"Chưa từng có cơn bão nào thời gian lưu gió mạnh lâu như vậy"

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cơn bão số 9 có thời gian lưu gió mạnh suốt 6-7 giờ đồng hồ, hoành hành khốc liệt, đã gây thiệt hại vô cùng lớn về tài sản.

<div> <p>Tại B&igrave;nh Định, hiện vẫn chưa thống k&ecirc; con số thiệt hại cụ thể nhưng ghi nhận bước đầu, tại một số x&atilde; ven biển như Ho&agrave;i Hải, Ho&agrave;i Mỹ (thị x&atilde; Ho&agrave;i Nhơn) nhiều nh&agrave; bị tốc m&aacute;i, nh&agrave; sập... Tại x&atilde; An H&ograve;a (huyện An L&atilde;o) c&oacute; 400 hộ d&acirc;n bị ngập nước chia cắt.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bd.jpg" data-height="956" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bd-1603878980000.jpg" data-photo-id="1134992" data-width="1276" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bd-1603878980000.jpg" title="bd.jpg" /></figure> <p>T&igrave;nh trạng n&agrave;y cũng xảy ra với h&agrave;ng trăm hộ d&acirc;n ở x&atilde; Ho&agrave;i Sơn (thị x&atilde; An Nhơn). Hiện 114 x&atilde;, phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n vẫn đang sống trong cảnh mất điện.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bd1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bd-1-1603878980066.jpg" data-photo-id="1134994" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bd-1-1603878980066.jpg" title="bd1.jpg" /></figure> <p>Ngay sau khi b&atilde;o qua, c&aacute;c lực lượng chức năng đ&atilde; về c&aacute;c địa phương gi&uacute;p d&acirc;n khắc phục hậu quả.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bd2.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bd-2-1603878980026.jpg" data-photo-id="1134993" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bd-2-1603878980026.jpg" title="bd2.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;6 tiếng ho&agrave;nh h&agrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng khốc liệt&quot;</p> <p>Bộ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai - &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Cường đ&aacute;nh gi&aacute; sơ bộ thiệt hại về cơn b&atilde;o số 9: Cơn b&atilde;o đ&atilde; quần thảo suốt 6 tiếng đồng hồ v&ocirc; c&ugrave;ng khốc liệt tr&ecirc;n đất liền, v&agrave; đến thời điểm 16h ng&agrave;y 28/10, tại Đ&agrave; Nẵng gi&oacute; vẫn đang r&iacute;t rất mạnh.</p> <p>Cảnh b&aacute;o lũ l&ecirc;n nhanh</p> <p>Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia đưa ra bản tin cảnh b&aacute;o lũ l&ecirc;n nhanh tại c&aacute;c s&ocirc;ng từ Quảng Trị đến B&igrave;nh Định v&agrave; Gia Lai.</p> <p>Cụ thể, tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hương tại Kim Long l&agrave; 1,64m, dưới b&aacute;o động 2 l&agrave; 0,36m. Đặc biệt tr&ecirc;n s&ocirc;ng Đắkbla tại Konplong l&agrave; 596,01m, tr&ecirc;n b&aacute;o động 3 l&agrave; 1,51m.</p> <p>Dự b&aacute;o, trong 6-12 giờ tới, lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng từ Quảng Trị đến B&igrave;nh Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục l&ecirc;n.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh b&aacute;o, nguy cơ rất cao xảy ra lũ qu&eacute;t, sạt lở đất ở v&ugrave;ng n&uacute;i, ngập lụt v&ugrave;ng trũng thấp, ven s&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c khu đ&ocirc; thị tại c&aacute;c tỉnh từ Nghệ An đến B&igrave;nh Định v&agrave; khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Mưa lũ cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tại c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.</p> <p>Đến thời điểm hơn 16h, Đ&agrave; Nẵng vẫn đang c&oacute; gi&oacute; rất lớn. Gi&oacute; thổi đổ h&agrave;ng loạt xe m&aacute;y. C&acirc;y xanh, h&agrave;ng r&agrave;o v&agrave; m&aacute;i t&ocirc;n nằm la liệt.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn8.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-8-1603876814380.jpg" data-photo-id="1134958" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-8-1603876814380.jpg" title="dn8.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn8.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-8-1603876814380.jpg" data-photo-id="1134958" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-8-1603876814380.jpg" title="dn8.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <p>Trời tuy đ&atilde; ngừng mưa nhưng vẫn c&oacute; gi&oacute; to từng cơn n&ecirc;n vẫn c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm cho người đi tr&ecirc;n đường.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn9.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" data-photo-id="1134956" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" title="dn9.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn7.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-7-1603876814398.jpg" data-photo-id="1134960" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-7-1603876814398.jpg" title="dn7.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn10.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-10-1603876814436.jpg" data-photo-id="1134959" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-10-1603876814436.jpg" title="dn10.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn9.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" data-photo-id="1134956" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" title="dn9.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn7.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-7-1603876814398.jpg" data-photo-id="1134960" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-7-1603876814398.jpg" title="dn7.