Xử vụ chạy thận: Chuyên gia, lãnh đạo BV Bạch Mai và Sở Y tế Hòa Bình đến Tòa

Chiều 18/1, HĐXX phiên tòa xét xử vụ chạy thận tại Hòa Bình mời một số chuyên gia của Bệnh viện (BV) Bạch Mai và Sở Y tế Hòa Bình, và các giám định viên Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đến Tòa để tham vấn một số vấn đề về mặt chuyên môn.

<div> <p>Trong số c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh của BV Bạch Mai c&oacute; Gi&aacute;o sư Nguyễn Gia B&igrave;nh &ndash; b&aacute;c sỹ BV Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hồi sức chống độc Việt Nam; PGS-TS Đỗ Vũ Gia Tuyển, Trưởng khoa Thận tiết niệu BV Bạch Mai; TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nh&acirc;n tạo BV Bạch Mai; GS Phạm Minh Th&ocirc;ng, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc BV Bạch Mai.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/18/pgd_so_y_te(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">B&agrave; B&ugrave;i Thị Thu Hằng, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh, tiếp tục c&oacute; mặt tại T&ograve;a.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Phi&ecirc;n t&ograve;a cũng c&oacute; sự tham dự của b&agrave; B&ugrave;i Thị Thu Hằng, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh, Chủ tịch Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; sự cố y khoa ng&agrave;y 29/5/2017.</p> <p>Theo kết luận của Cơ quan gi&aacute;m định h&igrave;nh sự - Bộ C&ocirc;ng an, sự cố chạy thận nh&acirc;n tạo ng&agrave;y 29/5/2017 tại BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n do ngộ độc axit flohydric (HF). 18 bệnh nh&acirc;n c&oacute; biểu hiện ngứa, buồn n&ocirc;n, đau bụng ti&ecirc;u chảy.</p> <p>HĐXX đặt c&acirc;u hỏi đối với <strong>GS Nguyễn Gia B&igrave;nh</strong>, một chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hồi sức cấp cứu v&agrave; chống độc, về c&aacute;ch thức xử tr&iacute; đối với sự cố n&agrave;y.</p> <p>GS Nguyễn Gia B&igrave;nh cho biết, với loại sự cố n&agrave;y, bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều biểu hiện kh&aacute;c nhau, trong đ&oacute; sốc phản vệ l&agrave; biểu hiện nặng nhất. Trong trường hợp n&agrave;y, GS Nguyễn Gia B&igrave;nh khẳng định BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh đ&atilde; xử l&yacute; theo đ&uacute;ng ph&aacute;c đồ m&agrave; Bộ Y tế ban h&agrave;nh v&agrave; đ&atilde; l&agrave;m đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh.</p> <p>&ldquo;Nguy&ecirc;n nh&acirc;n th&igrave; chưa biết nhưng chắc chắn đ&oacute; l&agrave; phản vệ v&agrave; ph&aacute;c đồ điều trị l&agrave; giống nhau. C&aacute;ch xử tr&iacute; l&uacute;c đầu l&agrave; giống nhau, sau đ&oacute; c&oacute; thể t&ugrave;y hướng ph&aacute;n đo&aacute;n để c&oacute; hướng ph&acirc;n loại v&agrave; xử l&yacute; kh&aacute;c nhau theo mức độ nặng nhẹ&rdquo;, GS Nguyễn Gia B&igrave;nh n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/18/nguyen_gia_binh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">Gi&aacute;o sư Nguyễn Gia B&igrave;nh &ndash; b&aacute;c sỹ BV Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hồi sức chống độc Việt Nam đang trả lời HĐXX.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Th&ocirc;ng thường khi sốc phản vệ phải sử dụng thuốc theo ph&aacute;c đồ của Bộ Y tế, nhẹ th&igrave; chỉ hơi mẩn ngứa, nặng th&igrave; phải nghĩ ngay đến đường tuần ho&agrave;n, thậm ch&iacute; phải cấp cứu ngay lập tức. &Ocirc;ng B&igrave;nh cho biết c&aacute;ch cấp cứu phản vệ tr&ecirc;n thế giới đều giống nhau, đồng thời khẳng định chưa c&oacute; t&agrave;i liệu n&agrave;o hướng dẫn đưa HF v&agrave;o người, ở Việt Nam cũng chưa ai d&ugrave;ng c&aacute;i n&agrave;y.