"Chưa từng có cơn bão nào thời gian lưu gió mạnh lâu như vậy"

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cơn bão số 9 có thời gian lưu gió mạnh suốt 6-7 giờ đồng hồ, hoành hành khốc liệt, đã gây thiệt hại vô cùng lớn về tài sản.

<div> <p>Tại B&igrave;nh Định, hiện vẫn chưa thống k&ecirc; con số thiệt hại cụ thể nhưng ghi nhận bước đầu, tại một số x&atilde; ven biển như Ho&agrave;i Hải, Ho&agrave;i Mỹ (thị x&atilde; Ho&agrave;i Nhơn) nhiều nh&agrave; bị tốc m&aacute;i, nh&agrave; sập... Tại x&atilde; An H&ograve;a (huyện An L&atilde;o) c&oacute; 400 hộ d&acirc;n bị ngập nước chia cắt.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bd.jpg" data-height="956" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bd-1603878980000.jpg" data-photo-id="1134992" data-width="1276" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bd-1603878980000.jpg" title="bd.jpg" /></figure> <p>T&igrave;nh trạng n&agrave;y cũng xảy ra với h&agrave;ng trăm hộ d&acirc;n ở x&atilde; Ho&agrave;i Sơn (thị x&atilde; An Nhơn). Hiện 114 x&atilde;, phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n vẫn đang sống trong cảnh mất điện.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bd1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bd-1-1603878980066.jpg" data-photo-id="1134994" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bd-1-1603878980066.jpg" title="bd1.jpg" /></figure> <p>Ngay sau khi b&atilde;o qua, c&aacute;c lực lượng chức năng đ&atilde; về c&aacute;c địa phương gi&uacute;p d&acirc;n khắc phục hậu quả.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bd2.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bd-2-1603878980026.jpg" data-photo-id="1134993" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bd-2-1603878980026.jpg" title="bd2.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;6 tiếng ho&agrave;nh h&agrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng khốc liệt&quot;</p> <p>Bộ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai - &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Cường đ&aacute;nh gi&aacute; sơ bộ thiệt hại về cơn b&atilde;o số 9: Cơn b&atilde;o đ&atilde; quần thảo suốt 6 tiếng đồng hồ v&ocirc; c&ugrave;ng khốc liệt tr&ecirc;n đất liền, v&agrave; đến thời điểm 16h ng&agrave;y 28/10, tại Đ&agrave; Nẵng gi&oacute; vẫn đang r&iacute;t rất mạnh.</p> <p>Cảnh b&aacute;o lũ l&ecirc;n nhanh</p> <p>Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia đưa ra bản tin cảnh b&aacute;o lũ l&ecirc;n nhanh tại c&aacute;c s&ocirc;ng từ Quảng Trị đến B&igrave;nh Định v&agrave; Gia Lai.</p> <p>Cụ thể, tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hương tại Kim Long l&agrave; 1,64m, dưới b&aacute;o động 2 l&agrave; 0,36m. Đặc biệt tr&ecirc;n s&ocirc;ng Đắkbla tại Konplong l&agrave; 596,01m, tr&ecirc;n b&aacute;o động 3 l&agrave; 1,51m.</p> <p>Dự b&aacute;o, trong 6-12 giờ tới, lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng từ Quảng Trị đến B&igrave;nh Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục l&ecirc;n.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh b&aacute;o, nguy cơ rất cao xảy ra lũ qu&eacute;t, sạt lở đất ở v&ugrave;ng n&uacute;i, ngập lụt v&ugrave;ng trũng thấp, ven s&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c khu đ&ocirc; thị tại c&aacute;c tỉnh từ Nghệ An đến B&igrave;nh Định v&agrave; khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Mưa lũ cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tại c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.</p> <p>Đến thời điểm hơn 16h, Đ&agrave; Nẵng vẫn đang c&oacute; gi&oacute; rất lớn. Gi&oacute; thổi đổ h&agrave;ng loạt xe m&aacute;y. C&acirc;y xanh, h&agrave;ng r&agrave;o v&agrave; m&aacute;i t&ocirc;n nằm la liệt.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn8.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-8-1603876814380.jpg" data-photo-id="1134958" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-8-1603876814380.jpg" title="dn8.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn8.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-8-1603876814380.jpg" data-photo-id="1134958" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-8-1603876814380.jpg" title="dn8.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn12.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" data-photo-id="1134957" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-12-1603876814390.jpg" title="dn12.jpg" /></figure> <p>Trời tuy đ&atilde; ngừng mưa nhưng vẫn c&oacute; gi&oacute; to từng cơn n&ecirc;n vẫn c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm cho người đi tr&ecirc;n đường.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn9.