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn10.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-10-1603876814436.jpg" data-photo-id="1134959" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-10-1603876814436.jpg" title="dn10.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn9.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" data-photo-id="1134956" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" title="dn9.jpg" /></figure> <p>H&agrave;ng loạt c&acirc;y xanh bật gốc trong C&ocirc;ng vi&ecirc;n 29/3 tr&ecirc;n đường Nguyễn Tri Phương ở TP Đ&agrave; Nẵng.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn5.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" data-photo-id="1134878" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" title="dn5.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-1603874114116.jpg" data-photo-id="1134883" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-1603874114116.jpg" title="dn.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn2.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-2-1603874113991.jpg" data-photo-id="1134880" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-2-1603874113991.jpg" title="dn2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn3.jpg" data-height="1709" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-3-1603874113977.jpg" data-photo-id="1134881" data-width="2560" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-3-1603874113977.jpg" title="dn3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn4.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-4-1603874113965.jpg" data-photo-id="1134879" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-4-1603874113965.jpg" title="dn4.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn5.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" data-photo-id="1134878" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" title="dn5.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-1603874114116.jpg" data-photo-id="1134883" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-1603874114116.jpg" title="dn.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn2.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-2-1603874113991.jpg" data-photo-id="1134880" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-2-1603874113991.jpg" title="dn2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn3.jpg" data-height="1709" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-3-1603874113977.jpg" data-photo-id="1134881" data-width="2560" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-3-1603874113977.jpg" title="dn3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn4.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-4-1603874113965.jpg" data-photo-id="1134879" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-4-1603874113965.jpg" title="dn4.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn5.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" data-photo-id="1134878" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" title="dn5.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk1.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-1-1603873241374.jpg" data-photo-id="1134864" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-1-1603873241374.jpg" title="tk1.jpg" /></figure> <p>Đến 14h30, gi&oacute; yếu dần. Người d&acirc;n TP Tam Kỳ bắt đầu dọn dẹp c&acirc;y g&atilde;y đổ v&agrave; m&aacute;i t&ocirc;n bay. Trung t&acirc;m TP Tam Kỳ cũng &quot;tan hoang&quot; kh&ocirc;ng k&eacute;m TP Quảng Ng&atilde;i.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-1603873241422.jpg" data-photo-id="1134865" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-1603873241422.jpg" title="tk.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-3-1603873241142.jpg" data-photo-id="1134862" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-3-1603873241142.jpg" title="tk3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk4.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-4-1603873240573.jpg" data-photo-id="1134861" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-4-1603873240573.jpg" title="tk4.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk2.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-2-1603873241226.jpg" data-photo-id="1134863" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-2-1603873241226.jpg" title="tk2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-1603873241422.jpg" data-photo-id="1134865" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-1603873241422.jpg" title="tk.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-3-1603873241142.jpg" data-photo-id="1134862" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-3-1603873241142.jpg" title="tk3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk4.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-4-1603873240573.jpg" data-photo-id="1134861" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-4-1603873240573.jpg" title="tk4.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk2.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-2-1603873241226.jpg" data-photo-id="1134863" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-2-1603873241226.jpg" title="tk2.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;TP Quảng Ng&atilde;i tan hoang</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao2.