Bộ Y tế: Hơn 100.000 trẻ được tiêm vắc xin ComBE Five, không có chuyện tạm dừng tiêm

GS.TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, tính đến 6/1/2019 việc tiêm vắc xin ComBE Five đã triển khai tại 19 tỉnh thành với 101.862 trẻ được tiêm. Đa số các phản ứng xảy ra là thông thường. Bộ Y tế khuyến cáo các gia đình đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, thực hiện đúng các hướng dẫn của cán bộ y tế về chăm sóc, theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng.

<p style="text-align: justify;"><strong><span>Cuối th&aacute;ng 1/2019 sẽ ti&ecirc;m quy m&ocirc; to&agrave;n quốc</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">Tại Hội thảo truyền th&ocirc;ng về ti&ecirc;m chủng mở rộng diễn ra chiều 7/1, GS.TS Đặng Đức Anh cho biết, trong th&aacute;ng 10 v&agrave; 11/2018, Bộ Y tế đ&atilde; triển khai vắc xin ComBE Five tại 7 tỉnh: H&agrave; Nam, Bắc Giang, Y&ecirc;n B&aacute;i, Kon Tum, B&igrave;nh Định, Đồng Th&aacute;p, B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u. Đ&atilde; c&oacute; 17.356 trẻ được ti&ecirc;m chủng vắc xin n&agrave;y với phản ứng th&ocirc;ng thường sau ti&ecirc;m chủng l&agrave; 5,5%.</p> <p style="text-align: justify;">Đến ng&agrave;y 6/1/2019, <span>vắc xin</span> n&agrave;y đ&atilde; được triển khai được 19 tỉnh tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc với 101.862 trẻ được ti&ecirc;m <span>vắc xin</span> ComBE Five. Theo b&aacute;o c&aacute;o của c&aacute;c địa phương, tỷ lệ phản ứng th&ocirc;ng thường như sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ ti&ecirc;m, c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c như kh&oacute; chịu, quấy kh&oacute;c được ghi nhận l&agrave; 1,73%.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, cũng ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy kh&oacute;c k&eacute;o d&agrave;i với tỷ lệ khoảng 0,05%. C&aacute;c trường hợp n&agrave;y đều đ&atilde; ổn định sau khi được c&aacute;n bộ y tế theo d&otilde;i, điều trị.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện, việc ti&ecirc;m đồng bộ tr&ecirc;n cả 63 tỉnh/th&agrave;nh chưa thể triển khai v&igrave; mỗi tỉnh/th&agrave;nh c&oacute; lịch ti&ecirc;m kh&aacute;c nhau. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự &aacute;n Ti&ecirc;m chủng mở rộng quốc gia đ&atilde; ph&acirc;n bổ <span>vắc xin</span> đến 63 tỉnh/th&agrave;nh phố v&agrave; hướng dẫn triển khai ti&ecirc;m <span>vắc xin</span>; ch&uacute; trọng thực h&agrave;nh ti&ecirc;m chủng an to&agrave;n, đặc biệt l&agrave; kh&aacute;m s&agrave;ng lọc v&agrave; tư vấn cho c&aacute;c bậc cha mẹ c&aacute;ch theo d&otilde;i v&agrave; chăm s&oacute;c cho trẻ sau ti&ecirc;m chủng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/07/9ba7aa2e5cd01a0624ebdf8c9b660fc2.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>GS.TS Đặng Đức Anh ph&aacute;t biểu tại hội thảo.</em></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước th&ocirc;ng tin c&oacute; tỉnh xin tạm dừng ti&ecirc;m vắc xin ComBE Five, c</span>&aacute;c chuy&ecirc;n gia khẳng định, kh&ocirc;ng c&oacute; việc sẽ dừng ti&ecirc;m&nbsp;<span>vắc xin ComBE Five. </span></p> <p style="text-align: justify;">&quot;Trước khi sử dụng ở Việt Nam, vắc xin n&agrave;y đ&atilde; được sử dụng tại 39 quốc gia kh&aacute;c với 400 triệu liều. Vắc xin <span>ComBE Five</span> được đ&aacute;nh gi&aacute; đạt ti&ecirc;u chuẩn theo Tổ chức Y tế thế giới.