Vụ Mầm đậu nành nguyên xơ Huệ beauty bán hàng không phép: Cấp phép một đằng, bán hàng một nẻo

Trong tất cả các giấy tờ mà Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HAC Việt Nam chuyển đến báo Khoa học & Đời sống, không có tài liệu nào chứng minh sản phẩm Mầm đậu nành nguyên xơ Huệ beauty có phép bán ra thị trường…

<p>&bull;&nbsp;Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty l&agrave;m ở xưởng sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i &ndash; qua mặt Bộ Y tế?</p> <p>&bull;&nbsp;Mầm đậu n&agrave;nh diệt tinh tr&ugrave;ng?</p> <div><img alt="Huệ beauty" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/16/hue-beauty(1).jpg" /> <p>So s&aacute;nh 2 sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber v&agrave; Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ</p> </div> <h3><strong>&ldquo;Treo đầu d&ecirc;, b&aacute;n thịt ch&oacute;&rdquo;?</strong></h3> <p>Sau khi b&aacute;o Khoa học &amp; Đời sống đăng b&agrave;i viết &ldquo;Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty l&agrave;m ở xưởng sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, qua mặt Bộ Y tế?&rdquo;, ng&agrave;y 27/07/2018, đại diện C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ HAC Việt Nam (gọi tắt l&agrave; HAC Việt Nam) đ&atilde; đem đến b&aacute;o Khoa học &amp; Đời sống c&ocirc;ng văn phản hồi v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu m&agrave; đơn vị n&agrave;y cho rằng: Đ&atilde; được Bộ Y tế cấp ph&eacute;p.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, những bằng chứng m&agrave; đại diện HAC Việt Nam đưa ra cho sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh Raw Fiber chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty như b&aacute;o Khoa học &amp; Đời sống chỉ ra. Ngo&agrave;i ra, ch&iacute;nh những giấy tờ n&agrave;y chứng tỏ những nghi ngờ của bạn đọc về việc HAC Việt Nam d&ugrave;ng chi&ecirc;u &ldquo;treo đầu d&ecirc; b&aacute;n thịt ch&oacute;&rdquo; để biến sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huyệ beauty th&agrave;nh Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber l&agrave; c&oacute; cơ sở.</p> <blockquote> <h3><span>Sau khi ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c t&agrave;i liệu thu thập được về Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty. Đồng thời, đối chiếu với Kịch bản quảng c&aacute;o Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber đ&atilde; được Bộ Y tế cấp ph&eacute;p v&agrave; được c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n Cổng th&ocirc;ng tin điện tử của Cục An to&agrave;n thực phẩm th&igrave; thấy 2 sản phẩm n&agrave;y c&oacute; nhiều điểm tr&ugrave;ng.</span></h3> </blockquote> <p>Về nh&atilde;n m&aacute;c: Sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty c&oacute; in logo &ldquo;Huệ beauty&rdquo; tr&ecirc;n vỏ hộp v&agrave; nằm ở vị tr&iacute; ph&iacute;a tr&ecirc;n chữ &ldquo;Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ&rdquo;, tiếp đến l&agrave; d&ograve;ng chữ &ldquo;Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ&rdquo;. C&ograve;n tr&ecirc;n sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber d&ograve;ng chữ &ldquo;Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ&rdquo; nằm tr&ecirc;n c&ugrave;ng. Ch&iacute;nh giữa l&agrave; t&ecirc;n &ldquo;Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber&rdquo;.</p> <p>Hai sản phẩm c&oacute; ph&eacute;p v&agrave; chưa c&oacute; ph&eacute;p n&agrave;y giống hệt nhau về fon, m&agrave;u, kiểu chữ ở chữ &ldquo;Mầm đậu n&agrave;nh&rdquo;. Chỉ kh&aacute;c nhau ở 2 chữ cuối l&agrave; &ldquo;Nguy&ecirc;n xơ&rdquo; v&agrave; &ldquo;Raw fiber&rdquo;.</p> <p>Hoa văn tr&ecirc;n vỏ hộp của 2 sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber v&agrave; Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty đều giống nhau.