Xét xử vụ tai biến chạy thận tại BVĐK Hòa Bình: Bất ngờ ở phút chót

Tuần xét xử vừa qua, nhiều nội dung quan trọng đã diễn ra như: Các chuyên gia đầu ngành khẳng định BVĐK Hòa Bình đã làm rất đúng quy trình; Thân nhân các gia đình bị nạn đồng loạt xin giảm án cho các bị cáo; Bị cáo Hoàng Công Lương giữ quyền im lặng với chính luật sư của mình;…

<p>Đặc biệt trong phi&ecirc;n x&eacute;t hỏi chiều, ng&agrave;y 19/1, luật sư Phạm Quang Hưng b&agrave;o chữa cho C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Sơn bất ngờ đề nghị t&ograve;a cho dừng phi&ecirc;n x&eacute;t xử do c&oacute; trong tay chứng cứ &ldquo;đầu độc&rdquo; tại sự cố ng&agrave;y 29/5/2017&hellip;</p> <h2><strong>Ai chịu tr&aacute;ch nhiệm về nước chạy thận trong sự cố ng&agrave;y 29/5/2017?</strong></h2> <p>C&acirc;u hỏi được Hội đồng x&eacute;t xử (HĐXX), Viện kiểm s&aacute;t (VKS), luật sư lặp lại tới h&agrave;ng chục lần với c&aacute;c bị c&aacute;o Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương; Trương Qu&yacute; Dương; Ho&agrave;ng Đ&igrave;nh Khiếu; Trần Văn Thắng; Trần Văn Sơn đều c&ugrave;ng nội dung: Tr&aacute;ch nhiệm đảm bảo nguồn nước để lọc m&aacute;u, chạy thận thuộc về ai? Cho rằng kh&ocirc;ng c&oacute; ph&acirc;n c&ocirc;ng cụ thể, c&aacute;c bị c&aacute;o từ gi&aacute;m đốc đến nh&acirc;n vi&ecirc;n đều phủ nhận tr&aacute;ch nhiệm đảm bảo nguồn nước.</p> <p>Bị c&aacute;o Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương khai rằng việc n&agrave;y kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến quy tr&igrave;nh kh&aacute;m, ra y lệnh điều trị của Lương. Bị c&aacute;o Lương khẳng định m&igrave;nh kh&ocirc;ng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm. Theo quy định của BV, chất lượng nước thuộc Trưởng khoa Lọc m&aacute;u. Nhưng chưa c&oacute; kỹ sư ở đơn nguy&ecirc;n lọc m&aacute;u n&ecirc;n Trưởng khoa Hồi sức t&iacute;ch cực kh&ocirc;ng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; tr&aacute;ch nhiệm thuộc về Ph&ograve;ng Vật tư - Thiết bị y tế.</p> <p>Theo bị c&aacute;o Trương Qu&yacute; Dương - nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc BV giải th&iacute;ch, theo quy chế, mỗi ph&ograve;ng ban c&oacute; nhiều tr&aacute;ch nhiệm, trực tiếp v&agrave; gi&aacute;n tiếp. To&agrave;n bộ tr&aacute;ch nhiệm đ&atilde; quy định, thực hiện theo đ&uacute;ng quy chế bệnh viện, đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh. Theo quy chế Khoa Lọc m&aacute;u, đảm bảo chất lượng nước thuộc trưởng khoa đ&oacute;, trưởng khoa ph&acirc;n c&ocirc;ng ai th&igrave; đ&oacute; l&agrave; quyền của họ, bị c&aacute;o Dương n&oacute;i.</p> <p>C&ograve;n bị c&aacute;o Ho&agrave;ng Đ&igrave;nh Khiếu giải th&iacute;ch rằng chất lượng nước cũng l&agrave; một sản phẩm, vật tư ti&ecirc;u hao phải &ldquo;lĩnh&rdquo; ở Ph&ograve;ng Vật tư chứ Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực, đơn nguy&ecirc;n lọc m&aacute;u kh&ocirc;ng tự sản xuất được, cụ thể l&agrave; Trưởng ph&ograve;ng. Ai sử dụng phải được ph&ograve;ng n&agrave;y cho ph&eacute;p.