Nam tiếp viên mắc Covid-19 ở TP.HCM có thể bị xử lý hình sự

Bệnh nhân 1342 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

<div> <p>Tại cuộc họp b&aacute;o do TP.HCM tổ chức th&ocirc;ng tin t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19, &ocirc;ng Nguyễn Tr&iacute; Dũng, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP.HCM (HCDC), nhấn mạnh: &quot;T&ocirc;i khẳng định bệnh nh&acirc;n 1342 vi phạm quy định c&aacute;ch ly tập trung, vi phạm quy định c&aacute;ch ly tại nh&agrave; đ&atilde; cam kết&quot;.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; nam tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng được c&aacute;ch ly tại nh&agrave; sau khi c&oacute; 2 lần &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2 v&agrave; trải qua 4 ng&agrave;y c&aacute;ch ly tập trung.</p> <p>Trao đổi với Zing, luật sư Diệp Năng B&igrave;nh (Trưởng văn ph&ograve;ng Luật sư Tinh th&ocirc;ng Luật) ph&acirc;n t&iacute;ch bệnh nh&acirc;n 1342 đ&atilde; nắm r&otilde; quy định c&aacute;ch ly y tế, thậm ch&iacute; k&yacute; giấy cam kết nhưng vẫn tiếp x&uacute;c 3 người kh&aacute;c (mẹ v&agrave; 2 người bạn). H&agrave;nh vi n&agrave;y khiến một người đ&atilde; bị nhiễm virus SARS-CoV-2 v&agrave; trở th&agrave;nh bệnh nh&acirc;n 1347. Hai F1 của người n&agrave;y cũng vừa c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với virus g&acirc;y bệnh Covid-19 v&agrave;o chiều 1/12.</p> <p>Như vậy, &ocirc;ng B&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy định về c&aacute;ch ly của bệnh nh&acirc;n 1342 c&oacute; thể bị truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự về tội &quot;l&agrave;m l&acirc;y lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người&quot;, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ Luật H&igrave;nh sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Người vi phạm bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt t&ugrave; 1-5 năm.</p> <p>Theo hướng dẫn của T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao tại tại C&ocirc;ng văn 45/TANDTC-PC, người chưa bị x&aacute;c định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đ&atilde; c&oacute; quyết định c&aacute;ch ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi sau đ&acirc;y g&acirc;y thiệt hại từ 100 triệu đồng trở l&ecirc;n do ph&aacute;t sinh chi ph&iacute; ph&ograve;ng, chống dịch bệnh th&igrave; bị xử l&yacute; về tội vi phạm quy định về an to&agrave;n ở nơi đ&ocirc;ng người.</p> <p>Quyết định n&agrave;y căn cứ theo quy định tại Điều 295 Bộ luật h&igrave;nh sự, gồm c&aacute;c h&agrave;nh vi: Trốn khỏi nơi c&aacute;ch ly; Kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy định về c&aacute;ch ly; Từ chối, trốn tr&aacute;nh việc &aacute;p dụng biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly, cưỡng chế c&aacute;ch ly; Kh&ocirc;ng khai b&aacute;o y tế, khai b&aacute;o kh&ocirc;ng đầy đủ hoặc khai b&aacute;o gian dối.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ca mac Covid-19 tai TP.HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/znews-photo-zadn-vn_nhap_canh.jpg" title="Ca mắc Covid-19 tại TP.HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế phun khử khuẩn tại s&acirc;n bay. Ảnh minh họa: <em>Duy Hiệu.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Li&ecirc;n quan bệnh nh&acirc;n 1342, &ocirc;ng Từ Lương, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP.HCM, cho biết theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan sẽ nghi&ecirc;n cứu trường hợp vi phạm của nam tiếp vi&ecirc;n n&agrave;y, x&aacute;c định vi phạm đến đ&acirc;u xử l&yacute; đến đ&oacute; theo quy định.</p> <p>&quot;C&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan đ&atilde; tiếp nhận v&agrave; sẽ c&oacute; h&igrave;nh thức xử l&yacute; &ocirc;ng D.T.H. - bệnh nh&acirc;n 1342 - trong thời gian tới&quot;, vị n&agrave;y khẳng định.</p> <p>Theo văn bản số 925/STP-PBGDPL quy định về ph&ograve;ng, chống Covid-19, người kh&ocirc;ng thực hiện quyết định kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, xử l&yacute; y tế trước khi ra v&agrave;o v&ugrave;ng c&oacute; dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng.</p> <p>Người n&agrave;o trốn khỏi nơi c&aacute;ch ly; kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy định về c&aacute;ch ly; từ chối, trốn tr&aacute;nh việc &aacute;p dụng biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly, cưỡng chế c&aacute;ch ly để ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 c&oacute; thể bị xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh tối đa đến 10 triệu đồng hoặc bị xử l&yacute; theo Điều 240 Bộ luật H&igrave;nh sự trong trường hợp g&acirc;y truyền dịch bệnh cho người kh&aacute;c.</p> <p>Những người c&oacute; h&agrave;nh vi trốn khỏi nơi c&aacute;ch ly, kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy định về c&aacute;ch ly; từ chối, trốn tr&aacute;nh việc &aacute;p dụng biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly, cưỡng chế c&aacute;ch ly m&agrave; l&agrave;m g&acirc;y thiệt hại từ 100 triệu đồng trở l&ecirc;n do ph&aacute;t sinh chi ph&iacute; ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 th&igrave; bị xử l&yacute; theo Điều 295 Bộ luật H&igrave;nh sự.</p> <p>Đối với tr&aacute;ch nhiệm của cơ quan quản l&yacute; về việc bệnh nh&acirc;n nhiễm virus trong thời gian c&aacute;ch ly, &ocirc;ng Nguyễn Tr&iacute; Dũng, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết khu c&aacute;ch ly của Vietnam Airlines đ&atilde; được ph&eacute;p th&agrave;nh lập, ng&agrave;nh y tế th&agrave;nh phố c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; chấn chỉnh nếu thực hiện chưa đ&uacute;ng.</p> <p>Gi&aacute;m đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho biết Vietnam Airlines c&oacute; quy định c&aacute;ch ly mỗi chuyến bay theo khu ri&ecirc;ng biệt. Do đ&oacute;, khi tiếp x&uacute;c với nhau, những người n&agrave;y đ&atilde; vi phạm quy định về c&aacute;ch ly. Tr&aacute;ch nhiệm thuộc về sự quản l&yacute; của Vietnam Airlines.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top