Hiểu đúng về chứng vàng da trẻ sơ sinh

Thiếu kiến thức về chứng vàng da khiến một số phụ huynh quá lo lắng, số khác lại dửng dưng khiến trẻ bị những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

<p>V&agrave;ng da do tăng lượng bilirubin trong m&aacute;u, ở trẻ sơ sinh hiện tượng v&agrave;ng da sẽ xuất hiện nếu lượng bilirubin tăng hơn 7mg %. Bệnh thường xuất hiện trong tuần đầu ti&ecirc;n sau sinh trong đ&oacute; 80% trẻ sinh non bị v&agrave;ng da. Với trẻ đủ th&aacute;ng, bệnh n&agrave;y cũng xuất hiện từ 25 - 50%.</p> <p>Nhiều phụ huynh khi thấy con bị v&agrave;ng da th&igrave; lo lắng th&aacute;i qu&aacute; v&igrave; nghĩ v&agrave;ng da l&agrave; bệnh nguy hiểm, tất cả trường hợp v&agrave;ng da đều c&oacute; thể gặp biến chứng. Trong khi đ&oacute;, v&agrave;ng da c&oacute; thể do nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; chỉ những những trường hợp v&agrave;ng da do bệnh l&yacute; mới chất chứa nhiều yếu tố nguy cơ.</p> <p>V&agrave;ng da ở trẻ cần được thăm kh&aacute;m, theo d&otilde;i v&agrave; điều trị th&iacute;ch hợp v&igrave; nếu trẻ mắc v&agrave;ng da do bệnh l&yacute;, nếu kh&ocirc;ng điều trị, trẻ dễ c&oacute; thể bị dẫn đến tổn thương tế b&agrave;o thần kinh kh&ocirc;ng hồi phục, một số trường hợp thậm ch&iacute; tử vong nếu mắc phải chứng v&agrave;ng da nh&acirc;n.</p> <h2><strong>C&aacute;c loại v&agrave;ng da ở trẻ sơ sinh</strong></h2> <p>V&agrave;ng da sinh l&yacute; thường xuất hiện ở ng&agrave;y thứ 2 hoặc ng&agrave;y thứ 3 sau khi sinh. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y v&agrave;ng da sinh l&yacute; ở trẻ sơ sinh l&agrave; do sự t&iacute;ch tụ của bilirubin, một chất c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng được sinh ra khi c&aacute;c tế b&agrave;o hồng cầu bị ph&aacute; vỡ giải ph&oacute;ng ra. Hiện tượng n&agrave;y xảy ra phổ biến ở trẻ sơ sinh v&igrave; c&aacute;c b&eacute; c&oacute; lượng tế b&agrave;o hồng cầu cao, c&aacute;c tế b&agrave;o n&agrave;y thường xuy&ecirc;n bị ph&aacute; vỡ v&agrave; được thay mới.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, gan của b&eacute; lại chưa đủ trưởng th&agrave;nh để lọc bỏ hết&nbsp; bilirubin khỏi m&aacute;u v&igrave; vậy g&acirc;y n&ecirc;n v&agrave;ng da. Khi b&eacute; được khoảng 2 tuần tuổi, gan đ&atilde; ph&aacute;t triển đầy đủ hơn v&agrave; đủ sức xử l&yacute; bilirubin n&ecirc;n bệnh v&agrave;ng da sẽ tự khỏi m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y ra bất kỳ nguy hiểm n&agrave;o.</p> <p>V&agrave;ng da sinh l&yacute; ch&iacute;nh v&igrave; thế chỉ xảy ra đơn thuần, tức m&agrave;u da của trẻ đang hồng h&agrave;o bỗng chuyển sang m&agrave;u v&agrave;ng hoặc m&agrave;u v&agrave;ng chanh. Th&ocirc;ng thường với v&agrave;ng da sinh l&yacute;, lượng bilirubin sẽ tăng chậm nhưng dưới 5mg%.</p> <p>Hiện tượng v&agrave;ng da sẽ hết trong một tuần đối với trẻ sinh đủ th&aacute;ng v&agrave; khoảng 2 tuần đối với trẻ sinh thiếu th&aacute;ng. Trong thời gian bị v&agrave;ng da bệnh l&yacute;, trẻ vẫn ngoan, b&uacute; tốt, tăng c&acirc;n tốt, diễn tiến l&agrave;nh t&iacute;nh.