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" data-photo-id="1134956" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" title="dn9.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn7.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-7-1603876814398.jpg" data-photo-id="1134960" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-7-1603876814398.jpg" title="dn7.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn10.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-10-1603876814436.jpg" data-photo-id="1134959" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-10-1603876814436.jpg" title="dn10.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn9.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" data-photo-id="1134956" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" title="dn9.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn7.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-7-1603876814398.jpg" data-photo-id="1134960" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-7-1603876814398.jpg" title="dn7.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn10.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-10-1603876814436.jpg" data-photo-id="1134959" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-10-1603876814436.jpg" title="dn10.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn9.jpg" data-height="855" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" data-photo-id="1134956" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-9-1603876814360.jpg" title="dn9.jpg" /></figure> <p>H&agrave;ng loạt c&acirc;y xanh bật gốc trong C&ocirc;ng vi&ecirc;n 29/3 tr&ecirc;n đường Nguyễn Tri Phương ở TP Đ&agrave; Nẵng.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn5.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" data-photo-id="1134878" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" title="dn5.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-1603874114116.jpg" data-photo-id="1134883" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-1603874114116.jpg" title="dn.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn2.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-2-1603874113991.jpg" data-photo-id="1134880" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-2-1603874113991.jpg" title="dn2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn3.jpg" data-height="1709" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-3-1603874113977.jpg" data-photo-id="1134881" data-width="2560" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-3-1603874113977.jpg" title="dn3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn4.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-4-1603874113965.jpg" data-photo-id="1134879" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-4-1603874113965.jpg" title="dn4.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn5.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" data-photo-id="1134878" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" title="dn5.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-1603874114116.jpg" data-photo-id="1134883" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-1603874114116.jpg" title="dn.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn2.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-2-1603874113991.jpg" data-photo-id="1134880" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-2-1603874113991.jpg" title="dn2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn3.jpg" data-height="1709" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-3-1603874113977.jpg" data-photo-id="1134881" data-width="2560" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-3-1603874113977.jpg" title="dn3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn4.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-4-1603874113965.jpg" data-photo-id="1134879" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-4-1603874113965.jpg" title="dn4.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="dn5.jpg" data-height="2735" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" data-photo-id="1134878" data-width="4096" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/dn-5-1603874113922.jpg" title="dn5.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk1.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-1-1603873241374.jpg" data-photo-id="1134864" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-1-1603873241374.jpg" title="tk1.jpg" /></figure> <p>Đến 14h30, gi&oacute; yếu dần. Người d&acirc;n TP Tam Kỳ bắt đầu dọn dẹp c&acirc;y g&atilde;y đổ v&agrave; m&aacute;i t&ocirc;n bay. Trung t&acirc;m TP Tam Kỳ cũng &quot;tan hoang&quot; kh&ocirc;ng k&eacute;m TP Quảng Ng&atilde;i.