Cao nguyên Mộc Châu - điểm đến hấp dẫn trên cung đường khám phá miền Tây Bắc

Đến với cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp, du khách sẽ được trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.

<div> <div class="text-long"> <p>Với cảnh sắc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hữu t&igrave;nh,&nbsp;kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh&nbsp;v&agrave; con người nồng hậu, mến kh&aacute;ch, cao nguy&ecirc;n Mộc Ch&acirc;u, Sơn La l&agrave; điểm đến du lịch hấp dẫn tr&ecirc;n cung đường kh&aacute;m ph&aacute; v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc, nhất l&agrave; trong mỗi dịp nghỉ lễ v&agrave; những ng&agrave;y nghỉ cuối tuần.&nbsp;</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div><picture class="img"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/vov-vn_1._cao_nguyen_moc_chau_voi_khong_khi_trong_lanh_con_nguoi_than_thien_men_khach.jpeg" /></picture></div> <figcaption>Kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, cảnh sắc hoang sơ ở Mộc Ch&acirc;u n&iacute;u ch&acirc;n du kh&aacute;ch.</figcaption> </figure> <p>Th&aacute;c Dải Yếm ở x&atilde; Mường Sang, huyện Mộc Ch&acirc;u l&agrave; 1 trong những điểm h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch nhiều nhất. Ngo&agrave;i tận hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh m&aacute;t mẻ, đến đ&acirc;y, du kh&aacute;ch sẽ được trải nghiệm cầu k&iacute;nh t&igrave;nh y&ecirc;u được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n cao, hiện đại với c&ocirc;ng nghệ 5D đầu ti&ecirc;n ở Việt Nam. Hơn 30 cần điều khiển c&aacute;c loại hiệu ứng tr&ecirc;n cầu sẽ gi&uacute;p cho người trải nghiệm c&oacute; được tối đa kh&ocirc;ng gian huyền ảo, với tầm nh&igrave;n tho&aacute;ng đ&atilde;ng, gi&uacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; thể mặc sức ngắm to&agrave;n cảnh cao nguy&ecirc;n Mộc Ch&acirc;u từ tr&ecirc;n cao...</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center"><picture class="img"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/vov-vn_2._la_diem_den_hap_dan_voi_moi_du_khach_dip_cuoi_tuan.jpeg" /></picture></div> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Chị Nguyễn B&iacute;ch H&ograve;a đến từ quận Bắc Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội rất th&iacute;ch Mộc Ch&acirc;u, nếu c&oacute; dịp l&agrave; chị c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh hay những người bạn sẽ chọn nơi đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; điểm đến: &quot;Ở Mộc Ch&acirc;u rất đẹp, kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, t&ocirc;i rất th&iacute;ch bởi v&igrave; ở th&agrave;nh phố rất bụi bặm, kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&ocirc;ng được trong l&agrave;nh. V&igrave; vậy, khi họp lớp, ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết định tổ chức đi d&atilde; ngoại ở Mộc Ch&acirc;u, Sơn La. Cảnh quan ở đ&acirc;y rất đẹp, c&oacute; suối, c&oacute; n&uacute;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất th&iacute;ch cảnh quan ở nơi n&agrave;y&quot;.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div><picture class="img"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/vov-vn_3._luu_giu_lai_nhung_buc_hinh_dep_cung_ban_be.jpeg" /></picture></div> <figcaption>&nbsp;Lưu giữ lại những bức h&igrave;nh đẹp c&ugrave;ng bạn b&egrave;.</figcaption> </figure> <p>Đến với Mộc Ch&acirc;u, du kh&aacute;ch c&ograve;n được h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a mang đậm n&eacute;t độc đ&aacute;o của đồng b&agrave;o c&aacute;c d&acirc;n tộc Th&aacute;i, M&ocirc;ng tr&ecirc;n miền thảo nguy&ecirc;n xanh. Từ những nếp nh&agrave; s&agrave;n truyền thống, ẩm thực d&acirc;n tộc, c&aacute;c điệu m&uacute;a d&acirc;n gian, lễ hội&hellip;đến những tr&ograve; chơi d&acirc;n gian như: N&eacute;m c&ograve;n, đi c&agrave; kheo, t&oacute; m&aacute; lẹ&hellip; đều mang đến những trải nghiệm đặc sắc, th&uacute; vị, l&agrave; một trong những hoạt động kết nối th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; gắn kết cộng đồng.