Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia: 'Sai phạm của Nhật Cường kéo dài'

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng sai phạm của Nhật Cường kéo dài trên địa bàn và yêu cầu các cơ quan chức năng không để xảy ra những vụ việc tương tự.

<div> <p>Ban Chỉ đạo Quốc gia về ph&ograve;ng chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại v&agrave; h&agrave;ng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) vừa c&oacute; c&ocirc;ng văn gửi Ban Chỉ đạo tại c&aacute;c địa phương, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế&hellip; y&ecirc;u cầu tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c chống bu&ocirc;n lậu trong thời gian tới.</p> <p>Văn bản do Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh ki&ecirc;m Ph&oacute; trưởng Ban Chỉ đạo thường trực 389 Quốc gia Đinh Tiến Dũng k&yacute; ng&agrave;y 17/6.</p> <p>Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhận định hiện nay t&igrave;nh h&igrave;nh bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại đang diễn biến phức tạp, xảy ra tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c tuyến địa b&agrave;n. Tuy nhi&ecirc;n, việc ph&aacute;t hiện v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c sai phạm c&ograve;n &iacute;t.</p> <p>C&oacute; những vụ việc xảy ra c&aacute;c sai phạm k&eacute;o d&agrave;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n, điển h&igrave;nh như vi phạm tại C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ban Chi dao 389 Quoc gia: 'Sai pham cua Nhat Cuong keo dai' hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/18/ncc_zing_1(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nhật Cường đ&atilde; vi phạm k&eacute;o d&agrave;i.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Từ đ&oacute;, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia y&ecirc;u cầu Ban Chỉ đạo tại c&aacute;c địa phương, c&aacute;c lực lượng chức năng như Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng, Tổng cục Quản l&yacute; Thị trường&hellip; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ngừa, đấu tranh chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại v&agrave; h&agrave;ng giả trong lĩnh vực v&agrave; địa b&agrave;n quản l&yacute;.</p> <p>Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh c&aacute;c lực lượng phải kịp thời ngăn chặn c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm.</p> <p>Tổng cục Quản l&yacute; Thị trường (Bộ C&ocirc;ng Thương) được giao chỉ đạo c&aacute;c Cục địa phương tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh ph&ograve;ng chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại trong thị trường nội địa. Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng để xảy ra t&igrave;nh trạng c&aacute;c vi phạm k&eacute;o d&agrave;i, th&agrave;nh c&aacute;c đường d&acirc;y tụ điểm, nơi tập kết h&agrave;ng lậu, h&agrave;ng giả.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Tổng cục Quản l&yacute; Thị trường kh&ocirc;ng được để xảy ra t&igrave;nh trạng gian lận nh&atilde;n m&aacute;c xuất xứ Việt Nam trong nội địa.</p> <p>&ldquo;Thực hiện phối hợp với Văn ph&ograve;ng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, cần xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan quản l&yacute; thị trường v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan nếu c&oacute; trong trường hợp để xảy ra vi phạm&rdquo;, văn bản n&ecirc;u y&ecirc;u cầu tới Tổng cục Quản l&yacute; Thị trường.</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o s&aacute;ng 9/5, nhiều cửa h&agrave;ng thuộc hệ thống Nhật Cường Mobile bất ngờ bị lực lượng cảnh s&aacute;t thuộc Bộ C&ocirc;ng an ập v&agrave;o kiểm tra, kh&aacute;m x&eacute;t.</p> <p>Ngo&agrave;i cửa h&agrave;ng ch&iacute;nh của Nhật Cường Mobile ở 33 L&yacute; Quốc Sư (Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội), cảnh s&aacute;t c&ograve;n kh&aacute;m x&eacute;t c&aacute;c cửa h&agrave;ng ở số 214 Nguyễn Văn Cừ (Long Bi&ecirc;n), C4 Giảng V&otilde;... Một số cửa h&agrave;ng Nhật Cường Mobile kh&aacute;c ở H&agrave; Nội đ&oacute;ng cửa.</p> <p>C&ugrave;ng l&uacute;c n&agrave;y, c&aacute;c số điện thoại đường d&acirc;y n&oacute;ng, tổng đ&agrave;i chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng, b&aacute;n h&agrave;ng, bảo h&agrave;nh cũng bị ngắt kết nối. Tối 9/5, to&agrave;n bộ c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng của Nhật Cường Mobile gồm fanpage v&agrave; website đều kh&ocirc;ng thể truy cập được.</p> <p>Sau nhiều ng&agrave;y &ldquo;&aacute;n binh bất động&rdquo;, đến ng&agrave;y 14/5, trung t&acirc;m sửa chữa của Nhật Cường Mobile tại phố H&agrave;ng B&ocirc;ng v&agrave; trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh của Nhật Cường Mobile tại Giảng V&otilde; đ&atilde; mở cửa trở lại.</p> <p>C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường được th&agrave;nh lập năm 2001. Năm 2017, doanh nghiệp nằm trong danh s&aacute;ch 50 c&ocirc;ng ty về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin lớn nhất Việt Nam.</p> <p>Nhật Cường c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng ở khắp H&agrave; Nội. Giấy ph&eacute;p kinh doanh của doanh nghiệp do Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư H&agrave; Nội cấp ng&agrave;y 20/6/2001. Người đại diện ph&aacute;p luật l&agrave; &ocirc;ng B&ugrave;i Quang Huy, ng&agrave;nh nghề kinh doanh ch&iacute;nh l&agrave; b&aacute;n bu&ocirc;n thiết bị v&agrave; linh kiện điện tử, viễn th&ocirc;ng.</p> <p>Tối 14/5, Cơ quan Cảnh s&aacute;t Điều tra - Bộ C&ocirc;ng an ra quyết định khởi tố bị can v&agrave; lệnh bắt tạm giam B&ugrave;i Quang Huy, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) v&agrave; 8 người kh&aacute;c để điều tra về c&aacute;c tội Bu&ocirc;n lậu v&agrave; Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <br /> <coccocgrammar></coccocgrammar><br /> <coccocgrammar></coccocgrammar></div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top