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-1603873241422.jpg" data-photo-id="1134865" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-1603873241422.jpg" title="tk.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-3-1603873241142.jpg" data-photo-id="1134862" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-3-1603873241142.jpg" title="tk3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk4.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-4-1603873240573.jpg" data-photo-id="1134861" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-4-1603873240573.jpg" title="tk4.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk2.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-2-1603873241226.jpg" data-photo-id="1134863" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-2-1603873241226.jpg" title="tk2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-1603873241422.jpg" data-photo-id="1134865" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-1603873241422.jpg" title="tk.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-3-1603873241142.jpg" data-photo-id="1134862" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-3-1603873241142.jpg" title="tk3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk4.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-4-1603873240573.jpg" data-photo-id="1134861" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-4-1603873240573.jpg" title="tk4.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="tk2.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/tk-2-1603873241226.jpg" data-photo-id="1134863" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/tk-2-1603873241226.jpg" title="tk2.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;TP Quảng Ng&atilde;i tan hoang</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao2.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-2-1603871813815.jpg" data-photo-id="1134813" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-2-1603871813815.jpg" title="bao2.jpg" /></figure> <p>T&acirc;m b&atilde;o đổ v&agrave;o Quảng Ng&atilde;i. B&atilde;o đi qua, trung t&acirc;m TP tan hoang, t&ocirc;n v&agrave; bồn nước bay la liệt tr&ecirc;n đường. C&acirc;y xanh g&atilde;y đổ, nhiều c&acirc;y đ&egrave; v&agrave;o đường d&acirc;y điện g&acirc;y thiệt hại nặng.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao5.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" data-photo-id="1134814" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" title="bao5.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-1603871813860.jpg" data-photo-id="1134815" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-1603871813860.jpg" title="bao.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao3.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-3-1603871813902.jpg" data-photo-id="1134816" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-3-1603871813902.jpg" title="bao3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-1-1603871813977.jpg" data-photo-id="1134817" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-1-1603871813977.jpg" title="bao1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao5.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" data-photo-id="1134814" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" title="bao5.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-1603871813860.jpg" data-photo-id="1134815" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-1603871813860.jpg" title="bao.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao3.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-3-1603871813902.jpg" data-photo-id="1134816" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-3-1603871813902.jpg" title="bao3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-1-1603871813977.jpg" data-photo-id="1134817" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-1-1603871813977.jpg" title="bao1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="bao5.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" data-photo-id="1134814" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/bao-5-1603871813808.jpg" title="bao5.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><button>1</button></li> <li><button>2</button></li> <li><button>3</button></li> <li><button>4</button></li> </ul> <p>Hiện tại Quảng Ng&atilde;i tạnh mưa nhưng gi&oacute; rất mạnh v&agrave; nước s&ocirc;ng Tr&agrave; Kh&uacute;c đang l&ecirc;n nhanh.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/1-1603872074757.jpg" data-photo-id="1134833" data-width="1280" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/1-1603872074757.jpg" title="1.jpg" /></figure> <p>&nbsp;C&acirc;y đổ, t&ocirc;n bay ở TP Tam Kỳ</p> <p>14h20, gi&oacute; tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vẫn rất to, giật cấp 14, 15. T&acirc;m b&atilde;o đi qua Tam Kỳ khoảng 13h, hiện nay gi&oacute; đang quật ngược trở lại.