Hơn 115 tỷ đồng làm 1 km đường cao tốc Bắc - Nam

Suất vốn đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt là 115,8 tỷ đồng/km, thấp hơn mức 157,48 tỷ đồng và 124,985 tỷ đồng/km mà Bộ Xây dựng công bố trước đó.

<div> <p>Năm 2017, Dự &aacute;n cao tốc Bắc - Nam ph&iacute;a Đ&ocirc;ng giai đoạn 2017 - 2020 được Quốc hội th&ocirc;ng qua Nghị quyết số 52 về chủ trương đầu tư. Dự &aacute;n c&oacute; tổng chiều d&agrave;i khoảng 654 km chia l&agrave;m 11 dự &aacute;n th&agrave;nh phần, trong đ&oacute; 3 dự &aacute;n th&agrave;nh phần đầu tư c&ocirc;ng v&agrave; 8 dự &aacute;n th&agrave;nh phần đầu tư theo h&igrave;nh thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng - tư (PPP); sơ bộ tổng mức đầu tư l&agrave; 118.716 tỷ đồng. &nbsp;</p> <p>Đến th&aacute;ng 10/2018, Bộ GTVT đ&atilde; ho&agrave;n thiện c&aacute;c thủ tục đầu tư theo quy định ph&aacute;p luật, đ&atilde; ph&ecirc; duyệt B&aacute;o c&aacute;o nghi&ecirc;n cứu khả thi to&agrave;n bộ 11 dự &aacute;n th&agrave;nh phần, với tổng mức đầu tư 102.513 tỷ đồng (giảm 16.203 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội).</p> <p>Trong đ&oacute;, chi ph&iacute; giải ph&oacute;ng mặt bằng (GPMB) l&agrave; 11.431 tỷ đồng, hi ph&iacute; x&acirc;y dựng v&agrave; thiết bị 67.922 tỷ đồng; chi ph&iacute; quản l&yacute; dự &aacute;n, tư vấn v&agrave; kh&aacute;c 7.782 tỷ đồng; chi ph&iacute; dự ph&ograve;ng 12.358 tỷ đồng; l&atilde;i vay 3.020 tỷ đồng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hơn 115 tỷ đồng làm 1 km đường cao tốc Bắc - Nam - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/icdn-dantri-com-vn_cao-toc-bn-1590403503615.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/icdn-dantri-com-vn_cao-toc-bn-1590403503615.jpg" title="Hơn 115 tỷ đồng làm 1 km đường cao tốc Bắc - Nam - 1" /> <figcaption>Suất vốn đầu tư Dự &aacute;n đường bộ cao tốc Bắc - Nam được Bộ GTVT ph&ecirc; duyệt l&agrave; 115,8 tỷ đồng/km</figcaption> </figure> <p>Về suất vốn đầu tư đường cao tốc, ng&agrave;y 14/1/2020, Bộ X&acirc;y dựng ban h&agrave;nh Quyết định số 44/QĐ-BXD c&ocirc;ng bố suất vốn đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; gi&aacute; x&acirc;y dựng tổng hợp bộ phận kết cấu c&ocirc;ng tr&igrave;nh năm 2018.</p> <p>Đối với c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường bộ &ocirc; t&ocirc; cao tốc, Bộ X&acirc;y dựng c&ocirc;ng bố suất vốn đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường &ocirc; t&ocirc; cao tốc 4 l&agrave;n xe, v&ugrave;ng 2 l&agrave; 157,48 tỷ đồng/km v&agrave; 124,985 tỷ đồng/km (chưa bao gồm chi ph&iacute; x&acirc;y dựng cầu, hầm v&agrave; xử l&yacute; nến đất yếu).</p> <p>Theo Bộ X&acirc;y dựng, suất vốn đầu tư x&acirc;y dựng 1 km đường được t&iacute;nh b&igrave;nh qu&acirc;n cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng mới, phổ biến. Đối với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng ở khu vực c&oacute; điều kiện địa h&igrave;nh v&agrave; điều kiện vận chuyển đặc biệt kh&oacute; khăn cần c&oacute; sự t&iacute;nh to&aacute;n, điều chỉnh, bổ sung cho ph&ugrave; hợp.</p> <p>Đối với suất vốn đầu tư của Dự &aacute;n cao tốc Bắc - Nam, đại diện Bộ GTVT cho biết: Tổng mức đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n th&agrave;nh phần cao tốc Bắc - Nam được lập, thẩm định v&agrave; ph&ecirc; duyệt tu&acirc;n thủ quy định ph&aacute;p luật về quản l&yacute; chi ph&iacute; đầu tư x&acirc;y dựng, căn cứ kết quả bước khảo s&aacute;t, thiết kế lập dự &aacute;n đầu tư.