Hà Nội rà soát tất cả dự án công nghệ liên quan đến Nhật Cường

TP Hà Nội đang rà soát tất cả các dự án liên quan đến công nghệ thông tin do nhiều đơn vị triển khai thực hiện, trong đó có công ty Nhật Cường.

<div> <p>Tại cuộc giao ban b&aacute;o ch&iacute; do Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Th&agrave;nh ủy tổ chức chiều nay,&nbsp;Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng UBND TP H&agrave; Nội Phạm Qu&yacute; Ti&ecirc;n th&ocirc;ng tin về một số vụ việc xảy ra gần đ&acirc;y.</p> <p>Ng&agrave;y 9/5, qua c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, UBND TP H&agrave; Nội được biết Cơ quan điều tra (C03), Bộ C&ocirc;ng an, đ&atilde; tổ chức kh&aacute;m x&eacute;t nh&agrave; ri&ecirc;ng l&atilde;nh đạo v&agrave; c&aacute;c cửa h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.</p> <p>C&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng phản &aacute;nh đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n bu&ocirc;n lậu v&agrave; vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội rà soát tất cả dự án công nghệ liên quan đến Nhật Cường" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/21/ha-noi-ra-soat-tat-ca-du-an-cong-nghe-lien-quan-den-nhat-cuong(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng UBND TP H&agrave; Nội Phạm Qu&yacute; Ti&ecirc;n</td> </tr> </tbody> </table> <p>Một số cơ quan b&aacute;o ch&iacute; đăng tải th&ocirc;ng tin quan t&acirc;m đến việc c&ocirc;ng ty Nhật Cường được thực hiện nhiều dự &aacute;n với TP H&agrave; Nội, lo lắng ảnh hưởng đến một số hoạt động của TP.</p> <p>&Ocirc;ng Ti&ecirc;n cho hay c&oacute; một số th&ocirc;ng tin chưa ch&iacute;nh x&aacute;c, chưa kh&aacute;ch quan, đầy đủ&nbsp;n&ecirc;n&nbsp;bạn đọc, hiểu chưa đ&uacute;ng bản chất vấn đề, ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt cho sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo điều h&agrave;nh của TP.</p> <p>Hiện nay hệ thống c&ocirc;ng nghệ, dịch vụ của&nbsp;TP đang hoạt động b&igrave;nh thường. Thực hiện chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy, UBND TP, c&aacute;c cơ quan chức năng đang thực hiện r&agrave; so&aacute;t tất cả c&aacute;c dự &aacute;n li&ecirc;n kết li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin do nhiều đơn vị triển khai thực hiện, trong đ&oacute; c&oacute; Nhật Cường, đảm bảo thực hiện đ&uacute;ng quy định - &ocirc;ng Ti&ecirc;n nhấn mạnh&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;.</p> <p>Ng&agrave;y 10/5, UBND TP đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn kiến nghị Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương chỉ đạo c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c theo th&ocirc;ng tin của cơ quan điều tra Bộ C&ocirc;ng an, tr&aacute;nh suy diễn để dư luận hiểu sai về c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của TP.</p> <p>Hiện vụ &aacute;n đang được Cơ quan điều tra điều tra theo quy định của ph&aacute;p luật. UBND TP H&agrave; Nội đề nghị c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; chờ kết luận ch&iacute;nh thức của cơ quan điều tra để th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c về vụ việc, đưa tin theo cơ quan chức năng c&oacute; thẩm quyền.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vấn đề bảo mật, theo &ocirc;ng Ti&ecirc;n, &ldquo;c&aacute;c phần mềm của&nbsp;TP đều được đặt với cơ quan của Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ, l&agrave; đơn vị li&ecirc;n quan đến bảo mật hệ thống, đảm bảo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật. Hệ thống bảo mật n&agrave;y đảm bảo tất cả c&aacute;c quy tr&igrave;nh, c&aacute;c giải ph&aacute;p theo quy định của Ch&iacute;nh phủ&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
Hy hữu: Đang giao hợp bất ngờ nam nhân bị rách tĩnh mạch “cậu nhỏ”

Rách tĩnh mạch "cậu nhỏ" khi đang giao hợp

Rách tĩnh mạch nông dương vật dễ chẩn đoán nhầm với rách dương vật trong quan hệ tình dục. Điều trị bằng phẫu thuật nên người dân cần chú ý với biến đổi bất thường dương vật sau quan hệ.
back to top