</p> <div><span style="font-size:22px;"><strong>Bệnh thường xuất hiện trong tuần đầu ti&ecirc;n sau sinh</strong></span></div> <p>V&agrave;ng da sữa mẹ l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n thứ hai khiến m&agrave;u da của b&eacute; thay đổi. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do một chất nội tiết tố của mẹ truyền qua sữa, thường gặp 10% b&agrave; mẹ cho con b&uacute; v&agrave; 70% người mẹ sinh lần đầu v&agrave; cho con b&uacute; mẹ. V&agrave;ng da do sữa mẹ thường xuất hiện từ ng&agrave;y thứ 5 sau sinh, k&eacute;o d&agrave;i khoảng 4 - 6 tuần nhưng kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến ph&aacute;t triển tinh thần v&agrave; vận động của trẻ.</p> <p>Trẻ vẫn ăn ngủ b&igrave;nh thường, thể trạng tốt, đại tiện ph&acirc;n v&agrave;ng, nước tiểu trong, gan l&aacute;ch kh&ocirc;ng to. Sau 4 - 6 tuần, trẻ sẽ hết v&agrave;ng do sự c&acirc;n bằng nội tiết của mẹ.</p> <p>V&agrave;ng da bệnh l&yacute; thật sự phải cẩn trọng. V&agrave;ng da bệnh l&yacute; xuất hiện sớm, thường trong ng&agrave;y đầu sau sinh. Bệnh tiến triển rất nhanh, da v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ ở mặt m&agrave; lan xuống tay ch&acirc;n. B&eacute; mắc v&agrave;ng da bệnh l&yacute; sẽ b&uacute; k&eacute;m, bỏ b&uacute;, bứt rứt kh&oacute; chịu. Ở trẻ sinh thiếu th&aacute;ng, nhiễm tr&ugrave;ng hoặc sinh ngạt dễ bị v&agrave;ng da nặng.</p> <h2><strong>Một số nguy&ecirc;n nh&acirc;n </strong></h2> <p>V&agrave;ng da bệnh l&yacute; do nhiễm khuẩn, hay gặp nhất ở trẻ mới sinh l&agrave; nhiễm khuẩn rốn hoặc nhiễm khuẩn da. Hiện tượng v&agrave;ng da c&oacute; thể biểu hiện sớm hoặc muộn.</p> <p>V&agrave;ng da cũng c&oacute; thể do mẹ bị mắc giang mai. Với nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;y, trẻ thường bị v&agrave;ng da nhẹ nhưng k&eacute;o d&agrave;i. Kiểm tra sẽ thấy gan v&agrave; l&aacute;ch ph&igrave;nh to hơn b&igrave;nh thường.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>V&agrave;ng da do vir&uacute;t th&ocirc;ng thường do l&acirc;y từ mẹ sang con. Những người mẹ mắc vi&ecirc;m gan sinh con sẽ khiến trẻ bị l&acirc;y bệnh từ khi c&ograve;n thai nhi. Một số trường hợp v&agrave;ng da sớm nhưng c&oacute; cũng c&oacute; trường hợp muộn.</p> <p>V&agrave;ng da tan m&aacute;u do bất đồng yếu tố Rh. Bệnh xảy ra khi người bố c&oacute; yếu tố Rh+, người mẹ c&oacute; yếu tố Rh- v&agrave; sinh con c&oacute; yếu tố Rh+.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng, một số trẻ c&oacute; thể bị v&agrave;ng da do tắc mật bẩm sinh. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do đường mật bị teo nhỏ ở mức độ kh&aacute;c nhau. Với những b&eacute; n&agrave;y, hiện tượng v&agrave;ng da thường k&eacute;o.</p> <h2><strong>L&agrave;m sao để ph&aacute;t hiện v&agrave;ng da?</strong></h2> <p>Theo d&otilde;i v&agrave;ng da l&agrave; việc l&agrave;m cần thiết, để quan s&aacute;t được r&otilde; sự thay đổi của m&agrave;u da, kh&ocirc;ng cho trẻ nằm trong tối, cần đưa trẻ ra &aacute;nh s&aacute;t mặt trời để quan s&aacute;t (kh&ocirc;ng n&ecirc;n quan s&aacute;t dưới &aacute;nh đ&egrave;n, nhất l&agrave; đ&egrave;n c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng).</p> <p>N&ecirc;n d&ugrave;ng tay ấn v&agrave;o v&ugrave;ng da ở tr&aacute;n, mặt, ngực, bụng, dưới đ&ugrave;i, cẳng ch&acirc;n, b&agrave;n ch&acirc;n, b&agrave;n tay để x&aacute;c định b&eacute; c&oacute; bị v&agrave;ng da hay kh&ocirc;ng. Một số trẻ mới sinh da thường c&oacute; m&agrave;u đỏ n&ecirc;n sẽ kh&oacute; thấy được v&agrave;ng da, những trẻ bị v&agrave;ng da, khi ấn v&agrave;o da sẽ để lại m&agrave;u v&agrave;ng.</p> <p><img alt="Hiểu đúng về chứng vàng da trẻ sơ sinh" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/01/hieu_dung_ve_chung_vang_da_2.jpg" title="Hiểu đúng về chứng vàng da trẻ sơ sinh" /></p> <p><em>Với v&agrave;ng da bệnh l&yacute;, b&eacute; sẽ được quang trị liệu hay c&ograve;n gọi l&agrave; chiếu đ&egrave;n</em></p> <p><strong>Khi n&agrave;o n&ecirc;n đưa trẻ đến b&aacute;c sĩ?</strong></p> <p>Nhiều người thấy con bị v&agrave;ng da, nghĩ b&eacute; bị v&agrave;ng da th&ocirc;ng thường n&ecirc;n chỉ mang ra phơi nắng, đến khi b&eacute; b&uacute; k&eacute;m, bỏ b&uacute;, mới đưa đến bệnh viện th&igrave; đ&atilde; qu&aacute; nặng.</p> <div>80% trẻ sinh non bị v&agrave;ng da</div> <p>Ở bệnh v&agrave;ng da, những triệu chứng sau đ&acirc;y cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được thăm kh&aacute;m: Da của b&eacute; v&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn; m&agrave;u v&agrave;ng ở mặt lan đến bụng v&agrave; tay ch&acirc;n; b&eacute; k&eacute;m linh hoạt, kh&oacute; thức dậy; b&eacute; b&uacute; k&eacute;m, bỏ b&uacute;, kh&oacute;c th&eacute;t, c&oacute; dấu hiệu chướng bụng&hellip;</p> <p><strong>Điều trị v&agrave;ng da như thế n&agrave;o?</strong></p> <p>V&agrave;ng da sinh l&yacute; sẽ tự khỏi m&agrave; kh&ocirc;ng cần lo lắng, b&eacute; kh&ocirc;ng cần điều tại bệnh viện m&agrave; chỉ cần điều trị tại nh&agrave;. Để gi&uacute;p trẻ mau hết v&agrave;ng da sinh l&yacute;, mẹ cần cho b&eacute; b&uacute; nhiều lần trong ng&agrave;y v&igrave; sữa mẹ c&oacute; thể gi&uacute;p đ&agrave;o thải nhanh bilirubin qua đường ti&ecirc;u h&oacute;a. Ngo&agrave;i ra, trong sữa mẹ c&oacute; chứa một số dưỡng chất quan trọng gi&uacute;p c&aacute;c cơ quan chức năng của cơ thể trẻ ph&aacute;t triển.</p> <p>Với v&agrave;ng da bệnh l&yacute;, khi nhập viện, ngo&agrave;i việc t&igrave;m nguy&ecirc;n nh&acirc;n để điều trị, b&eacute; sẽ được c&aacute;c b&aacute;c sĩ &aacute;p dụng quang trị liệu hay c&ograve;n gọi l&agrave; chiếu đ&egrave;n. Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị, trẻ được nằm trong luồng &aacute;nh s&aacute;ng đặc biệt khoảng 24 giờ đồng hồ. &Aacute;nh s&aacute;ng n&agrave;y gi&uacute;p b&eacute; giảm v&agrave;ng da bằng c&aacute;ch đ&agrave;o thải bilirubin trong m&aacute;u. Một số trường hợp nặng c&oacute; thể phải truyền m&aacute;u hoặc thay m&aacute;u.</p> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top