Trích xuất camera tìm 103 người tiếp xúc ca thứ 416 mắc Covid-19

Trích xuất hình ảnh từ camera tại nhà hàng tiệc cưới For You Luxury, cơ quan chức năng Đà Nẵng xác định có 103 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 416 mắc Covid-19.

<div> <p>Khuya 26/7, &ocirc;ng Nguyễn Ti&ecirc;n Hồng, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Y tế <span>Đ&agrave; Nẵng</span>, cho biết trong khi dự tiệc cưới tại For You Luxury, &ocirc;ng T.V.D. (57 tuổi, tr&uacute; quận Li&ecirc;n Chiểu, TP Đ&agrave; Nẵng) tiếp x&uacute;c với hơn 100 người. &Ocirc;ng D. l&agrave; người thứ 416 mắc Covid-19.</p> <p>Theo điều tra dịch tễ, trưa 18/7, bệnh nh&acirc;n 416 dự tiệc cưới tại Trung t&acirc;m tiệc cưới ở đường 2 Th&aacute;ng 9, quận Hải Ch&acirc;u, th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Sau khi ghi nhận lời khai ban đầu, Sở Y tế x&aacute;c định địa điểm tổ chức tiệc cưới m&agrave; bệnh nh&acirc;n tham dự trưa 18/7 l&agrave; sảnh Rose Alba thuộc t&ograve;a nh&agrave; For You Luxury. For You Palace v&agrave; For You Luxury l&agrave; 2 t&ograve;a nh&agrave; c&ugrave;ng thuộc hệ thống của một c&ocirc;ng ty, nằm cạnh nhau tr&ecirc;n đường 2 Th&aacute;ng 9.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy tim nhung nguoi tiep xuc voi benh nhan mac Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/znews-photo-zadn-vn_n1.jpg" title="Truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cơ quan y tế đưa người th&acirc;n &ocirc;ng D. đi c&aacute;ch ly. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngay sau đ&oacute;, c&aacute;n bộ y tế đ&atilde; tổ chức điều tra, phối hợp với quản l&yacute; nh&agrave; h&agrave;ng tr&iacute;ch xuất h&igrave;nh ảnh từ hệ thống camera của sảnh cưới Rose Alba để t&igrave;m c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c gần với bệnh nh&acirc;n. C&ugrave;ng với đ&oacute;, cơ quan chức năng phun h&oacute;a chất khử khuẩn cả 2 t&ograve;a nh&agrave; For You Palace v&agrave; For You Luxury.</p> <p>Theo &ocirc;ng Hồng, qua x&aacute;c minh, cơ quan y tế x&aacute;c định tại tiệc cưới ng&agrave;y 18/7, &ocirc;ng D. đ&atilde; tiếp x&uacute;c với 103 người. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật (CDC) Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; lấy mẫu bệnh phẩm của 81 người để x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 1 cho thấy 61 mẫu bệnh phẩm &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2. 20 trường hợp chưa c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm.</p> <p>&quot;Ng&agrave;nh y tế đang phối hợp điều tra, x&aacute;c định, c&aacute;ch ly y tế, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm đối với c&aacute;c trường hợp tiếp x&uacute;c gần với bệnh nh&acirc;n&quot;, &ocirc;ng Hồng th&ocirc;ng tin.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy tim nhung nguoi tiep xuc voi benh nhan mac Covid-19 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/znews-photo-zadn-vn_thong_bao_khan_edit.jpg" title="Truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top