48 giờ chạy đua chặn Covid-19 sau 4 ca nhiễm mới

Sau 99 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, đến sáng 27/7, số ca nhiễm mới phát sinh là 4, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước lên 420.

<div> <p>Đến s&aacute;ng 27/7, tổng số bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19 l&agrave; 420, trong đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m 2 người ở Đ&agrave; Nẵng v&agrave; 1 ca ở Quảng Ng&atilde;i.</p> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c chỉ đạo c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, đặc biệt l&agrave; TP Đ&agrave; Nẵng b&igrave;nh tĩnh, xử l&yacute;, khoanh v&ugrave;ng khu vực bệnh nh&acirc;n đ&atilde; đến, sinh hoạt. &ldquo;Đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;, truy vết t&igrave;m F0 tiếp tục được tổ chức quyết liệt, kh&ocirc;ng thể chủ quan&rdquo;, Thủ tướng y&ecirc;u cầu.</p> <p>Đ&agrave; Nẵng c&ugrave;ng c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh li&ecirc;n quan khẩn trương đưa ra c&aacute;c biện ph&aacute;p nhằm ngăn dịch Covid-19 l&acirc;y lan.</p> <h3>R&agrave; so&aacute;t, phong tỏa, khoanh v&ugrave;ng c&aacute;ch ly</h3> <p>Ngay sau khi ph&aacute;t hiện ca nhiễm mới ở Đ&agrave; Nẵng, ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố lập tức v&agrave;o cuộc để x&aacute;c định những trường hợp tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n.</p> <p>Ng&agrave;nh y tế đ&atilde; x&aacute;c định 1.079 trường hợp tiếp x&uacute;c trực tiếp (<span>F1</span>) v&agrave; gi&aacute;n tiếp (F2) với ca 416. Trong đ&oacute;, 288 trường hợp l&agrave; F1. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật Đ&agrave; Nẵng (CDC) đ&atilde; lấy 175 mẫu bệnh phẩm để tiến h&agrave;nh x&eacute;t nghiệm. 107 mẫu đ&atilde; c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Nơi bệnh nh&acirc;n 416 đến dự đ&aacute;m cưới, cơ quan chức năng đ&atilde; x&aacute;c định khoảng 200 người tiếp x&uacute;c gần.</p> <p>&Ocirc;ng Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đ&agrave; Nẵng, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra c&aacute;c khu k&yacute; t&uacute;c x&aacute; để đảm bảo điều kiện c&aacute;ch ly cho to&agrave;n bộ F1.</p> <p>&Ocirc;ng Thơ cho biết nếu tiếp tục mở rộng, số lượng F1 sẽ l&ecirc;n đến khoảng 500 người. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, to&agrave;n bộ F1 phải được c&aacute;ch ly tập trung, do đ&oacute;, cần chuẩn bị kỹ v&agrave; đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u cầu về cơ sở vật chất để tiếp nhận, c&aacute;ch ly an to&agrave;n.</p> <p>&quot;Nếu mở rộng diện x&eacute;t nghiệm, chưa biết điều g&igrave; xảy ra v&agrave; diện c&aacute;ch ly tập trung sẽ tương đối nhiều. Ngo&agrave;i k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, c&aacute;c vị tr&iacute; kh&aacute;c phải r&agrave; so&aacute;t ngay&quot;, &ocirc;ng Thơ chỉ đạo.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="chan dich Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/znews-photo-zadn-vn_dich4_zing.jpg" title="chặn dịch Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">Đ&agrave; Nẵng ghi nhận 3 ca nhiễm mới trong v&ograve;ng 2 ng&agrave;y. Ảnh: <em>Việt Linh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Đầu giờ chiều 26/7, cơ quan chức năng đ&atilde; phong tỏa Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Trưởng ban Chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 y&ecirc;u cầu Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng &aacute;p dụng biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly y tế đối với to&agrave;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế, người phục vụ, người nh&agrave; bệnh nh&acirc;n.