Hành trình đưa nước rửa tay đi Mỹ của ông chủ Mỹ Hảo

Ở Mỹ, các con kiếm cả tháng không mua được nước rửa tay còn ở Việt Nam, ông Lương Vạn Vinh ngày nào cũng ngóng trông giấy chứng nhận FDA.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4102792"><span>2 triệu chai nước rửa tay c&ocirc;ng nghệ Việt xuất đi &Acirc;u Mỹ</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/2-trieu-chai-nuoc-rua-tay-cong-nghe-viet-xuat-di-au-my-4102792.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4115223"><span>5 th&aacute;ng xuất khẩu 321 triệu chiếc khẩu trang y tế</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/5-thang-xuat-khau-321-trieu-chiec-khau-trang-y-te-4115223.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p>Đ&oacute; l&agrave; lo lắng v&agrave;o hồi th&aacute;ng 3/2020 của &ocirc;ng Lương Vạn Vinh, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty&nbsp;H&oacute;a mỹ phẩm Mỹ Hảo. L&agrave; một doanh nghiệp nội địa c&oacute; hơn 2 thập ni&ecirc;n quen thuộc&nbsp;với người ti&ecirc;u d&ugrave;ng với những chai nước rửa ch&eacute;n gi&aacute; cả rất b&igrave;nh d&acirc;n, Covid-19 l&agrave; cơ duy&ecirc;n đưa &ocirc;ng Vinh đến với lĩnh vực nước rửa tay diệt khuẩn.</p> <p><strong>Tham gia nhanh ch&oacute;ng</strong></p> <p>Cuối th&aacute;ng 2, đầu th&aacute;ng 3, khi&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ khẩu trang m&agrave; gi&aacute; cả gel&nbsp;rửa tay diệt khuẩn cũng tăng mạnh, &ocirc;ng&nbsp;Vinh kể rằng, c&oacute; những&nbsp;nh&agrave; thuốc&nbsp;tại TP HCM l&uacute;c&nbsp;ấy b&aacute;n một chai gel&nbsp;rửa tay gi&aacute; h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n, một b&igrave;nh loại nửa l&iacute;t&nbsp;gi&aacute; 400.000 đồng.</p> <p>&quot;Gel rửa tay m&agrave;&nbsp;mắc như vậy th&igrave; người thu nhập thấp sao mua được&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; động lực m&igrave;nh &quot;v&agrave;o cuộc&quot;. Trước đ&oacute;, Mỹ Hảo chỉ sản xuất c&aacute;c sản phẩm như nước rửa ch&eacute;n, bột giặt, x&agrave; ph&ograve;ng v&agrave; nước hoa...</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/21/img20200612110905-1592683994-7199-1592684372.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=k2JElKMu_SDVf9CLkRBzmA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="900" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_img20200612110905-1592683994-7199-1592684372.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/21/img20200612110905-1592683994-7199-1592684372.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=wR-0R_k9Xcf1437HtKkxpg 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/21/img20200612110905-1592683994-7199-1592684372.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=H7RUk-057GVPq6x_7_tV_Q 2x" /><img alt="Ông Lương Vạn Vinh, Tổng giám đốc Mỹ Hảo trong buổi trò chuyện ngày 12/6. Ảnh: Viễn Thông" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_img20200612110905-1592683994-7199-1592684372.