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-2-1603871813815.jpg" data-photo-id="1134813" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-2-1603871813815.jpg" title="bao2.jpg" /></figure> <p>T&acirc;m b&atilde;o đổ v&agrave;o Quảng Ng&atilde;i. B&atilde;o đi qua, trung t&acirc;m TP tan hoang, t&ocirc;n v&agrave; bồn nước bay la liệt tr&ecirc;n đường. C&acirc;y xanh g&atilde;y đổ, nhiều c&acirc;y đ&egrave; v&agrave;o đường d&acirc;y điện g&acirc;y thiệt hại nặng.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao5.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" data-photo-id="1134814" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" title="bao5.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-1603871813860.jpg" data-photo-id="1134815" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-1603871813860.jpg" title="bao.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao3.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-3-1603871813902.jpg" data-photo-id="1134816" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-3-1603871813902.jpg" title="bao3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-1-1603871813977.jpg" data-photo-id="1134817" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-1-1603871813977.jpg" title="bao1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao5.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" data-photo-id="1134814" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" title="bao5.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-1603871813860.jpg" data-photo-id="1134815" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-1603871813860.jpg" title="bao.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao3.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-3-1603871813902.jpg" data-photo-id="1134816" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-3-1603871813902.jpg" title="bao3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-1-1603871813977.jpg" data-photo-id="1134817" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-1-1603871813977.jpg" title="bao1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao5.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" data-photo-id="1134814" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" title="bao5.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><button>1</button></li> <li><button>2</button></li> <li><button>3</button></li> <li><button>4</button></li> </ul> <p>Hiện tại Quảng Ng&atilde;i tạnh mưa nhưng gi&oacute; rất mạnh v&agrave; nước s&ocirc;ng Tr&agrave; Kh&uacute;c đang l&ecirc;n nhanh.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/1-1603872074757.jpg" data-photo-id="1134833" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/1-1603872074757.jpg" title="1.jpg" /></figure> <p>&nbsp;C&acirc;y đổ, t&ocirc;n bay ở TP Tam Kỳ</p> <p>14h20, gi&oacute; tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vẫn rất to, giật cấp 14, 15. T&acirc;m b&atilde;o đi qua Tam Kỳ khoảng 13h, hiện nay gi&oacute; đang quật ngược trở lại.</p> <p>&nbsp;</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" data-photo-id="1134793" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" title="a3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a7.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-7-1603870099850.jpeg" data-photo-id="1134789" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-7-1603870099850.jpeg" title="a7.jpeg" /> <figcaption> <p>C&acirc;y đổ tại trung t&acirc;m TP Tam Kỳ</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a5.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-5-1603870099819.jpeg" data-photo-id="1134790" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-5-1603870099819.jpeg" title="a5.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a6.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-6-1603870099832.jpeg" data-photo-id="1134791" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-6-1603870099832.jpeg" title="a6.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a4.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-4-1603870099850.jpeg" data-photo-id="1134792" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-4-1603870099850.jpeg" title="a4.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" data-photo-id="1134793" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" title="a3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a7.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-7-1603870099850.jpeg" data-photo-id="1134789" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-7-1603870099850.jpeg" title="a7.jpeg" /> <figcaption> <p>C&acirc;y đổ tại trung t&acirc;m TP Tam Kỳ</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a5.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-5-1603870099819.jpeg" data-photo-id="1134790" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-5-1603870099819.jpeg" title="a5.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a6.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-6-1603870099832.jpeg" data-photo-id="1134791" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-6-1603870099832.jpeg" title="a6.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a4.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-4-1603870099850.jpeg" data-photo-id="1134792" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-4-1603870099850.jpeg" title="a4.