Xét nghiệm hơn 3.200 người ở TP.HCM liên quan 4 bệnh nhân Covid-19

Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 484 người đang chờ kết quả.

<div> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM, s&aacute;ng 6/12, th&agrave;nh phố chưa ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t x&eacute;t nghiệm 3.263 trường hợp tiếp x&uacute;c c&aacute;c ca dương t&iacute;nh. So với ng&agrave;y 5/12, con số n&agrave;y tăng th&ecirc;m 347 người.</p> <p>Trong đ&oacute;, 861 trường hợp tiếp x&uacute;c gần (F1) v&agrave; 1.400 F2 đều &acirc;m t&iacute;nh. Đối với 1.002 trường hợp lấy mẫu gi&aacute;m s&aacute;t, 518 người c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh, 484 người đang đợi kết quả.</p> <p>Về việc gi&aacute;m s&aacute;t tổ bay của c&aacute;c chuyến quốc tế c&oacute; lưu tr&uacute; tại TP.HCM, 10.440 trường hợp đ&atilde; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, trong đ&oacute; 18 trường hợp dương t&iacute;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ca mac covid-19 tai TP.HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/06/znews-photo-zadn-vn_corona11_zing.jpg" title="ca mắc covid-19 tại TP.HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n khử khuẩn tại khu vực s&acirc;n bay. Ảnh minh họa: <em>Duy Hiệu.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngo&agrave;i ra, th&agrave;nh phố c&ograve;n tiến h&agrave;nh nhiều biện ph&aacute;p chống dịch như mở rộng x&eacute;t nghiệm gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c nh&oacute;m nguy cơ cao, c&aacute;ch ly người nhập cảnh theo quy định v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t người đ&atilde; thực hiện c&aacute;ch ly ở c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c về cư tr&uacute; tại TP.HCM. 4 bệnh nh&acirc;n sau khi xuất viện đang trong thời gian theo d&otilde;i.</p> <p>Số người được c&aacute;ch ly tại c&aacute;c điểm tập trung l&agrave; 1.890 người, 3.267 trường hợp đang c&aacute;ch ly tại nh&agrave;.</p> <p>HCDC khuyến c&aacute;o thay v&igrave; tự đ&aacute;nh gi&aacute; nguy cơ, người d&acirc;n n&ecirc;n c&agrave;i đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh b&aacute;o. Cập nhật th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống để phản ứng ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh hoang mang v&igrave; những th&ocirc;ng tin sai lệch v&agrave; thực hiện ph&ograve;ng dịch bệnh theo khuyến c&aacute;o 5K.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top