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Ocirc;ng Lương Vạn Vinh, Tổng gi&aacute;m đốc Mỹ Hảo trong buổi tr&ograve; chuyện ng&agrave;y 12/6. <em>Ảnh: Viễn Th&ocirc;ng</em></p> </figcaption> <p>Từ l&uacute;c quyết định sẽ sản xuất đến khi chai nước rửa tay đầu ti&ecirc;n xuất xưởng chỉ mất 2 tuần. Với &ocirc;ng, bao b&igrave; mẫu m&atilde; chuẩn bị rất nhanh. C&ocirc;ng phu nhất chỉ l&agrave; giấy ph&eacute;p. Thậm ch&iacute;, c&ocirc;ng thức v&agrave; nguy&ecirc;n liệu cũng kh&ocirc;ng phải chuyện kh&oacute; cho&nbsp;người l&acirc;u năm trong ng&agrave;nh&nbsp;như &ocirc;ng.</p> <p>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;i nghề của t&ocirc;i m&agrave;, t&ocirc;i nh&igrave;n v&ocirc; l&agrave; biết hết rồi. Sản xuất nước rửa tay chủ yếu cần cồn, m&agrave; nguy&ecirc;n liệu n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thiếu v&igrave; c&oacute; l&agrave;m nước hoa. Sau đ&oacute;, m&igrave;nh cộng th&ecirc;m một số nguy&ecirc;n liệu diệt khuẩn nữa&quot;, &ocirc;ng Vinh n&oacute;i.</p> <p>Tung sản phẩm ra thị trường&nbsp;kh&ocirc;ng l&acirc;u, Covid-19 lại b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh ở Mỹ, nơi&nbsp;c&aacute;c&nbsp;con&nbsp;&ocirc;ng Vinh đều đang sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc tại đ&acirc;y. Chuyện c&aacute;c con than kh&oacute; t&igrave;m được chỗ b&aacute;n gel rửa tay diệt khuẩn l&agrave;m &ocirc;ng lo lắng. &Ocirc;ng nghĩ đến việc phải đưa sản phẩm của m&igrave;nh&nbsp;đến Mỹ, trước ti&ecirc;n l&agrave; để c&aacute;c con&nbsp;sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, gel rửa tay diệt khuẩn muốn v&agrave;o&nbsp;Mỹ&nbsp;phải được&nbsp;Cục quản l&yacute; Thực phẩm v&agrave; Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp ph&eacute;p.</p> <p><strong>Cha con bắt tay &#39;chinh phục&#39;</strong></p> <p>Để xin được giấy ph&eacute;p của FDA, c&aacute;c đầu mối tại Việt Nam ch&agrave;o gi&aacute; dịch vụ l&agrave;m thủ tục cho &ocirc;ng Vinh khoảng 500 triệu đồng, với thời gian hứa hẹn l&agrave;&nbsp;3 th&aacute;ng. Với &ocirc;ng, chi ph&iacute; n&agrave;y kh&aacute; lớn trong b&agrave;i to&aacute;n kinh doanh, với bi&ecirc;n lợi nhuận cho&nbsp;gel rửa tay diệt khuẩn&nbsp;chỉ hơn 10%.</p> <p>&quot;L&agrave;m c&aacute;i n&agrave;y l&atilde;i rất &iacute;t, cả vốn lẫn lời c&ograve;n kh&ocirc;ng đủ&nbsp;tiền giấy ph&eacute;p. Mỗi container nước rửa tay c&aacute;c loại t&ocirc;i xuất đi gi&aacute; trị chỉ cũng khoảng 200-300 triệu đồng th&ocirc;i&quot;, &ocirc;ng chủ Mỹ Hảo cho biết.</p> <p>L&uacute;c n&agrave;y, c&aacute;c&nbsp;con &ocirc;ng Vinh tại Mỹ tham gia&nbsp;gi&uacute;p bố. Chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh l&agrave; người con g&aacute;i thứ hai. &Ocirc;ng Vinh cho biết, người con n&agrave;y đ&atilde; đi l&agrave;m tại Mỹ v&agrave; nắm r&otilde; luật ph&aacute;p n&ecirc;n đứng ra nghi&ecirc;n cứu tr&igrave;nh tự hồ sơ thủ tục.