Cược mạng sống trên những con đường dày đặc ‘ổ voi’

Người dân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) “kêu trời” vì nhiều năm nay phải đi trên con đường xuống cấp nghiêm trọng và như đánh cược tính mạng của mình mỗi lần di chuyển qua những con đường này.

<div> <p style="text-align: justify;">Đường Phan Huy Ch&uacute; nối từ bến xe ph&iacute;a Nam qua UBND phường Kh&aacute;nh Xu&acirc;n, TP Bu&ocirc;n Ma Thuột chỉ khoảng 2km. H&agrave;ng ng&agrave;y, c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n học sinh c&aacute;c bậc từ mầm non đến THPT v&agrave; c&aacute;c phương tiện kh&aacute;c thường xuy&ecirc;n qua lại. Tuy nhi&ecirc;n, đoạn đường n&agrave;y đ&atilde; bị hư hỏng, xuống cấp nghi&ecirc;m trọng nhiều năm nay. Người d&acirc;n địa phương phản &aacute;nh với Tiền Phong, những trận mưa lớn, lượng nước chảy xiết l&agrave;m <span>ngập đường hoặc tu&ocirc;n thẳng v&agrave;o nh&agrave; d&acirc;n.</span></p> <div> <div class="full-media" style="text-align: center;"><em><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tp_duong_phan_huy_chu_gdie.jpg" /><span class="fig">Đường Phan Huy Ch&uacute; (trước trụ sở UBND phường Kh&aacute;nh Xu&acirc;n) hư hỏng nặng</span></em></div> <p style="text-align: justify;"><span>D&ugrave; chỉ di chuyển&nbsp;đoạn đường ngắn, nhưng chằng chịt &ldquo;ổ voi&rdquo;, &ldquo;ổ tr&acirc;u&rdquo; v&agrave; những h&ograve;n đ&aacute; sắc nhọn l&ocirc; nh&ocirc; tr&ecirc;n mặt đường&hellip; g&acirc;y nguy hiểm cho c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng. &ldquo;M&ugrave;a n&agrave;o cũng c&oacute; nổi khổ ri&ecirc;ng. Trận mưa lớn đầu th&aacute;ng 10 vừa rồi, nước ở đường Phan Huy Ch&uacute; dồn hết v&agrave;o nh&agrave;, l&agrave;m hư hỏng rất nhiều đồ đạc của nh&agrave; t&ocirc;i&rdquo;, b&agrave; Nguyễn Thị Th&agrave;nh (người d&acirc;n phường Kh&aacute;nh Xu&acirc;n) kể.</span></p> <div> <div class="full-media" style="text-align: center;"><em><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tp_mua_duwodfngd_phan_huy_chu_lhgh.jpg" /><span class="fig">Những trận mưa lớn nước chảy tr&ecirc;n mặt đường Phan Huy Ch&uacute; hoặc tu&ocirc;n v&agrave;o nh&agrave; d&acirc;n</span></em></div> <p style="text-align: justify;"><span>Một l&atilde;nh đạo UBND phường Kh&aacute;nh Xu&acirc;n cho biết, năm vừa rồi phường tr&iacute;ch hơn 100 triệu đồng mua vật liệu (xi măng v&agrave; c&aacute;t-PV) để sửa chữa đường Phan Huy Ch&uacute; ở những nơi hư hỏng nặng. Nhưng việc l&agrave;m n&agrave;y chỉ l&agrave; biện ph&aacute;p tạm thời, chẳng thấm v&agrave;o đ&acirc;u so với nhu cầu thực tế. &ldquo;C&oacute; khoảng 2.000 học sinh cấp cấp thường xuy&ecirc;n lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường Phan Huy Ch&uacute;. H&ocirc;m vừa rồi cấp tr&ecirc;n về họp, hứa sẽ l&agrave;m mới con đường n&agrave;y cho d&acirc;n đi&rdquo;, vị l&atilde;nh đạo UBND phường Kh&aacute;nh Xu&acirc;n n&oacute;i.</span></p> <div> <p style="text-align: justify;">Vị n&agrave;y cho biết th&ecirc;m, trước đ&acirc;y dự &aacute;n đường Phan Huy Ch&uacute; được Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất chủ trương giao cho một c&ocirc;ng ty triển khai theo h&igrave;nh thức PPP, loại hợp đồng BT (đổi đất lấy cơ sở hạ tầng). &ldquo;Tuy nhi&ecirc;n, Trung ương sau đ&oacute; chỉ đạo những dự &aacute;n dưới 100 tỷ đồng kh&ocirc;ng thực hiện đổi đất lấy hạ tầng nữa, n&ecirc;n dự &aacute;n đường Phan Huy Ch&uacute; dừng từ đ&oacute; đến nay&rdquo;, vị l&atilde;nh đạo UBND phường Kh&aacute;nh Xu&acirc;n cho biết.