Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định trước mắt ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, sau khi căn cứ đủ định lượng sẽ khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân 1440.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 28/12, đại t&aacute; Đo&agrave;n Minh L&yacute;, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long, cho biết lực lượng c&ocirc;ng an đang tập trung, ưu ti&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến bệnh nh&acirc;n 1440, đại t&aacute; Đo&agrave;n Minh L&yacute; cho biết cơ quan c&ocirc;ng an sẽ l&agrave;m r&otilde; lời khai, x&aacute;c minh lộ tr&igrave;nh, đầu mối để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="khoi to vu an hinh su lien quan benh nhan 1440 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/28/znews-photo-zadn-vn_cach_ly.jpg" title="khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Nơi đang c&aacute;ch ly v&agrave; điều trị cho bệnh nh&acirc;n 1440. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Đ&igrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Sau đ&oacute;, cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xem x&eacute;t nếu đủ định lượng th&igrave; tiến h&agrave;nh khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự, xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp vi phạm quy định về ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long đ&atilde; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ C&ocirc;ng an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.</p> <p style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; chỉ đạo, y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long căn cứ theo c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật, xử l&yacute; nghi&ecirc;m h&agrave;nh vi vi phạm, đồng thời tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Như<em> Zing</em> đ&atilde; th&ocirc;ng tin, UBND tỉnh Vĩnh Long đ&atilde; c&oacute; văn bản khẩn, y&ecirc;u cầu tăng cường thực hiện ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. Theo văn bản n&agrave;y, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Vĩnh Long xuất hiện ca nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 (bệnh nh&acirc;n 1440).</p> <p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan, ban ng&agrave;nh tập trung tối đa thời gian, tận dụng thời cơ v&agrave;ng, k&iacute;ch hoạt to&agrave;n bộ hệ thống ph&ograve;ng, chống dịch một c&aacute;ch đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Tỉnh tiếp tục qu&aacute;n triệt c&aacute;c quan điểm, nguy&ecirc;n tắc, phương ch&acirc;m v&agrave; thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch bệnh theo đ&uacute;ng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tuyệt đối kh&ocirc;ng chủ quan, mất cảnh gi&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top