Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông

Khi Nước Sông Đuống còn chưa đi vào hoạt động, phía Thái Lan đã định giá doanh nghiệp này lên đến 6.100 tỷ trong khi vốn hóa thị trường của Nước Sông Đà chỉ ở mức 2.500 tỷ đồng.

<div> <p><span>Trong th&aacute;ng 10 v&agrave; 11/2019, b&agrave; Đỗ Thị Kim Li&ecirc;n - c&ograve;n được biết đến l&agrave; Shark Li&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh Shark Tank Việt Nam - đ&atilde; li&ecirc;n tiếp r&uacute;t khỏi vị tr&iacute; Tổng gi&aacute;m đốc của CTCP Nước Aqua One v&agrave; CTCP Nước mặt S&ocirc;ng Đuống.</span></p> <p><span>Nước Aqua One hiện l&agrave; cổ đ&ocirc;ng lớn nhất trực tiếp nắm giữ 41% cổ phần của Nước S&ocirc;ng Đuống. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, doanh nghiệp n&agrave;y cũng đầu tư v&agrave;o một số doanh nghiệp nước sạch kh&aacute;c.</span></p> <p><span>D&ugrave; rời vị tr&iacute; Tổng gi&aacute;m đốc nhưng Shark Li&ecirc;n vẫn giữ vị tr&iacute; Chủ tịch Hội đồng quản trị của c&ocirc;ng ty. Thay thế vị tr&iacute; Tổng gi&aacute;m đốc của b&agrave; Li&ecirc;n tại cả 2 c&ocirc;ng ty l&agrave; &ocirc;ng Tạ Đức Ho&agrave;ng (sinh năm 1980).</span></p> <p><span>Thay đổi đăng k&yacute; kinh doanh mới nhất của Nước S&ocirc;ng Đuống cũng cho thấy sự thay đổi đ&aacute;ng kể trong ban l&atilde;nh đạo của c&ocirc;ng ty sau khi doanh nghiệp Th&aacute;i Lan WHAUP đ&atilde; mua lại 34% cổ phần.</span></p> <p><span>Theo đ&oacute; ph&iacute;a Th&aacute;i Lan c&oacute; 3 đại diện trong Hội đồng quản trị v&agrave; 1 đại diện trong Ban kiểm so&aacute;t của nước S&ocirc;ng Đuống.</span></p> <p><span>Đặc biệt, cơ cấu cổ đ&ocirc;ng của C&ocirc;ng ty Nước mặt S&ocirc;ng Đuống xuất hiện nhiều c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; quốc tịch Th&aacute;i Lan: &Ocirc;ng Natthapatt Tanboon-Ek, sinh năm 1970, quốc tịch Th&aacute;i Lan, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Kiểm so&aacute;t; B&agrave;&nbsp;Jareeporn Jarukornsakul, sinh năm 1967, quốc tịch Th&aacute;i Lan, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị; &Ocirc;ng&nbsp;Vivat Jiratikarnsakil, sinh năm 1956, quốc tịch Th&aacute;i Lan, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị; &Ocirc;ng&nbsp;Wisate Chungwatana, sinh năm 1967, quốc tịch Th&aacute;i Lan, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị.</span></p> <p><span><b>Những x&aacute;o trộn li&ecirc;n tục về cơ cấu cổ đ&ocirc;ng</b></span></p> <p><span>C&ocirc;ng ty Cổ phần Nước mặt s&ocirc;ng Đuống được cấp giấy chứng nhận đăng k&yacute; kinh doanh v&agrave;o ng&agrave;y 8/6/2016 với c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng s&aacute;ng lập ban đầu gồm Vietinbank Capital (58%), VIAC (No1) Limited Partnership (27%) c&ugrave;ng 2 cổ đ&ocirc;ng l&agrave; doanh nghiệp nh&agrave; nước l&agrave; C&ocirc;ng ty Nước sạch H&agrave; Nội - Hawaco (10%) v&agrave; C&ocirc;ng ty Newtatco (5%).</span></p> <div> <div><span><img alt="Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/11/02/2019-11-1913-30-44-1574145143164546629615.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/02/2019-11-1913-30-44-1574145143164546629615.png" title="Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span>Trong khi 2 cổ đ&ocirc;ng nh&agrave; nước vẫn giữ nguy&ecirc;n vốn cho đến nay th&igrave; 85% cổ phần c&ograve;n lại của Nước S&ocirc;ng Đuống đ&atilde; kh&aacute; nhiều lần thay t&ecirc;n đổi chủ trong 3 năm qua.</span></p> <p><span>Theo t&igrave;m hiểu của ch&uacute;ng t&ocirc;i, Vietinbank Capital chỉ l&agrave; b&ecirc;n nhận ủy th&aacute;c vốn của nh&agrave; đầu tư kh&aacute;c - hiểu n&ocirc;m na l&agrave; đứng t&ecirc;n hộ, to&agrave;n bộ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch thuộc về b&ecirc;n ủy th&aacute;c theo hợp đồng k&yacute; kết giữa 2 b&ecirc;n.