'Ông chủ Nhật Cường bị truy nã quốc tế'

Người phát ngôn Bộ Công an nói, "từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án, Bùi Quang Huy không đến trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú".

<div> <figure class="item_slide_show clearfix"> <div> <div> <div style="text-align: justify;">Tại cuộc họp b&aacute;o chiều 31/5, Trung tướng Lương Tam Quang - Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng, Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde;&nbsp;trả lời c&acirc;u hỏi của b&aacute;o ch&iacute; li&ecirc;n quan đến vụ&nbsp;Nhật Cường.</div> </div> </div> </figure> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;,&nbsp;căn cứ t&agrave;i liệu thu thập được v&agrave; cơ sở x&aacute;c định c&ocirc;ng ty Nhật Cường c&oacute; dấu hiệu hoạt động bu&ocirc;n lậu, ng&agrave;y 9/5 cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra (Bộ C&ocirc;ng an) đ&atilde; ra quyết định kh&aacute;m x&eacute;t khẩn cấp đồng loạt 9 địa điểm li&ecirc;n quan hoạt động của c&ocirc;ng ty n&agrave;y;&nbsp;gửi th&ocirc;ng b&aacute;o đến viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng cấp theo quy định.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t, B&ugrave;i Quang Huy (Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) kh&ocirc;ng c&oacute; mặt ở nơi cư tr&uacute;. L&uacute;c n&agrave;y, Bộ C&ocirc;ng an chưa khởi tố vụ &aacute;n, chưa khởi tố bị can đối với B&ugrave;i Quang Huy n&ecirc;n chưa thể &aacute;p dụng biện ph&aacute;p ngăn chặn theo quy định của ph&aacute;p luật&quot;, &ocirc;ng Quang n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng, qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t khẩn cấp Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; thu thập chứng cứ, củng cố t&agrave;i liệu n&ecirc;n ng&agrave;y 14/5, cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra khởi tố vụ &aacute;n <em>bu&ocirc;n lậu</em>&nbsp;v&agrave; <em>vi phạm quy định kế to&aacute;n</em>&nbsp;theo quy định ph&aacute;p luật.&nbsp;Cơ quan c&ocirc;ng an cũng quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với B&ugrave;i Quang Huy c&ugrave;ng 8 người kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Lực lượng chức năng đ&atilde; thi h&agrave;nh c&aacute;c quyết định tr&ecirc;n đối với c&aacute;c bị can; ri&ecirc;ng B&ugrave;i Quang Huy từ l&uacute;c kh&aacute;m x&eacute;t đến l&uacute;c khởi tố vụ &aacute;n kh&ocirc;ng đến tr&igrave;nh diện d&ugrave; đ&atilde; vận động gia đ&igrave;nh, cũng kh&ocirc;ng c&oacute; mặt ở nơi cư tr&uacute;. V&igrave; vậy, ng&agrave;y 18/5 cơ quan cảnh s&aacute;t điểu tra ra quyết định truy n&atilde; to&agrave;n quốc v&agrave; truy n&atilde; quốc tế với B&ugrave;i Quang Huy.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang điều tra, l&agrave;m r&otilde;. Cổng th&ocirc;ng tin điện tử Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; đăng nội dung k&ecirc;u gọi B&ugrave;i Quang Huy ra đầu th&uacute; để hưởng sự khoan hồng của ph&aacute;p luật. Những vấn đề n&oacute;ng, b&aacute;o ch&iacute; quan t&acirc;m sẽ được l&agrave;m r&otilde; trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra&quot;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an cho hay.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Võ Hải" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/31/61444914-2363168103744555-7013-8850-5111-1559304388.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Lương Tam Quang, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Bộ C&ocirc;ng an. Ảnh: <em>V&otilde; Hải</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>Sắp c&ocirc;ng bố kết luận thanh tra sai phạm b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng B&ugrave;i Ngọc Lam - Ph&oacute; tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; trả lời c&acirc;u hỏi của b&aacute;o ch&iacute; về việc cơ quan n&agrave;y&nbsp;chậm ban h&agrave;nh kết luận thanh tra b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave;, khu đ&ocirc; thị Đa Phước ở Đ&agrave; Nẵng,&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng, b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave; c&oacute; vị