</p> <p>Thời gian c&aacute;ch ly từ 13h ng&agrave;y 26/7 đến 9/8 v&agrave; c&oacute; thể gia hạn th&ecirc;m dựa theo t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế.</p> <p>B&aacute;c sĩ L&ecirc; Đức Nh&acirc;n, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng, cho biết đơn vị đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o kh&ocirc;ng triển khai kh&aacute;m bệnh ngoại tr&uacute; v&agrave; dừng tiếp nhận điều trị nội tr&uacute; mới v&agrave;o tất cả ng&agrave;y trong tuần, trừ trường hợp cấp cứu.</p> <p>Theo Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng, c&oacute; khoảng 2.000 bệnh nh&acirc;n đang ở trong bệnh viện. Ngo&agrave;i ra, hơn 2.000 người chăm s&oacute;c, th&acirc;n nh&acirc;n bệnh nh&acirc;n. Như vậy, cộng cả số nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế, hơn 6.000 người phải c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo gi&atilde;n c&aacute;ch TP Đ&agrave; Nẵng trong v&ograve;ng 15 ng&agrave;y.</p> <p>Với ca bệnh số 419 ở Quảng Ng&atilde;i, tỉnh n&agrave;y đ&atilde; tiến h&agrave;nh họp khẩn. L&atilde;nh đạo Sở Y tế Quảng Ng&atilde;i cho biết theo điều tra truy vết bước 1, số trường hợp tiếp x&uacute;c gần (F1) với nam thanh ni&ecirc;n 17 tuổi mắc Covid-19 l&agrave; 127 người.</p> <table align="right"> <tbody> <tr> <td><img alt="chan dich Covid-19 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/znews-photo-zadn-vn_419_quang_ngai.jpg" title="chặn dịch Covid-19 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong số n&agrave;y, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; tiếp x&uacute;c với hai b&aacute;c sĩ, một nh&acirc;n vi&ecirc;n giữ xe, 4 th&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; 120 người kh&aacute;c.</p> <p>Dự kiến s&aacute;ng 27/7, Sở Y tế Quảng Ng&atilde;i chuyển bệnh nh&acirc;n 419 c&ugrave;ng bốn người th&acirc;n của bệnh nh&acirc;n đến khu c&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở 2, Trung t&acirc;m Y tế huyện B&igrave;nh Sơn, để theo d&otilde;i v&agrave; điều trị.</p> <p>Sở n&agrave;y cũng th&ocirc;ng b&aacute;o những người d&acirc;n từng tiếp x&uacute;c gần với bệnh nh&acirc;n 419 từ ng&agrave;y 13/7 đến nay cần c&oacute; biện ph&aacute;p tự c&aacute;ch ly v&agrave; theo d&otilde;i y tế hợp l&yacute;.</p> <p>C&ugrave;ng với khoanh v&ugrave;ng, dập dịch t&iacute;ch cực, Thủ tướng y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan, đơn vị kiểm tra bi&ecirc;n giới, cửa khẩu một c&aacute;ch chặt chẽ, ngăn chặn nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, Thủ tướng đồng &yacute; việc Bộ C&ocirc;ng an khởi tố điều tra đường d&acirc;y đưa người về nước bất hợp ph&aacute;p để xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo ph&aacute;p luật, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c việc c&aacute;ch ly tập trung.</p> <h3>Tăng chuyến bay rời Đ&agrave; Nẵng, đ&oacute;ng cửa khu du lịch</h3> <p>Chiều 26/7, c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam đồng loạt c&ocirc;ng bố kế hoạch tăng chuyến bay cả ng&agrave;y lẫn đ&ecirc;m từ Đ&agrave; Nẵng đi c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n cả nước.