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, người bị &ldquo;đổ&rdquo; c&aacute;c tr&aacute;ch nhiệm tr&ecirc;n l&agrave; bị c&aacute;o Trần Văn Thắng - nguy&ecirc;n Trưởng ph&ograve;ng Vật tư lại trả lời to&agrave; rằng &ldquo;đ&atilde; ph&acirc;n c&ocirc;ng cho cấp dưới Trần Văn Sơn việc quản l&yacute; hệ thống m&aacute;y lọc nước ở đơn nguy&ecirc;n lọc m&aacute;u&rdquo;.</p> <p>Trần Văn Sơn th&igrave; phủ nhận được &ocirc;ng Thắng giao nhiệm vụ. Bị c&aacute;o khẳng định, kh&ocirc;ng được học hay hiểu biết về chất lượng nước của hệ thống lọc nước n&oacute;i tr&ecirc;n.</p> <p><img alt="Phiên toà xét xử vụ tai biến chạy thận tại BVĐK Hòa Bình." src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/21/truc-tiep-phien-toa-xet-xu-vu-an-chay-than-o-hoa-binh-bac-si-hoang-cong-luong-da-co-mat-tai-phien-toa-bb-baaacu4evu.jpg" title="Phiên toà xét xử vụ tai biến chạy thận tại BVĐK Hòa Bình." /></p> <p><em>Phi&ecirc;n to&agrave; x&eacute;t xử vụ tai biến chạy thận tại BVĐK H&ograve;a B&igrave;nh.</em></p> <h2><strong>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia khẳng định BVĐK H&ograve;a B&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m rất đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh</strong></h2> <p>Phi&ecirc;n xử chiều 18/1, HĐXX d&agrave;nh thời gian để hỏi &yacute; kiến c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh về kỹ thuật lọc m&aacute;u trong chạy thận nh&acirc;n tạo. Trả lời c&acirc;u hỏi của luật sư, TS. Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng khoa Thận nh&acirc;n tạo, BV Bạch Mai khẳng định: Người sửa chữa phải đảm bảo nguồn nước an to&agrave;n để tiến h&agrave;nh lọc m&aacute;u. Khi điều dưỡng vi&ecirc;n hoặc kỹ thuật vi&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o đ&atilde; sửa xong th&igrave; b&aacute;c sĩ c&oacute; thể ra y lệnh. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh lọc m&aacute;u chạy thận th&igrave; mặc định kỹ thuật vi&ecirc;n v&agrave; người cung cấp nước phải đảm bảo nguồn nước. B&aacute;c sĩ c&oacute; thể dựa tr&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o của điều dưỡng vi&ecirc;n hoặc kỹ thuật vi&ecirc;n để ra y lệnh.</p> <p>Nếu nước RO c&oacute; vấn đề th&igrave; chỉ số trong đồng hồ dẫn điện vượt qu&aacute; ngưỡng an to&agrave;n 135-145. L&uacute;c n&agrave;y, kỹ thuật vi&ecirc;n phải b&aacute;o c&aacute;o b&aacute;c sĩ để dừng quy tr&igrave;nh lại ngay. TS. Nguyễn Hữu Dũng cho rằng việc đưa axit flohydric v&agrave;o sục m&agrave;ng rửa của m&aacute;y RO l&agrave; sai quy định. Trước đ&oacute;, c&ocirc;ng việc sục m&agrave;ng rửa được C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Sơn giao ho&agrave;n to&agrave;n cho bị c&aacute;o B&ugrave;i Mạnh Quốc. Quốc đ&atilde; sục rửa m&aacute;y RO số 2 nhưng để tồn dư axit flohydric l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n trực tiếp khiến 9 bệnh nh&acirc;n tử vong.