Đào Trung Quốc ế khách, hoa tulip đắt hàng ngày cận Tết

Lượng người đổ về chợ hoa, cây cảnh phong phú nhất Hà Nội rất đông khiến gần một km tuyến phố Hoàng Hoa Thám bị ùn ứ phương tiện vào chiều 28 Tết.

<div class="live-blog "> <header class="clearfix"><time>5:13</time> <div class="clearfix"><span class="name">Mai H&agrave;</span> </div> </header> <article class="live-article"> <p>Chủ tịch Quốc hội cho biết c&oacute; 47 đại biểu chất vấn Thủ tướng. Đại biểu T&ocirc; Văn T&aacute;m (Kon Tum) gửi đến Thủ tướng 2 vấn đề: Việt Nam đ&atilde; thực hiện kh&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c mục ti&ecirc;u kinh tế nhưng sự ph&acirc;n ho&aacute; gi&agrave;u &ndash; ngh&egrave;o đang tăng l&ecirc;n v&agrave; th&agrave;nh xu hướng. Giải ph&aacute;p khắc phục? Đảng lu&ocirc;n c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&uacute;ng đắn với ph&aacute;t triển kinh tế tư nh&acirc;n, Thủ tướng cho biết những giải ph&aacute;p hiệu quả để ph&aacute;t triển khối kinh tế n&agrave;y.</p> <p>Đại biểu Nguyễn L&acirc;m Th&agrave;nh (Lạng Sơn) hỏi: b&aacute;o c&aacute;o của Ch&iacute;nh phủ cho biết tốc độ tăng trưởng kh&aacute; cao, nhưng cử tri băn khoăn về chất lượng tăng trưởng, xin Thủ tướng cho biết cụ thể hơn về điều n&agrave;y? Vừa qua c&oacute; nhiều đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;c nhau về dự &aacute;n BOT, đ&aacute;nh gi&aacute; của Thủ tướng v&agrave; chủ trương của Ch&iacute;nh phủ với c&aacute;c dự &aacute;n BOT?</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://image1.khoahocdoisong.vn/2018/11/13/livedemo.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Ch&uacute; th&iacute;ch ảnh</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </article> </div> <p>https://zingnews.vn/dao-trung-quoc-e-khach-hoa-tulip-dat-hang-ngay-can-tet-post1166738.html</p> <div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing19.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Hai b&ecirc;n vỉa h&egrave; phố Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m l&agrave; chợ hoa c&acirc;y cảnh l&acirc;u đời của H&agrave; Nội. Cảnh mua b&aacute;n ở đ&acirc;y nhộn nhịp nhất l&agrave; v&agrave;o dịp gi&aacute;p Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n .</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing2.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Chiều 29 Tết, nhiều đoạn tuyến phố n&agrave;y bị &ugrave;n ứ người v&agrave; xe. Tiểu thương v&agrave; kh&aacute;ch tr&agrave;n ra cả ra lề đường khiến tuyến đường trở th&agrave;nh n&uacute;t thắt g&acirc;y &ugrave;n ứ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing7.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Đường đ&ocirc;ng đ&uacute;c phương tiện, vỉa h&egrave; b&agrave;y k&iacute;n hoa, khiến người ti&ecirc;u d&ugrave;ng kiếm được chỗ để xe để v&agrave;o chọn hoa kh&ocirc;ng phải dễ d&agrave;ng. Nhiều người chọn c&aacute;ch ngồi tr&ecirc;n xe xem v&agrave; ng&atilde; gi&aacute; h&agrave;ng h&oacute;a để tr&aacute;nh mất thời gian.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing3.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Năm nay, h&igrave;nh ảnh chợ hoa kh&aacute;c mọi năm bởi từ người đi đường đến người mua kẻ b&aacute;n đều bịt khẩu trang ph&ograve;ng dịch Covid-19.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing4.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>C&agrave;ng s&aacute;t Tết, chợ hoa c&agrave;ng s&ocirc;i động d&ugrave; dịch Covid-19 vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khoẻ người d&acirc;n. Một trong số &iacute;t h&agrave;ng b&aacute;n hoa tulip thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng kh&aacute;ch chọn lựa. Gi&aacute; mỗi b&ocirc;ng lần n&agrave;y chỉ 20.000 đồng, số lượng cung ứng lớn.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing10.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Chợ Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m &iacute;t kinh doanh hoa đ&agrave;o hơn c&aacute;c chợ kh&aacute;c nhưng tại đ&acirc;y kh&aacute;ch cũng c&oacute; thể gặp những loại đ&agrave;o thế nhỏ độc đ&aacute;o.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing6.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, gi&aacute; hoa năm nay rẻ hơn c&aacute;c năm trước khoảng 20-30%. Một chậu mai trắng nhỏ c&oacute; gi&aacute; từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing9.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Hoa đồng tiền l&agrave; một trong những loại hoa đẹp được nhiều người ưa th&iacute;ch, kh&ocirc;ng thể thiếu mỗi dịp Tết. Phần lớn kh&aacute;ch chọn từ 3 đến 9 b&ocirc;ng về cắm lọ để b&agrave;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing11.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Một giỏ hoa ho&agrave;ng phi hạc được chủ h&agrave;ng n&oacute;i gi&aacute; 350.000 đồng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing12.