</p> <p>&nbsp;</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" data-photo-id="1134793" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" title="a3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a7.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-7-1603870099850.jpeg" data-photo-id="1134789" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-7-1603870099850.jpeg" title="a7.jpeg" /> <figcaption> <p>C&acirc;y đổ tại trung t&acirc;m TP Tam Kỳ</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a5.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-5-1603870099819.jpeg" data-photo-id="1134790" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-5-1603870099819.jpeg" title="a5.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a6.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-6-1603870099832.jpeg" data-photo-id="1134791" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-6-1603870099832.jpeg" title="a6.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a4.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-4-1603870099850.jpeg" data-photo-id="1134792" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-4-1603870099850.jpeg" title="a4.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" data-photo-id="1134793" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" title="a3.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a7.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-7-1603870099850.jpeg" data-photo-id="1134789" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-7-1603870099850.jpeg" title="a7.jpeg" /> <figcaption> <p>C&acirc;y đổ tại trung t&acirc;m TP Tam Kỳ</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a5.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-5-1603870099819.jpeg" data-photo-id="1134790" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-5-1603870099819.jpeg" title="a5.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a6.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-6-1603870099832.jpeg" data-photo-id="1134791" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-6-1603870099832.jpeg" title="a6.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a4.jpeg" data-height="480" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-4-1603870099850.jpeg" data-photo-id="1134792" data-width="960" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-4-1603870099850.jpeg" title="a4.jpeg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a3.jpg" data-height="3024" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" data-photo-id="1134793" data-width="4032" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-3-1603870103587.jpg" title="a3.jpg" /></figure> <p>Hồi 13h, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đ&ocirc;ng, tr&ecirc;n đất liền Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. B&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở l&ecirc;n khoảng 150km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o; b&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở l&ecirc;n khoảng 50km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o.</p> <p>C&acirc;y xanh đổ la liệt</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-1603869357592.jpg" data-photo-id="1134779" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-1603869357592.jpg" title="a.jpg" /> <figcaption> <p>Một người đi xe m&aacute;y chở theo b&igrave;nh gas gặp gi&oacute; lớn, kh&ocirc;ng thể di chuyển, đ&agrave;nh bỏ mặc xe giữa đường.</p> </figcaption> </figure> <p>14h, tại Đ&agrave; Nẵng, gi&oacute; mạnh k&egrave;m mưa lớn. B&atilde;o khiến cho nhiều c&acirc;y xanh g&atilde;y đổ, 11 x&atilde; bị mất điện, cửa k&iacute;nh nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; bị vỡ.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a2.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" data-photo-id="1134777" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" title="a2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a1.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-1-1603869357500.jpg" data-photo-id="1134778" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-1-1603869357500.jpg" title="a1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a2.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" data-photo-id="1134777" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" title="a2.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a1.