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Trong khi đ&oacute;, GS. Phạm Minh Th&ocirc;ng - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc BV Bạch Mai khẳng định, BV Bạch Mai đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh việc đ&agrave;o tạo chuyển giao kỹ thuật chạy thận cho BVĐK Ho&agrave; B&igrave;nh theo Đề &aacute;n 1816 của Bộ Y tế, trong đ&oacute; c&oacute; kỹ thuật xử l&yacute; nước. Tất cả đều đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh của Bộ Y tế v&agrave; BVĐK tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh l&agrave;m rất tốt, đồng thời khẳng định &ldquo;trong sự cố ng&agrave;y 29/5/2017, BVĐK H&ograve;a B&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m rất đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh&rdquo;, GS. Th&ocirc;ng cho biết.</p> <h2><strong>Bị c&aacute;o Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương giữ quyền im lặng với ch&iacute;nh luật sư của m&igrave;nh</strong></h2> <p>Trong đơn nộp cho HĐXX, Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương tr&igrave;nh b&agrave;y: &ldquo;Bị c&aacute;o chỉ l&agrave; b&aacute;c sĩ điều trị n&ecirc;n bị c&aacute;o chỉ c&oacute; thể trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến chuy&ecirc;n m&ocirc;n kh&aacute;m chữa bệnh trong lọc m&aacute;u. Những vấn đề kh&aacute;c kh&ocirc;ng thuộc phạm vi chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&ocirc;ng việc của bị c&aacute;o, xin ph&eacute;p được giữ im lặng&rdquo;, thậm ch&iacute; giữ quyền im lặng với ch&iacute;nh luật sư b&agrave;o chữa cho m&igrave;nh.</p> <p>Bị c&aacute;o Trương Qu&yacute; Dương khai, về nguy&ecirc;n tắc, bị c&aacute;o kh&ocirc;ng biết v&agrave; cũng kh&ocirc;ng cần biết việc của BS. Lương. &ldquo;Những việc trong bệnh viện kh&ocirc;ng phải khi n&agrave;o cũng c&oacute; thể quyết định bằng văn bản. Việc bố tr&iacute; nh&acirc;n sự l&agrave;m việc hết sức uyển chuyển, nếu BS. Lương đi tập huấn c&oacute; thể giao việc cho b&aacute;c sĩ kh&aacute;c&rdquo;, bị c&aacute;o Dương cho biết.</p> <p>Trong phần x&eacute;t hỏi của m&igrave;nh, bị c&aacute;o B&ugrave;i Mạnh Quốc - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty xử l&yacute; nước Tr&acirc;m Anh thừa nhận lỗi của m&igrave;nh l&agrave; kh&ocirc;ng ngăn cản việc sử dụng hệ thống lọc nước RO cho chạy thận nh&acirc;n tạo. Việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống RO2 c&ograve;n tồn dư axit v&agrave; g&acirc;y ra sự cố. Quốc khẳng định từng khuyến c&aacute;o &ocirc;ng Đỗ Anh Tuấn về việc bắt buộc phải x&eacute;t nghiệm nước mới được đưa v&agrave;o sử dụng. Bị c&aacute;o Quốc khai: &ldquo;Bị c&aacute;o &yacute; thức được việc x&eacute;t nghiệm nước. V&igrave; trước đ&acirc;y khi l&agrave;m cho C&ocirc;ng ty Minh Ho&agrave;ng, bị c&aacute;o từng phải 2 lần đi x&eacute;t nghiệm lại khi nghi ngờ nguồn nước kh&ocirc;ng đảm bảo&rdquo;.