</p> <p>&quot;B&ecirc;n n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi c&aacute;c hồ sơ m&agrave; ph&iacute;a cơ quan Mỹ y&ecirc;u cầu để con g&aacute;i tiến h&agrave;nh thủ tục. Nhờ c&oacute; đầu mối l&agrave; người hiểu luật&nbsp;m&agrave; l&agrave;m cũng dễ, chi ph&iacute; lại thấp hơn nhiều&quot;, &ocirc;ng Vinh cho biết, &quot;Mỹ họ rất chuẩn mực, chứ kh&ocirc;ng tuỳ tiện, ti&ecirc;u chuẩn phải d&ugrave;ng đ&uacute;ng những chất n&agrave;o th&igrave; m&igrave;nh phải d&ugrave;ng chất đ&oacute;, d&ugrave; chất kh&aacute;c c&oacute; tốt hơn cũng kh&ocirc;ng được&quot;.</p> <p>Chỉ một th&aacute;ng sau, Mỹ Hảo đ&atilde; cầm được giấy ph&eacute;p của FDA để xuất khẩu gel rửa tay kh&ocirc;, nước rửa tay (phải xả lại bằng nước) v&agrave; xịt diệt khuẩn. Đến nay, sau gần 3 th&aacute;ng, đ&atilde; c&oacute; 7 container cập cảng một trong những t&acirc;m dịch của thế giới. Tr&ecirc;n kệ h&agrave;ng Mỹ, những chai nước rửa tay vẫn mang thương hiệu ri&ecirc;ng của ch&iacute;nh Mỹ Hảo, bao b&igrave; chỉ kh&aacute;c thị trường Việt Nam l&agrave; d&ugrave;ng tiếng Anh.</p> <p>&quot;T&ocirc;i xuất khẩu đi Mỹ cũng l&acirc;u rồi, nhưng l&agrave; những sản phẩm kh&ocirc;ng cần FDA cấp ph&eacute;p như nước rửa ch&eacute;n, nước giặt...Do vậy,&nbsp;khi b&aacute;n gel rửa tay&nbsp;sang đ&oacute;&nbsp;th&igrave; ti&ecirc;u thụ nhanh v&igrave; đ&atilde; sẵn uy t&iacute;n, bạn h&agrave;ng v&agrave;&nbsp;k&ecirc;nh ph&acirc;n phối tại c&aacute;c si&ecirc;u thị&quot;, &ocirc;ng Vinh n&oacute;i.</p> <p>C&aacute;c l&ocirc; h&agrave;ng gel rửa tay đầu ti&ecirc;n được nh&agrave; thu mua v&agrave; hải quan kiểm định rất kỹ, để x&aacute;c định mức độ tu&acirc;n thủ theo giấy ph&eacute;p FDA.&nbsp;</p> <p>Thời gian kiểm định mất một tuần. Những l&ocirc; h&agrave;ng về sau, khi đ&atilde; được tin cậy th&igrave; h&agrave;ng về k&ecirc;nh ph&acirc;n phối nhanh hơn. Mỹ Hảo đang đ&agrave;m ph&aacute;n để cung cấp nước rửa tay cho Walmart. &quot;Họ mua số lượng rất lớn nhưng đang trả gi&aacute;&nbsp;kh&aacute; thấp&quot;, &ocirc;ng Vinh n&oacute;i c&ocirc;ng ty vẫn c&oacute; thể đ&aacute;p ứng đủ số lượng đề ra.</p> <p><strong>Xuất th&acirc;n khi&ecirc;m tốn</strong></p> <p>&Ocirc;ng Lương Vạn Vinh&nbsp;bắt đầu đi l&agrave;m&nbsp;kiếm tiền từ kh&aacute; nhỏ. Năm 10 tuổi, &ocirc;ng đi học l&agrave;m nhang. Năm 16 tuổi, &ocirc;ng đi b&aacute;n phụ t&ugrave;ng xe đạp ở lề đường Thuận Kiều. 17 tuổi, &ocirc;ng &quot;đổi nghề&quot; sang b&aacute;n tạp h&oacute;a dạo b&ecirc;n ngo&agrave;i chợ B&igrave;nh T&acirc;y, quận 6.</p> <p>Đến nay, &ocirc;ng Vinh đ&atilde; c&oacute; hơn 30 năm lăn lộn thương trường ng&agrave;nh h&oacute;a mỹ phẩm. Trong đ&oacute;, thương hiệu Mỹ Hảo của &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; hơn 20 năm tồn tại. V&agrave;o thập ni&ecirc;n 90, c&ocirc;ng ty l&agrave;&nbsp;đơn vị ti&ecirc;n phong sản xuất&nbsp;nước rửa ch&eacute;n khi kh&aacute;i niệm n&agrave;y c&ograve;n xa lạ ở Việt Nam. Nhờ vậy, thời gian đầu xuất hiện, nước rửa ch&eacute;n Mỹ Hảo hầu như chiếm lĩnh thị trường.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, nhận thấy cơ hội, c&aacute;c tập đo&agrave;n&nbsp;đa quốc gia v&agrave;o cuộc rất nhanh v&agrave; b&agrave;i bản. Chỉ sau 2 năm, Mỹ Hảo mất khoảng một nửa thị phần, Tuy nhi&ecirc;n, kh&aacute;c với nhiều thương hiệu nội địa từng c&oacute; thời &quot;v&agrave;ng son&quot; rồi biến mất khi c&aacute;c c&ocirc;ng ty FDI đổ bộ, Mỹ Hảo vẫn tồn tại đến h&ocirc;m nay.