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" data-photo-id="1134793" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" title="a3.jpg" /></figure> <p>Hồi 13h, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đ&ocirc;ng, tr&ecirc;n đất liền Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. B&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở l&ecirc;n khoảng 150km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o; b&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở l&ecirc;n khoảng 50km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o.</p> <p>C&acirc;y xanh đổ la liệt</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-1603869357592.jpg" data-photo-id="1134779" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-1603869357592.jpg" title="a.jpg" /> <figcaption> <p>Một người đi xe m&aacute;y chở theo b&igrave;nh gas gặp gi&oacute; lớn, kh&ocirc;ng thể di chuyển, đ&agrave;nh bỏ mặc xe giữa đường.</p> </figcaption> </figure> <p>14h, tại Đ&agrave; Nẵng, gi&oacute; mạnh k&egrave;m mưa lớn. B&atilde;o khiến cho nhiều c&acirc;y xanh g&atilde;y đổ, 11 x&atilde; bị mất điện, cửa k&iacute;nh nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; bị vỡ.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a2.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" data-photo-id="1134777" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" title="a2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a1.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-1-1603869357500.jpg" data-photo-id="1134778" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-1-1603869357500.jpg" title="a1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a2.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" data-photo-id="1134777" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" title="a2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a1.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-1-1603869357500.jpg" data-photo-id="1134778" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-1-1603869357500.jpg" title="a1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a2.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" data-photo-id="1134777" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" title="a2.jpg" /></figure> <p>Mưa gi&oacute; sẽ dịch dần ra ph&iacute;a Bắc</p> <p>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c L&acirc;m, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Trong chiều v&agrave; tối nay, khu vực đ&atilde; v&agrave; sẽ xảy ra gi&oacute; mạnh l&agrave; tỉnh Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định. Ngo&agrave;i ra, chiều nay, gi&oacute; mạnh sẽ dịch dần l&ecirc;n khu vực ph&iacute;a Bắc, gồm: Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng, Thừa Thi&ecirc;n Huế, với cấp gi&oacute; khoảng cấp 8-10, giật cấp 12.</p> <p>B&atilde;o số 9 sẽ g&acirc;y mưa lớn ở c&aacute;c tỉnh Trung Trung Bộ. Tuy nhi&ecirc;n, từ chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m nay, mưa sẽ dịch dần ra c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc như: Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh.</p> <p>&ldquo;Khi ho&agrave;n lưu sau b&atilde;o số 9 kết hợp với hoạt động của gi&oacute; m&ugrave;a Đ&ocirc;ng Bắc tr&agrave;n xuống trong đ&ecirc;m nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i dự b&aacute;o mưa tại c&aacute;c tỉnh Nghệ An đến Thừa Thi&ecirc;n Huế c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i đến ng&agrave;y 31/10, với tổng lượng mưa c&oacute; thể đạt 500-700mm&rdquo;, &ocirc;ng L&acirc;m th&ocirc;ng tin.</p> <p>Theo &ocirc;ng L&acirc;m, c&ugrave;ng với qu&aacute; tr&igrave;nh mưa lớn dịch chuyển l&ecirc;n ph&iacute;a Bắc th&igrave; nguy cơ lũ, lũ qu&eacute;t v&agrave; sạt lở đất sẽ tăng cao ở c&aacute;c tỉnh Nghệ An - Quảng Trị trong những ng&agrave;y tiếp theo.</p> <p>Theo &ocirc;ng L&acirc;m, c&ugrave;ng với qu&aacute; tr&igrave;nh mưa lớn dịch chuyển l&ecirc;n ph&iacute;a Bắc th&igrave; nguy cơ lũ, lũ qu&eacute;t v&agrave; sạt lở đất sẽ tăng cao ở c&aacute;c tỉnh Nghệ An &ndash; Quảng Trị trong những ng&agrave;y tiếp theo.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh Nh&acirc;n, Tổng Gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: EVN hiện đang bố tr&iacute; lực lượng ứng trực 24/24h để điều h&agrave;nh cung ứng điện, đảm bảo ứng ph&oacute; với c&aacute;c t&igrave;nh huống xấu nhất với b&atilde;o số 9.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nh&acirc;n, hiện nay ngo&agrave;i sự cố điện do mưa to, gi&oacute; lớn g&acirc;y mất điện ở một số tỉnh, th&igrave; EVN cũng chủ động cắt điện ở nhiều khu vực như: To&agrave;n tỉnh Quảng Ng&atilde;i đ&atilde; mất điện 100%, B&igrave;nh Định mất điện 94%, Quảng Nam mất điện 73%, Đ&agrave; Nẵng l&agrave; 30%, Ph&uacute; Y&ecirc;n 27%...</p> <p>&ldquo;Hiện tại đang c&oacute; 22 sự cố đường d&acirc;y từ 110 đến 220KV. Đặc biệt, gần 12h trưa nay, đ&atilde; xảy ra sự cố tại đường d&acirc;y truyền tải điện 500KV ở khu vực Đ&agrave; Nẵng v&agrave; đường d&acirc;y n&agrave;y đang bị c&ocirc; lập. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng lực lượng để ngay sau b&atilde;o triển khai khắc phục c&aacute;c sự cố, cấp điện trong thời gian sớm nhất&rdquo;, &ocirc;ng Nh&acirc;n cho biết.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, theo &ocirc;ng Nh&acirc;n, tại khu vực ảnh hưởng của b&atilde;o, c&aacute;c hồ chứa thủy điện cơ bản vẫn đang ở t&igrave;nh trạng đ&oacute;n lũ.&nbsp;</p> <p>Tại Quảng Ng&atilde;i, từ 12h30, gi&oacute; giảm cấp nhưng vẫn giật mạnh k&egrave;m mưa lớn. Khắp nơi đều c&oacute; cảnh nh&agrave; bay m&aacute;i ng&oacute;i, m&aacute;i t&ocirc;n, c&acirc;y g&atilde;y đổ la liệt. Điện mất diện rộng, s&oacute;ng điện thoại bị t&ecirc; liệt.