</p> <p>Đặt c&acirc;u hỏi với<strong> PGS.TS Đỗ Vũ Gia Tuyển</strong> - Trưởng khoa Thận tiết niệu BV Bạch Mai về sự cố n&agrave;y c&oacute; thường xảy ra hay kh&ocirc;ng, &ocirc;ng Tuyển cho biết: &ldquo;T&ocirc;i l&agrave;m trong ng&agrave;nh thận tiết niệu, ngo&agrave;i sự cố tại H&ograve;a B&igrave;nh th&igrave; t&ocirc;i chưa thấy ở đ&acirc;u cả. Ở nước ngo&agrave;i th&igrave; c&oacute; rồi, cũng li&ecirc;n quan đến việc c&oacute; 3 bệnh nh&acirc;n tử vong do h&oacute;a chất tồn dư trong đường ống dẫn nước do ống l&acirc;u ng&agrave;y bục v&agrave; r&ograve; rỉ h&oacute;a chất, h&igrave;nh như ở Canada th&igrave; phải&rdquo;.</p> <p>Đối với trường hợp sục rửa hệ thống nước RO, &ocirc;ng Tuyển cho hay bản th&acirc;n &ocirc;ng được đ&agrave;o tạo về chuy&ecirc;n khoa kh&aacute;m chữa bệnh, c&ograve;n về xử l&yacute; nước RO &ocirc;ng kh&ocirc;ng được đ&agrave;o tạo, nhưng với hiểu biết của &ocirc;ng, kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng phương ph&aacute;p giống như BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh đ&atilde; d&ugrave;ng, đ&oacute; l&agrave; sử dụng h&oacute;a chất HF.</p> <p>&ldquo;Tại BV Bạch Mai ch&uacute;ng t&ocirc;i khi khử khuẩn đường ống l&agrave; do Khoa Thận nh&acirc;n tạo sang xử l&yacute; gi&uacute;p v&agrave; đấy l&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng trong bệnh viện. Về kỹ thuật lọc nước, kiểm tra nước, ở nước ngo&agrave;i c&oacute; kỹ sư chuy&ecirc;n về l&acirc;m s&agrave;ng, b&aacute;c sỹ v&agrave; điều dưỡng kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan. C&ograve;n ở Việt Nam, t&ugrave;y từng bệnh viện c&oacute; sự ph&acirc;n c&ocirc;ng kh&aacute;c nhau, ở Việt Nam hiện nay chưa c&oacute; chức danh kỹ sư l&acirc;m s&agrave;ng&rdquo;, PGS.TS Đỗ Vũ Gia Tuyển cho biết.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/18/do_vu_gia_tuyen.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">&nbsp;PGS.TS Đỗ Vũ Gia Tuyển trả lời HĐXX.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hiện nay, Khoa Thận tiết niệu BV Bạch Mai chỉ vận h&agrave;nh, c&ograve;n việc bảo h&agrave;nh, bảo tr&igrave; sẽ do nh&acirc;n vi&ecirc;n của Ph&ograve;ng Vật tư c&ugrave;ng với nh&acirc;n vi&ecirc;n Khoa Thận nh&acirc;n tạo l&agrave;m việc đ&oacute;.</p> <p>Về nguy&ecirc;n tắc, Ph&ograve;ng Vật tư khi đ&atilde; b&agrave;n giao phải đảm bảo chất lượng hệ thống v&agrave; Khoa Thận tiết niệu chỉ vận h&agrave;nh để lọc m&aacute;u.</p> <p>&Ocirc;ng Tuyển cho rằng trước khi sử dụng c&oacute; c&aacute;ch kiểm tra rất đơn giản bằng mắt thường v&agrave; bắt buộc điều dưỡng phải test đơn giản trước khi đưa v&agrave;o vận h&agrave;nh h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> <p>HĐXX đặt c&acirc;u hỏi đối với<strong> TS Nguyễn Hữu Dũng, </strong>Trưởng khoa Thận nh&acirc;n tạo BV Bạch Mai, &ocirc;ng Dũng cho biết Khoa Thận nh&acirc;n tạo BV Bạch Mai c&oacute; bố tr&iacute; kỹ thuật vi&ecirc;n v&agrave; điều dưỡng chuy&ecirc;n phụ tr&aacute;ch về nước RO.</p> <p>&ldquo;Người n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; điều dưỡng, c&oacute; thể l&agrave; kỹ thuật vi&ecirc;n nhưng được Trưởng khoa ph&acirc;n c&ocirc;ng. Khi buổi s&aacute;ng bật c&ocirc;ng tắc, kỹ thuật vi&ecirc;n đ&oacute; sẽ phải quan s&aacute;t hệ thống RO với hai ph&acirc;n số bắt buộc phải ghi ch&eacute;p thể hiện tr&ecirc;n đồng hồ, kiểm tra b&igrave;nh muối, test, khi tất cả an to&agrave;n th&igrave; tiến h&agrave;nh&rdquo;.</p> <p>Với đồng hồ đo độ dẫn điện b&aacute;o chỉ số độ dẫn điện, khi m&agrave;ng RO c&oacute; vấn đề, độ dẫn điện rất cao, chứng tỏ kh&ocirc;ng an to&agrave;n v&agrave; việc lọc m&aacute;u kh&ocirc;ng được an to&agrave;n. Độ dẫn điện chỉ cho ph&eacute;p từ 135-145, nếu vượt qu&aacute; th&igrave; kh&ocirc;ng cho chạy.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/18/nguyen_huu_dung.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">TS Nguyễn Hữu Dũng trả lời HĐXX.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo &ocirc;ng Dũng, BV Bạch Mai bố tr&iacute; kỹ thuật vi&ecirc;n kiểm tra hệ thống nước, đảm bảo an to&agrave;n trước khi chạy thận. Người l&agrave;m vị tr&iacute; đ&oacute; nhất định phải c&oacute; hiểu biết về đường nước.