Bão số 9 giật cấp 14, lao nhanh 25 km/giờ vào Nam Trung Bộ

Bão số 9 mạnh cấp 12, giật cấp 14, đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh thêm, dự báo đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>Theo bản tin nhanh của Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o số 9 l&uacute;c 13 giờ ng&agrave;y 26-10 ở v&agrave;o khoảng 13,4<span>&nbsp;độ Vĩ Bắc</span>; 119,1độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch đảo Song Tử T&acirc;y khoảng 560 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;ng Bắc.</p> <p>Sức gi&oacute; mạnh nhất: Cấp 12 (115-135 km/ giờ),&nbsp;giật&nbsp;cấp&nbsp;14.</p> <p>Dự b&aacute;o trong 3 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y với tốc độ khoảng 25 km/giờ v&agrave; c&oacute; khả năng mạnh th&ecirc;m.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div><img alt="Bão số 9 giật cấp 14, lao nhanh 25 km/giờ vào Nam Trung Bộ - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/nld-mediacdn-vn_2020102613-16036963472571198333135.jpg" title="Bão số 9 giật cấp 14, lao nhanh 25 km/giờ vào Nam Trung Bộ - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: center;"><em>Ảnh m&acirc;y vệ tinh b&atilde;o số 9 - Nguồn: Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia</em></p> </div> </div> <p>Trước đ&oacute;, hồi 10 giờ ng&agrave;y 26-10, vị tr&iacute; t&acirc;m<b> <span>b&atilde;o số 9</span> </b>ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch đảo Song Tử T&acirc;y khoảng 620 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;ng Bắc. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15. B&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở l&ecirc;n khoảng 250 km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o; b&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở l&ecirc;n khoảng 100 km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o.</p> <p>Dự b&aacute;o trong 24 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y, mỗi giờ đi được 20-25 km v&agrave; tiếp tục mạnh th&ecirc;m. Đến 10 giờ ng&agrave;y 27-10, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đ&ocirc;ng, c&aacute;ch đảo Song Tử T&acirc;y khoảng 280 km về ph&iacute;a Bắc. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15.</p> <p>V&ugrave;ng nguy hiểm do b&atilde;o tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng trong 24 giờ tới (gi&oacute; mạnh từ cấp 6 trở l&ecirc;n, giật từ cấp 8 trở l&ecirc;n): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ Kinh Đ&ocirc;ng. To&agrave;n bộ t&agrave;u thuyền hoạt động trong v&ugrave;ng nguy hiểm đều c&oacute; nguy cơ cao chịu t&aacute;c động của gi&oacute; giật mạnh.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div><img alt="Bão số 9 giật cấp 14, lao nhanh 25 km/giờ vào Nam Trung Bộ - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/nld-mediacdn-vn_dbqgxtnd202010261100-1603686455170351796516-16036865437251490330015-crop-1603686585759243109852.png" title="Bão số 9 giật cấp 14, lao nhanh 25 km/giờ vào Nam Trung Bộ - Ảnh 2." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: center;"><em>Vị tr&iacute; v&agrave; dự b&aacute;o đường đi của b&atilde;o số 9 - Nguồn: Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia</em></p> </div> </div> <p>Do ảnh hưởng của b&atilde;o, khu vực Bắc v&agrave; giữa Biển Đ&ocirc;ng (bao gồm cả v&ugrave;ng biển ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam quần đảo Ho&agrave;ng Sa v&agrave; v&ugrave;ng biển ph&iacute;a Bắc quần đảo Trường Sa) c&oacute; mưa b&atilde;o, gi&oacute; mạnh cấp 10-11, v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o cấp 12-13, giật cấp 15; s&oacute;ng biển cao từ 8-10 m; biển động dữ dội.</p> <p>Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, b&atilde;o di chuyển chủ yếu theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 10 giờ ng&agrave;y 28-10, vị tr&iacute; t&acirc;m b&atilde;o ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đ&ocirc;ng, ngay tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển ven bờ c&aacute;c tỉnh từ Đ&agrave; Nẵng đến Ph&uacute; Y&ecirc;n. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15.</p> <p>Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi v&agrave;o đất liền c&aacute;c tỉnh từ Đ&agrave; Nẵng đến Ph&uacute; Y&ecirc;n sau đ&oacute; suy yếu dần th&agrave;nh &aacute;p thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ng&agrave;y 29-10, vị tr&iacute; t&acirc;m &aacute;p thấp nhiệt đới ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đ&ocirc;ng, ngay tr&ecirc;n khu vực Nam L&agrave;o. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m &aacute;p thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.</p> <p>Cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai do b&atilde;o số 9: Cấp 4.</p> </div> <span class="author fr" data-field="author">D.Ngọc</span> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="fb"> <p class="textshare"><a class="kbwcs-fb fl" href="javascript:;" onclick="fbClient.shareClick('https://nld.com.vn/news-20201026091815837.htm');" rel="nofollow">Chia sẻ</a></p> </div> <div class="zalo"> <div class="zalomagazine">&nbsp;</div> </div> <div class="print"><a href="/Print.aspx?NewsID=20201026091815837" rel="nofollow" target="_blank" title="Print"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/nld-mediacdn-vn_icon-print-3.png" /> </a></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top