Yêu cầu xử lý nghiêm tiếp viên hàng không gây phát tán dịch nghiêm trọng

Tiếp viên hàng không tiếp xúc với người bệnh trong khu cách ly dẫn đến lây nhiễm cho bản thân, khi tự cách ly lại gọi bạn đến ở cùng, phát tán dịch ra cộng đồng. Chủ tịch TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Yêu cầu xử lý nghiêm tiếp viên hàng không gây phát tán dịch nghiêm trọng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/icdn-dantri-com-vn_vi-pham-nghiem-trong-phat-tan-dich-tiep-vien-vietnam-airline-se-bi-xu-ly-1-1606869307255.jpeg" title="Yêu cầu xử lý nghiêm tiếp viên hàng không gây phát tán dịch nghiêm trọng - 1" /> <figcaption> <p>Khu c&aacute;ch ly kh&ocirc;ng được quản l&yacute; chặt, để những người được c&aacute;ch ly tại đ&acirc;y tiếp x&uacute;c với người kh&aacute;c dẫn tới l&acirc;y nhiễm ngay trong khu c&aacute;ch ly, từ đ&oacute; l&acirc;y bệnh ra cộng đồng. (ảnh: Nguyễn Quang)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Yêu cầu xử lý nghiêm tiếp viên hàng không gây phát tán dịch nghiêm trọng - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/icdn-dantri-com-vn_vi-pham-nghiem-trong-phat-tan-dich-tiep-vien-vietnam-airline-se-bi-xu-ly-2-1606869435607.jpeg" title="Yêu cầu xử lý nghiêm tiếp viên hàng không gây phát tán dịch nghiêm trọng - 2" /> <figcaption> <p>Gi&aacute;o vi&ecirc;n của Trung t&acirc;m Anh ngữ (ca bệnh 1347) l&agrave; bạn của nam tiếp vi&ecirc;n - bệnh nh&acirc;n 1342 - đ&atilde; tiếp x&uacute;c với hơn 500 người (ảnh: Phạm Thọ)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Yêu cầu xử lý nghiêm tiếp viên hàng không gây phát tán dịch nghiêm trọng - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/icdn-dantri-com-vn_y-te-1-1606835405528.jpg" title="Yêu cầu xử lý nghiêm tiếp viên hàng không gây phát tán dịch nghiêm trọng - 3" /> <figcaption> <p>Khu d&acirc;n cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 6 nơi b&eacute; trai 14 th&aacute;ng tuổi nhiễm bệnh từ gi&aacute;o vi&ecirc;n Anh ngữ đang được phong tỏa (ảnh: Nguyễn Quang)</p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top