'Sẽ công bố danh tính 8 người liên quan vụ án tại Nhật Cường'

Tại cuộc họp báo chiều 31/5, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ Nhật Cường.

<div> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;,&nbsp;căn cứ t&agrave;i liệu thu thập được v&agrave; cơ sở x&aacute;c định c&ocirc;ng ty Nhật Cường c&oacute; dấu hiệu hoạt động bu&ocirc;n lậu, ng&agrave;y 9/5 cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra (Bộ C&ocirc;ng an) đ&atilde; ra quyết định kh&aacute;m x&eacute;t khẩn cấp đồng loạt 9 địa điểm li&ecirc;n quan hoạt động của c&ocirc;ng ty n&agrave;y;&nbsp;gửi th&ocirc;ng b&aacute;o đến viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng cấp theo quy định.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t, B&ugrave;i Quang Huy (Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) kh&ocirc;ng c&oacute; mặt ở nơi cư tr&uacute;. L&uacute;c n&agrave;y, Bộ C&ocirc;ng an chưa khởi tố vụ &aacute;n, chưa khởi tố bị can đối với B&ugrave;i Quang Huy n&ecirc;n chưa thể &aacute;p dụng biện ph&aacute;p ngăn chặn theo quy định của ph&aacute;p luật&quot;, &ocirc;ng Quang n&oacute;i.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Võ Hải" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/31/61444914-2363168103744555-7013-8850-5111-1559304388(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Lương Tam Quang, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Bộ C&ocirc;ng an. Ảnh: <em>Viết Tu&acirc;n</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng, qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;m x&eacute;t khẩn cấp Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; thu thập chứng cứ, củng cố t&agrave;i liệu n&ecirc;n ng&agrave;y 14/5, cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra khởi tố vụ &aacute;n <em>bu&ocirc;n lậu</em> v&agrave; <em>vi phạm quy định kế to&aacute;n</em> theo quy định ph&aacute;p luật. Cơ quan c&ocirc;ng an cũng quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với B&ugrave;i Quang Huy c&ugrave;ng 8 người kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Lực lượng chức năng đ&atilde; thi h&agrave;nh c&aacute;c quyết định tr&ecirc;n đối với c&aacute;c bị can; ri&ecirc;ng B&ugrave;i Quang Huy từ l&uacute;c kh&aacute;m x&eacute;t đến l&uacute;c khởi tố vụ &aacute;n kh&ocirc;ng đến tr&igrave;nh diện d&ugrave; đ&atilde; vận động gia đ&igrave;nh, cũng kh&ocirc;ng c&oacute; mặt ở nơi cư tr&uacute;. V&igrave; vậy, ng&agrave;y 18/5 cơ quan cảnh s&aacute;t điểu tra ra quyết định truy n&atilde; to&agrave;n quốc v&agrave; truy n&atilde; quốc tế với B&ugrave;i Quang Huy.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang điều tra, l&agrave;m r&otilde;. Cổng th&ocirc;ng tin điện tử Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; đăng nội dung k&ecirc;u gọi B&ugrave;i Quang Huy ra đầu th&uacute;&quot;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Trước đề nghị cung cấp danh t&iacute;nh 8 người đ&atilde; bị khởi tố</strong>, &ocirc;ng Quang cho hay, bản chất của c&aacute;c trường hợp phạm tội khi bị ph&aacute;t hiện lu&ocirc;n &quot;t&igrave;m mọi c&aacute;ch, mọi thủ đoạn để trốn tr&aacute;nh&quot;, trong đ&oacute; c&oacute; cả việc bỏ trốn khỏi nơi cư tr&uacute; như &ocirc;ng chủ Nhật Cường. Thực tế n&agrave;y&nbsp;g&acirc;y kh&oacute; khăn cho qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ &aacute;n, l&agrave;m r&otilde; vi phạm của c&aacute;c trường hợp li&ecirc;n quan; đồng thời tập trung lực lượng, biện ph&aacute;p để truy bắt bằng được B&ugrave;i Quang Huy, đưa về xử l&yacute; theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật...</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&ocirc;ng bố danh t&iacute;nh 8 người đ&atilde; bị khởi tố trong thời điểm th&iacute;ch hợp nhất, để kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra vụ &aacute;n&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <div> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Nhật Cường Mobile l&agrave; thương hiệu thuộc sở hữu của C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Hệ thống c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ tại H&agrave; Nội, một trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh v&agrave; một trung t&acirc;m ERP tại TP HCM.</p> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; doanh nghiệp, Nhật Cường c&oacute; vốn điều lệ 38 tỷ đồng, Tổng gi&aacute;m đốc l&agrave; B&ugrave;i Quang Huy cũng l&agrave; người đại diện ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty TNHH giải ph&aacute;p phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) - đối t&aacute;c triển khai nhiều dịch vụ c&ocirc;ng của H&agrave; Nội.</p> </blockquote> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top