</p> <p>Suất vốn đầu tư x&acirc;y dựng b&igrave;nh qu&acirc;n của 1 km đường cao tốc Bắc - Nam&nbsp; được Bộ GTVT ph&ecirc; duyệt khoảng 115,8 tỷ đồng/km. Suất vốn n&agrave;y bao gồm chi ph&iacute; đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cầu, hầm, xử l&yacute; nền đất yếu v&agrave; bao gồm cả hệ thống giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh (ITS), hệ thống thu ph&iacute; điện tử kh&ocirc;ng dừng, đường gom phục vụ d&acirc;n sinh.</p> <p>C&aacute;ch t&iacute;nh suất đầu tư được Bộ GTVT th&ocirc;ng tin cụ thể, đ&oacute; l&agrave;: Tổng chi ph&iacute; x&acirc;y dựng v&agrave; thiết bị (67.922 tỷ đồng) + chi ph&iacute; quản l&yacute; dự &aacute;n, tư vấn v&agrave; kh&aacute;c (7.782 tỷ đồng) = 75.704 tỷ đồng)/(tổng chiều d&agrave;i 653,6 km) = 115,8 tỷ đồng.</p> <p>Theo Bộ n&agrave;y, nếu kh&ocirc;ng t&iacute;nh dự &aacute;n Cam Lộ - La Sơn (quy m&ocirc; 02 l&agrave;n xe, chiều d&agrave;i 98,4 km) v&agrave; dự &aacute;n cầu Mỹ Thuận 2 (d&agrave;i 6,6 km) th&igrave; suất vốn đầu tư x&acirc;y dựng b&igrave;nh qu&acirc;n khoảng 95,6 tỷ đồng/km.</p> <p>Cần phải n&oacute;i th&ecirc;m rằng, nếu tham chiếu phương ph&aacute;p x&aacute;c định suất vốn đầu tư x&acirc;y dựng đường cao tốc theo c&ocirc;ng bố của Bộ X&acirc;y dựng n&ecirc;u tr&ecirc;n (kh&ocirc;ng t&iacute;nh chi ph&iacute; bồi thường, hỗ trợ v&agrave; t&aacute;i định cư; l&atilde;i vay trong thời gian thực hiện đầu tư x&acirc;y dựng; chi ph&iacute; dự ph&ograve;ng trong tổng mức đầu tư) th&igrave; suất vốn đầu tư x&acirc;y dựng đối với đường cao tốc Bắc - Nam n&ecirc;u tr&ecirc;n thấp hơn so với suất đầu tư c&ocirc;ng bố tại Quyết định số 44/QĐ-BXD.</p> <p>&nbsp;&ldquo;Việc so s&aacute;nh suất đầu tư x&acirc;y dựng giữa c&aacute;c dự &aacute;n cao tốc hoặc so s&aacute;nh với suất đầu tư x&acirc;y dựng tham chiếu theo quyết định c&ocirc;ng bố chỉ mang t&iacute;nh chất tương đối do c&aacute;c đối tượng so s&aacute;nh kh&ocirc;ng c&ugrave;ng một mặt bằng&rdquo; - đại diện Bộ GTVT cho hay.</p> <div> <p>Đầu th&aacute;ng 4/2020, Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị quyết số 41/NQ-CP về chuyển đổi h&igrave;nh thức đầu tư to&agrave;n bộ 8 dự &aacute;n th&agrave;nh phần cao tốc đường bộ Bắc - Nam từ h&igrave;nh thức PPP sang đầu tư c&ocirc;ng v&agrave; tr&igrave;nh Quốc hội xem x&eacute;t, th&ocirc;ng qua.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, tại Th&ocirc;ng b&aacute;o Kết luận số 3671/TB-TTKQH ng&agrave;y 3/6/2020 tại phi&ecirc;n họp thứ 45 (th&aacute;ng 5/2020) - đợt 3, Ủy ban thường vụ Quốc hội đ&atilde; thống nhất chủ trương chuyển đổi 3/8 dự &aacute;n th&agrave;nh phần từ h&igrave;nh thức đầu tư PPP sang đầu tư c&ocirc;ng (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết v&agrave; Phan Thiết - Dầu Gi&acirc;y).</p> <p>Vấn đề n&agrave;y sẽ được đưa ra Quốc hội b&agrave;n bạc, thảo luận, thống nhất tại giai đoạn 2 kỳ họp thứ 9 Quốc Hội kh&oacute;a XIV bắt đầu từ ng&agrave;y 8/6/2020 sắp tới. Tr&ecirc;n cơ sở quyết định của Quốc hội, Ch&iacute;nh phủ sẽ chỉ đạo Bộ GTVT triển khai thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n theo đ&uacute;ng tr&igrave;nh tự, quy định của ph&aacute;p luật.</p> </div> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top