Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn

Ngoài trung tâm bảo hành của Nhật Cường tại địa chỉ C4 Giảng Võ (Hà Nội) vẫn duy trì hoạt động, đa phần các cửa hàng còn lại của công ty này "bất động", có nơi phủ bạt, che biển.

<div> <div> <div> <div><img alt="Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/30/tp_nhatcuong_anh1_oisq(1).jpg" /><span>Theo ghi nhận của PV, biển hiệu cửa h&agrave;ng Nhật Cường moblie chi nh&aacute;nh tại phố Ch&ugrave;a Bộc (H&agrave; Nội) đ&atilde; &quot;phủ bạt, che biển&quot;.</span></div> <div><img alt="Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/30/tp_nhatcuong_anh2_zyvd.jpg" /><span>Nh&igrave;n từ ngo&agrave;i v&agrave;o kh&ocirc;ng c&ograve;n &quot;dấu hiệu&quot; cho thấy trước đ&acirc;y l&agrave; cửa h&agrave;ng Nhật Cường moblie.</span></div> <div><img alt="Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/30/tp_nhatcuong_anh3_uava.jpg" /><span>Tại cửa h&agrave;ng Nhật Cường ở 33 L&yacute; Quốc Sư (Ho&agrave;n Kiếm), tấm bạt của một c&ocirc;ng ty kh&aacute;c đ&atilde; phủ l&ecirc;n biển hiệu của Nhật Cường Mobile.</span></div> <div><img alt="Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/30/tp_nhatcuong_anh4_tjxv.jpg" /><span>Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh Nhật Cường services Mobile care tại địa chỉ C4 Giảng V&otilde; (H&agrave; Nội) vẫn duy tr&igrave; hoạt động.</span></div> <div><img alt="Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/30/tp_nhatcuong_anh6_hagp.jpg" /><span>C&aacute;c chi nh&aacute;nh Nhật Cường kh&aacute;c ở H&agrave; Nội như L&aacute;ng Hạ, Bạch Mai, Xu&acirc;n Thủy... &quot;cửa đ&oacute;ng then c&agrave;i&quot;.</span></div> <div><img alt="Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/30/tp_nhatcuong_anh7_uzlf.jpg" /><span>Ng&agrave;y 26/6 vừa qua, Trung tướng Lương Tam Quang &ndash; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Bộ C&ocirc;ng an cho biết, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; truy n&atilde; trong nước, truy n&atilde; quốc tế đối với B&ugrave;i Quang Huy &ndash; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường. </span></div> <div><img alt="Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/30/tp_nhatcuong_anh8_prcq.jpg" /><span>Theo &ocirc;ng Quang, việc truy n&atilde; &ocirc;ng chủ Nhật Cường đ&atilde; diễn ra từ ng&agrave;y 18/5. &ldquo;Đến ng&agrave;y 18/5, cơ quan điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ra quyết định truy n&atilde; to&agrave;n quốc v&agrave; truy n&atilde; quốc tế đối với B&ugrave;i Quang Huy. Hiện, cơ quan điều tra tiến h&agrave;nh điều tra v&agrave; l&agrave;m r&otilde;. Cổng th&ocirc;ng tin điện tử Bộ C&ocirc;ng an cũng k&ecirc;u gọi Huy ra đầu th&uacute; để hưởng khoan hồng của ph&aacute;p luật&quot;, &ocirc;ng Quang cho biết.</span></div> <div><img alt="Chuỗi cửa hàng Nhật Cường 'phủ bạt, che biển' sau hơn một tháng ông chủ bỏ trốn - ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/30/tp_nhatcuong_anh9_zxra.jpg" /><span>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 14/5/2019, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n số 27/C03-P14 về tội &ldquo;Bu&ocirc;n lậu&rdquo; theo Điều 188 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015 v&agrave; tội &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; theo Điều 221 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015, xảy ra tại c&ocirc;ng ty tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn Thương mại v&agrave; Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt l&agrave; c&ocirc;ng ty Nhật Cường).<br /> Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t khẩn cấp đối với 9 địa điểm li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng ty Nhật Cường; thu giữ h&agrave;ng ng&agrave;n điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử c&aacute;c loại... v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan.</span></div> <p>&nbsp;</p> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top