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-1-1603869357500.jpg" data-photo-id="1134778" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-1-1603869357500.jpg" title="a1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="a2.jpg" data-height="800" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" data-photo-id="1134777" data-width="1200" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/a-2-1603869357384.jpg" title="a2.jpg" /></figure> <p>Mưa gi&oacute; sẽ dịch dần ra ph&iacute;a Bắc</p> <p>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c L&acirc;m, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Trong chiều v&agrave; tối nay, khu vực đ&atilde; v&agrave; sẽ xảy ra gi&oacute; mạnh l&agrave; tỉnh Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định. Ngo&agrave;i ra, chiều nay, gi&oacute; mạnh sẽ dịch dần l&ecirc;n khu vực ph&iacute;a Bắc, gồm: Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng, Thừa Thi&ecirc;n Huế, với cấp gi&oacute; khoảng cấp 8-10, giật cấp 12.</p> <p>B&atilde;o số 9 sẽ g&acirc;y mưa lớn ở c&aacute;c tỉnh Trung Trung Bộ. Tuy nhi&ecirc;n, từ chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m nay, mưa sẽ dịch dần ra c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc như: Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh.</p> <p>&ldquo;Khi ho&agrave;n lưu sau b&atilde;o số 9 kết hợp với hoạt động của gi&oacute; m&ugrave;a Đ&ocirc;ng Bắc tr&agrave;n xuống trong đ&ecirc;m nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i dự b&aacute;o mưa tại c&aacute;c tỉnh Nghệ An đến Thừa Thi&ecirc;n Huế c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i đến ng&agrave;y 31/10, với tổng lượng mưa c&oacute; thể đạt 500-700mm&rdquo;, &ocirc;ng L&acirc;m th&ocirc;ng tin.</p> <p>Theo &ocirc;ng L&acirc;m, c&ugrave;ng với qu&aacute; tr&igrave;nh mưa lớn dịch chuyển l&ecirc;n ph&iacute;a Bắc th&igrave; nguy cơ lũ, lũ qu&eacute;t v&agrave; sạt lở đất sẽ tăng cao ở c&aacute;c tỉnh Nghệ An - Quảng Trị trong những ng&agrave;y tiếp theo.</p> <p>Theo &ocirc;ng L&acirc;m, c&ugrave;ng với qu&aacute; tr&igrave;nh mưa lớn dịch chuyển l&ecirc;n ph&iacute;a Bắc th&igrave; nguy cơ lũ, lũ qu&eacute;t v&agrave; sạt lở đất sẽ tăng cao ở c&aacute;c tỉnh Nghệ An &ndash; Quảng Trị trong những ng&agrave;y tiếp theo.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh Nh&acirc;n, Tổng Gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: EVN hiện đang bố tr&iacute; lực lượng ứng trực 24/24h để điều h&agrave;nh cung ứng điện, đảm bảo ứng ph&oacute; với c&aacute;c t&igrave;nh huống xấu nhất với b&atilde;o số 9.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nh&acirc;n, hiện nay ngo&agrave;i sự cố điện do mưa to, gi&oacute; lớn g&acirc;y mất điện ở một số tỉnh, th&igrave; EVN cũng chủ động cắt điện ở nhiều khu vực như: To&agrave;n tỉnh Quảng Ng&atilde;i đ&atilde; mất điện 100%, B&igrave;nh Định mất điện 94%, Quảng Nam mất điện 73%, Đ&agrave; Nẵng l&agrave; 30%, Ph&uacute; Y&ecirc;n 27%...</p> <p>&ldquo;Hiện tại đang c&oacute; 22 sự cố đường d&acirc;y từ 110 đến 220KV. Đặc biệt, gần 12h trưa nay, đ&atilde; xảy ra sự cố tại đường d&acirc;y truyền tải điện 500KV ở khu vực Đ&agrave; Nẵng v&agrave; đường d&acirc;y n&agrave;y đang bị c&ocirc; lập. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng lực lượng để ngay sau b&atilde;o triển khai khắc phục c&aacute;c sự cố, cấp điện trong thời gian sớm nhất&rdquo;, &ocirc;ng Nh&acirc;n cho biết.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, theo &ocirc;ng Nh&acirc;n, tại khu vực ảnh hưởng của b&atilde;o, c&aacute;c hồ chứa thủy điện cơ bản vẫn đang ở t&igrave;nh trạng đ&oacute;n lũ.&nbsp;</p> <p>Tại Quảng Ng&atilde;i, từ 12h30, gi&oacute; giảm cấp nhưng vẫn giật mạnh k&egrave;m mưa lớn. Khắp nơi đều c&oacute; cảnh nh&agrave; bay m&aacute;i ng&oacute;i, m&aacute;i t&ocirc;n, c&acirc;y g&atilde;y đổ la liệt. Điện mất diện rộng, s&oacute;ng điện thoại bị t&ecirc; liệt.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai.jpg" data-height="526" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" data-photo-id="1134683" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" title="quang ngai.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai1.jpg" data-height="939" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1-1603865337656.jpg" data-photo-id="1134684" data-width="627" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1-1603865337656.jpg" title="quang ngai1.jpg" /> <figcaption> <p>Nh&agrave; sập, m&aacute;i t&ocirc;n bay ở Quảng Ng&atilde;i (Ảnh: Nguyễn Minh Hiền)</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai.jpg" data-height="526" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" data-photo-id="1134683" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" title="quang ngai.