Vietnam Airlines rao bán 11 chiếc máy bay Airbus

Vietnam Airlines đang mời đấu giá 11 máy bay A321ceo, sản xuất vào các năm 2004, 2007 và 2008. Trong 11 máy bay này, có 2 chiếc nằm trong kế hoạch rao bán từ năm 2020.

<div> <figure class="image align-center"><img alt="Vietnam Airlines rao bán 11 chiếc máy bay Airbus - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/06/02/icdn-dantri-com-vn_vietnam-airlines-1622605077174.jpg" title="Vietnam Airlines rao bán 11 chiếc máy bay Airbus - 1" /> <figcaption>Vietnam Airlines&nbsp;đang mời đấu gi&aacute; 11 m&aacute;y bay A321ceo (Ảnh: Tiến Tuấn).</figcaption> </figure> <p>Đại diện Vietnam Airlines cho biết, c&ugrave;ng với việc mời đấu gi&aacute; 11 m&aacute;y bay A321ceo, h&atilde;ng đồng thời thực hiện sale and leaseback (b&aacute;n v&agrave; thu&ecirc; lại) một động cơ dự ph&ograve;ng PW1133G-JM k&egrave;m một bộ chuyển đổi nhanh động cơ, dự kiến nhận b&agrave;n giao v&agrave;o th&aacute;ng 7.</p> <p>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; một phần trong kế hoạch d&agrave;i hạn của h&atilde;ng nhằm t&aacute;i cơ cấu đội t&agrave;u bay. Hoạt động n&agrave;y đ&atilde; được th&ocirc;ng qua tại họp đại hội cổ đ&ocirc;ng thường ni&ecirc;n năm 2020&quot; - đại diện n&agrave;y n&oacute;i.</p> <p>Trong số 11 t&agrave;u bay m&agrave; h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia đang mời b&aacute;n đấu gi&aacute;, c&oacute; 2 chiếc c&ograve;n &quot;tồn&quot; từ đợt rao b&aacute;n năm 2020 chuyển sang v&agrave; 9 chiếc kh&aacute;c trong kế hoạch b&aacute;n của năm 2021.</p> <p>Tại phi&ecirc;n họp đại hội cổ đ&ocirc;ng bất thường của Vietnam Airlines năm 2020, do t&aacute;c động ti&ecirc;u cực của dịch <span>Covid-19</span> g&acirc;y thiệt hại lớn chưa từng c&oacute; đến hoạt động sản xuất kinh doanh, h&atilde;ng n&agrave;y đ&atilde; k&ecirc;u gọi sự hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh của c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng.</p> <p>Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đ&atilde; th&ocirc;ng qua chủ trương ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu ch&agrave;o b&aacute;n cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu (quy m&ocirc; ph&aacute;t h&agrave;nh đợt đầu ti&ecirc;n khoảng 8.000 tỷ đồng) c&ugrave;ng với việc đẩy mạnh t&aacute;i cơ cấu lại t&agrave;i sản v&agrave; c&aacute;c danh mục đầu tư với mục ti&ecirc;u gia tăng thu nhập, cải thiện d&ograve;ng tiền, x&oacute;a lỗ lũy kế, tạo nguồn tiền đầu tư ph&aacute;t triển như thực hiện sale and leaseback c&aacute;c t&agrave;u bay sở hữu. Theo đ&oacute;, tổng số t&agrave;u bay cũ c&oacute; thể t&aacute;i cơ cấu trong cả giai đoạn 2021-2025 l&agrave; 26 t&agrave;u bay A321.</p> <p>H&atilde;ng cũng xem x&eacute;t tho&aacute;i một phần vốn hoặc to&agrave;n bộ vốn tại một số doanh nghiệp c&oacute; hiệu quả hoạt động cao nằm trong chuỗi cung ứng dịch vụ vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh qu&yacute; I của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia ghi nhận doanh thu thuần 7.460 tỷ đồng, giảm 60% so với c&ugrave;ng kỳ 2020, lỗ 4.900 tỷ đồng thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa,  giá bán loại nấm này khá cao so với mặt bằng chung. Năm nay do ảnh hưởng từ thời tiết khiến nguồn cung khan hiếm, nấm mối bị thương lái đẩy giá lên gần 1 triệu đồng/kg.
Cấp sổ đỏ cho Condotel: Có cắt cơn xả lỗ?

Cấp sổ đỏ cho Condotel: Có cắt cơn xả lỗ?

Condotel, biệt thự du lịch… được cấp sổ đỏ sẽ giúp củng cố một phần niềm tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều này có giúp chấm dứt tình trạng rao bán cắt lỗ đang diễn ra ở nhiều nơi thì vẫn còn là một dấu hỏi.
back to top