</p> <p>Khoa Thận nh&acirc;n tạo ph&acirc;n c&ocirc;ng một kỹ sư v&agrave; một điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ n&agrave;y. Điều dưỡng vi&ecirc;n được học theo h&igrave;nh thức cầm tay chỉ việc do một kỹ sư &nbsp;t&ecirc;n Thắng đ&agrave;o tạo. Kỹ sư Thắng được đi học 3 th&aacute;ng ở Ph&aacute;p về. Tất cả c&aacute;c buổi s&aacute;ng, kỹ thuật vi&ecirc;n bắt buộc phải kiểm tra v&agrave; chỉ kiểm tra buổi s&aacute;ng.</p> <p>HĐXX hỏi <strong>GS Phạm Minh Th&ocirc;ng, </strong>Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc BV Bạch Mai về qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, chuyển giao kỹ thuật cho BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh. Trước đ&oacute;, năm 2010, BV Bạch Mai triển khai Đề &aacute;n 1816 của Bộ Y tế v&agrave; k&yacute; Hợp đồng với BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh chuyển giao kỹ thuật lọc m&aacute;u.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuyển giao cho BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh 5 kỹ thuật li&ecirc;n quan đến lọc m&aacute;u theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh của Bộ Y tế, trong đ&oacute; c&oacute; kỹ thuật xử l&yacute; nước. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuyển giao v&agrave; c&aacute;c b&aacute;c sỹ, kỹ thuật vi&ecirc;n, điều dưỡng phải biết c&aacute;ch thức l&agrave;m. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&agrave;o tạo l&yacute; thuyết tại BV Bạch Mai, sau đ&oacute; tham quan thực h&agrave;nh&rdquo;, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc BV Bạch Mai cho biết.</p> <p>Theo &ocirc;ng Th&ocirc;ng, trong danh s&aacute;ch BV Bạch Mai gửi HĐXX c&oacute; 5 kỹ thuật vi&ecirc;n v&agrave; 3 b&aacute;c sỹ của BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh tham gia kh&oacute;a học, c&aacute;c học vi&ecirc;n đạt điểm to&agrave;n 8-9, đạt tr&igrave;nh độ c&oacute; thể vận h&agrave;nh hệ thống m&aacute;y lọc thận.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/18/pham_minh_thong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">GS Phạm Minh Th&ocirc;ng,<strong>&nbsp;</strong>Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc BV Bạch Mai trả lời HĐXX.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hợp đồng chuyển giao k&yacute; ng&agrave;y 15/3/2010, c&aacute;c b&aacute;c sỹ BV bạch Mai l&ecirc;n H&ograve;a B&igrave;nh để c&ugrave;ng l&agrave;m với c&aacute;c b&aacute;c sỹ tại đ&acirc;y. Đến th&aacute;ng 5/2010 th&igrave; nghiệm thu hợp đồng.</p> <p>Ngo&agrave;i chuyển giao về kỹ thuật v&agrave; c&aacute;ch thức vận h&agrave;nh hệ thống lọc thận, BV Bạch Mai y&ecirc;u cầu BV H&ograve;a B&igrave;nh phải đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu tối thiểu về mặt nh&acirc;n lực.</p> <p>&ldquo;Khi chuyển giao kỹ thuật, về mặt nguy&ecirc;n tắc bao giờ cũng phải chuyển giao cho một k&iacute;p, k&iacute;p đấy tương đối đ&ocirc;ng chứ kh&ocirc;ng thể một người v&agrave; BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh đ&atilde; cử một k&iacute;p đi học. BV Bạch Mai khi chuyển giao kh&ocirc;ng bắt buộc b&ecirc;n nhận chuyển giao phải c&oacute; kỹ sư. Việc chuyển giao ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m nhiều nơi, ngay BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh cũng đ&atilde; l&agrave;m rất tốt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ đưa ra chất lượng nước như thế n&agrave;o, c&ograve;n bệnh viện nhận b&agrave;n giao phải tự chịu tr&aacute;ch nhiệm về việc ai chịu tr&aacute;ch nhiệm chất lượng nước như thế n&agrave;o&rdquo;, &ocirc;ng Phạm Minh Th&ocirc;ng khẳng định.</p> <p>Cũng theo &ocirc;ng Tuyển, tại BV Bạch Mai, do lượng bệnh nh&acirc;n qu&aacute; đ&ocirc;ng n&ecirc;n việc trang bị m&aacute;y chạy thận cũng theo hai h&igrave;nh thức: Bệnh viện tự mua hoặc thu&ecirc; m&aacute;y b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> </div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo infonet.vn
Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker trên 20 tỷ đồng.
back to top