Cyprus dừng 'hộ chiếu vàng', giới siêu giàu nguy cơ bị tước quốc tịch

Trước làn sóng chỉ trích về "hộ chiếu vàng", Cộng hòa Cyprus đã tạm dừng chương trình và tiến hành các cuộc điều tra đối với những tỷ phú mua hộ chiếu giai đoạn 2017-2019.

<div> <p>Cuối th&aacute;ng 8, dư luận thế giới x&ocirc;n xao khi tờ Al Jazeera c&ocirc;ng bố t&agrave;i liệu r&ograve; rỉ li&ecirc;n quan tới một loạt c&aacute;c ch&iacute;nh trị gia cấp cao v&agrave; tỷ ph&uacute; thế giới tham gia mua hộ chiếu Cộng h&ograve;a Cyprus th&ocirc;ng qua đầu tư v&agrave;o quốc gia n&agrave;y.</p> <p>Trước l&agrave;n s&oacute;ng dư luận, mới đ&acirc;y Cộng h&ograve;a Cyprus vừa tuy&ecirc;n bố quyết định đ&igrave;nh chỉ chương tr&igrave;nh &ldquo;hộ chiếu v&agrave;ng&rdquo; bắt đầu từ ng&agrave;y 1/11 sau một c&aacute;o buộc che giấu tội phạm từ tờ Al Jazeera.</p> <h3>Tước &quot;Hộ chiếu v&agrave;ng&quot;</h3> <p>Với quyết định n&agrave;y, c&aacute;c tỷ ph&uacute; đổi quốc tịch th&ocirc;ng qua đầu tư c&oacute; nguy cơ bị tước quốc tịch quốc gia n&agrave;y. Đến nay đ&atilde; c&oacute; &iacute;t nhất 5 tỷ ph&uacute; trong danh s&aacute;ch của <em>Forbes,</em> c&oacute; tổng t&agrave;i sản hơn <abbr class="rate-usd">35 tỷ USD</abbr>, nguy cơ bị tước &quot;hộ chiếu v&agrave;ng&quot;.</p> <p>Theo t&agrave;i liệu của Al Jazeera, 5 tỷ ph&uacute; trong danh s&aacute;ch <em>Forbes </em>đăng k&yacute; c&ocirc;ng d&acirc;n Cyprus th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh n&agrave;y bao gồm b&agrave; Yang Huiyan, nữ tỷ ph&uacute; gi&agrave;u nhất ch&acirc;u &Aacute; (sở hữu khối t&agrave;i sản <abbr class="rate-usd">29 tỷ USD</abbr>), &ocirc;ng Oleg Tinkov, nh&agrave; s&aacute;ng lập ng&acirc;n h&agrave;ng Tinkoff (<abbr class="rate-usd">2,7 tỷ USD</abbr>), &ocirc;ng Vadim Moshkovich (<abbr class="rate-usd">2,1 tỷ USD</abbr>), &ocirc;ng Zhang Keqiang (<abbr class="rate-usd">1,6 tỷ USD</abbr>) v&agrave; &ocirc;ng Taha Mikati (<abbr class="rate-usd">2,3 tỷ USD</abbr>).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="gioi sieu giau co nguy co tuoc quoc tich sip anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/16/znews-photo-zadn-vn_cyprus_passport.jpg" title="giới siêu giàu có nguy cơ tước quốc tịch síp ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ch&iacute;nh phủ Cộng h&ograve;a Cyprus quyết định đ&igrave;nh chỉ chương tr&igrave;nh &quot;hộ chiếu v&agrave;ng&quot; từ ng&agrave;y 1/11. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute; đầu th&aacute;ng 9, Tổng thống Cyprus cho biết Ch&iacute;nh phủ sẽ tiến h&agrave;nh điều tra v&agrave; tước quyền c&ocirc;ng d&acirc;n nếu cần thiết của 7 người v&igrave; vi phạm c&aacute;c điều khoản trong chương tr&igrave;nh đầu tư lấy &#39;hộ chiếu v&agrave;ng&#39; của đảo quốc n&agrave;y.</p> <p>Theo b&agrave; Laure Brillaud, chuy&ecirc;n gia ch&iacute;nh s&aacute;ch chống rửa tiền tại Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho biết chương tr&igrave;nh &quot;hộ chiếu v&agrave;ng&quot; vẫn hợp ph&aacute;p nhưng ch&iacute;nh phủ Cyprus sẽ xem x&eacute;t hủy bỏ tư c&aacute;ch quốc tịch đối với c&aacute;c trường hợp lợi dụng chương tr&igrave;nh cho mục đ&iacute;ch rửa tiền hoặc n&eacute; luật.</p> <p>Trong bản tin của Al Jazeera c&ocirc;ng bố hồi th&aacute;ng 9 về 2.500 người mua hộ chiếu Cyprus trong giai đoạn 2017-2019, c&oacute; hơn 1.000 người l&agrave; tỷ ph&uacute; Nga hoặc c&aacute;c nh&acirc;n vật c&oacute; ảnh hưởng đến ch&iacute;nh trị. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, danh s&aacute;ch cũng liệt k&ecirc; nhiều tội phạm kinh tế t&igrave;m c&aacute;ch tiếp cận ch&acirc;u &Acirc;u th&ocirc;ng qua con đường hộ chiếu Cyprus.