</p> <p>Cụ thể, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng VietJet cho biết sẽ tăng cường th&ecirc;m 8 chuyến bay trong ng&agrave;y 26/7, bao gồm 4 chuyến chặng Đ&agrave; Nẵng - H&agrave; Nội v&agrave; 4 chuyến chặng Đ&agrave; Nẵng - TP.HCM.</p> <p>Để c&oacute; đủ m&aacute;y bay đ&oacute;n kh&aacute;ch, VietJet cũng mở th&ecirc;m 3 chuyến chặng H&agrave; Nội - Đ&agrave; Nẵng v&agrave; 4 chuyến từ TP.HCM đi Đ&agrave; Nẵng. Những chuyến n&agrave;y dự kiến rất &iacute;t h&agrave;nh kh&aacute;ch bởi Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o ngừng đ&oacute;n kh&aacute;ch du lịch.</p> <p>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng <span>Bamboo Airways</span> cũng cho biết sẽ tăng 2 chuyến bay từ Đ&agrave; Nẵng đi H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM. Trong đ&oacute;, chuyến từ Đ&agrave; Nẵng đi H&agrave; Nội cất c&aacute;nh l&uacute;c 20h ng&agrave;y 26/7 v&agrave; chuyến từ Đ&agrave; Nẵng đi TP.HCM dự kiến cất c&aacute;nh v&agrave;o 1h15 s&aacute;ng h&ocirc;m sau.</p> <p>B&ecirc;n cạnh 2 chuyến bay n&agrave;y, Bamboo Airways sẵn s&agrave;ng tăng cường khai th&aacute;c th&ecirc;m 4 chuyến bay từ Đ&agrave; Nẵng đi H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM trong ng&agrave;y 26/7 tuỳ theo t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế để phục vụ nhu cầu của h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pLqsEJ3F9RY/df7129b48ef967a73ee8/b0f4c1a745e2acbcf5f3/720/f29cf9e0e6ad0ff356bc.mp4?authen=exp=1595931936~acl=/pLqsEJ3F9RY/*~hmac=713ba74f2bd865af3958f698ae2fecd8" false="" source-url="/video-san-bay-da-nang-tap-nap-cac-hang-hang-khong-tang-chuyen-post1111555.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="f29cf9e0e6ad0ff356bc" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_mdlwc/2020_07_26/z1993324790549_8470c9ebfb776847794596dd5ab32e89.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/i1i3vY8cocw/a90360c6c78b2ed5779a/98c1d69252d7bb89e2c6/480/f29cf9e0e6ad0ff356bc.mp4?authen=exp=1595931936~acl=/i1i3vY8cocw/*~hmac=84bf5c076d8ae6afba6e535a09d5cfe9" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/hMGmxtI77Ew/whls/vod/0/-_x_MyNcxkxEpiq0fc0/f29cf9e0e6ad0ff356bc.m3u8?authen=exp=1595888736~acl=/hMGmxtI77Ew/*~hmac=a312440f0d66a4b46a8a3d1a262cc75f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/i1i3vY8cocw/a90360c6c78b2ed5779a/98c1d69252d7bb89e2c6/480/f29cf9e0e6ad0ff356bc.mp4?authen=exp=1595931936~acl=/i1i3vY8cocw/*~hmac=84bf5c076d8ae6afba6e535a09d5cfe9" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pLqsEJ3F9RY/df7129b48ef967a73ee8/b0f4c1a745e2acbcf5f3/720/f29cf9e0e6ad0ff356bc.mp4?authen=exp=1595931936~acl=/pLqsEJ3F9RY/*~hmac=713ba74f2bd865af3958f698ae2fecd8" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>S&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng tấp nập, c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tăng chuyến</span></strong> Ng&agrave;y 26/7, nhiều h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tăng cường chuyến từ s&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng đi c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n cả nước để đưa kh&aacute;ch du lịch c&oacute; nhu cầu rời th&agrave;nh phố n&agrave;y.</figcaption> </figure> <p>Vietnam Airlines cũng điều động th&ecirc;m từ 1 đến 3 m&aacute;y bay th&acirc;n rộng đến Đ&agrave; Nẵng để phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch. H&atilde;ng đang theo d&otilde;i s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh để điều chỉnh lịch bay kịp thời tr&ecirc;n cơ sở chỉ đạo của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>Ngo&agrave;i việc tăng chuyến, c&aacute;c h&atilde;ng cũng c&oacute; kế hoạch hỗ trợ h&agrave;nh kh&aacute;ch đổi v&eacute;, thay đổi kế hoạch di chuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh.</p> <p>L&atilde;nh đạo Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng cho biết cục đ&atilde; l&ecirc;n phương &aacute;n lập cầu h&agrave;ng kh&ocirc;ng, y&ecirc;u cầu c&aacute;c h&atilde;ng tăng chuyến bay tối đa đến Đ&agrave; Nẵng trong khả năng c&oacute; thể, kể cả bay đ&ecirc;m để giải tỏa kh&aacute;ch từ Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, chiều 26/7, &ocirc;ng Đỗ Văn Phu, Gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT Quảng Ng&atilde;i, cho biết từ s&aacute;ng 27/7, c&aacute;c cơ quan, đơn vị dừng mọi hoạt động dạy v&agrave; học ở nh&oacute;m trẻ gia đ&igrave;nh, trung t&acirc;m gia sư, trung t&acirc;m ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy th&ecirc;m ở tỉnh Quảng Ng&atilde;i.</p> <p>Đối với c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020, c&aacute;c trường vẫn tổ chức &ocirc;n tập b&igrave;nh thường cho học sinh khối lớp 12. C&aacute;c điểm thi c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thực hiện nghi&ecirc;m hoạt động ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n B&igrave;nh, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Du lịch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị đ&atilde; tạm dừng tổ chức &ldquo;Tuyệt vời Đ&agrave; Nẵng 2020&rdquo; dự kiến diễn ra từ ng&agrave;y 31/7 đến 5/8.</p> <p>UBND TP Đ&agrave; Nẵng cũng ban h&agrave;nh c&ocirc;ng văn, y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ sở kinh doanh dịch vụ kh&ocirc;ng thiết yếu như khu vui chơi, giải tr&iacute;, cơ sở l&agrave;m đẹp, karaoke, massage, qu&aacute;n bar, vũ trường; cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ, xổ số kiến thiết, kh&aacute;ch sạn, cơ sở lưu tr&uacute;, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn... tạm dừng hoạt động.</p> <p>Theo đ&oacute;, khu du lịch B&agrave; N&agrave;, C&ocirc;ng vi&ecirc;n ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; nhiều điểm du lịch nổi tiếng Đ&agrave; Nẵng cũng tạm đ&oacute;ng cửa để đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh.</p> <h3>N&acirc;ng cảnh gi&aacute;c</h3> <p>Để hỗ trợ đồng nghiệp chống dịch, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đ&atilde; l&ecirc;n đường đến Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Theo quyết định của Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, &ecirc;-k&iacute;p phản ứng nhanh của khoa Hồi sức Cấp cứu (ICU), Bệnh viện Chợ Rẫy, đến Đ&agrave; Nẵng tham gia hội chẩn v&agrave; chuẩn bị c&aacute;c phương &aacute;n, trong đ&oacute; c&oacute; ECMO, để điều trị cho bệnh nh&acirc;n nhiễm virus SARS-CoV-2.</p> <p>Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đ&atilde; ban h&agrave;nh văn bản gửi đến c&aacute;c đơn vị trực thuộc, y&ecirc;u cầu k&iacute;ch hoạt hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t, đội phản ứng nhanh v&agrave; khu c&aacute;ch ly tập trung trong tư thế sẵn s&agrave;ng t&aacute;c chiến, cảnh b&aacute;o nguy cơ dịch bệnh l&acirc;y lan trong cộng đồng.</p> <p>UBND TP.HCM cũng y&ecirc;u cầu Sở Y tế, c&ocirc;ng an v&agrave; UBND c&aacute;c quận, huyện r&agrave; so&aacute;t, kiểm tra trong cộng đồng d&acirc;n cư những người từng đến Đ&agrave; Nẵng từ ng&agrave;y 1/7 v&agrave; đang c&oacute; mặt tại TP.HCM để &aacute;p dụng biện ph&aacute;p gi&aacute;m s&aacute;t y tế. Những người từ Đ&agrave; Nẵng đến TP.HCM từ 18/7 phải thực hiện khai b&aacute;o y tế tr&ecirc;n ứng dụng nCoV của Bộ Y tế.