</p> <h2><strong>Bị c&aacute;o Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương đổ lỗi, bị c&aacute;o Trần Văn Sơn cảm thấy bất ngờ</strong></h2> <p>VKS hỏi Trần Văn Sơn nghĩ g&igrave; khi ng&agrave;y 15/1, Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương cho rằng bị c&aacute;o phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về nguồn nước tồn dư axit flohydric, Sơn trả lời: &ldquo;Bị c&aacute;o bất ngờ khi nghe n&oacute;i bị c&aacute;o phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về nguồn nước v&igrave; bị c&aacute;o kh&ocirc;ng c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Việc nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về nguồn nước đ&uacute;ng l&agrave; h&ocirc;m qua bị c&aacute;o mới nghe lần đầu&rdquo;. Bị c&aacute;o Trần Văn Sơn n&oacute;i m&igrave;nh l&agrave; Kỹ thuật vi&ecirc;n Cao đẳng y, được tập huấn tại BV Bạch Mai v&agrave; được cấp chứng chỉ về quản l&yacute; v&agrave; bảo dưỡng trang thiết bị y tế. Được Trưởng ph&ograve;ng vật tư l&agrave; Trần Văn Thắng giao nhiệm vụ quản l&yacute;, sửa chữa thiết bị y tế của Đơn nguy&ecirc;n lọc m&aacute;u, l&agrave; người lập đề nghị mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng thay thế phụ t&ugrave;ng...</p> <h2><strong>HĐXX bất ngờ &ldquo;truy&rdquo; BS. Ho&agrave;ng C&ocirc;ng T&igrave;nh</strong></h2> <p>Ng&agrave;y l&agrave;m việc thứ 6, HĐXX tiến h&agrave;nh đặt c&acirc;u hỏi đối với BS. Ho&agrave;ng C&ocirc;ng T&igrave;nh - Phụ tr&aacute;ch Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực của BV n&agrave;y về việc c&oacute; hay kh&ocirc;ng sự bu&ocirc;ng lỏng trong quản l&yacute;? Tại thời điểm xảy ra sự cố y khoa ng&agrave;y 29/5/2017, &ocirc;ng Ho&agrave;ng C&ocirc;ng T&igrave;nh l&agrave; Ph&oacute; Trưởng khoa Hồi sức t&iacute;ch cực, c&ograve;n &ocirc;ng Ho&agrave;ng Đ&igrave;nh Khiếu l&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc bệnh viện ki&ecirc;m Trưởng khoa Hồi sức t&iacute;ch cực. Trong khoa n&agrave;y c&oacute; 2 đơn nguy&ecirc;n l&agrave; Hồi sức t&iacute;ch cực v&agrave; Lọc m&aacute;u (Thận nh&acirc;n tạo).</p> <p>Với chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc ki&ecirc;m Trưởng khoa Hồi sức t&iacute;ch cực, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Đ&igrave;nh Khiếu khẳng định, nếu trong thời gian &ocirc;ng Khiếu vắng mặt sẽ b&agrave;n giao nhiệm vụ phụ tr&aacute;ch Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực cho Ph&oacute; Trưởng khoa Ho&agrave;ng C&ocirc;ng T&igrave;nh. &Ocirc;ng Khiếu than v&igrave; ki&ecirc;m nhiệm n&ecirc;n c&oacute; rất nhiều việc phải l&agrave;m, &ocirc;ng ph&acirc;n bổ khoảng 30-40% thời gian của ng&agrave;y l&agrave;m việc để điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc tại Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực.</p> <p>Phản b&aacute;c lại lời khai tr&ecirc;n, &ocirc;ng Ho&agrave;ng C&ocirc;ng T&igrave;nh cho rằng trong quy chế bệnh viện kh&ocirc;ng quy định chức tr&aacute;ch, nhiệm vụ của Ph&oacute; Trưởng khoa. &ldquo;Theo quyết định bổ nhiệm t&ocirc;i l&agrave;m Ph&oacute; Trưởng khoa Hồi sức t&iacute;ch cực c&oacute; ghi t&ocirc;i l&agrave;m việc dưới sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của Trưởng khoa&rdquo;, &ocirc;ng Ho&agrave;ng C&ocirc;ng T&igrave;nh n&oacute;i.