Vụ cao tốc 34 nghìn tỷ hư hỏng: Sẽ khen thưởng một nông dân

Ông Phạm Tấn Lực đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xem xét khen thưởng vì đã phát hiện sai phạm trong thi công cao tốc 34 nghìn tỷ đồng.

<p>Ng&agrave;y 30/10, &ocirc;ng Đo&agrave;n H&agrave; Y&ecirc;n - Ph&oacute; chủ tịch UBND huyện B&igrave;nh Sơn (tỉnh Quảng Ng&atilde;i), cho biết đang y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan chức năng l&agrave;m thủ tục khen thưởng cho &ocirc;ng Phạm Tấn Lực (SN 1959, tr&uacute; x&atilde; B&igrave;nh Trung, huyện B&igrave;nh Sơn) v&igrave; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ph&aacute;t hiện v&agrave; tố c&aacute;o đến cơ quan chức năng sai phạm tại dự &aacute;n cao tốc Đ&agrave; Nẵng &ndash; Quảng Ng&atilde;i.</p> <p>Theo đ&oacute;, việc khen thưởng nhằm động vi&ecirc;n v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần gi&aacute;m s&aacute;t của người d&acirc;n trong việc tham gia gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c dự &aacute;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>&quot;Ban thi đua khen thưởng của huyện kiểm tra, x&aacute;c minh lại c&aacute;c tố c&aacute;o của &ocirc;ng S&aacute;u Lực li&ecirc;n quan đến sai phạm trong x&acirc;y dựng cao tốc. Nếu đ&uacute;ng sẽ ho&agrave;n thiện hồ sơ đề xuất, tham mưu l&ecirc;n UBND huyện để khen thưởng&quot;, &ocirc;ng Y&ecirc;n n&oacute;i.</p> <div> <div><img alt="Vụ cao tốc 34 nghìn tỷ hư hỏng: Sẽ khen thưởng một nông dân - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/31/img20181022093349-15401916152451989374318.jpg" title="Vụ cao tốc 34 nghìn tỷ hư hỏng: Sẽ khen thưởng một nông dân - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Cầu tr&ecirc;n cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i bị thấm dột</p> </div> </div> <p>&Ocirc;ng Phạm Tấn Lực l&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n ở x&atilde; B&igrave;nh Trung, từng c&oacute; thời gian ngắn l&agrave;m bảo vệ tại g&oacute;i thầu A3 thuộc dự &aacute;n cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i do nh&agrave; thầu Giang T&ocirc; (Trung Quốc) thi c&ocirc;ng.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m bảo vệ, &ocirc;ng ph&aacute;t hiện sai phạm trong thi c&ocirc;ng n&ecirc;n đ&atilde; viết đơn tố c&aacute;o đến c&aacute;c cơ quan chức năng. &Ocirc;ng c&ograve;n thu thập nhiều bằng chứng x&aacute;c thực, ảnh, clip để chứng minh việc thi c&ocirc;ng gian dối. &Ocirc;ng Lực từng bị nh&oacute;m người lạ đ&aacute;nh v&igrave; li&ecirc;n tục tố c&aacute;o sai phạm ở cao tốc Đ&agrave; Nẵng &ndash; Quảng Ng&atilde;i.</p> <div> <div><img alt="Vụ cao tốc 34 nghìn tỷ hư hỏng: Sẽ khen thưởng một nông dân - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/31/img8143-15390008857992134477178.jpg" title="Vụ cao tốc 34 nghìn tỷ hư hỏng: Sẽ khen thưởng một nông dân - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ổ voi, ổ g&agrave; tr&ecirc;n cao tốc Đ&agrave; Nẵng - Quảng Ng&atilde;i</p> </div> </div> <p>Dự &aacute;n cao tốc Đ&agrave; Nẵng &ndash; Quảng Ng&atilde;i d&agrave;i 140km c&oacute; tổng vốn đầu tư hơn 34 ngh&igrave;n tỷ đồng. Sau hơn 1 th&aacute;ng th&ocirc;ng xe to&agrave;n tuyến, đường xuất hiện nhiều ổ g&agrave;, ổ voi, bong tr&oacute;c. Ngo&agrave;i ra, nhiều c&acirc;y cầu tr&ecirc;n tuyến cao tốc cũng bị thấm dột khiến dư luận bức x&uacute;c.</p> <p>Ng&agrave;y 29/10, Tổng c&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển cao tốc Việt Nam (VEC) đ&atilde; đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c đối với &ocirc;ng Nguyễn Tiến Th&agrave;nh, Gi&aacute;m đốc Ban quản l&yacute; dự &aacute;n cao tốc Đ&agrave; Nẵng &ndash; Quảng Ng&atilde;i. Đồng thời, VEC cũng kỷ luật h&agrave;ng loạt c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan.</p>

Theo soha.vn
back to top