Bộ trưởng Quốc phòng: Sẽ bố trí việc làm cho con em các chiến sĩ hi sinh

Vợ, con các đồng chí đã hi sinh nếu chưa có việc làm thì Bộ Quốc phòng sẽ bố trí công ăn việc làm”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 21/10, Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; về việc 33 c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&atilde; hi sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m nhiệm vụ t&igrave;m kiếm cứu hộ, cứu nạn mưa lũ tại c&aacute;c tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế, Quảng Trị.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch, trong 13 c&aacute;n bộ, chiến sĩ hi sinh tại Trạm Quản l&yacute; bảo vệ rừng 67, đ&oacute;ng tr&ecirc;n đường v&agrave;o thủy điện R&agrave;o Trăng 3 (x&atilde; Phong Xu&acirc;n, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế) c&oacute; 11 chiến sĩ qu&acirc;n đội.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bộ trưởng Quốc phòng: Sẽ bố trí việc làm cho con em các chiến sĩ hi sinh - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/21/icdn-dantri-com-vn_nxl-1603274039313.jpg" title="Bộ trưởng Quốc phòng: Sẽ bố trí việc làm cho con em các chiến sĩ hi sinh - 1" /> <figcaption> <p>Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n h&agrave;nh lang Quốc hội</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra 22 qu&acirc;n nh&acirc;n Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337 khi đang đ&oacute;ng qu&acirc;n ở Quảng Trị bị n&uacute;i lở v&ugrave;i lấp.</p> <p style="text-align: justify;">Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch cho hay, với c&aacute;c qu&acirc;n nh&acirc;n hi sinh đ&atilde; được Chủ tịch nước truy tặng hu&acirc;n chương; truy thăng qu&acirc;n h&agrave;m. &ldquo;Vợ, con c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; hi sinh nếu chưa c&oacute; việc l&agrave;m th&igrave; Bộ Quốc ph&ograve;ng sẽ bố tr&iacute; c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m&rdquo;, Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; ng&agrave;nh, nghề ph&ugrave; hợp, Bộ Quốc ph&ograve;ng b&aacute;o c&aacute;o đề nghị Thủ tướng giao c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh tạo điều kiện để bố tr&iacute; việc l&agrave;m cho những người th&acirc;n chiến sĩ chịu nhiều mất m&aacute;t n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Bộ trưởng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch, Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; n&oacute;i rằng, &ldquo;nơi kh&oacute; khăn nhất th&igrave; qu&acirc;n đội phải c&oacute; mặt&rdquo;. Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337 ở những v&ugrave;ng đặc biệt kh&oacute; khăn - nơi bị nhiễm chất độc h&oacute;a học rất lớn, nhưng vẫn sẵn s&agrave;ng l&agrave;m nhiệm vụ.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Những nơi kh&oacute; khăn th&igrave; qu&acirc;n đội phải c&oacute; mặt. Đo&agrave;n kinh tế quốc ph&ograve;ng c&ugrave;ng với lực lượng bi&ecirc;n ph&ograve;ng trấn ải c&aacute;c vị tr&iacute; tạo th&agrave;nh phi&ecirc;n dậu để bảo vệ đất nước, bảo vệ d&acirc;n. Những trường hợp thi&ecirc;n tai như vừa qua l&agrave; vượt qu&aacute; khả năng con người dự b&aacute;o&rdquo;, Bộ trưởng nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng cho biết, Bộ n&agrave;y đ&atilde; ra chỉ thị, căn cứ t&igrave;nh h&igrave;nh, giao chỉ huy c&aacute;c đơn vị tổ chức sơ t&aacute;n bộ đội để trước hết đảm bảo an to&agrave;n cho m&igrave;nh ở những v&ugrave;ng nguy hiểm. &ldquo;Trong điều kiện địa phương, nh&acirc;n d&acirc;n y&ecirc;u cầu th&igrave; d&ugrave; c&oacute; hi sinh cũng phải sẵn s&agrave;ng để cứu t&iacute;nh mạng, t&agrave;i sản của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, Đại tướng nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Về &yacute; kiến sẽ d&ugrave;ng trực thăng cứu hộ nhiều hơn, cứu hộ nhanh hơn cho nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng lũ, Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch cho hay, trong điều kiện phương tiện hiện nay, trừ trường hợp kh&ocirc;ng thể tổ chức cho người, phương tiện b&igrave;nh thường th&igrave; mới&nbsp; huy động lực lượng trực thăng nhằm tiếp tế lương thực cho c&aacute;c v&ugrave;ng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n bị c&ocirc; lập do b&atilde;o lũ.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Hiện nay Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng c&aacute;c lực lượng, m&aacute;y bay trực thăng ở Đ&agrave; Nẵng, một số chiếc đ&atilde; ra Ph&uacute; B&agrave;i. Ở ph&iacute;a Bắc cũng c&oacute; lực lượng ở Gia L&acirc;m sẵn s&agrave;ng được huy động để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top