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai.jpg" data-height="526" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" data-photo-id="1134683" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" title="quang ngai.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai1.jpg" data-height="939" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1-1603865337656.jpg" data-photo-id="1134684" data-width="627" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1-1603865337656.jpg" title="quang ngai1.jpg" /> <figcaption> <p>Nh&agrave; sập, m&aacute;i t&ocirc;n bay ở Quảng Ng&atilde;i (Ảnh: Nguyễn Minh Hiền)</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai.jpg" data-height="526" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" data-photo-id="1134683" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" title="quang ngai.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai1.jpg" data-height="939" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1-1603865337656.jpg" data-photo-id="1134684" data-width="627" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1-1603865337656.jpg" title="quang ngai1.jpg" /> <figcaption> <p>Nh&agrave; sập, m&aacute;i t&ocirc;n bay ở Quảng Ng&atilde;i (Ảnh: Nguyễn Minh Hiền)</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai.jpg" data-height="526" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" data-photo-id="1134683" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" title="quang ngai.jpg" /></figure> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Cường, Bộ trưởng Bộ NN&amp;PTNT, th&ocirc;ng tin: &ldquo;Ch&uacute;ng ta đang tập trung c&aacute;c nh&oacute;m giải ph&aacute;p kh&aacute;c để đảm bảo an to&agrave;n c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; hệ thống hồ chứa thủy điện v&agrave; thủy lợi. Cơn b&atilde;o n&agrave;y k&egrave;m theo gi&oacute; mạnh c&ograve;n c&oacute; mưa lớn, k&eacute;o d&agrave;i&rdquo;.</p> <p>Bộ trưởng Bộ NN&amp;PTNT cũng hi vọng trong thời gian sớm nhất lực lượng cứu hộ sẽ cứu được c&aacute;c thuyền vi&ecirc;n tr&ecirc;n 2 con t&agrave;u c&aacute; B&igrave;nh Định đang gặp nạn ngo&agrave;i khơi.</p> <p>L&uacute;c 13h, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o tr&ecirc;n đất liền c&aacute;c tỉnh Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i. Sức gi&oacute; mạnh nhất: cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.&nbsp;Dự b&aacute;o, trong 3 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc với tốc độ 20-25km/h.</p> <p>Tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đo được gi&oacute; mạnh cấp 8, giật cấp 9; tại Cửa Việt đ&atilde; đo được gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 8; tại Đ&ocirc;ng H&agrave; đ&atilde; đo được gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 7.</p> <p>Thiếu t&aacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Cường &ndash; Đồn trưởng Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cồn Cỏ cho hay, đảo Cồn Cỏ c&oacute; mưa lớn. Người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng đ&atilde; được sơ t&aacute;n đến nơi an to&agrave;n. Tr&ecirc;n đảo chưa c&oacute; thiệt hại, chỉ một số c&acirc;y yếu bị hư hại.</p> <p>&nbsp;Đảo L&yacute; Sơn chịu nhiều thiệt hại về t&agrave;i sản</p> <p>Theo số liệu cập nhật thiệt hại ban đầu l&uacute;c 11h của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 9: Rất may đến thời điểm n&agrave;y chưa c&oacute; thiệt hại về người (chỉ c&oacute; 2 người ở B&igrave;nh Định bị thương); 3 nh&agrave; bị sập ho&agrave;n to&agrave;n, hơn 480 ng&ocirc;i nh&agrave; bị tốc m&aacute;i.</p> <p>Do ảnh hưởng của b&atilde;o, hiện tại c&oacute; 360 x&atilde; đang bị mất điện, chủ yếu tại Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định, Ph&uacute; Y&ecirc;n. Chiếm tổng số tr&ecirc;n 10% phụ tải của miền Trung.</p> <p>L&yacute; Sơn (Quảng Ng&atilde;i) đ&atilde; chịu nhiều thiệt hại nặng nề.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" data-photo-id="1134664" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" title="ls.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls2.jpg" data-height="1316" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-2-1603863799622.jpg" data-photo-id="1134666" data-width="828" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-2-1603863799622.jpg" title="ls2.jpg" /> <figcaption> <p>(Ảnh: Phạm Văn Ch&acirc;u)</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1-1603863799569.jpg" data-photo-id="1134665" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1-1603863799569.jpg" title="ls1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" data-photo-id="1134664" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" title="ls.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls2.jpg" data-height="1316" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-2-1603863799622.jpg" data-photo-id="1134666" data-width="828" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-2-1603863799622.jpg" title="ls2.jpg" /> <figcaption> <p>(Ảnh: Phạm Văn Ch&acirc;u)</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1-1603863799569.jpg" data-photo-id="1134665" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1-1603863799569.jpg" title="ls1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" data-photo-id="1134664" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" title="ls.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top