Vì sao công an địa phương không phát hiện các vụ Nhật Cường, Trịnh Sướng?

Các vụ án buôn lậu, hàng giả liên quan đến Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cườngở Hà Nội hay “đại gia” Trịnh Sướng ở Sóc Trăng có quy mô lên tới hàng ngàn tỷ đồng nhưng đều không phải do công an địa phương phát hiện, triệt phá.

<p><strong><span>X&aacute;c định 4 đường d&acirc;y l&agrave;m xăng giả</span></strong></p> <div> <p style="text-align: justify;">Chiều 26/6, tại H&agrave; Nội, Bộ C&ocirc;ng an tổ chức họp b&aacute;o th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh, kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng an 6 th&aacute;ng năm 2019. Tại cuộc họp b&aacute;o, PV <em>Thanh Ni&ecirc;n</em> đặt c&acirc;u hỏi, thời gian gần đ&acirc;y c&oacute; nhiều vụ &aacute;n bu&ocirc;n lậu, h&agrave;ng giả lớn xảy ra tại một số tỉnh, TP nhưng đều do lực lượng của Bộ C&ocirc;ng an hoặc c&aacute;c nơi kh&aacute;c triệt ph&aacute;, c&oacute; hay kh&ocirc;ng c&ocirc;ng an địa phương bị &ldquo;t&ecirc; liệt&rdquo;?</p> <p style="text-align: justify;">Trả lời c&acirc;u hỏi, Trung tướng Lương Tam Quang, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng ki&ecirc;m người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an, x&aacute;c nhận tại một số địa phương đ&atilde; ph&aacute;t hiện những vụ &aacute;n lớn về quy m&ocirc;, t&iacute;nh chất v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i như vụ &aacute;n bu&ocirc;n lậu c&oacute; gi&aacute; trị cả ng&agrave;n tỉ đồng li&ecirc;n quan C&ocirc;ng ty TNHH thương mại v&agrave; dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (C&ocirc;ng ty Nhật Cường) ở H&agrave; Nội, hay vụ &aacute;n bu&ocirc;n lậu l&agrave;m giả xăng dầu c&oacute; quy m&ocirc; cả ng&agrave;n tỷ&nbsp;đồng li&ecirc;n quan đến &ldquo;đại gia&rdquo; xăng dầu Trịnh Sướng ở tỉnh S&oacute;c Trăng.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, những vụ &aacute;n n&agrave;y đều kh&ocirc;ng phải do c&ocirc;ng an địa phương kh&aacute;m ph&aacute;, ngăn chặn. Trong đ&oacute;, vụ bu&ocirc;n lậu li&ecirc;n quan đến C&ocirc;ng ty Nhật Cường l&agrave; do Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an ph&aacute;t hiện. Vụ Trịnh Sướng do C&ocirc;ng an tỉnh Đắk N&ocirc;ng triệt ph&aacute; với sự hỗ trợ của lực lượng thuộc Bộ C&ocirc;ng an.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;C&aacute;c vụ việc n&agrave;y đang được cơ quan chức năng điều tra nhưng bước đầu t&ocirc;i c&oacute; thể n&oacute;i h&agrave;nh vi phạm tội diễn ra một c&aacute;ch tinh vi khiến cơ quan chức năng gặp nhiều kh&oacute; khăn trong xử l&yacute;&rdquo;, Trung tướng Lương Tam Quang n&oacute;i v&agrave; n&ecirc;u r&otilde; th&ecirc;m, trong vụ l&agrave;m giả xăng dầu li&ecirc;n quan đến Trịnh Sướng, cơ quan c&ocirc;ng an đ&atilde; &aacute;p dụng nhiều biện ph&aacute;p, phối hợp với nhiều lực lượng v&agrave; tiến h&agrave;nh bắt quả tang khi đang pha chế mới xử l&yacute; được h&agrave;nh vi l&agrave;m h&agrave;ng giả.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; vụ việc đang được điều tra, song trung tướng Lương Tam Quang đ&aacute;nh gi&aacute; vụ l&agrave;m giả xăng dầu đ&atilde; v&agrave; đang g&acirc;y ra hậu quả nghi&ecirc;m trọng. Theo đ&oacute;, xăng giả đưa v&agrave;o lưu h&agrave;nh g&acirc;y hư hỏng động cơ, g&acirc;y thất thu thuế cho nh&agrave; nước. Đến nay, cơ quan c&ocirc;ng an đ&atilde; x&aacute;c định r&otilde; c&oacute; 4 đường d&acirc;y l&agrave;m xăng giả li&ecirc;n quan, h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n những đường d&acirc;y kh&eacute;p k&iacute;n từ kh&acirc;u pha chế, ph&acirc;n phối ti&ecirc;u thụ v&agrave; n&uacute;p b&oacute;ng thương nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an cũng nh&igrave;n nhận trong vụ bu&ocirc;n lậu xăng dầu li&ecirc;n quan đến Trịnh Sướng, dư luận n&ecirc;u năm 2015, &ocirc;ng Trịnh Sướng v&agrave; những người li&ecirc;n quan đ&atilde; mua b&aacute;n tr&aacute;i quy định cả triệu l&iacute;t xăng dầu nhưng chỉ bị xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh c&oacute; 50 triệu đồng. &ldquo;Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng an S&oacute;c Trăng kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t v&agrave; c&oacute; kết quả l&agrave; kh&ocirc;ng xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh doanh nghiệp n&agrave;y vụ n&agrave;o trong năm 2015&rdquo;, &ocirc;ng Quang n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan vụ &aacute;n bu&ocirc;n lậu xảy ra tại C&ocirc;ng ty Nhật Cường, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, đến thời điểm n&agrave;y cơ quan điều tra đang tiến h&agrave;nh truy n&atilde; to&agrave;n quốc v&agrave; truy n&atilde; quốc tế đối với B&ugrave;i Quang Huy, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty. C&aacute;c hoạt động kh&aacute;c đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể cung cấp th&ocirc;ng tin cho b&aacute;o ch&iacute;. Đồng thời, &ocirc;ng Quang cũng cho biết Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội r&agrave; so&aacute;t lại dự &aacute;n dữ liệu quốc gia về d&acirc;n cư của th&agrave;nh phố&nbsp;m&agrave; C&ocirc;ng ty Nhật Cường l&agrave; một trong những nh&agrave; thầu tham gia. &ldquo;Đến nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa nhận được phản &aacute;nh hay t&agrave;i liệu n&agrave;o thể hiện ảnh hưởng đến dự &aacute;n&rdquo;, &ocirc;ng Quang n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an cũng cho biết, sau những vụ việc n&ecirc;u tr&ecirc;n, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; đề xuất Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu Bộ C&ocirc;ng Thương, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, Ban Chỉ đạo 389 r&agrave; so&aacute;t, c&oacute; giải ph&aacute;p để bịt c&aacute;c lỗ hổng về ch&iacute;nh s&aacute;ch bu&ocirc;n lậu, trốn thuế. Đồng thời xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm của cấp ủy, ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&aacute;c đơn vị chức năng ở địa phương.</p> <div> <div>&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;"><strong>Bộ C&ocirc;ng an r&agrave; so&aacute;t Asanzo v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp tương tự</strong></p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến nghi vấn C&ocirc;ng ty Cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam nhập h&agrave;ng loạt thiết bị điện tử xuất xứ Trung Quốc nhưng sau đ&oacute; b&oacute;c tem &ldquo;made in China&rdquo; v&agrave; d&aacute;n nh&atilde;n Việt Nam để b&aacute;n ra thị trường, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan thu thập t&agrave;i liệu để l&agrave;m r&otilde;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đơn vị r&agrave; so&aacute;t thu thập t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan đến C&ocirc;ng ty Asanzo, nếu c&oacute; dấu hiệu vi phạm sẽ xử l&yacute; nghi&ecirc;m. Kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng c&ocirc;ng ty n&agrave;y m&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c li&ecirc;n quan đều được kiểm tra x&aacute;c minh v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật&rdquo;, &ocirc;ng Quang n&oacute;i.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Theo Bộ C&ocirc;ng an, 6 th&aacute;ng đầu năm, lực lượng c&ocirc;ng an to&agrave;n quốc đ&atilde; điều tra, xử l&yacute; hơn 21.000 vụ tội phạm về trật tự x&atilde; hội; gần 10.000 vụ phạm tội kinh tế; hơn 1.100 vụ phạm tội bu&ocirc;n lậu v&agrave; 14.000 vụ phạm tội v&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật về m&ocirc;i trường... Nhiều đường d&acirc;y mua b&aacute;n, vận chuyển ma t&uacute;y xuy&ecirc;n quốc gia đ&atilde; bị triệt ph&aacute; với việc bắt giữ tr&ecirc;n 20.000 người, thu khoảng 5 tấn ma t&uacute;y tổng hợp.</p> </div> <table align="center" border="2px" bordercolor="#3068f8" cellpadding="0" cellspacing="0" rules="none"> <tbody> <tr> <td align="left" style="background-color: #e3edf7; padding:5px; text-align:justify;"> <div> <p><strong>Xem x&eacute;t vụ thanh tra Bộ X&acirc;y dựng nhận hối lộ, vụ Alibaba</strong></p> <p>Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Bộ C&ocirc;ng an cũng cho biết, Bộ C&ocirc;ng an đang phối hợp, nắm th&ocirc;ng tin với c&ocirc;ng an c&aacute;c địa phương xem x&eacute;t giải quyết một số vụ &aacute;n lớn g&acirc;y bức x&uacute;c dư luận như vụ một số th&agrave;nh vi&ecirc;n thuộc đo&agrave;n thanh tra Bộ X&acirc;y dựng c&oacute; h&agrave;nh vi nhận hối lộ tại tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c; việc ph&acirc;n l&ocirc; b&aacute;n nền tr&aacute;i ph&eacute;p của Tập đo&agrave;n địa ốc Alibaba tại một số địa phương v&agrave; đặc biệt l&agrave; việc &ocirc;ng Nguyễn Th&aacute;i Luyện, Chủ tịch Tập đo&agrave;n địa ốc Alibaba, c&oacute; những lời n&oacute;i x&uacute;c phạm c&ocirc;ng an x&atilde;.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div>

Theo thanhnien.vn
back to top