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div><picture class="img"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/vov-vn_4._trai_nghiem_am_thuc_dan_toc_dac_sac.jpeg" /></picture></div> <figcaption>Trải nghiệm ẩm thực.</figcaption> </figure> <p>Chị Nguyễn Thị Hương, đến từ huyện thuận Th&agrave;nh, tỉnh Bắc Ninh cho biết: &quot;Đến với Mộc Ch&acirc;u, đến với con người Mộc Ch&acirc;u t&ocirc;i cảm nhận được kh&ocirc;ng kh&iacute; rất trong l&agrave;nh, con người rất th&acirc;n thiện. H&ocirc;m qua t&ocirc;i&nbsp;c&oacute; đến đồi ch&egrave; v&agrave; được gặp c&aacute;c em b&eacute; ở đấy thấy vui v&igrave; sự hồn nhi&ecirc;n của ch&uacute;ng. Sau những ng&agrave;y l&agrave;m việc vất vả, được trải nghiệm đi chơi h&ograve;a nhập với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n th&igrave; m&igrave;nh giải tỏa được rất nhiều mệt mỏi trong c&ocirc;ng việc&quot;.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div><picture class="img"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/vov-vn_5._hay_trai_nghiem_chan_nuoi_bo_sua_san_xuat_nong_nghiep_cung_nguoi_dan_ban_dia.jpeg" /></picture></div> <figcaption>Hay trải nghiệm chăn nu&ocirc;i b&ograve; sữa, sản xuất n&ocirc;ng nghiệp... c&ugrave;ng người d&acirc;n bản địa.</figcaption> </figure> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div><picture class="img"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/vov-vn_7._phan_dau_la_diem_den_hap_dan_hang_dau_tren_cung_duong_kham_pha_vung_tay_bac.jpeg" /></picture></div> <figcaption>Một Ch&acirc;u phấn đấu l&agrave; điểm đến hấp dẫn h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n cung đường kh&aacute;m ph&aacute; v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc.</figcaption> </figure> <p>Theo b&agrave; Nguyễn Thị Hoa, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Mộc Ch&acirc;u, chỉ ri&ecirc;ng th&aacute;ng 10 năm nay, Mộc Ch&acirc;u đ&atilde; đ&oacute;n hơn 75.000 lượt du kh&aacute;ch tới tham quan, trải nghiệm. Điều n&agrave;y hứa hẹn nhiều kết quả khả quan về hoạt động du lịch trong một năm được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; kh&oacute; khăn, c&ugrave;ng với nhiều ng&agrave;nh kinh tế kh&aacute;c do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. &quot;Để ph&aacute;t triển tốt hơn du lịch trong giai đoạn tới,&nbsp;trong những nhiệm vụ đặt ra cho ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o c&aacute;c điểm đến du lịch của Mộc Ch&acirc;u phải quản l&yacute; tốt, cũng như l&agrave; ph&aacute;t huy tốt hơn nữa vai tr&ograve; của c&aacute;c điểm đến du lịch; c&aacute;c cơ sở kinh doanh du lịch cũng phải c&oacute; chiến lược cho m&igrave;nh để l&agrave;m thế n&agrave;o đ&oacute; h&igrave;nh ảnh của Mộc Ch&acirc;u sẽ đến được với đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n hơn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng,&nbsp;sau dịch Covid-19 th&igrave; du lịch Mộc Ch&acirc;u sẽ phục hồi một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng&quot;,&nbsp;b&agrave; Nguyễn Thị Hoa đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p>Huyện Mộc Ch&acirc;u đang đ&ocirc;n đốc, chỉ đạo c&aacute;c cở sở lưu tr&uacute;, kh&aacute;ch sạn, Homestay thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c phương &aacute;n ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, đồng thời n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ, kh&ocirc;ng tăng gi&aacute; tuỳ tiện, ch&uacute; &yacute; giữ g&igrave;n bản sắc văn ho&aacute; c&aacute;c d&acirc;n tộc tại địa phương, tạo những n&eacute;t độc đ&aacute;o ri&ecirc;ng biệt, xứng đ&aacute;ng Mộc Ch&acirc;u l&agrave; điểm đến h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n cung đường kh&aacute;m ph&aacute; v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc h&ugrave;ng vĩ v&agrave; tươi đẹp./.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top