</span></p> <p><span>C&ograve;n VIAC (No1) Limited Partership l&agrave; đơn vị đầu tư trực thuộc CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman, một li&ecirc;n doanh giữa SCIC v&agrave; Quỹ đầu tư của ch&iacute;nh phủ Oman. Doanh nghiệp n&agrave;y từng đầu tư v&agrave;o nhiều doanh nghiệp kh&aacute;c trong lĩnh vực hạ tầng điện nước như CII, SII...</span></p> <p><span>Đến cuối năm 2018, to&agrave;n bộ 85% cổ phần do Vietinbank Capital v&agrave; VIAC nắm giữ đang sang t&ecirc;n cho 3 cổ đ&ocirc;ng mới l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư v&agrave; X&acirc;y dựng To&agrave;n Mỹ 14 (30%), C&ocirc;ng ty Cổ phần Nước Aqua One (45%) v&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Quản l&yacute; Quỹ S&agrave;i G&ograve;n (10%).</span></p> <div> <div><span><img alt="Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông - Ảnh 2." data-original="http://cafefcdn.com/2019/11/19/dai-gia-khung-dang-sau-du-an-nuoc-mat-song-duong-2-1574145134070424401986-crop-15741452336691975835030.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/23/dai-gia-khung-dang-sau-du-an-nuoc-mat-song-duong-2-1574145134070424401986-crop-15741452336691975835030.jpg" title="Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Aqua One mới trực tiếp sở hữu cổ phần của S&ocirc;ng Đuống từ cuối năm 2018</span></p> </div> </div> <p><span>Tương tự như Vietinbank Capital, CTCP Quản l&yacute; Quỹ S&agrave;i G&ograve;n (Saigon Capital) cũng l&agrave; b&ecirc;n nhận ủy th&aacute;c. B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh của Saigon Capital cho thấy c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; nhận ủy th&aacute;c 10 triệu cổ phiếu với mức gi&aacute; 35.000 đồng/cp.</span></p> <p><span>Đến th&aacute;ng 8/2018 - trước khi ph&iacute;a WHAUP mua cổ phần của Nước S&ocirc;ng Đuống th&igrave; cơ cấu cổ đ&ocirc;ng gồm c&oacute; Aqua One (41%), &ocirc;ng Đỗ Tất Thắng (34%), Saigon Capital (10%), Hawaco (10%) v&agrave; Newtatco (5%).</span></p> <div> <div><span><img alt="Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông - Ảnh 3." data-original="http://cafefcdn.com/2019/11/19/sd1-15741451431671238883224.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/10/sd1-15741451431671238883224.png" title="Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông - Ảnh 3." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng của S&ocirc;ng Đuống khi WHAUP đầu tư</span></p> </div> </div> <p><span>WHAUP đ&atilde; mua lại 34% cổ phần của Nước S&ocirc;ng Đuống từ &ocirc;ng Đỗ Tất Thắng - một th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT của c&ocirc;ng ty - với tổng gi&aacute; trị l&agrave; 2.073 tỷ đồng, tương ứng gi&aacute; mua xấp xỉ 61.000 đồng/cp v&agrave; định gi&aacute; C&ocirc;ng ty Nước mặt S&ocirc;ng Đuống ở mức gi&aacute; 6.100 tỷ đồng.</span></p> <p><span>Như vậy chỉ sau 3 năm th&agrave;nh lập v&agrave; ngay trước khi giai đoạn 1 của Nh&agrave; m&aacute;y đi v&agrave;o hoạt động, cổ phiếu của Nước S&ocirc;ng Đuống đ&atilde; tăng gấp 6 lần.</span></p> <p><span>Hiện tại, dư luận đang rất quan t&acirc;m đến việc nh&agrave; m&aacute;y nước S&ocirc;ng Đuống được UBND Tp. H&agrave; Nội chấp thuận gi&aacute; mua nước tạm t&iacute;nh l&ecirc;n tới 10.246 đồng/m3, gấp đ&ocirc;i so với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp kh&aacute;c, thậm ch&iacute; đắt hơn cả gi&aacute; nước b&aacute;n lẻ tr&ecirc;n thị trường hiện nay.</span></p> <div> <div><span><img alt="Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông - Ảnh 4." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/11-19-2019-2-09-08-pm-15741474213321374460826.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/11-19-2019-2-09-08-pm-15741474213321374460826.png" title="Cổ phiếu Nước Sông Đuống tăng 6 lần sau 3 năm: Shark Liên bất ngờ rời ghế CEO, hàng loạt xáo trộn về cổ đông - Ảnh 4." /></span></div> </div> <p>Kinh Kha</p> <p data-field="source">Theo Tr&iacute; thức trẻ</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
back to top