</p> <p>Bị c&aacute;o Khiếu lại khẳng định c&oacute; giao nhiệm vụ cho Ph&oacute; khoa quản l&yacute;, chỉ đạo, điều h&agrave;nh nhiệm vụ hằng ng&agrave;y. Ph&oacute; khoa l&agrave; người gi&uacute;p việc theo sự ủy quyền, chỉ đạo của Trưởng khoa. Tuy nhi&ecirc;n, BS. Ho&agrave;ng C&ocirc;ng T&igrave;nh khẳng định, từ khi th&agrave;nh lập Đơn nguy&ecirc;n Thận nh&acirc;n tạo, đơn nguy&ecirc;n n&agrave;y được Ban Gi&aacute;m đốc bệnh viện ph&acirc;n c&ocirc;ng BS. Tiến phụ tr&aacute;ch, c&ograve;n BS. T&igrave;nh chỉ được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch chuy&ecirc;n m&ocirc;n của Đơn nguy&ecirc;n Hồi sức t&iacute;ch cực.</p> <p>Trước những c&acirc;u trả lời của &ocirc;ng Khiếu v&agrave; &ocirc;ng T&igrave;nh, HĐXX đặt nghi vấn c&oacute; sự &ldquo;bu&ocirc;ng lỏng quản l&yacute;&rdquo; tại Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực v&agrave; Đơn nguy&ecirc;n Thận nh&acirc;n tạo.</p> <p>Trước c&aacute;o buộc n&agrave;y, BS. T&igrave;nh cho rằng về mặt chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&aacute;c b&aacute;c sĩ v&agrave; điều dưỡng tại Đơn nguy&ecirc;n Thận nh&acirc;n tạo đ&atilde; đ&aacute;p ứng được c&ocirc;ng việc (trong đ&oacute; c&oacute; 3 b&aacute;c sĩ: Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương, Nguyễn Mạnh Linh, Phạm Thị Huyền). &ldquo;T&ocirc;i thấy rằng t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ của Đơn nguy&ecirc;n Thận nh&acirc;n tạo kh&ocirc;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm g&igrave; trong sự cố n&agrave;y&rdquo;, &ocirc;ng T&igrave;nh khẳng định lại một lần nữa. &ldquo;T&ocirc;i chỉ tiếc l&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng cứu được hết c&aacute;c bệnh nh&acirc;n xấu số&rdquo;.</p> <h2><strong>Luật sư bất ngờ c&ocirc;ng bố bằng chứng &ldquo;đầu độc&rdquo;</strong></h2> <p>Phi&ecirc;n xử chiều 19/1, luật sư Phạm Quang Hưng (b&agrave;o chữa cho bị c&aacute;o Đỗ Anh Tuấn - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Sơn) bất ngờ n&ecirc;u &yacute; kiến muốn dừng phi&ecirc;n t&ograve;a để cung cấp những bằng chứng &ldquo;mật&rdquo; cho thấy đ&acirc;y l&agrave; một vụ &ldquo;đầu độc để giết người&rdquo;. HĐXX tắt tivi tại ph&ograve;ng b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; truyền th&ocirc;ng, quyết định hội &yacute; v&agrave; ra tuy&ecirc;n bố: Tạm dừng phi&ecirc;n t&ograve;a, phi&ecirc;n xử sẽ được tiếp tục v&agrave;o 21/1/2019.</p> <p>C&aacute;c luật sư tại phi&ecirc;n t&ograve;a cho rằng, nếu chứng cứ m&agrave; luật sư Phạm Quang Hưng đưa ra l&agrave; x&aacute;c đ&aacute;ng, nhiều khả năng HĐXX lại phải cho dừng x&eacute;t xử để điều tra bổ sung. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; luật sư cho rằng nếu đ&acirc;y l&agrave; một chi&ecirc;u tr&ograve; PR th&igrave; Luật sư Hưng đ&atilde; đi qu&aacute; giới hạn m&agrave; nghề luật sư gọi đ&oacute; l&agrave; h&agrave;nh vi phạm tội nếu kh&ocirc;ng chứng minh được người thực hiện &acirc;m mưu n&agrave;y, thậm ch&iacute; c&oacute; thể khởi tố h&igrave;nh sự đối với luật sư c&oacute; tuy&ecirc;n bố n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top