ngữ văn, Tiếng Anh), Hằng chọn thi Khoa học x&atilde; hội chỉ để x&eacute;t tốt nghiệp n&ecirc;n kh&ocirc;ng đặt nặng chuyện điểm số.</p> <p>Tr&aacute;i lại, Nguyễn Quốc Ch&iacute;nh, học sinh trường THPT Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng, lại tỏ ra hồi hộp trước khi thi tổ hợp Khoa học tự nhi&ecirc;n. Năm nay, Ch&iacute;nh dự thi khối A1, đặt mục ti&ecirc;u v&agrave;o Đại học Kinh tế quốc d&acirc;n. Em lựa chọn x&eacute;t tuyển kết hợp, sử dụng điểm thi To&aacute;n v&agrave; L&yacute;, nộp c&ugrave;ng IELTS 6.5. Sau khi tra đ&aacute;p &aacute;n m&ocirc;n To&aacute;n, thấy được 8,8 điểm, nam sinh đặt mục ti&ecirc;u 8 điểm L&yacute;.</p> <p>&quot;Em hơi lo lắng v&igrave; H&oacute;a v&agrave; Sinh học kh&ocirc;ng kỹ, nhiều c&acirc;u khoanh ngẫu nhi&ecirc;n sẽ bị sai. C&ograve;n m&ocirc;n L&yacute; em kh&aacute; tự tin&quot;, Ch&iacute;nh n&oacute;i. Chia sẻ về m&ocirc;n tiếng Anh trong buổi thi chiều, d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; IELTS, nam sinh vẫn đặt mục ti&ecirc;u 9 điểm để tăng cơ hội x&eacute;t tuyển c&aacute;c trường kh&aacute;c bằng tổ hớp A1.</p> <p>Hơn 13.000 th&iacute; sinh <strong>Kh&aacute;nh H&ograve;a</strong> bước v&agrave;o ng&agrave;y thi thứ hai trong tiết trời m&aacute;t mẻ. Từ 6h, nhiều th&iacute; sinh được phụ huynh chở tới điểm thi trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang.</p> <p>Chọn tổ hợp Khoa học tự nhi&ecirc;n để x&eacute;t tuyển đại học, L&ecirc; Nguyễn Thủy Ti&ecirc;n cho biết, d&ugrave; đ&atilde; &ocirc;n tập, giải nhiều đề thi c&aacute;c năm trước vẫn rất lo với m&ocirc;n H&oacute;a. Bởi c&aacute;c lần thi thử m&ocirc;n n&agrave;y, em chỉ đạt điểm trung b&igrave;nh, cao nhất l&agrave; 8 điểm. &quot;Đ&acirc;y l&agrave; một trong ba m&ocirc;n m&agrave; em đăng k&yacute; v&agrave;o ng&agrave;nh Logistics, Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải TP HCM&quot;, Ti&ecirc;n n&oacute;i v&agrave; kỳ vọng m&ocirc;n H&oacute;a cũng &quot;dễ thở&quot; như đề m&ocirc;n Ngữ Văn v&agrave; To&aacute;n của hai buổi thi h&ocirc;m qua.</p> <p>Cũng tại điểm thi n&agrave;y, Phạm V&acirc;n Thanh c&oacute; nguyện vọng v&agrave;o ng&agrave;nh Ng&ocirc;n ngữ Anh, Đại học Quốc tế TP HCM. Nữ sinh cho hay, h&ocirc;m thi đầu ti&ecirc;n l&agrave;m b&agrave;i kh&aacute; tốt n&ecirc;n bớt &aacute;p lực khi thi tổ hợp Khoa học x&atilde; hội. Với m&ocirc;n Địa l&yacute; v&agrave; Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n, Thanh thấy mọi năm đề ra kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute;, chỉ cần tập trung học ở s&aacute;ch gi&aacute;o khoa c&ugrave;ng với thầy c&ocirc; giảng tr&ecirc;n lớp v&agrave; kỹ năng thực tiễn trong cuộc sống hay d&ugrave;ng th&ecirc;m Atlat Địa l&yacute; c&oacute; thể l&agrave;m được.</p> <p>Điều Thanh lo ngại l&agrave; Lịch sử, d&ugrave; đ&atilde; &ocirc;n b&agrave;i rất nhiều. &quot;M&ocirc;n n&agrave;y c&oacute; qu&aacute; nhiều sự kiện, số liệu của c&aacute;c năm theo từng giai đoạn v&agrave; cột mốt lịch sử. V&agrave;o ph&ograve;ng thi nhỡ qu&ecirc;n hay nhầm một v&agrave;i th&ocirc;ng tin rất dễ bị &aacute;p lực&quot;, Thanh giải th&iacute;ch.</p> <p>Tại <strong>TP HCM,</strong> hơn 74.000 th&iacute; sinh bước v&agrave;o ng&agrave;y thi tốt nghiệp THPT thứ hai. Tại điểm thi THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, quận 3, th&iacute; sinh Phan Thị Tường Vi cho biết đ&atilde; tr&uacute;ng tuyển ng&agrave;nh Quản trị kinh doanh của một đại học tư thục theo phương thức x&eacute;t học bạ n&ecirc;n kh&ocirc;ng &aacute;p lực với kỳ thi n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, Vi vẫn nỗ lực hết m&igrave;nh để đạt điểm cao nhất, c&oacute; thể v&agrave;o được trường c&ocirc;ng.</p> <p>Vi đăng k&yacute; nguyện vọng v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế TP HCM v&agrave; Đại học Mở chọn tổ hợp Khoa học tự nhi&ecirc;n. Trong ba m&ocirc;n, Vi học tốt Vật l&yacute; v&agrave; H&oacute;a học, m&ocirc;n Sinh ở mức trung b&igrave;nh - kh&aacute;. Nữ sinh từng thử l&agrave;m c&aacute;c đề thi THPT quốc gia c&aacute;c năm trước v&agrave; đề minh hoạ năm nay, tự chấm được 6-7 điểm mỗi b&agrave;i.</p> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/10/thi-sinh-2111-1597022014.