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai1.jpg" data-height="939" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1-1603865337656.jpg" data-photo-id="1134684" data-width="627" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1-1603865337656.jpg" title="quang ngai1.jpg" /> <figcaption> <p>Nh&agrave; sập, m&aacute;i t&ocirc;n bay ở Quảng Ng&atilde;i (Ảnh: Nguyễn Minh Hiền)</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="quang ngai.jpg" data-height="526" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" data-photo-id="1134683" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/quang-ngai-1603865337658.jpg" title="quang ngai.jpg" /></figure> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Cường, Bộ trưởng Bộ NN&amp;PTNT, th&ocirc;ng tin: &ldquo;Ch&uacute;ng ta đang tập trung c&aacute;c nh&oacute;m giải ph&aacute;p kh&aacute;c để đảm bảo an to&agrave;n c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; hệ thống hồ chứa thủy điện v&agrave; thủy lợi. Cơn b&atilde;o n&agrave;y k&egrave;m theo gi&oacute; mạnh c&ograve;n c&oacute; mưa lớn, k&eacute;o d&agrave;i&rdquo;.</p> <p>Bộ trưởng Bộ NN&amp;PTNT cũng hi vọng trong thời gian sớm nhất lực lượng cứu hộ sẽ cứu được c&aacute;c thuyền vi&ecirc;n tr&ecirc;n 2 con t&agrave;u c&aacute; B&igrave;nh Định đang gặp nạn ngo&agrave;i khơi.</p> <p>L&uacute;c 13h, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o tr&ecirc;n đất liền c&aacute;c tỉnh Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i. Sức gi&oacute; mạnh nhất: cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.&nbsp;Dự b&aacute;o, trong 3 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc với tốc độ 20-25km/h.</p> <p>Tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đo được gi&oacute; mạnh cấp 8, giật cấp 9; tại Cửa Việt đ&atilde; đo được gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 8; tại Đ&ocirc;ng H&agrave; đ&atilde; đo được gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 7.</p> <p>Thiếu t&aacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Cường &ndash; Đồn trưởng Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cồn Cỏ cho hay, đảo Cồn Cỏ c&oacute; mưa lớn. Người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng đ&atilde; được sơ t&aacute;n đến nơi an to&agrave;n. Tr&ecirc;n đảo chưa c&oacute; thiệt hại, chỉ một số c&acirc;y yếu bị hư hại.</p> <p>&nbsp;Đảo L&yacute; Sơn chịu nhiều thiệt hại về t&agrave;i sản</p> <p>Theo số liệu cập nhật thiệt hại ban đầu l&uacute;c 11h của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng ph&oacute; với b&atilde;o số 9: Rất may đến thời điểm n&agrave;y chưa c&oacute; thiệt hại về người (chỉ c&oacute; 2 người ở B&igrave;nh Định bị thương); 3 nh&agrave; bị sập ho&agrave;n to&agrave;n, hơn 480 ng&ocirc;i nh&agrave; bị tốc m&aacute;i.</p> <p>Do ảnh hưởng của b&atilde;o, hiện tại c&oacute; 360 x&atilde; đang bị mất điện, chủ yếu tại Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định, Ph&uacute; Y&ecirc;n. Chiếm tổng số tr&ecirc;n 10% phụ tải của miền Trung.</p> <p>L&yacute; Sơn (Quảng Ng&atilde;i) đ&atilde; chịu nhiều thiệt hại nặng nề.</p> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" data-photo-id="1134664" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" title="ls.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls2.jpg" data-height="1316" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-2-1603863799622.jpg" data-photo-id="1134666" data-width="828" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-2-1603863799622.jpg" title="ls2.jpg" /> <figcaption> <p>(Ảnh: Phạm Văn Ch&acirc;u)</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1-1603863799569.jpg" data-photo-id="1134665" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1-1603863799569.jpg" title="ls1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" data-photo-id="1134664" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" title="ls.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls2.jpg" data-height="1316" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-2-1603863799622.jpg" data-photo-id="1134666" data-width="828" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-2-1603863799622.jpg" title="ls2.jpg" /> <figcaption> <p>(Ảnh: Phạm Văn Ch&acirc;u)</p> </figcaption> </figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls1.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1-1603863799569.jpg" data-photo-id="1134665" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1-1603863799569.jpg" title="ls1.jpg" /></figure> <figure contenteditable="false" tabindex="-1"><img alt="ls.jpg" data-height="960" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" data-photo-id="1134664" data-width="720" src="https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/10/28/ls-1603863799423.jpg" title="ls.jpg" /></figure> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top