tr&iacute; đặc biệt, gắn với yếu tố an ninh quốc ph&ograve;ng v&agrave; kinh tế x&atilde; hội của th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh qu&aacute; tr&igrave;nh thanh tra, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; l&agrave;m việc với Đ&agrave; Nẵng để nghe giải tr&igrave;nh c&aacute;c b&ecirc;n v&agrave; Ph&oacute; thủ tướng đ&atilde; c&oacute; 2 cuộc họp với c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan. Hiện Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh kết luận thanh tra v&agrave; trong thời gian sớm nhất sẽ ban h&agrave;nh, c&ocirc;ng bố kết luận n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội,</strong> &ocirc;ng Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ cho biết,&nbsp;chỉ số gi&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng (CPI) th&aacute;ng 5/2019 tăng 0,49% so với th&aacute;ng 4; CPI b&igrave;nh qu&acirc;n 5 th&aacute;ng tăng 2,74% so với c&ugrave;ng kỳ v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; mức tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 5 th&aacute;ng đầu năm thấp nhất trong 3 năm trở lại đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">Việt Nam tiếp tục l&agrave; điểm đến thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch quốc tế, kh&aacute;ch quốc tế đạt gần 7,3 triệu lượt người (c&ugrave;ng kỳ năm trước l&agrave; 6,7 triệu lượt), tăng 8,8%.</p> <p style="text-align: justify;">Vốn FDI thực hiện đạt 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với c&ugrave;ng kỳ; xuất khẩu đạt hơn 100 tỷ USD, tăng 6,7%. &quot;Việt Nam đang l&agrave; điểm đến đầu tư của c&aacute;c doanh nghiệp, nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i&quot;, &ocirc;ng Dũng nhấn mạnh.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Võ Hải" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/31/o-ng-mai-tie-n-du-ng-2-6156-15-4863-8218-1559298219.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ. <em>Ảnh: V&otilde; Hải</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Dũng cũng chỉ ra những kh&oacute; khăn của nền kinh tế, như giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng chậm; sản xuất n&ocirc;ng-l&acirc;m nghiệp thủy sản kh&oacute; khăn v&agrave; nhất l&agrave; dịch tả lợn ch&acirc;u Phi đang lan rộng, t&aacute;c động lớn tới ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i; số lượng doanh nghiệp giải thể, ph&aacute; sản c&ograve;n lớn.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Nhiều vụ tai nạn giao th&ocirc;ng nghi&ecirc;m trọng, giết người man rợ... tạo t&acirc;m l&yacute; lo ngại trong x&atilde; hội.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Dũng, Thủ tướng đ&atilde; chỉ đạo &quot;cương quyết kh&ocirc;ng l&ugrave;i bước trước những kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức v&agrave; biến th&aacute;ch thức trở th&agrave;nh cơ hội; ki&ecirc;n định với kịch bản, mục ti&ecirc;u tăng trưởng năm 2019&quot;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Về ph&ograve;ng chống dịch tả lợn ch&acirc;u Phi</strong>, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Ch&iacute;nh phủ cho hay, Thủ tướng tiếp tục giao Ph&oacute; thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng, Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp &amp; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n c&ugrave;ng với cả hệ thống ch&iacute;nh trị, huy động c&aacute;c cơ quan, từng gia đ&igrave;nh, từng th&ocirc;n x&oacute;m... v&agrave;o cuộc dập dịch; xử nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp bu&ocirc;n b&aacute;n, giết mổ gia s&uacute;c l&agrave;m l&acirc;y lan dịch bệnh.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Tiếp tục cập nhật.</em></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Ca can thiệp lóc tách động mạch chủ tại bệnh viện E

Lóc tách động mạch chủ cấp dễ gây tử vong

Lóc tách động mạch chủ type A cấp tính là một thảm họa bệnh tim mạch. Khoảng 50% bệnh nhân tử vong trong 48 giờ đầu, 60% trong tuần đầu và tới 90% trong tháng đầu, khi đã vỡ, gây ép tim cấp, tỷ lệ tử vong gần như 100%.
back to top