</p> <p>Về k&iacute;ch cỡ: 2 sản phẩm đều c&oacute; trọng lượng 500g</p> <blockquote> <h3><span>Về th&ocirc;ng tin sản phẩm: Tr&ecirc;n sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber đ&atilde; được Bộ Y tế cấp ph&eacute;p lưu h&agrave;nh chỉ ghi th&ocirc;ng tin đơn vị chịu tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ HAC Việt Nam. C&ograve;n tr&ecirc;n sản phẩm kh&ocirc;ng ph&eacute;p l&agrave; Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty c&oacute; ghi th&ocirc;ng tin đơn vị sản xuất l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại &amp; Dịch vụ HAC Việt Nam, đơn vị ph&acirc;n phối l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Vicorp. Tr&ecirc;n 2 sản phẩm c&oacute; ph&eacute;p v&agrave; kh&ocirc;ng ph&eacute;p n&agrave;y đề d&ugrave;ng chung số điện thoại l&agrave; 09836943xx.</span></h3> </blockquote> <p>Tr&ecirc;n 2 sản phẩm mầm đậu n&agrave;nh vừa n&ecirc;u, sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty kh&ocirc;ng c&oacute; số X&aacute;c nhận quảng c&aacute;o v&agrave; Số X&aacute;c nhận đăng k&yacute; sản phẩm in đ&uacute;ng theo quy định m&agrave; chỉ in Giấy chứng nh&acirc;n ATVSTP số 000181/2018. Đ&aacute;ng n&oacute;i, số Giấy chứng nhận ATVSTP n&agrave;y cũng được đại diện HAC Việt Nam cung cấp cho b&aacute;o Khoa học &amp; Đời sống ng&agrave;y 27/07 để chứng minh sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber c&oacute; ph&eacute;p. Ch&iacute;nh điểm n&agrave;y một lần nữa l&agrave;m lộ ch&acirc;n tướng v&agrave; độ tinh qu&aacute;i của HAC Việt Nam trong việc b&aacute;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng ph&eacute;p.</p> <h3><strong>Liệu Bộ Y tế c&oacute; biết HAC Việt Nam b&aacute;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng ph&eacute;p nhiều năm liền?</strong></h3> <p>Như b&aacute;o Khoa học &amp; Đời sống đ&atilde; phản &aacute;nh. Sau khi t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty, PV đ&atilde; li&ecirc;n hệ với Cục An to&agrave;n thực phẩm &ndash; Bộ Y tế để t&igrave;m hiểu sản phẩm n&agrave;y. Ngay sau đ&oacute;, &ocirc;ng Nguyễn Thanh Phong, Cục Trưởng Cục An to&agrave;n thực phẩm khẳng định. Kh&ocirc;ng c&oacute; sản phẩm n&agrave;o mang t&ecirc;n Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ hay Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty của C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại &amp; Dịch vụ HAC Việt Nam được Cục cấp ph&eacute;p.</p> <p>Ở một chiều hướng t&iacute;ch cực hơn, c&oacute; người cho rằng: Sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber đ&atilde; được cấp ph&eacute;p th&igrave; tại sao HAC Việt Nam kh&ocirc;ng tập trung b&aacute;n sản phẩm n&agrave;y m&agrave; lại ph&acirc;n phối sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ theo kiểu &ldquo;treo đầu d&ecirc; b&aacute;n thịt ch&oacute;?&rdquo;. Nhưng, nhiều người cho rằng, việc &ldquo;đ&aacute;nh lận con đen n&agrave;y&rdquo; l&agrave; v&igrave; HAC Việt Nam đang tranh thủ b&aacute;n nốt số h&agrave;ng kh&ocirc;ng ph&eacute;p Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ tồn đọng&hellip;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; c&oacute; giải th&iacute;ch thế n&agrave;o đi nữa th&igrave; hiện tr&ecirc;n thị trường vẫn c&oacute; 2 sản phẩm đang được b&aacute;n song h&agrave;nh qua hệ thống đại l&yacute; online tr&ecirc;n to&agrave;n quốc l&agrave; Mầm đậu n&agrave;nh Raw fiber v&agrave; Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ Huệ beauty đều do HAC Việt Nam sản xuất. Trong đ&oacute;, chưa c&oacute; cơ sở ph&aacute;p l&yacute; n&agrave;o chứng minh sản phẩm Mầm đậu n&agrave;nh nguy&ecirc;n xơ đ&atilde; được cơ quan chức năng cấp ph&eacute;p lưu h&agrave;nh to&agrave;n quốc, nhưng HAC Việt Nam đ&atilde; b&aacute;n ra thị trường suốt nhiều năm liền&hellip;</p> <p><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục th&ocirc;ng tin</em></p> <p>&nbsp;</p> <!--.saic-wrapper -->

Theo Đời sống
back to top