</p> <p>Năm 1998, Mỹ Hảo nhận được&nbsp;lời &quot;ng&atilde; gi&aacute;&quot; 10 triệu USD rồi n&acirc;ng dần l&ecirc;n 30 triệu USD nhưng &ocirc;ng Vinh vẫn&nbsp;từ chối. Gần đ&acirc;y, c&ocirc;ng ty được một đơn vị định gi&aacute; 40 triệu USD. Trong giới kinh doanh ng&agrave;nh&nbsp;n&agrave;y, Mỹ Hảo được v&iacute; với những từ như &quot;đối thủ kh&ocirc;ng c&acirc;n sức&quot; với h&atilde;ng ngoại, kẻ &quot;l&igrave; đ&ograve;n&quot; hay người &quot;lụm bạc cắt&quot;.</p> <p>Hiện nay, b&igrave;nh qu&acirc;n mỗi ng&agrave;y thị trường nội địa ti&ecirc;u thụ 200-300 tấn sản phẩm c&aacute;c loại của Mỹ Hảo. M&ugrave;a dịch vừa qua, hoạt động kinh doanh cũng gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn. &Ocirc;ng Vinh c&oacute; hơn 200 c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; hơn 500 nh&acirc;n vi&ecirc;n tiếp thị b&aacute;n h&agrave;ng. &quot;T&ocirc;i cũng xuất th&acirc;n từ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn n&ecirc;n t&ocirc;i hiểu nếu cho mọi người nghỉ th&igrave; c&agrave;ng kh&oacute; hơn, n&ecirc;n cũng phải cố gắng duy tr&igrave; c&ocirc;ng việc cho họ&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Do Covid-19 ở Việt Nam tạm lắng n&ecirc;n theo &ocirc;ng Vinh thị trường gel rửa tay đ&atilde; chậm lại. Tuy nhi&ecirc;n, nước rửa tay th&igrave; vẫn b&aacute;n kh&aacute;. Ngo&agrave;i ra, đại dịch cũng khiến người ti&ecirc;u d&ugrave;ng quan t&acirc;m hơn đến điều kiện vệ sinh nh&agrave; cửa, quần &aacute;o n&ecirc;n &ocirc;ng nghĩ đến việc sản xuất th&ecirc;m c&aacute;c sản phẩm giặt giữ, lau s&agrave;n c&oacute; t&iacute;nh năng diệt khuẩn.</p> <p>Thị trường xuất khẩu&nbsp;chiếm chưa đến 10% tổng doanh số của Mỹ Hảo nhưng &ocirc;ng Vinh cho rằng c&ograve;n rất rộng lớn để khai th&aacute;c. Tất nhi&ecirc;n, đ&acirc;y cũng kh&ocirc;ng phải thị trường &quot;m&agrave;u hồng&quot;.</p> <p>&quot;Thị trường&nbsp;rất lớn nhưng cũng rất cạnh tranh. C&aacute;c nh&agrave; thu mua chấp nhận mua h&agrave;ng của m&igrave;nh nhưng cũng rất &eacute;p gi&aacute; nhưng dẫu sao đ&acirc;y cũng l&agrave;&nbsp;cơ hội của Việt Nam&quot;, &ocirc;ng Vinh n&oacute;i.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

Sở hữu thiết kế sang trọng được chắp bút bởi studio Pininfarina danh tiếng, cùng loạt tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 như được “đo ni đóng giày” cho các doanh nhân và gia đình Việt.
Ma trận dâu tây giá bèo

Ma trận dâu tây giá bèo

Dâu tây được bán tràn lan từ chợ truyền thống, hàng rong đến chợ mạng, với giá rẻ bất ngờ, nhưng nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng hoang mang.
Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Tọa lạc ngay vị trí “đất vàng” Hà Nội, hàng loạt dự án cao tầng nghìn tỷ đồng được xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm, làm méo mó bộ mặt Thủ đô, thậm chí gây thất thoát và lãng phí nghiêm trọng.
back to top