Lỗ thêm 4.900 tỷ trong quý 1, tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lên hơn 14.200 tỷ, nguy cơ âm vốn cận kề

Tại thời điểm cuối quý 1, lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã vượt vốn điều lệ và vốn chủ cũng chỉ còn 1.000 tỷ đồng - tức nguy cơ âm vốn cận kề nếu không sớm được tăng vốn.

<div> <div class="chisochungkhoan"> <h2 class="title_box"><a href="javascript:void(0)" title="TIN DOANH NGHIỆP">HVN: <span>C&ocirc;ng ty cổ phần C&ocirc;ng Nghiệp cao su Miền Nam</span> </a></h2> <div class="boxchisochungkhoan"> <div class="box1"> <div class="tab1"> <div class="gia">Gi&aacute; hiện tại</div> <div class="val">39.9</div> </div> <div class="tab2"> <div class="thaydoi">Thay đổi</div> </div> </div> <div class="box2"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/e-cafef-vn_chartsymbol.ashx" /></div> <span>Xem hồ sơ doanh nghiệp </span></div> </div> <p><span id="mainContent">Tổng c&ocirc;ng ty H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (Vietnam Airlines &ndash; HVN) vừa c&ocirc;ng bố b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh hợp nhất qu&yacute; 1/2021.</span></p> <p><span id="mainContent">Doanh thu thuần đạt 7.460 tỷ đồng, giảm 60% so với c&ugrave;ng kỳ. Hai th&aacute;ng đầu năm ngo&aacute;i, thị trường h&agrave;ng kh&ocirc;ng vẫn chưa bị ảnh hưởng v&igrave; t&aacute;c động của của đại dịch COVID-19. </span></p> <p><span id="mainContent">H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng lỗ gộp 3.869 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận 4.975 tỷ đồng, tăng hơn 90%.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active"> <div><span id="mainContent"><img alt="Lỗ thêm 4.900 tỷ trong quý 1, tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lên hơn 14.200 tỷ, nguy cơ âm vốn cận kề - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/cafefcdn-com_hvn-1-16196921549401261649618.png" title="Lỗ thêm 4.900 tỷ trong quý 1, tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lên hơn 14.200 tỷ, nguy cơ âm vốn cận kề - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Khoản lỗ khiến cho lỗ lũy kế t&iacute;nh đến 31/3/2021 ghi nhận &acirc;m 14.219 tỷ đồng, lớn hơn vốn điều lệ - tức đứng trước nguy cơ hủy ni&ecirc;m yết nếu kh&ocirc;ng sớm được khắc phục. Vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines giảm từ 6.072 tỷ đồng xuống c&ograve;n 1.031 tỷ đồng.</span></p> <p><span id="mainContent">Trong khi đ&oacute;, nợ phải trả l&agrave; 59.550 tỷ đồng; ri&ecirc;ng c&aacute;c khoản nợ vay ngắn hạn 12.694 tỷ đồng v&agrave; nợ vay d&agrave;i hạn 21.640 tỷ đồng. </span></p> <p><span id="mainContent">Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng l&ecirc;n 57,7 lần. </span></p> <p><span id="mainContent">Bảng c&acirc;n đối kế to&aacute;n của Vietnam Airlines đang trong trạng th&aacute;i đ&aacute;ng &quot;b&aacute;o động&quot;. Tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn của c&ocirc;ng ty ghi nhận 2.077 tỷ đồng cuối kỳ. </span></p> <p><span id="mainContent">Vietnam Airlines sẽ cần nhanh ch&oacute;ng thực hiện tăng vốn để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng &acirc;m vốn chủ, buộc phải hủy ni&ecirc;m yết nếu t&igrave;nh h&igrave;nh lợi nhuận qu&yacute; 2 kh&ocirc;ng được cải thiện. </span></p> <p><span id="mainContent">Về cơ cấu, Vietnam Airlines thu về 5.141 tỷ đồng từ hoạt động vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng; 1.235 tỷ đồng từ hoạt động b&aacute;n h&agrave;ng; 1.007 tỷ đồng hoạt động phụ trợ vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng; v&agrave; 145 tỷ đồng doanh thu kh&aacute;c. </span></p> <p><span id="mainContent">Chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh trong qu&yacute; 1 giảm mạnh do mức lỗ ch&ecirc;nh lệch tỷ gi&aacute; giảm từ 782 tỷ đồng xuống c&ograve;n 83 tỷ đồng. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Lỗ thêm 4.900 tỷ trong quý 1, tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lên hơn 14.200 tỷ, nguy cơ âm vốn cận kề - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/cafefcdn-com_hvn-1-1619692500437483959376.png" title="Lỗ thêm 4.900 tỷ trong quý 1, tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lên hơn 14.200 tỷ, nguy cơ âm vốn cận kề - Ảnh 2." /></span></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Lỗ thêm 4.900 tỷ trong quý 1, tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lên hơn 14.200 tỷ, nguy cơ âm vốn cận kề - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/cafefcdn-com_hvn-2-1619692500486655200036.png" title="Lỗ thêm 4.900 tỷ trong quý 1, tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lên hơn 14.200 tỷ, nguy cơ âm vốn cận kề - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Cuối năm ngo&aacute;i, ĐHĐCĐ bất thường của Vietnam Airlines đ&atilde; th&ocirc;ng qua kế hoạch ch&agrave;o b&aacute;n cổ phần cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu tăng vốn th&ecirc;m 8.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến nửa đầu năm 2021. </span></p> <p><span id="mainContent">Vietnam Airlines sẽ sử dụng 8.000 tỷ đồng từ việc ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để thanh to&aacute;n to&agrave;n bộ c&aacute;c khoản nợ qu&aacute; hạn, b&ugrave; đắp phần vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trả c&aacute;c khoản vay ngắn hạn, d&agrave;i hạn tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho c&aacute;c hoạt động đầu tư, mua sắm hay c&aacute;c hoạt động kh&ocirc;ng trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh. </span></p> <p><span id="mainContent">Cuối th&aacute;ng 3, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cũng đ&atilde; k&yacute; quyết định về việc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước t&aacute;i cấp vốn cho c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng sau khi cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Quốc hội v&agrave; Nghị quyết của Ch&iacute;nh phủ. </span></p> <p><span id="mainContent">Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước thực hiện t&aacute;i cấp vốn bằng đồng Việt Nam, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản bảo đảm tr&ecirc;n cơ sở đề nghị của tổ chức t&iacute;n dụng v&agrave; số tiền cho vay của c&aacute;c khoản cho vay của tổ chức t&iacute;n dụng đối với Vietnam Airlines theo Nghị quyết của Quốc hội v&agrave; Nghị quyết của Ch&iacute;nh phủ. Tổng số tiền giải ng&acirc;n t&aacute;i cấp vốn đối với c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng tối đa l&agrave; 4.000 tỷ đồng. </span></p> <p><span id="mainContent">L&atilde;i suất t&aacute;i cấp vốn l&agrave; 0%/năm; l&atilde;i suất &aacute;p dụng đối với nợ gốc t&aacute;i cấp vốn qu&aacute; hạn thực hiện theo quy định t&aacute;i cấp vốn của Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước. </span></p> <p class="author">Đ&ocirc;ng A</p> <p class="source">Theo Nhịp sống kinh tế</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
back to top