Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Sẽ làm việc với chuyên gia về vụ Innova đi lùi

(Khoahocdoisong.vn) - Liên quan vụ xe container đâm Inova đi lùi trên cao tốc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã yêu cầu rút hồ sơ và sẽ họp với cơ quan tố tụng.

<p>S&aacute;ng 6/11, Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n tối cao Nguyễn H&ograve;a B&igrave;nh cho biết đ&atilde; y&ecirc;u cầu T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n chuyển to&agrave;n bộ hồ sơ gốc li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n t&agrave;i xế xe container đ&acirc;m Innova đi l&ugrave;i tr&ecirc;n cao tốc m&agrave; dư luận đang quan t&acirc;m để xem x&eacute;t.</p> <p>&quot;Hiện tại chưa c&oacute; hồ sơ n&ecirc;n t&ocirc;i chưa thể n&oacute;i g&igrave;. Tuy nhi&ecirc;n, sau khi nhận được hồ sơ gốc ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tổ chức buổi l&agrave;m việc kh&ocirc;ng chỉ với c&aacute;c cơ quan tố tụng m&agrave; c&ograve;n cả chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&oacute; &yacute; kiến sau&quot;, Ch&aacute;nh &aacute;n Nguyễn Ho&agrave; B&igrave;nh n&oacute;i.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 2/11, TAND tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n x&eacute;t xử ph&uacute;c thẩm c&aacute;c bị c&aacute;o Ng&ocirc; Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh) v&agrave; L&ecirc; Ngọc Ho&agrave;ng (SN 1985, ở Th&aacute;i B&igrave;nh) trong vụ tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n cao tốc khiến 4 người chết.</p> <div>Ng&agrave;y 19/11/2016, bị c&aacute;o Sơn l&aacute;i xe Innova chở 10 người đi tr&ecirc;n cao tốc H&agrave; Nội - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n. V&igrave; muốn đ&oacute;n người tại th&agrave;nh phố S&ocirc;ng C&ocirc;ng, nhưng do đi qu&aacute; lối rẽ n&ecirc;n Sơn cho xe l&ugrave;i lại. C&ugrave;ng l&uacute;c n&agrave;y, bị c&aacute;o Ho&agrave;ng l&aacute;i xe container đi tới, đ&acirc;m v&agrave;o xe của Sơn khiến 4 người chết, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Bị c&aacute;o Sơn c&oacute; uống rượu trước khi l&aacute;i xe.</div> <p>Tr&iacute;ch xuất thiết bị gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh tr&ecirc;n xe container do c&ocirc;ng an thực hiện cho thấy l&uacute;c 15 giờ 38 ph&uacute;t 59 gi&acirc;y, tốc độ được ghi trong bộ nhớ gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh xe container l&agrave; 62km/h. Gi&acirc;y tiếp theo, gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh ghi tốc độ l&agrave; 0.</p> <p>HĐXX cấp ph&uacute;c thẩm cho rằng L&ecirc; Ngọc Ho&agrave;ng đ&atilde; kh&ocirc;ng ch&uacute; &yacute; quan s&aacute;t, kh&ocirc;ng giảm tốc độ về an to&agrave;n n&ecirc;n khi 2 xe c&aacute;ch nhau 30m mới ph&aacute;t hiện xe Innova đang l&ugrave;i rồi nhấn phanh. Điều n&agrave;y vi phạm th&ocirc;ng tư li&ecirc;n tịch số 91 về khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n giữa 2 xe; Ho&agrave;ng phạm lỗi v&ocirc; &yacute;, qu&aacute; tự tin. T&ograve;a &aacute;n cấp ph&uacute;c thẩm tuy&ecirc;n phạt Ng&ocirc; Văn Sơn &aacute;n 9 năm t&ugrave;; L&ecirc; Ngọc Ho&agrave;ng 6 năm t&ugrave;.&nbsp;</p> <article class="inner-article hzol-clear story video clearfix cms-relate">&nbsp;</article> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
back to top