</p> <p>C&aacute;c trường hợp c&oacute; tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n 416, 418 hoặc bệnh nh&acirc;n kh&aacute;c (nếu c&oacute;) được tổ chức c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm theo quy định.</p> <p>C&aacute;c trường hợp c&oacute; triệu chứng li&ecirc;n quan đến Covid-19 phải được c&aacute;ch ly tại cơ sở y tế v&agrave; x&eacute;t nghiệm chẩn đo&aacute;n SARS-CoV-2 để tiến h&agrave;nh điều trị kịp thời. Trường hợp c&oacute; tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n 416, 418 hoặc người mắc bệnh kh&aacute;c (nếu c&oacute;) sẽ được c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm theo quy định.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="chan dich Covid-19 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/27/znews-photo-zadn-vn_dich3_zing.jpg" title="chặn dịch Covid-19 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c trường hợp c&oacute; triệu chứng li&ecirc;n quan đến Covid-19 trong v&ograve;ng 14 ng&agrave;y sau khi rời Đ&agrave; Nẵng phải nhập viện, c&aacute;ch ly, x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: <em>Trương Khởi.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Những trường hợp kh&aacute;c trước mắt thực hiện tự theo d&otilde;i sức khỏe tại nh&agrave; trong v&ograve;ng 14 ng&agrave;y theo đ&uacute;ng hướng dẫn của ng&agrave;nh y tế.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều địa phương ban h&agrave;nh quyết định c&aacute;ch ly 14 ng&agrave;y đối với những người đến từ Đ&agrave; Nẵng. Hải Ph&ograve;ng, Bắc Giang, Nghệ An cũng c&oacute; quyết định c&aacute;ch ly 14 ng&agrave;y đối với những người đến từ Đ&agrave; Nẵng từ ng&agrave;y 18/7 đến nay v&agrave; hướng dẫn những người n&agrave;y khai b&aacute;o y tế, tự c&aacute;ch ly theo d&otilde;i sức khỏe 14 ng&agrave;y.</p> <p>Ban chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đang gi&aacute;m s&aacute;t 202 người trở về từ Đ&agrave; Nẵng. Hiện, những trường hợp tr&ecirc;n c&oacute; sức khỏe b&igrave;nh thường, được c&aacute;ch ly tại nh&agrave; để tiếp tục theo d&otilde;i. Tỉnh n&agrave;y cũng đang tiếp tục r&agrave; so&aacute;t danh s&aacute;ch người lao động sang Trung Quốc trở về địa phương.</p> <p>Ngo&agrave;i 3 tỉnh tr&ecirc;n, một số địa phương kh&aacute;c như Thanh H&oacute;a, Cần Thơ, Thừa Thi&ecirc;n - Huế... cũng ra quyết định tăng cường gi&aacute;m s&aacute;t sức khỏe đối với những người trở về từ Đ&agrave; Nẵng từ ng&agrave;y 18/7.</p> <p>C&aacute;c địa phương khuyến c&aacute;o người d&acirc;n tạm dừng di chuyển đến th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng với mục đ&iacute;ch tham quan, du lịch, thăm th&acirc;n nh&acirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; những c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng cần thiết kh&aacute;c.</p> <p>Những người n&agrave;y được y&ecirc;u cầu c&aacute;ch ly, thực hiện khai b&aacute;o y tế v&agrave; phối hợp Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu bệnh phẩm để x&eacute;t nghiệm Covid-19 theo quy định.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Tai có khả năng tự làm sạch mà không cần lấy ráy tai thường xuyên. Dùng tăm bông hoặc các vật dụng vệ sinh tai thụt sâu, dễ đẩy ráy vào sâu bên trong, nguy cơ thủng màng nhĩ, nhiễm trùng cao.
back to top