&nbsp;<span>Bộ Y tế đang tiếp tục chỉ đạo c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh ti&ecirc;m vắc xin ComBE Five theo đ&uacute;ng kế hoạch tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc, dự kiến cuối th&aacute;ng 1/2019&quot;- chuy&ecirc;n gia dịch tễ cho hay.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tỉ lệ phản ứng sau ti&ecirc;m nằm trong giới hạn của WHO</strong></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"> <p><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></p> </li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"> <p><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></p> </li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">Vắc xin ComBE Five l&agrave; vắc xin thay thế vắc xin Quinvaxem trong ti&ecirc;m chủng mở rộng do nh&agrave; sản xuất đ&atilde; ngừng sản xuất tr&ecirc;n quy m&ocirc; to&agrave;n cầu. GS.TS Đặng Đức Anh cho biết, vắc xin Quinvaxem được ti&ecirc;m từ năm 2010 &ndash; 2018 đến nay với số lượng sử dụng lớn tới 10 triệu liều. Trong khi đ&oacute;, <span>vắc xin</span> ComBE Five mới sử dụng từ th&aacute;ng 11/2018 đến nay với khoảng 100 ngh&igrave;n liều n&ecirc;n chưa thể so s&aacute;nh được ch&iacute;nh x&aacute;c về tỉ lệ phản ứng sau ti&ecirc;m chủng giữa 2 loại vắc xin.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, theo nhận định của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, sơ bộ tỉ lệ phản ứng sau ti&ecirc;m thường gặp của vắc xin ComBE Five nằm trong giới hạn của Tổ chức Y tế thế giới.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Vaccine ComBE Five c&oacute; th&agrave;nh phần tương tự như vắc xin Quinvaxem. Theo t&agrave;i liệu của WHO, tỉ lệ phản ứng th&ocirc;ng thường đối với c&aacute;c <span>vắc xin</span> chứa th&agrave;nh phần ho g&agrave; to&agrave;n tế b&agrave;o như: sốt từ 38-39 độ C chiếm tới 44,5%, phản ứng 38,5%, n&oacute;ng đỏ tại chỗ ti&ecirc;m c&oacute; thể tới 56,3%, đau 25,6%, c&aacute;c phản ứng kh&aacute;c như quấy kh&oacute;c k&eacute;o d&agrave;i l&agrave; 3,5%. C&aacute;c phản ứng nặng c&oacute; thể gặp như co giật, giảm trương lực cơ, sốc phản vệ (20 trường hợp tr&ecirc;n 1 triệu liều vắc xin sử dụng), c&aacute;c phản ứng n&agrave;y cần được ph&aacute;t hiện sớm v&agrave; xử tr&iacute; kịp thời tại cơ sở y tế.</span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/07/hon-100000-tre-duoc-tiem-vac-xin-combe-five-chu-yeu-la-phan-ung-thong-thuong1546856656(1).jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ti&ecirc;m vắc xin l&agrave; cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Ảnh minh họa.</em></p> <p style="text-align: justify;">Trả lời c&acirc;u hỏi về việc kh&aacute;m s&agrave;ng lọc tại c&aacute;c trạm y tế x&atilde;/phường đ&atilde; được tập huấn kỹ lưỡng cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế hay chưa? GS.TS Đặng Đức Anh khẳng định: &quot;Kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng việc ti&ecirc;m vắc xin ComBE Five m&agrave; tất cả c&aacute;c loại vắc xin đều c&oacute; lớp tập huấn v&agrave; c&aacute;n bộ tham gia ti&ecirc;m chủng đều phải c&oacute; chứng chỉ. Những cơ sở ti&ecirc;m dịch vụ cũng được tập huấn giống như tập huấn với trạm y tế x&atilde;, phường. Ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện kh&aacute;m s&agrave;ng lọc theo đ&uacute;ng quy định chung, kh&ocirc;ng c&oacute; sự kh&aacute;c biệt giữa ti&ecirc;m chủng dịch vụ với ti&ecirc;m chủng mở rộng&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">GS. Đức Anh cũng cho biết th&ecirc;m, tất cả <span>vắc xin</span> nhập khẩu về Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; <span>vắc xin</span> ComBE Five n&oacute;i ri&ecirc;ng đều được chuyển về theo l&ocirc;, được kiểm định ri&ecirc;ng biệt kh&ocirc;ng phải kiểm định một lần. C&aacute;c vắc xin đưa v&agrave;o ti&ecirc;m đều đạt ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n qua kiểm định, được cấp giấy ph&eacute;p lưu h&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cần theo d&otilde;i con li&ecirc;n tục sau ti&ecirc;m chủng</strong><br /> <br /> Cục trưởng Cục Y tế Dự ph&ograve;ng, Bộ Y tế Trần Đắc Phu cho biết, Bộ Y tế chỉ đạo c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh phố thực hiện ti&ecirc;m vắc xin ComBE Five theo kế hoạch, thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng an to&agrave;n, kh&aacute;m s&agrave;ng lọc, theo d&otilde;i sau ti&ecirc;m chủng 30 ph&uacute;t tại điểm ti&ecirc;m chủng, tư vấn cho cha mẹ biết c&aacute;ch theo d&otilde;i v&agrave; chăm s&oacute;c trẻ sau ti&ecirc;m chủng.<br /> <br /> Bộ Y tế khuyến c&aacute;o c&aacute;c gia đ&igrave;nh đưa trẻ đi ti&ecirc;m đ&uacute;ng lịch, thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c hướng dẫn của c&aacute;n bộ y tế về chăm s&oacute;c, theo d&otilde;i c&aacute;c phản ứng sau ti&ecirc;m chủng.<br /> <br /> Cha mẹ cần chủ động th&ocirc;ng b&aacute;o về t&igrave;nh trạng sức khỏe hiện tại của con m&igrave;nh như trẻ đang bị ốm, đang d&ugrave;ng thuốc, tiền sử dị ứng đặc biệt c&oacute; phản ứng mạnh với lần ti&ecirc;m chủng trước như sốt cao, quấy kh&oacute;c k&eacute;o d&agrave;i, ph&aacute;t ban, sưng nề v&ugrave;ng ti&ecirc;m.<br /> <br /> Sau ti&ecirc;m chủng cho trẻ n&ecirc;n ở lại điểm ti&ecirc;m chủng 30 ph&uacute;t để c&aacute;n bộ y tế theo d&otilde;i v&agrave; kịp thời xử tr&iacute; nếu c&oacute; phản ứng bất thường xảy ra. Khi về nh&agrave; th&igrave; c&aacute;c phụ huynh theo d&otilde;i con trong thời gian 24-36 giờ xem c&oacute; biểu hiện bất thường n&agrave;o kh&ocirc;ng để th&ocirc;ng b&aacute;o cho cơ sở y tế gần nhất.<br /> <br /> Khi trẻ c&oacute; biểu hiện bất thường về sức khỏe như sốt cao từ 39 độ C trở l&ecirc;n, co giật, ph&aacute;t ban, kh&oacute;c th&eacute;t, t&iacute;m t&aacute;i, kh&oacute; thở, li b&igrave;, mệt lả, b&uacute; k&eacute;m, bỏ b&uacute;&hellip; phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kh&aacute;m v&agrave; điều trị.<br /> <br /> Nếu cha mẹ kh&ocirc;ng y&ecirc;n t&acirc;m về sức khỏe của con m&igrave;nh sau khi ti&ecirc;m chủng, h&atilde;y đến gặp c&aacute;n bộ y tế để được kh&aacute;m v&agrave; tư vấn.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div> <div> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top