Vietnam Airlines lại đề xuất áp giá sàn vé máy bay

Để giúp các hãng vượt qua Covid-19 khi vé máy bay chạm đáy, Vietnam Airlines đề nghị áp mức giá sàn bay nội địa khoảng 560.000 đồng-1,4 triệu đồng.

<div> <p class="Normal">Tại buổi l&agrave;m việc mới đ&acirc;y với Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, đại diện Vietnam Airlines đ&atilde; đề xuất tăng trần gi&aacute; v&eacute; v&agrave; đưa ra 2 phương &aacute;n &aacute;p gi&aacute; s&agrave;n v&eacute; m&aacute;y bay nội địa.</p> <p class="Normal"><span><strong>Với gi&aacute; trần</strong></span>, Vietnam Airlines đề xuất tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng cho c&aacute;c chặng bay từ 500 km đến 1.280 km trở l&ecirc;n. Gi&aacute; v&eacute; trần sẽ được giữ nguy&ecirc;n với c&aacute;c đường bay ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội, nh&oacute;m đường bay kh&aacute;c dưới 500 km.</p> <p class="Normal"><strong><span>Với gi&aacute; s&agrave;n</span></strong>, theo phương &aacute;n thứ nhất, Vietnam Airlines đề xuất &aacute;p bằng chi ph&iacute; biến đổi của h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ căn cứ theo chi ph&iacute; của Pacific Airlines (thuộc Vietnam Airlines Group) giai đoạn 2019. Theo đ&oacute;, gi&aacute; s&agrave;n cho c&aacute;c đường bay dưới 500 km l&agrave; 414.000 đồng, 570.000 đồng c&aacute;c đường bay 500 - 850 km, 755.000 đồng cho c&aacute;c đường bay 850 - 1.000 km, 804.000 đồng cho c&aacute;c đường bay 1000 - 1.280km v&agrave; 917.000 đồng cho c&aacute;c đường bay từ 1.280 km trở l&ecirc;n.</p> <p class="Normal">Phương &aacute;n &aacute;p gi&aacute; s&agrave;n thứ hai của Vietnam Airlines đưa ra l&agrave; bằng 35% trần gi&aacute; v&eacute; đề xuất, cao hơn phương &aacute;n thứ nhất. Theo đ&oacute;, gi&aacute; s&agrave;n cho c&aacute;c đường bay từ dưới 500 km cho đến 1.280 km trở l&ecirc;n sẽ tăng dần từ 560.000 đồng l&ecirc;n cao nhất l&agrave; 1,4 triệu đồng.</p> <p class="Normal">Nếu được th&ocirc;ng qua, c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng thể tung ra những chương tr&igrave;nh với gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay si&ecirc;u rẻ hoặc thậm ch&iacute; 0 đồng m&agrave; phải tu&acirc;n theo mức gi&aacute; s&agrave;n n&agrave;y.</p> <p class="Normal"><em>* Đề xuất tăng gi&aacute; trần v&agrave; &aacute;p gi&aacute; s&agrave;n v&eacute; m&aacute;y bay nội địa của Vietnam Airlines</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><strong>Cự ly</strong></td> <td><strong>Gi&aacute; trần hiện tại</strong></td> <td><strong>Gi&aacute; trần đề xuất</strong></td> <td><strong>Gi&aacute; s&agrave;n theo phương &aacute;n 1</strong></td> <td><strong>Gi&aacute; s&agrave;n theo phương &aacute;n 2</strong></td> </tr> <tr> <td>Nh&oacute;m ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội dưới 500 km</td> <td>1.600.000</td> <td>1.600.000</td> <td>414.000</td> <td>560.000</td> </tr> <tr> <td>Nh&oacute;m đường bay kh&aacute;c dưới 500 km</td> <td>1.700.000</td> <td>1.700.000</td> <td>414.000</td> <td>595.000</td> </tr> <tr> <td>500 km đến dưới 850 km</td> <td>2.200.000</td> <td>2.250.000</td> <td>570.000</td> <td>787.500</td> </tr> <tr> <td>850 km đến dưới 1.000 km</td> <td>2.790.000</td> <td>2.890.000</td> <td>755.000</td> <td>1.001.500</td> </tr> <tr> <td>1000km đến dưới 1.280 km</td> <td>3.200.000</td> <td>3.400.000</td> <td>804.000</td> <td>1.190.000</td> </tr> <tr> <td>Tr&ecirc;n 1.280 km</td> <td>3.750.000</td> <td>4.000.000</td> <td>917.000</td> <td>1.400.000</td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal"><em>Đơn vị: đồng</em></p> <p class="Normal">Đại diện Vietnam Airlines cho biết đề xuất tr&ecirc;n nhằm gi&uacute;p c&aacute;c h&atilde;ng bay trong nước vượt qua giai đoạn kh&oacute; khăn v&igrave; đại dịch, khiến nhiều thời điểm <span>gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay chạm đ&aacute;y</span>.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i c&aacute;c đề xuất về gi&aacute; v&eacute;, tại buổi l&agrave;m việc với Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng, Vietnam Airlines mong muốn c&oacute; th&ecirc;m hỗ trợ để doanh nghiệp ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia. Vietnam Airlines đề nghị cần x&acirc;y dựng quy chế để đảm bảo được cấp hơn 50% lượng slot bay v&agrave; thương quyền được ph&acirc;n bổ. H&atilde;ng muốn được ưu ti&ecirc;n l&agrave; h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đầu ti&ecirc;n khai th&aacute;c lại c&aacute;c điểm đến quốc tế để thể hiện h&igrave;nh ảnh quốc gia, cũng như được chỉ định thực hiện c&aacute;c hoạt động quảng b&aacute; điểm đến, đẩy mạnh h&igrave;nh ảnh Việt Nam tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Đồng thời, h&atilde;ng cũng xin được thực hiện nghiệp vụ sale &amp; leaseback (b&aacute;n v&agrave; thu&ecirc; lại) với 50% số lượng m&aacute;y bay trong đội t&agrave;u bay.</p> <p class="Normal">Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai Vietnam Airlines đưa đề xuất &aacute;p s&agrave;n gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay. Trước đ&oacute;, hồi th&aacute;ng 3/2017, h&atilde;ng cũng từng gửi Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải phương &aacute;n &aacute;p gi&aacute; s&agrave;n cho một v&eacute; m&aacute;y bay hạng phổ th&ocirc;ng nội địa l&agrave; 1,54 triệu đồng, c&ograve;n gi&aacute; trần l&agrave; 4,2 triệu đồng. Tuy nhi&ecirc;n, đề xuất n&agrave;y sau đ&oacute; nhận được nhiều quan điểm tr&aacute;i chiều v&agrave; kh&ocirc;ng được Bộ chấp thuận.</p> <p class="Normal">Mới đ&acirc;y, C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Bảo Việt (BVSC) cũng dự b&aacute;o gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay cả năm 2021 c&oacute; thể vẫn tiếp tục rẻ, chỉ bằng 64,5% trước khi Covid-19 xảy ra, l&agrave;m ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của c&aacute;c doanh nghiệp trong ng&agrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top