</p> </div> <div> <div class="full-media" style="text-align: center;"><em><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tp_phan_huy_chu_jdeh.jpg" /><span class="fig">Đường Phan Huy Ch&uacute; hư hỏng nhiều năm nay nhưng kh&ocirc;ng được sửa chữa</span></em></div> <p style="text-align: justify;"><span>Ở TP Bu&ocirc;n Ma Thuột c&ograve;n c&oacute; rất nhiều con đường vốn định đầu tư chỉ v&agrave;i chục tỷ đồng, nhưng suốt nhiều năm qua kh&ocirc;ng được bố tr&iacute; (vốn), như đường H&ugrave;ng Vương (phường T&acirc;n Lập), đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Trường Tộ (phường Ea Tam)... Người d&acirc;n địa phương cho biết, nhiều vị tr&iacute; tr&ecirc;n những con đường n&agrave;y bị &ldquo;t&ecirc; liệt&rdquo; do đường hư hỏng qu&aacute; nặng.</span></p> <div> <div class="full-media" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tp_duong_hung_vuong_2__lmek.jpg" /></div> <div class="full-media" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tp_duong_hung_vuong_3__fotc.jpg" /></div> <div class="full-media" style="text-align: center;"><em><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tp_duong_hung_vuong_1__tqnc.jpg" /><span class="fig"> Đường H&ugrave;ng Vương hư hỏng nghi&ecirc;m trọng</span></em></div> <p style="text-align: justify;"><span>Tương tự, đường Y Nu&ecirc; đoạn từ đường L&ecirc; Duẩn đến đường 19/5 hầu như hư hỏng ho&agrave;n to&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; tuyến đường kết nối với Bệnh viện Đa khoa v&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, tr&ecirc;n tuyến c&oacute; trường tiểu học Nguyễn Thị Định, c&oacute; rất đ&ocirc;ng phương tiện v&agrave; người d&acirc;n qua lại. Nếu gặp mưa lớn v&agrave;o giờ cao điểm, một số vị tr&iacute; đường bị ngập kh&ocirc;ng di chuyển được n&ecirc;n bị tắc đường cục bộ. Đặc biệt khu vực chợ, đường bị hư hỏng ho&agrave;n to&agrave;n.&nbsp;</span></p> </div> <div> <div class="full-media" style="text-align: center;"><em><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tpduong_nguyen_an_ninh_ertd.jpg" /><span class="fig">Đường Nguyễn An Ninh hư hỏng, xuống cấp nhiều năm nay khiến cho mặt đường kh&ocirc;ng c&ograve;n nguy&ecirc;n dạng. Đoạn đường n&agrave;y c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n của Trường Đại học T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Trường THCS Trần Quốc Toản thường xuy&ecirc;n qua lại</span></em></div> <p style="text-align: justify;"><span>&ldquo;Đường Phan Huy Ch&uacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng nắm được, phải hỏi UBND tỉnh Đắk Lắk. Đường H&ugrave;ng Vương hiện nay đang mời thầu, chuẩn bị đấu thầu để x&acirc;y lắp; c&ograve;n đường Nguyễn An Ninh mới khởi c&ocirc;ng được 2 tuần nay&rdquo;, &ocirc;ng Phan Thanh Dũng, Gi&aacute;m đốc Ban QLDA đầu tư x&acirc;y dựng TP. Bu&ocirc;n Ma Thuột cho biết.</span></p> <div> <div class="full-media" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tp_ynue_2__ckid.jpg" /></div> <div class="full-media" style="text-align: center;"><em><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/image3-tienphong-vn_tp_ynue_1__mujy.jpg" /><span class="fig"> Thực trạng đường Y Nu&ecirc;</span></em></div> <p style="text-align: justify;"><span>Ở TP Bu&ocirc;n Ma Thuột c&oacute; nhiều dự &aacute;n đường giao th&ocirc;ng chậm tiến độ, khiến tổng mức đầu tư (sau n&agrave;y) bị đội vốn l&ecirc;n rất nhiều lần. C&oacute; rất nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; việc, cơ quan chức năng chậm (hoặc kh&ocirc;ng dứt kho&aacute;t) xử l&yacute; giải ph&oacute;ng mặt bằng, khiến cho kinh ph&iacute; l&agrave;m đường ph&aacute;t bị đội vốn.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <p class="article-author cms-author" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top