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Px6k24hQwYdh94fxhX7_zw" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="800" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/10/5/i1-vnexpress-vnecdn-net_thi-sinh-2111-1597022014.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/10/thi-sinh-2111-1597022014.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=CqyXFQuAEKxfxggjwkaItw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/10/thi-sinh-2111-1597022014.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=81uwHWSa7YJG_UeJKiLPTA 2x" /><img alt="Thí sinh tại điểm thi trường THPT Thủ Thiêm, quận 2 trước giờ thi tổ hợp Khoa học xã hội sáng 10/8. Ảnh: Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/10/5/i1-vnexpress-vnecdn-net_thi-sinh-2111-1597022014.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Th&iacute; sinh tại điểm thi trường THPT Thủ Thi&ecirc;m, quận 2 trước giờ thi tổ hợp Khoa học x&atilde; hội s&aacute;ng 10/8. Ảnh: <em>Hữu Khoa.</em></p> </figcaption> <p>Tại điểm thi trường THPT Ernst Th&auml;lmann, th&iacute; sinh Trần Minh Sơn đăng k&yacute; tổ hợp Khoa học x&atilde; hội để đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển ng&agrave;nh Quản trị du lịch, Quản trị kh&aacute;ch sạn một số đại học tầm trung. Trải qua ng&agrave;y thi đầu ti&ecirc;n, nam sinh tự chấm được khoảng 6-7 điểm m&ocirc;n Văn, 6 điểm To&aacute;n.</p> <p>&quot;Em chủ yếu d&ugrave;ng tổ hợp D01 để x&eacute;t tuyển n&ecirc;n tiếng Anh mới l&agrave; m&ocirc;n quyết định. Song m&ocirc;n Địa, Sử em vẫn d&ugrave;ng ở v&agrave;i nguyện vọng để tăng khả năng tr&uacute;ng tuyển, n&ecirc;n cũng rất coi trọng&quot;, Sơn cho hay.</p> <p>Theo Sơn, m&ocirc;n Địa thường dễ thở với th&iacute; sinh bởi kiến thức gần gũi, đơn giản, c&oacute; thể sử dụng Atlat Địa l&yacute; tra cứu. M&ocirc;n Sử sẽ nặng nhất bởi nhiều sự kiện, con số v&agrave; c&aacute;c cột mốc quan trọng. Ri&ecirc;ng Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n th&igrave; nam sinh kh&ocirc;ng qu&aacute; lo v&igrave; kiến thức m&ocirc;n n&agrave;y rất gần gũi với đời sống, thời sự.</p> <p>Ng&agrave;y thi tốt nghiệp THPT đầu ti&ecirc;n với hai m&ocirc;n <span>Văn </span>v&agrave; <span>To&aacute;n</span>, phần lớn th&iacute; sinh v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n nhận x&eacute;t đề vừa sức, b&aacute;m s&aacute;t chương tr&igrave;nh v&agrave; đề minh họa.</p> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/Lich-thi-9806-1591687011-r-460-7105-7494-1596988250.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=BDmItjord24AHlhqOj7-Qw" itemprop="url" /><meta content="920" itemprop="width" /><meta content="800" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/10/60/i1-vnexpress-vnecdn-net_lich-thi-9806-1591687011-r-460-7105-7494-1596988250.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/Lich-thi-9806-1591687011-r-460-7105-7494-1596988250.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=xiXLOA15fmMeQqMd4RfDRQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/Lich-thi-9806-1591687011-r-460-7105-7494-1596988250.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=3DKoDq4Tkj9N3CUWoA6NAQ 2x" /><img alt="Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020. Đồ hoạ: Tiến Thành" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/10/60/i1-vnexpress-vnecdn-net_lich-thi-9806-1591687011-r-460-7105-7494-1596988250.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020. Đồ hoạ: <em>Tiến Th&agrave;nh</em></p> </figcaption> <p>Năm nay lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT bị l&ugrave;i một th&aacute;ng rưỡi v&agrave; chia l&agrave;m hai đợt do ảnh hưởng của dịch bệnh. Khoảng 880.000 th&iacute; sinh thi đợt một ng&agrave;y 9-10/8, đa số phải đeo khẩu trang. Những địa phương thực hiện c&aacute;ch ly x&atilde; hội như Đ&agrave; Nẵng, một số nơi ở Quảng Nam, TP Bu&ocirc;n Ma Thuột (Đăk Lăk) v&agrave; th&iacute; sinh F0, F1, F2 sẽ dự thi đợt hai, số lượng hơn 26.000.</p> <p>Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay được sử dụng để x&eacute;t c&ocirc;ng nhận tốt nghiệp THPT v&agrave; l&agrave; cơ sở để tuyển sinh đại học.<br /> &nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top