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Hoa nh&agrave;i Nhật cũng xuất hiện tại chợ Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m v&agrave;i năm nay. Người b&aacute;n h&agrave;ng cho biết gi&aacute; hoa tuy rẻ nhưng &iacute;t kh&aacute;ch chọn, chị chỉ nhập số lượng &iacute;t về b&aacute;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing13.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Chị Tr&acirc;m sau khi chọn được 10 b&ocirc;ng hoa tulip đ&atilde; phải d&agrave;nh th&ecirc;m nhiều thời gian mới chọn th&ecirc;m được chậu hoa nh&agrave;i Nhật với gi&aacute; 100.000 đồng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing14.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>C&acirc;y đ&agrave;o Trung Quốc được người b&aacute;n giới thiệu l&agrave; đ&agrave;o Thất Thốn được h&eacute;t gi&aacute; 1,4 triệu đồng nhưng kh&ocirc;ng được kh&aacute;ch h&agrave;ng mặn m&agrave;, ch&uacute; &yacute;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing8.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Một tiệm chuy&ecirc;n kinh doanh hoa lan hồ điệp đ&atilde; b&aacute;n sạch một kệ h&agrave;ng sau khi treo biển gi&aacute;m gi&aacute; mạnh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing15.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 14" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Một giỏ c&acirc;y lan hồ điệp c&oacute; gi&aacute; 120.000 đồng. &quot;Loại hoa n&agrave;y thường được b&agrave;y trang tr&iacute; ở ban c&ocirc;ng, kể cả nh&agrave; tập thể hoặc chung cư cũng kh&aacute; đẹp&quot;, người b&aacute;n h&agrave;ng n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing16.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 15" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng chia sẻ nếu h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng mua, e rằng ng&agrave;y 30 Tết kh&ocirc;ng c&ograve;n c&agrave;nh n&agrave;o đẹp để chọn.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 16" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing18.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 16" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Anh T&ugrave;ng loay hoay 20 ph&uacute;t chưa chọn được b&igrave;nh thuỷ ti&ecirc;n. Anh cho biết năm ngo&aacute;i chơi hoa n&agrave;y bị hỏng sớm n&ecirc;n lần n&agrave;y phải chọn lựa kỹ hơn. Chủ h&agrave;ng đ&ograve;i 300.000 đồng một c&acirc;y. Tại đ&acirc;y, mỗi b&igrave;nh được xếp 2 c&acirc;y, gi&aacute; 600.000 đồng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 17" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing5.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 17" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c h&agrave;ng b&aacute;n hoa, h&agrave;ng kinh doanh c&aacute; cảnh dịp n&agrave;y cũng rất đ&ocirc;ng kh&aacute;ch. Họ đến mua th&ecirc;m c&aacute; cảnh v&agrave; thức ăn cho c&aacute; trong những ng&agrave;y nghỉ Tết.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="un tac giao thong ngay Tet o Ha Noi anh 18" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/11/znews-photo-zadn-vn_cho_hoa_hoang_hoa_tham_zing1.jpg" title="ùn tắc giao thông ngày Tết ở Hà Nội ảnh 18" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Tuyến phố Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m bị &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i từ ng&atilde; ba Bưởi đến gần n&uacute;t giao Liễu Giai, chiều 10/2 (29 Tết).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> <h3>Cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh Covid-19</h3> <a href="https://zingnews.vn/dich-viem-phoi-corona.html?utm_source=self&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=corona_haiduong"><span>Xem chi tiết</span> </a></div> <div class="z-corona-info"> <div class="z-info-total"> <div class="z-total-header">Số ca l&acirc;y nhiễm cộng đồng t&iacute;nh từ <b>28/1/2021</b></div> <div class="z-total-desc"><span>504</span><span class="z-cases">CA NHIỄM</span></div> </div> <div class="z-info-detail"> <div class="z-detail-table"> <table> <tbody> <tr> <td>Tỉnh</td> <td>H&ocirc;m qua</td> <td>H&ocirc;m nay</td> <td>Tổng số ca</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>Hải Dương</td> <td>+9</td> <td>+14</td> <td>341</td> </tr> <tr> <td>Quảng Ninh</td> <td>0</td> <td>+1</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>TP.HCM</td> <td>+2</td> <td>+1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>H&agrave; Nội</td> <td>+2</td> <td>0</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Gia Lai</td> <td>+1</td> <td>+4</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>B&igrave;nh Dương</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Bắc Ninh</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Ho&agrave; B&igrave;nh</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Hải Ph&ograve;ng</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bắc Giang</td> <td>0</td> <td>+1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Điện Bi&ecirc;n</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>H&agrave; Giang</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hưng Y&ecirc;n</td> <td>+2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top