Việt Nam phản đối Trung Quốc đăng ký hơn 400 công ty ở Hoàng Sa

Bộ Ngoại giao cho biết các hành vi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến cái gọi là thành phố Tam Sa ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đều vô giá trị.

<div> <p class="Normal">&quot;Lập trường nhất qu&aacute;n của Việt Nam l&agrave; phản đối mạnh mẽ việc th&agrave;nh lập c&aacute;i gọi l&agrave; th&agrave;nh phố Tam Sa v&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi c&oacute; li&ecirc;n quan, v&igrave; đ&atilde; vi phạm nghi&ecirc;m trọng chủ quyền của Việt Nam&quot;, b&agrave; L&ecirc; Thị Thu Hằng, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao, n&oacute;i trong họp b&aacute;o thường kỳ chiều 15/10.</p> <p class="Normal">Tuy&ecirc;n bố được b&agrave; Hằng đưa ra khi trả lời c&acirc;u hỏi của <em>VnExpress,</em> đề nghị x&aacute;c minh v&agrave; b&igrave;nh luận th&ocirc;ng tin từ năm 2012 đến nay, Trung Quốc đ&atilde; đăng k&yacute; hơn 400 c&ocirc;ng ty ở c&aacute;i gọi l&agrave; &quot;th&agrave;nh phố Tam Sa&quot; tr&ecirc;n đảo Ph&uacute; L&acirc;m, thuộc quần đảo <span>Ho&agrave;ng Sa </span>của Việt Nam.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/3-5423-1602758463.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qdLSTchCmP3YvQBTGRBZ-Q" itemprop="url" /> <meta content="946" itemprop="width" /> <meta content="656" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/i1-vnexpress-vnecdn-net_3-5423-1602758463.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/3-5423-1602758463.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=i0Po9RDgvDTu94e3EnYqkA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/15/3-5423-1602758463.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=aCka5UrfZj8HGuaC3cyiHQ 2x" /><img alt="Ảnh vệ tinh các công trình Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: AMTI." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/i1-vnexpress-vnecdn-net_3-5423-1602758463.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Ảnh vệ tinh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh Trung Quốc x&acirc;y dựng tr&aacute;i ph&eacute;p tr&ecirc;n đảo Ph&uacute; L&acirc;m thuộc quần đảo Ho&agrave;ng Sa của Việt Nam. Ảnh: <em>AMTI</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal">Th&ocirc;ng tin n&agrave;y được S&aacute;ng kiến minh bạch h&agrave;ng hải ch&acirc;u &Aacute; (AMTI) thuộc Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu chiến lược v&agrave; quốc tế (CSIS), Mỹ, c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n website h&ocirc;m 22/9.</p> <p class="Normal">Theo AMTI, hồ sơ doanh nghiệp c&ocirc;ng khai cho thấy đến th&aacute;ng 6/2019, khoảng 446 doanh nghiệp tư nh&acirc;n, doanh nghiệp nh&agrave; nước v&agrave; doanh nghiệp nhỏ đ&atilde; đăng k&yacute; kinh doanh ở c&aacute;i gọi l&agrave; &quot;th&agrave;nh phố Tam Sa&quot;, với tổng số vốn đăng k&yacute; của 307 doanh nghiệp trong số đ&oacute; l&ecirc;n tới 1,2 tỷ USD.</p> <p class="Normal">Ch&iacute;nh quyền c&aacute;i gọi l&agrave; &quot;th&agrave;nh phố Tam Sa&quot; đ&atilde; đề ra m&ocirc; h&igrave;nh &quot;đăng k&yacute; ở Tam Sa, nộp thuế cho Tam Sa&quot; nhưng hoạt động ở nơi kh&aacute;c. Với m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y, 2/3 c&ocirc;ng ty đăng k&yacute; ở &quot;th&agrave;nh phố Tam Sa&quot; c&oacute; địa chỉ hoạt động ở nơi kh&aacute;c.</p> <p class="Normal">Theo b&agrave; Hằng, c&aacute;c h&agrave;nh vi của Trung Quốc c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&aacute;i gọi l&agrave; &quot;th&agrave;nh phố Tam Sa&quot; l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị, kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng nhận, kh&ocirc;ng c&oacute; lợi cho quan hệ hữu nghị giữa c&aacute;c quốc gia v&agrave; g&acirc;y th&ecirc;m phức tạp t&igrave;nh h&igrave;nh ở Biển Đ&ocirc;ng, khu vực v&agrave; thế giới.</p> <p class="Normal">Quần đảo Ho&agrave;ng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc d&ugrave;ng vũ lực chiếm đ&oacute;ng từ năm 1974.</p> <p class="Normal">&quot;Việt Nam đ&atilde; nhiều lần khẳng định c&oacute; đầy đủ bằng chứng lịch sử v&agrave; cơ sở ph&aacute;p l&yacute; để khẳng định chủ quyền của m&igrave;nh ở c&aacute;c quần đảo Ho&agrave;ng Sa v&agrave; Trường Sa&quot;, b&agrave; Hằng nhắc lại.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top