Vietnam Airlines muốn rót gần 10.000 tỷ đồng vào sân bay Long Thành

Hãng bay có kế hoạch đầu tư 9.900 tỷ vào sân bay Long Thành, trong đó 30% là từ vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay.

<div> <p class="Normal">Kế hoạch tr&ecirc;n vừa được Tổng c&ocirc;ng ty H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (Vietnam Airlines) gửi Bộ Giao Th&ocirc;ng Vận Tải, Kế hoạch v&agrave; Đầu tư v&agrave; Ủy ban Quản l&yacute; vốn Nh&agrave; nước tại doanh nghiệp.</p> <p class="Normal">C&aacute;c dịch vụ m&agrave; h&atilde;ng muốn đầu tư tại Long Th&agrave;nh gồm: cung ứng nhi&ecirc;n liệu h&agrave;ng kh&ocirc;ng, phục vụ kỹ thuật mặt đất, cung ứng suất ăn, nh&agrave; ga h&agrave;ng h&oacute;a, trung t&acirc;m logistics h&agrave;ng kh&ocirc;ng. Đồng thời, doanh nghiệp n&agrave;y cũng muốn tổ chức được hoạt động kinh doanh, phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch tại nh&agrave; ga như dịch vụ ph&ograve;ng chờ, b&aacute;n h&agrave;ng miễn thuế v&agrave; c&aacute;c dịch vụ h&agrave;ng kh&ocirc;ng kh&aacute;c.</p> <p class="Normal">Vietnam Airlines cũng đề xuất c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng ty con trực tiếp đầu tư x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng hoặc hợp t&aacute;c với Tổng c&ocirc;ng ty Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (ACV) để th&agrave;nh lập li&ecirc;n doanh.</p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng Đặng Ngọc H&ograve;a, Chủ tịch Vietnam Airlines, trong chiến lược ph&aacute;t triển giai đoạn 2021 - 2030, Vietnam Airlines v&agrave; c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n ưu ti&ecirc;n bố tr&iacute; tối đa nguồn lực để tham gia c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng, khai th&aacute;c cơ sở hạ tầng tại Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Long Th&agrave;nh. Việc n&agrave;y nhằm đảm bảo cung ứng dịch vụ đồng bộ cho hoạt động vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng của Vietnam Airlines, cũng như c&aacute;c bay kh&aacute;c trong khu vực.</p> <p class="Normal">Vietnam Airlines cũng đề nghị cơ quan chức năng xem x&eacute;t, chấp thuận cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave;, ưu ti&ecirc;n đối với Vietnam Airlines v&agrave; c&aacute;c đơn vị con c&oacute; đủ cơ sở hạ tầng v&agrave; mặt bằng để khai th&aacute;c tại nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch, cũng như đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu khai th&aacute;c v&agrave; nhu cầu ph&aacute;t triển; xem x&eacute;t bố tr&iacute; nh&agrave; ga/c&aacute;nh nh&agrave; ga ri&ecirc;ng cho Vietnam Airlines...</p> <p class="Normal">Trong ngắn hạn, h&atilde;ng xin được bố tr&iacute; ngay vị tr&iacute; đất để triển khai đầu tư sớm hạng mục x&acirc;y dựng, bảo dưỡng, sửa chữa m&aacute;y bay tại Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Long Th&agrave;nh. Sau khi được chấp thuận chủ trương, Vietnam Airlines v&agrave; c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ lập c&aacute;c đề &aacute;n, dự &aacute;n đầu tư cụ thể tr&igrave;nh cấp c&oacute; thẩm quyền theo quy định.</p> <p class="Normal">S&acirc;n bay Long Th&agrave;nh được khởi c&ocirc;ng h&ocirc;m 5/1. Theo quy hoạch, s&acirc;n bay Long Th&agrave;nh được x&acirc;y dựng theo 3 giai đoạn đến năm 2040, bao gồm: bốn đường cất hạ c&aacute;nh, bốn nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c hạng mục phụ trợ đảm bảo c&ocirc;ng suất phục vụ 100 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; năm triệu tấn h&agrave;ng ho&aacute; mỗi năm.</p> <p class="Normal">Tại giai đoạn một, c&aacute;c hạng mục tại Long Th&agrave;nh được chia l&agrave;m 4 dự &aacute;n th&agrave;nh phần, trong đ&oacute; ACV l&agrave;m chủ đầu tư dự &aacute;n th&agrave;nh phần ba gồm: hạng mục r&agrave; ph&aacute; bom m&igrave;n, san lấp mặt bằng, đường giao th&ocirc;ng kết nối, đường băng, nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; hạ tầng h&agrave;ng kh&ocirc;ng phụ trợ... Tổng mức đầu tư của dự &aacute;n th&agrave;nh phần 3 l&agrave; khoảng 99.000 tỷ đồng.</p> <p class="Normal">Cả năm 2020, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 11.097 tỷ đồng. Tổng t&agrave;i sản của doanh nghiệp t&iacute;nh đến hết năm ngo&aacute;i đạt gần 63.000 tỷ đồng, đối ứng b&ecirc;n nguồn vốn l&agrave; hơn 56.800 tỷ đồng nợ phải trả v&agrave; 6.140 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.</p> <p class="Normal">Đầu năm nay, h&atilde;ng đ&atilde; được Ch&iacute;nh phủ th&ocirc;ng qua phương &aacute;n giải cứu, trong đ&oacute; Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước được giao t&aacute;i cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng, l&atilde;i suất 0% với tổ chức t&iacute;n dụng cho Vietnam Airlines vay. Đồng thời, Ch&iacute;nh phủ cũng giao Vietnam Airlines ph&aacute;t h&agrave;nh th&ecirc;m cổ phiếu ch&agrave;o b&aacute;n cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đ&aacute;p ứng c&aacute;c quy định theo Luật Chứng kho&aacute;n v&agrave; Nghị quyết 135 của Quốc hội. Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; Kinh doanh vốn nh&agrave; nước (SCIC) thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đ&ocirc;ng nh&agrave; nước tại Vietnam Airlines.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Với chất lượng không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay, việc dùng khẩu trang để lọc bụi mịn trở nên cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại khẩu trang nào cũng có chất lượng tốt, đạt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe.
back to top