Báo lỗ, nợ đầm đìa, Tổng công ty Sông Đà có đủ sức làm cao tốc Bắc – Nam?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của Tổng công ty Sông Đà cho thấy, nợ phải trả đang ở mức trên 20 nghìn tỷ đồng, gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu, tương đương chiếm 72% tổng nguồn vốn doanh nghiệp.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Báo lỗ, nợ đầm đìa, Tổng công ty Sông Đà có đủ sức làm cao tốc Bắc – Nam? - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_song-da-1591600244803.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_song-da-1591600244803.jpg" title="Báo lỗ, nợ đầm đìa, Tổng công ty Sông Đà có đủ sức làm cao tốc Bắc – Nam? - 1" /> <figcaption> <p>Nhiều đại biểu Quốc hội đ&atilde; l&ecirc;n tiếng kh&ocirc;ng n&ecirc;n chỉ định thầu doanh nghiệp Nh&agrave; nước l&agrave;m một số đoạn cao tốc Bắc Nam, nhất l&agrave; khi đơn vị đ&oacute; đang yếu về năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh.</p> </figcaption> </figure> <p>Mới đ&acirc;y, Bộ X&acirc;y dựng đ&atilde; c&oacute; văn bản tr&igrave;nh Thủ tướng v&agrave; đề nghị Thủ tướng xem x&eacute;t, chỉ định thầu Tổng c&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; thi c&ocirc;ng một số đoạn đường bộ tr&ecirc;n tuyến cao tốc Bắc - Nam ph&iacute;a Đ&ocirc;ng để tạo việc l&agrave;m cho khoảng 20.000 c&aacute;n bộ, kỹ sư, c&ocirc;ng nh&acirc;n đang l&agrave;m việc tại tổng c&ocirc;ng ty.</p> <p>Mặc d&ugrave; từng thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n trọng điểm ng&agrave;nh điện, vậy nhưng với t&igrave;nh h&igrave;nh hiện tại khi Tổng c&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; đang g&aacute;nh một khối nợ khổng lồ đặt ra kh&ocirc;ng &iacute;t lo ngại.</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất qu&yacute; 1/2020 của Tổng c&ocirc;ng ty n&agrave;y cho thấy, nợ phải trả đang ở mức tr&ecirc;n 20 ngh&igrave;n tỷ đồng, gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu, tương đương chiếm 72% tổng nguồn vốn doanh nghiệp.</p> <p>Trong đ&oacute; vay nợ t&agrave;i ch&iacute;nh ngắn v&agrave; d&agrave;i hạn chiếm hơn 12.690 tỷ đồng. Trong đ&oacute; c&oacute; khoản vay tr&aacute;i phiếu hơn 1.000 tỷ đồng.</p> <p>C&ograve;n tại b&aacute;o c&aacute;o ri&ecirc;ng, nợ phải trả của Tổng c&ocirc;ng ty t&iacute;nh đến hết qu&yacute; 1/2020 l&agrave; 10.581 tỷ đồng.</p> <p>Được biết, th&aacute;ng 12/2017, TCT S&ocirc;ng Đ&agrave; đ&atilde; k&yacute; hợp đồng đặt mua tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi với 3 ng&acirc;n h&agrave;ng: BIDV, TPBank v&agrave; Bảo Việt Bank để t&aacute;i cơ cấu c&aacute;c khoản nợ với tổng mệnh gi&aacute; tr&aacute;i phiếu l&agrave; 1.160 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.</p> <p>TCT S&ocirc;ng Đ&agrave; đ&atilde; sử dụng cổ phiếu đang nắm giữ gồm SJD, SD5, SD6, SD9, SDT, SD2, SD3, SD4, SJS, SDC, VPC, MPC v&agrave; MEC l&agrave;m tải sản đảm bảo cho khoản vay n&agrave;y.</p> <p>Ri&ecirc;ng Tổng c&ocirc;ng ty mẹ, khoản nợ vay t&agrave;i ch&iacute;nh ngắn v&agrave; d&agrave;i hạn l&agrave; gần 5.000 tỷ đồng. Thuyết minh chi tiết v&agrave;o cuối năm 2019 cho biết, chủ nợ của TCT mẹ bao gồm ADB (2.321 tỷ đồng), BIDV, TPBank v&agrave; Bảo Việt Bank.</p> <p>Vay nợ cao cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến TCT S&ocirc;ng Đ&agrave; b&aacute;o lỗ trong qu&yacute; đầu năm 2020.</p> <p>Cụ thể, trong qu&yacute; 1/2020, trong khi doanh thu thuần hợp nhất đưa về đạt 1.283 tỷ đồng, giảm 6%, lợi nhuận gộp c&ograve;n 243 tỷ đồng th&igrave; chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh ngốn tới 189,7 tỷ đồng, trong đ&oacute; chi ph&iacute; l&atilde;i vay chiếm 186,9 tỷ đồng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&ugrave;ng với chi ph&iacute; quản l&yacute; doanh nghiệp tr&ecirc;n 102 tỷ đồng v&agrave; việc lỗ từ hoạt động kh&aacute;c gần 10 tỷ đồng khiến TCT S&ocirc;ng Đ&agrave; lỗ hơn 14,4 tỷ đồng trong qu&yacute; vừa qua. C&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i, TCT vẫn l&atilde;i hơn 36,5 tỷ đồng.