</p> <p>B&agrave; Brillaud cho biết c&oacute; nhiều l&yacute; do giới si&ecirc;u gi&agrave;u lựa chọn đổi tiền để lấy thị thực Cyprus. Quyền c&ocirc;ng d&acirc;n Cyprus cho ph&eacute;p c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh của họ tự do sống, l&agrave;m việc hoặc học tập tại 28 quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; quyền miễn thị thực kh&ocirc;ng hạn chế đến hơn 173 quốc gia tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</p> <p>&quot;Tuy vậy, một số tỷ ph&uacute; c&oacute; t&ecirc;n trong hồ sơ l&agrave; những người c&oacute; li&ecirc;n quan ch&iacute;nh trị ở quốc gia của họ. Những tỷ ph&uacute; n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng được quy định của chương tr&igrave;nh &quot;hộ chiếu v&agrave;ng&quot;, b&agrave; cho biết.</p> <h3>Ng&agrave;nh kinh doanh lợi nhuận cao</h3> <p>Để c&oacute; quốc tịch Cyprus theo chương tr&igrave;nh &quot;hộ chiếu v&agrave;ng&quot;, c&aacute;c tỷ ph&uacute; phải trả <abbr class="rate-usd">2,5 triệu USD</abbr> (2,2 triệu euro) th&ocirc;ng qua c&aacute;c khoản đầu tư v&agrave;o quốc gia n&agrave;y. Nắm trong tay hộ chiếu Cyprus gi&uacute;p giới si&ecirc;u gi&agrave;u du lịch kh&ocirc;ng cần thị thực trong phạm vi Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; đảm bảo quyền c&ocirc;ng d&acirc;n cho họ tại khu vực n&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="gioi sieu giau co nguy co tuoc quoc tich sip anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/16/znews-photo-zadn-vn_eu_passport.jpg" title="giới siêu giàu có nguy cơ tước quốc tịch síp ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Thị thực Cyprus cho ph&eacute;p c&ocirc;ng d&acirc;n tiếp cận 28 quốc gia thuộc Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u dễ d&agrave;ng. Ảnh: Christian Lambiotte.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Với việc Cyprus đ&igrave;nh chỉ chương tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave;o th&aacute;ng 11, tr&ecirc;n thế giới sẽ c&ograve;n hai quốc gia &quot;b&aacute;n&quot; quyền c&ocirc;ng d&acirc;n bằng c&aacute;c chương tr&igrave;nh đầu tư l&agrave; Malta v&agrave; Bulgaria. Chương tr&igrave;nh &quot;hộ chiếu v&agrave;ng&quot; mang lại thu nhập lớn cho đảo quốc ch&acirc;u &Acirc;u n&agrave;y.</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của nh&oacute;m gi&aacute;m s&aacute;t Tổ chức Minh bạch thế giới năm 2018, chương tr&igrave;nh đổi đầu tư lấy thị thực mang về cho Cộng h&ograve;a Cyprus khoảng 1,4 tỷ euro (<abbr class="rate-usd">1,7 tỷ USD</abbr>) h&agrave;ng năm, chiếm 7,5% tổng sản phẩm quốc nội của nước n&agrave;y. Theo một b&aacute;o c&aacute;o tr&ecirc;n tờ The Guardian, kế hoạch n&agrave;y đ&atilde; mang về hơn <abbr class="rate-usd">8 tỷ USD</abbr> cho Cyprus kể từ năm 2013.</p> <p>Mặc những rủi ro về luật ph&aacute;p, &quot;hộ chiếu v&agrave;ng&quot; vẫn l&agrave; ng&agrave;nh kinh doanh hấp dẫn đối với c&aacute;c c&ocirc;ng ty ch&acirc;u &Acirc;u. &Ocirc;ng Luke Hexter, gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Knightsbridge Capital Partners, cho biết chương tr&igrave;nh Hộ chiếu ch&acirc;u &Acirc;u th&uacute;c đẩy tăng trưởng đến 70%/năm cho c&ocirc;ng ty. Nhu cầu sở hữu tấm hộ chiếu thứ hai của giới si&ecirc;u gi&agrave;u to&agrave;n thế giới lu&ocirc;n c&oacute; sẵn.</p> <p>&quot;Với những tỷ ph&uacute; nắm v&agrave;i tỷ USD trong tay, rất nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quốc tịch ở một quốc gia, sở hữu hộ chiếu tại một quốc gia kh&aacute;c nhưng cư tr&uacute; ở một nơi thứ ba&quot;, &ocirc;ng cho biết.</p> </div>

Theo zingnews.vn
back to top