</p> <p>Được biết, dự kiến kế hoạch năm 2020 của Tổng c&ocirc;ng ty l&agrave; 8.600 tỷ đồng tổng doanh thu v&agrave; 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Báo lỗ, nợ đầm đìa, Tổng công ty Sông Đà có đủ sức làm cao tốc Bắc – Nam? - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_song-da-1591599258599.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_song-da-1591599258599.png" title="Báo lỗ, nợ đầm đìa, Tổng công ty Sông Đà có đủ sức làm cao tốc Bắc – Nam? - 2" /> <figcaption> <p>Nguồn: B&aacute;o c&aacute;o thường ni&ecirc;n 2019 của Tổng c&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave;</p> </figcaption> </figure> <p>Trước đ&oacute;, năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh của c&ocirc;ng ty mẹ cũng kh&ocirc;ng đạt kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 40%.</p> <p>Trong b&aacute;o c&aacute;o thường ni&ecirc;n, Ban l&atilde;nh đạo TCT S&ocirc;ng Đ&agrave; cũng cho biết, c&aacute;c dự &aacute;n do Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c tập đo&agrave;n kinh tế v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư lớn đ&ograve;i hỏi nguồn vốn rất lớn cho x&acirc;y dựng, thời gian thi c&ocirc;ng k&eacute;o d&agrave;i trong khi việc nghiệm thu, quyết to&aacute;n b&agrave;n giao được thực hiện từng phần với tiến độ chậm.</p> <p>&quot;Thực tế ở Việt Nam, việc giải ng&acirc;n vốn của c&aacute;c dự &aacute;n x&acirc;y dựng thường chậm. Điều đ&oacute; g&oacute;p phần l&agrave;m chậm tiến độ giải ng&acirc;n v&agrave; thanh quyết to&aacute;n của c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; l&agrave;m ảnh hưởng đến t&igrave;nh h&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh của Tổng c&ocirc;ng ty&quot;, ban l&atilde;nh đạo TCT S&ocirc;ng Đ&agrave; cho biết.</p> <p>Theo kế hoạch trong năm nay, TCT S&ocirc;ng Đ&agrave; sẽ tiếp tục đề xuất với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; để được hưởng c&aacute;c ưu đ&atilde;i thuộc g&oacute;i hỗ trợ của Ch&iacute;nh phủ bao gồm giảm thuế, gi&atilde;n chậm nộp thuế v&agrave; bảo hiểm x&atilde; hội, đề xuất vay vốn ưu đ&atilde;i, giảm l&atilde;i suất c&aacute;c khoản vay, khoanh nợ v&agrave; gi&atilde;n thời gian trả nợ&hellip;</p> <p>Tổng c&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; vốn l&agrave; doanh nghiệp Nh&agrave; nước trực thuộc Bộ X&acirc;y dựng được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 1/6/1961 với t&ecirc;n gọi ban đầu l&agrave; Ban chỉ huy C&ocirc;ng trường Thuỷ điện Th&aacute;c B&agrave;, sau đổi th&agrave;nh C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng thuỷ điện Th&aacute;c B&agrave;.</p> <p>Đến 24/10/2012, Bộ trưởng X&acirc;y dựng đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định số 937 th&agrave;nh lập Tổng c&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; tr&ecirc;n cơ sở tổ chức lại C&ocirc;ng ty mẹ - Tập đo&agrave;n S&ocirc;ng Đ&agrave; v&agrave; c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tổng c&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; trước đ&acirc;y.</p> <p>Đến th&aacute;ng 7/2016, Bộ trưởng Bộ X&acirc;y dựng đ&atilde; ban h&agrave;nh quyết định về gi&aacute; trị doanh nghiệp để cổ phần ho&aacute; C&ocirc;ng ty mẹ - Tổng c&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave;. Theo đ&oacute;, gi&aacute; trị thực tế doanh nghiệp của C&ocirc;ng ty mẹ - Tổng c&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; thời điểm đầu năm 2015 l&agrave; 18,5 ngh&igrave;n tỷ đồng.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top